ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ทรงหล่อพระพุทธรูปพระชัยแสนล้านและทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งวัดแจ้ง ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา 16.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักดอยตุงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นก่อนประถมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 202 คน ทางโรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างพื้นฐานทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรชั้นเรียนอนุบาล และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องวัฒนธรรมท้องถิ่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และแปลงผักสวนครัว ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฏรผู้ป่วยเจ็บและราษฏรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 11.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราุมารรี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 302 คน ทางโรงเรียนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข สร้างความรู้ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน และประชาชนที่สนใจเพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพสร้างรายได้ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดส่งบุคลากรไปให้ความรู้ ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฏรผู้ป่วยเจ็บและราษฏรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 13.50 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี เสด็จพระราชดำเนินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ หมู่ที่ 11 บ้านสามัคคีเก่า ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 เปิดสอนให้การศึกษาแก่บุตรหลานราษฏรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า และลาหู่ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดและพระราชทานนามโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 75 คน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการเรียนการสด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้แก่ การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในระดับประเทศและโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาดอยตุง ในด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทรงพระดำเนินทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพตัดผมชาย ห้องกิจกรรมหุ่นยนต์ ห้องวัฒนธรรมชนเผ่า และห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษา ราษฏรผู้ป่วยเจ็บ และราษฏรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสามัคคีเก่า พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา แก่ผู้แทนเด็กเล็กด้วย เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรหอแห่งแรงบันดาลใจ บริเวณพระตำหนักดอยตุง ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ปรับปรุงจากหอพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเปลี่ยนเนื้อหานิทรรศการเป็น "หอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของราชสกุลมหิดลที่มีต่อคนไทยและแผ่นดิน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนแม่ฟ้าหลวง สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และไม้ยืนต้นกว่า 70 สายพันธุ์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศ ได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และที่กลางสวนแม่ฟ้าหลวง มีงานประติมากรรมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานชื่อว่า "ความต่อเนื่อง สื่อถึงการทำงานใด ๆ จะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วย สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

สาวโดดตึกห้างดังย่านปิ่นเกล้า 6 ชั้น เจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่ รพ.

สาวโดดตึกห้างดังย่านปิ่นเกล้า 6 ชั้น เจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่ รพ.

ฟังอีกมุม ผู้จัดละครร้องตำรวจ ถูกผู้กำกับใส่ร้ายกล่าวหายกพวกรุม

ฟังอีกมุม ผู้จัดละครร้องตำรวจ ถูกผู้กำกับใส่ร้ายกล่าวหายกพวกรุม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์