ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2554

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 13.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2553 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชวน หลีกภัย ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบให้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น "ฐาปนันดรศิลปิน หมายถึงผู้เป็นหลักก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบเนื่องจากเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดโครงการศิลปินแห่งชาติ เมื่อพุทธศักราช 2527 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรม การนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 14.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ 36 ครั้ง และครบ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันเดียวกันนีเวลา 17.51 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา วัดศรีบุญเรือง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสเข้ามาบรรพชา และเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมไทยล้านนา ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 161 รูป เป็นชาวไทยล้านนา ชาวไทยภูเขา และชาวลาว ในการนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุดของโรงเรียนและผลการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา จำนวน 13 แห่งใน 11 อำเภอของจังหวัดน่าน พร้อมกันนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่เข้าไปให้การรักษาพยาบาลแก่ราษฎรในพื้นที่ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา เพื่อทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชน จำกัด มหาชน สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่หายากในท้องถิ่น และของประเทศ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียน ที่มีพืชถึง 162 ชนิด เป็นจำนวนกว่า 2,000 ต้น และธนาคารโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความรู้ จากธนาคารเพื่อการเกษตรแลสหกรณ์การเกษตร อำเภอเชียงกลาง จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาท และ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุข้าวเหนียวด้านโรคไหม้ "ธัญสิริน เพื่อพระราชทานแก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน และธนาคารข้าวศูนย์ภูฟ้า จังหวัดน่าน สำหรับเป็นกองทุนให้เกษตรกรกู้ยืม ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นสอนวิชาภาษาไทย แก่นักเรียนชาวไทยภูเขา นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการพระราชดำริต่างๆ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ เช่น ตัดผม จักสาน แปรรูปอาหาร และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน รวมทั้งราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์