วิศวะธรรมศาสตร์รับตรงเรียนป.ตรีควบโท

วิศวะธรรมศาสตร์รับตรงเรียนป.ตรีควบโท

วิศวะธรรมศาสตร์รับตรงเรียนป.ตรีควบโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับตรงบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2554

1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A ถึง ข้อ C ดังต่อไปนี้

A. ยื่นผลการเรียนดี สามารถยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือยื่นคะแนนมาตรฐาน ด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องมีผลการเรียน ดังนี้

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา* ตั้งแต่ 3.00 หรือ 70% ขึ้นไป

หรือ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา* ตั้งแต่ 2.70 ถึง 2.99 โดยต้องมี ผลคะแนนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 2.70

* เฉพาะระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี)

B. ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนี้ 1. หมวดวิชาคณิตศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

· PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 35% หรือ

· SAT I (Mathematics) หรือ SAT II (Mathematics I หรือ II) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· GCE‘O' level หรือ GCSE หรือ IGCSE หรือ GCE‘A' level หรือ GCE ‘AS' (Mathematics)

เกรด B ขึ้นไป หรือ

· GED (Mathematics) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ากว่า 5 หรือ

· AP (Calculus AB) ไม่ต่ากว่า 3

2. หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ หรือ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

· PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 35% หรือ

· PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35% หรือ

· SAT II (Physics) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· GCE-‘O' level หรือ GCSE หรือ IGCSE หรือ GCE-‘A' level หรือ GCE ‘AS'

(Physics หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป หรือ

· GED (Physics) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· IB Diploma (Physics) ไม่ต่ากว่า 5 หรือ

· AP (Physics B) ไม่ต่ากว่า 3

C. สอบข้อเขียน ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเฉพาะบางหมวดวิชาได้ หากมีคะแนนมาตรฐานตามเกณฑ์ขั้นต่าจากหมวดต่างๆในหัวข้อ B ทั้งนี้ การสอบข้อเขียนโดยตรงกับทางโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ หมายเหตุ

1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 3 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการฯ กาหนด

2. ให้นาผลคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

3. ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กาหนด

4. ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับ รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนว่าสาเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด

2. การรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง17 มีนาคม 2554

รายละเอียดการสอบ

1. ผู้สมัครกรณี C (สอบข้อเขียน)

สำหรับผู้ที่สมัครในกรณีสอบข้อเขียน ใบสมัครจะต้องมาถึงโครงการภายในวันที่ 17 มีนาคม 2554

(ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยปกติจดหมายใช้เวลา 2-3 วันทำการ)

2. กำหนดการสอบข้อเขียน

วันที่ 18 มีนาคม 2554

8.00-9.00 น. ลงทะเบียนและรับเลขที่นั่งสอบ ที่ห้อง วศ.502 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กรณีที่สอบเฉพาะวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ให้มารับเลขที่นั่งสอบช่วง

13.00-13.30 น.

9.30-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

13.30-15.30 น. สอบวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554

8.30 น. รับบัตรคิวสอบที่ห้อง วศ.301 ชั้น 3 อาคารอานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

9.30-12.30 น. สอบสัมภาษณ์

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ หนังสือรวมผลงานนักเรียน (Portfolio) ใบคะแนนสอบวิชามาตรฐาน PAT1 ใบคะแนนสอบวิชามาตรฐาน PAT2 หรือ PAT3

 

Advertisement Replay Ad
ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์