ถกครม.ศก.นัดแรก อภิสิทธิ์ คุ้ยเงิน 3 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ฒ52 เน้นกำลังซื้อในปท.

ถกครม.ศก.นัดแรก อภิสิทธิ์ คุ้ยเงิน 3 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ฒ52 เน้นกำลังซื้อในปท.

... แนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป้าหมายแรกและสำคัญที่สุด คือการรักษากำลังซื้อภายในประเทศของคนทุกกลุ่ม สิ่งที่จะทำคือแยกกลุ่มเป้าหมายออกมา เช่นเรื่องรายได้ จะเริ่มตั้งแต่เกษตรและชนบท จะมี 2 มาตรการหลัก คือ เสริมโครงการดูแลราคาพืชผลโดยจะทำผ่าน ธ.ก.ส.เป็นหลัก และกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ... หมายเหตุ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม เกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ

-----------------

แนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป้าหมายแรกและสำคัญที่สุด คือการรักษากำลังซื้อภายในประเทศของคนทุกกลุ่ม สิ่งที่จะทำคือแยกกลุ่มเป้าหมายออกมา เช่นเรื่องรายได้ จะเริ่มตั้งแต่เกษตรและชนบท จะมี 2 มาตรการหลัก คือ เสริมโครงการดูแลราคาพืชผลโดยจะทำผ่าน ธ.ก.ส.เป็นหลัก และกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมีการจัดงบประมาณไว้ในงบประมาณกลางปี เพื่อเป็นเงินเข้าสู่หมู่บ้าน เพื่อทำโครงการขนาดเล็กที่สอดคล้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเบิกจ่ายได้ค่อนข้างเร็ว

ส่วนของภาคแรงงาน สิ่งสำคัญที่สุดคือโครงการเรื่องการดูแลผู้มีความเสี่ยงต่อการว่างงานและผู้ว่างงาน 5 แสนคน จะใช้งบประมาณกลางปี แต่จะมีความหลากหลายของโครงการค่อนข้างมาก มีตั้งแต่การเข้าไปช่วยฝึกอบรมกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเลิกจ้าง เพื่อเป็นมาตรการจูงใจลดการเลิกจ้างและมีการปรับทักษะแรงงานไปในตัว ส่วนกรณีผู้ถูกเลิกจ้างแล้วจะฝึกอมรมอาชีพที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายสำคัญให้คนเหล่านี้กลับถิ่นเดิมเพื่อเริ่มวิสาหกิจในชุมชน ทำอาชีพอิสระ ฝึกอาชีพให้คนอื่น จะเป็นการแก้ทั้งการว่างงานและการกระจายธุรกิจต่างๆ ไปสู่ภูมิภาค ส่วนเด็กจบการศึกษาใหม่แล้วหางานทำไม่ได้ จะมาฝึกอบรมอีกแบบ โดยมีเป้าหมายอาจให้ไปช่วยทำงานธุรการในโรงเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระครู ให้ครูสามารถอยู่กับนักเรียนได้มากขึ้น นอกจากนี้อาจมีโครงการให้มาช่วยดูแลเรื่องเว็บไซต์ สำหรับด้านนอกงบประมาณ จะเป็นเรื่องของ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ที่จะดำเนินการเรื่องสินเชื่อสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบปัญหาว่างงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้ประจำทั้งในภาครัฐและเอกชน นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกฯ และนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะไปดูรูปแบบช่วยเพิ่มและรักษารายได้ที่ดีที่สุด ส่วนจะเป็นมาตรการด้านภาษีหรืองบประมาณจะดูอีกครั้ง นอกจากนี้จะเดินหน้าเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยเพื่อเพิ่มรายได้

ส่วนการลดภาระค่าใช้จ่ายจะมีเรื่องเรียนฟรี 15 ปี และต่อมาตรการลดภาระค่าครองชีพที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลที่ผ่านมา ยกเว้นกรณีการยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่จะไม่เดินต่อ แต่จะเดินต่อในมาตรการเกี่ยวกับก๊าชหุงต้ม ค่าน้ำ ค่าไฟ รถเมล์ รถไฟ ส่วนรายละเอียดจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างหรือไม่ กำลังไปดูตัวเลขกันอยู่

นอกจากนี้ จะต้องมีการดูแลธุรกิจของเอกชนในแต่ละภาค หัวใจสำคัญที่สุด คือ จะมีการดูแลว่าสินเชื่อมีเพียงพอในการหล่อเลี้ยงธุรกิจที่ดีหรือไม่ มาตรการจะมุ่งเดินผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ รวมถึงกลไกที่จะมาช่วยในการค้ำประกันสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อการส่งออกและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้จะเสริมด้วยมาตรการเฉพาะด้าน เช่นมาตรการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนายกอร์ปศักดิ์และนายกรณ์กำลังไปดูรายละเอียดว่าจะใช้มาตรการจูงใจอย่างไร สำหรับภาคท่องเที่ยวจะมีการอำนวยความสะดวก สินเชื่อ การลดต้นทุน การกระตุ้นการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ โดยเฉพาะการจัดอบรมสัมมนาของหน่วยราชการต่างๆ ที่จะเร่งปฏิบัติให้เร็วขึ้น

ส่วนการส่งเสริมการลงทุน ได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปดูว่าบรรดาผู้ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการลงทุนจริง ติดขัดปัญหาอุปสรรคอะไร ให้ประมวลมา เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป ส่วนการลงทุนภาครัฐ สิ่งแรกคือสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เพื่อจะทำให้มีการอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างอยู่จำนวน 104,000 ล้านบาท บวกกับการดูความเป็นไปได้ในการนำเงินส่วนอื่นมาสมทบอีกหลายหมื่นล้านบาทที่จะมาทำบางโครงการร่วมกับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายลงไปในระดับชุมชน ในโครงการที่มีความรวดเร็วและเป็นโครงการขนาดเล็ก นอกจากนี้จะมีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ขณะนี้ตัวเลขการเบิกจ่ายค่อนข้างช้าอยู่ ส่วนหนึ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการรอการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน และจะเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานจะมียอดการลงทุนที่เตรียมไว้สูงมาก

ถ้าดูภาพรวมทั้งหมด จะเห็นภาพว่าเรากำลังเพิ่มกำลังซื้อ ลดภาระของประชาชน และจะมีมาตรการรองรับกับภาคธุรกิจเอกชน และเร่งรัดบทบาทภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนแง่การเสริมสร้างความเชื่อมั่น การประชาสัมพันธ์ จะมีการขอให้หน่วยงานสำคัญๆ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวฯ การท่องเที่ยวฯ บีโอไอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการส่งออก และกระทรวงการต่างประเทศ เอางบฯที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดมาบูรณาการกัน เปลี่ยนเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศและเศรษฐกิจไทยโดยรวม เชื่อว่าจะทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่า และถ้ามีความจำเป็นจะมีการจัดงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ก็เดินหน้าตามกำหนดการที่ทำไว้ ส่วนโครงการการลงทุนอื่นๆ เช่น โครงการถนนไร้ฝุ่น โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ถ้าสามารถเสนอโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เงินไปถึงประชาชนได้เร็ว ก็จะมีอยู่ในงบประมาณกลางปี แต่ถ้าทำไม่ได้จะไปอยู่ในงบประมาณปกติ สำหรับโครงการถนนไร้ฝุ่น ได้ปรึกษากันชัดเจนว่า เนื่องจากเราต้องการโครงการที่เงินไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษากำลังซื้อ ยอดเงินงบประมาณกลางปี ตัวเลขกลมๆ อยู่ประมาณ 1 แสนล้านบาท คงขยับเพิ่มหรือลดไปกว่านี้ไม่ได้ ซึ่งมีโครงการที่คำนวณตัวเลขค่าใช้จ่ายชัดเจน คือ โครงการเรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น ฉะนั้น วงเงินที่จะไปทำโครงการถนนไร้ฝุ่นที่สูงถึง 3-4 หมื่นล้านบาท คงเป็นไปไม่ได้ แต่จะดูใน 3 ส่วน คือ ถ้ากระทรวงคมนาคมเสนอแผนชัดเจนว่ายังสอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็อาจจะบรรจุบางส่วนไว้ หรือไปรองบประมาณปกติหรือแหล่งเงินทุนอื่น หรือพิจารณาทำโครงการร่วมกับ อปท. ซึ่งต้องรอการประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เพราะจะเป็นเรื่องการสมทบเงินกัน

สำหรับงบประมาณในการกระตุ้นทั้งหมด ยังอยู่ที่ 1 แสนล้านบาท จากงบประมาณกลางปี สำหรับในส่วนที่มากกว่า 1 แสนล้านบาท จะเป็นเรื่องการเอาเงินที่ค้างอยู่ในส่วนของ อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รัฐวิสาหกิจออกมาให้เร็วขึ้น ในส่วนของอีกเกือบแสนล้านบาท จะเป็นการใช้กลไกผ่านธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ เป็นเงินนอกงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณ อปท. มั่นใจว่าจะเร่งรัดได้ทันที เพราะมีหลายรายการที่จะใช้จ่ายทันทีแต่ติดขัดอยู่ เช่น เรื่องเบี้ยยังชีพ เงินเดือนบุคลากรด้านการศึกษา ยอดแบบนี้ไปได้ทันที ส่วนการเร่งรัดงบประมาณ จะมีระบบการติดตาม ซึ่งสำนักงบประมาณรายงานว่าที่ช้าอยู่เพราะรอแผนบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะผ่าน ครม.ในวันที่ 13 มกราคมนี้ หลังจากนั้นจะสามารถเร่งรัดได้ ส่วนการลงทุนในรัฐวิสาหกิจจะเร่งรัด เช่น โรงแยกก๊าชจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะมาแก้ปัญหาแอลพีจีที่เกิดขึ้นใน 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว รวมแล้วประมาณ 3 แสนล้านบาท

Advertisement Replay Ad
รักต่างสายพันธุ์! แม่แมวใจดีเลี้ยงลูกสุนัขกำพร้า 4 ตัว นอนให้กินนม

รักต่างสายพันธุ์! แม่แมวใจดีเลี้ยงลูกสุนัขกำพร้า 4 ตัว นอนให้กินนม

เจนี่ แซ่บ!! เบอร์แรง มากับชุดวันพีชเว้าลึกเห็นเรียวขา

เจนี่ แซ่บ!! เบอร์แรง มากับชุดวันพีชเว้าลึกเห็นเรียวขา

รวบ "อดีตพระลูกวัด" ต้องสงสัย ใช้ค้อนพันผ้าอนามัยฆ่าชิงทรัพย์ "หลวงปู่บู่"

รวบ "อดีตพระลูกวัด" ต้องสงสัย ใช้ค้อนพันผ้าอนามัยฆ่าชิงทรัพย์ "หลวงปู่บู่"

คุ้ยประวัติ ผู้ต้องหาแทงยับสาว 19 เพิ่งพ้นโทษพยายามฆ่า

คุ้ยประวัติ ผู้ต้องหาแทงยับสาว 19 เพิ่งพ้นโทษพยายามฆ่า

#ผมสะดวกแบบนี้ คุณแม่ชมพู่ โชว์ภาพสุดเก๋ของลูกแฝด

#ผมสะดวกแบบนี้ คุณแม่ชมพู่ โชว์ภาพสุดเก๋ของลูกแฝด

ชายจีนลงทุนสร้างลิฟต์จอดถึงห้อง เผยขึ้นบันไดเหนื่อยเกิน

ชายจีนลงทุนสร้างลิฟต์จอดถึงห้อง เผยขึ้นบันไดเหนื่อยเกิน

เวทนา หญิงชราเลี้ยงหลานสาวพิการ ใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ไม่ใส่เสื้อผ้า

เวทนา หญิงชราเลี้ยงหลานสาวพิการ ใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ไม่ใส่เสื้อผ้า

เวียร์ เผยไม่เคยคิดปิดคบ เบลล่า เวลาลงรูปเขาแล้วดูน่ารักดี

เวียร์ เผยไม่เคยคิดปิดคบ เบลล่า เวลาลงรูปเขาแล้วดูน่ารักดี

แตงโม เปิดใจ! ตอบข้อสงสัย..รีเทิร์น แต๊งค์ พงศกร

แตงโม เปิดใจ! ตอบข้อสงสัย..รีเทิร์น แต๊งค์ พงศกร

แชร์สนั่นภาพแอบถ่าย ณเดชน์ หล่อติดดิน ชาวบ้านชื่นชมทั้งเมือง

แชร์สนั่นภาพแอบถ่าย ณเดชน์ หล่อติดดิน ชาวบ้านชื่นชมทั้งเมือง

ยอมรื้อแล้ว! เศียรพระพุทธรูปแต่งรั้วบ้าน เจ้าของเผยชื่นชอบพุทธศิลป์ ไม่คิดลบหลู่ศาสนา

ยอมรื้อแล้ว! เศียรพระพุทธรูปแต่งรั้วบ้าน เจ้าของเผยชื่นชอบพุทธศิลป์ ไม่คิดลบหลู่ศาสนา

ปันปัน เต็มฟ้า เผยแม่แหวน สุดห่วงยังไม่ไปไหน

ปันปัน เต็มฟ้า เผยแม่แหวน สุดห่วงยังไม่ไปไหน

กรรมติดจรวด! ชายโปแลนด์ถูกรถชนขณะวิ่งหนี หลังทุบกระจกร้านค้า

กรรมติดจรวด! ชายโปแลนด์ถูกรถชนขณะวิ่งหนี หลังทุบกระจกร้านค้า

ยูเนสโก จัดพิธีถวายราชสดุดี ในหลวง ร.9 ยกย่องเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

ยูเนสโก จัดพิธีถวายราชสดุดี ในหลวง ร.9 ยกย่องเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

จีจ้า ญาณิน ซิงเกิลมัมสุดสตรอง นุ่งบิกินี่อวดหุ่นสไตล์สาวนักบู๊

จีจ้า ญาณิน ซิงเกิลมัมสุดสตรอง นุ่งบิกินี่อวดหุ่นสไตล์สาวนักบู๊

มติ ครม.ลดธงครึ่งเสา 13-27 ตค.ย้ำหยุดแค่ 26 ต.ค.

มติ ครม.ลดธงครึ่งเสา 13-27 ตค.ย้ำหยุดแค่ 26 ต.ค.

จับแล้วมือฆ่าโหดสาว 19 พนักงานคลินิกดัง สารภาพแอบชอบ

จับแล้วมือฆ่าโหดสาว 19 พนักงานคลินิกดัง สารภาพแอบชอบ

เวทนา ป้าชาวจีนนั่งร้องไห้ริมถนน บอกถูกคนที่ทำงานรังแก

เวทนา ป้าชาวจีนนั่งร้องไห้ริมถนน บอกถูกคนที่ทำงานรังแก

สาวผวา! หนุ่มข้างบ้านบุกกระชากแขน ขอมีอะไรด้วย

สาวผวา! หนุ่มข้างบ้านบุกกระชากแขน ขอมีอะไรด้วย

หนุ่มกระทืบผู้หญิงไม่ยั้ง หลังขับรถยนต์เฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์

หนุ่มกระทืบผู้หญิงไม่ยั้ง หลังขับรถยนต์เฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์