สช.วอนร.ร.เอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียน ร.ร.เอกชนชี้เศรษฐกิจทรุดขึ้นตามจำเป็น

สช.วอนร.ร.เอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียน ร.ร.เอกชนชี้เศรษฐกิจทรุดขึ้นตามจำเป็น

สช.วอนร.ร.เอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียน ร.ร.เอกชนชี้เศรษฐกิจทรุดขึ้นตามจำเป็น

สช.วอนโรงเรียนเอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2552 ห่วงพ่อแม่อ่วมหลังเศรษฐกิจทรุดตั้งแต่ปีที่แล้ว ด้านนายกสภาการศึกษาเอกชน-สมาคมโรงเรียนนานาชาติแจงเจอ ยันขึ้นตามความจำเป็นสอดคล้องกับค่าครองชีพ โรงเรียนเอกชนใดขึ้นค่าเล่าเรียนเกินควรให้ร้อง สช.ตรวจสอบ ใช้อำนาจสั่งลดค่าเล่าเรียน ธรรมเนียมและค่าเทอมจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แต่ใน พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีข้อบัญญัติให้คณะกรรมการ สช.ยับยั้งได้ ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยผลกระทบต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเปิดและปิดโรงเรียนเอกชนในรอบปีที่เศรษฐกิจตก ต่ำมีทั้งเปิดและปิด ขณะที่หลักสูตรนอกระบบระยะสั้นประเภทวิชาชีพ อาชีวะและกวดวิชา มีแนวโน้มมากขึ้น เป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น นายบัณฑิตย์กล่าวอีกว่า หลักสูตรระยะสั้นที่ขอเปิดเข้ามามากจะเป็นประเภทโรงเรียนบริบาลเลี้ยงดูเด็ก และผู้สูงอายุ เพราะตลาดมีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่มาเรียนรู้แน่นอนว่าจบแล้วจะไม่ตกงาน ใช้เวลาเรียนไม่มาก นอกจากนี้มีหลักสูตรโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามกระแสของสังคมไทยที่เชื่อถือเรื่องโชคลาง แต่คณะกรรมการที่พิจารณาอนุญาต ได้กำหนดให้เพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมลงไปในหลักสูตรด้วย ผอ. สช.กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษามากขึ้นว่า สช.เคยจัดระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องนี้ มีข้อเสนอว่าถ้ารัฐออกคูปองการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ จำนวนเด็กที่จะเข้าโรงเรียนเอกชนจะมีเพิ่มขึ้น เพราะมาตรฐานของเอกชนไม่แพ้ของรัฐหรือที่อื่นๆ ยกเว้นโรงเรียนสาธิต นอกจากนี้ควรจัดสรรเงินในกองทุนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนใน ระบบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนเอกชนยังมีความต้องการกู้ยืมไปพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริม สวัสดิการครู นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและ ผอ.โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจาก สช. แต่ทราบเรื่องนี้แล้ว เพราะมีโอกาสพูดคุยกับ ผอ.สช. ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศประมาณ 3,700 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐมีกว่า 3,000 แห่ง โดยปีการศึกษา 2551 ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนชั้นประถมคนละ 5,828 บาทต่อปี เก็บจากผู้ปกครองได้ไม่เกินคนละ 4,460 บาทต่อปี นักเรียนชั้น ม.ต้น คนละ 8,179 บาทต่อปี เก็บได้ไม่เกินคนละ 3,900 บาทต่อปี และนักเรียนชั้น ม.ปลาย คนละ 8,679 บาทต่อปี เก็บได้ไม่เกินคนละ 3,900 บาทต่อปี และ 2.กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐ มีโรงเรียนนานาชาติประมาณ 100 แห่ง โรงเรียนเปิดสอนสองภาษา (อีพี) กว่า 100 แห่ง และโรงเรียนเอกชนกว่า 10 แห่ง โดยโรงเรียนกลุ่มนี้เก็บค่าเล่าเรียนแบบลอยตัว นางจิระพันธุ์ กล่าวอีกว่า ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.ค่าเล่าเรียนที่เป็นค่าเทอม ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐจะเก็บได้ไม่เกินเพดาน ที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดไว้ และ 2.ค่าเล่าเรียนที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าสระว่ายน้ำ ค่ารถโรงเรียน ค่าอาหาร เป็นต้น เมื่อเร็วๆ นี้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่างๆ ได้หารือกันเรื่องการขึ้นค่าเล่าเรียน โดยไม่มีการตกลงกันว่าจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ขอให้มี แต่ละโรงเรียนมีเกณฑ์ในการขึ้นค่าเล่าเรียน เพื่อจะได้ชี้แจงต่อผู้ปกครองและ สช.ได้ และต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม รวมทั้งสภาการศึกษาเอกชนฯ ได้ส่งจดหมายถึงโรงเรียนเอกชนขอให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเก็บค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองต้องเดือดร้อน "คาดว่าโรงเรียน เอกชนส่วนใหญ่คงขึ้นค่าเล่าเรียน 10-12% แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนอาจจะถึง 25% ถ้าสูงกว่านี้ก็คิดว่ามากเกินไป แต่โรงเรียนเอกชนต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา คงขึ้นค่าเล่าเรียนยาก เพราะผู้ปกครองตกงานเยอะ อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนขึ้นค่าเล่าเรียนมากเกินไป ผู้ปกครองร้องเรียนไปยัง สช.ได้ เพราะมาตรา 32-34 ของ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 กำหนดไว้ว่าไม่ให้โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นใน ลักษณะแสวงหากำไรเกินควร หากโรงเรียนเอกชนแห่งใดเก็บค่าเล่าเรียนเกินควร สช.ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและสั่งให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่า ธรรมเนียมอื่นได้" นางจิระพันธุ์ กล่าว นางจิระพันธุ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยานั้น ในปีการศึกษา 2552 จะปรับขึ้นค่าเล่าเรียน 12% เช่น ค่าอาหาร จากเดิม 3,000 บาทต่อเทอม ก็ปรับเพิ่มเป็น 3,400 บาทต่อเทอม และค่ารถโรงเรียน ซึ่งคิดตามโดยระยะทาง ไกลสุดเก็บ 4,000 บาทต่อเทอม ก็จะเพิ่มขึ้น 12% เช่น ระยะทางใกล้สุด 100 บาท ปรับเป็น 112 บาท ซึ่งปรับขึ้นเฉพาะค่าอาหารกับค่ารถโรงเรียนเท่านั้น รวมถึงใช้มาตรการประหยัดและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยและผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติไอเอส บี จ.นนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจาก สช. แต่คาดว่าในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่คงขึ้นค่าเทอมไม่เกิน 2-3% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนจะพิจารณาเอง อย่างไรก็ตาม การขึ้นค่าเทอมต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่ขึ้นค่าเทอมตามใจชอบ จะต้องประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบถึงความจำเป็นและเงินทั้งหมด เพื่อนำไปใช้พัฒนานักเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนนานาชาติต่างเตรียมรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจโลกและประเทศ ไทยในปีนี้ ด้วยวิธีประหยัดและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีเงินสำรอง " ส่วนโรงเรียนนานาชาติไอเอสบี อาจจะปรับขึ้นค่าเทอม 2-3% จะชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงความจำเป็นและเงินทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน แต่นำมาใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียน" นางอุษา กล่าว
Advertisement Replay Ad
เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

เหยื่อแก๊สกระป๋องร้านปิ้งย่างระเบิด ไม่พอใจเงินเยียวยาคู่กรณี-คดีไม่คืบ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์