ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือมติชนจัดเสวนาปฏิรูปการศึกษารอบ2

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือมติชนจัดเสวนาปฏิรูปการศึกษารอบ2

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือมติชน จัดเสวนาปฏิรูปการศึกษารอบสองคึกคัก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ชี้ 9 ปีที่ผ่านมา ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ ครูและสื่อเทคโนโลยีไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ต้นเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กต่ำกว่ามาตรฐาน เผยวางกรอบปฏิรูปฯรอบใหม่ 8 ด้าน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับหนังสือพิมพ์มติชน จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง ปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 : ปฏิรูปอะไร อย่างไร เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ มธบ. โดยมีนักการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ผลจากการปฏิรูปการศึกษารอบแรกในช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพ การพัฒนาการเรียนการสอนของครูไม่ทันกับหลักสูตรที่เปลี่ยนไป ครูไม่พร้อม สื่อเทคโนโลยีก็ไม่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่สุดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจึงต่ำกว่ามาตรฐาน โดยผลประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สะท้อนว่า มีโรงเรียนจำนวนมากที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จากการประเมินของสมศ.รอบแรกพบว่ามีโรงเรียนเพียง 35% ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนอีก 65% ต้องดูแลเป็นพิเศษ ส่วนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรอบ 2 ขณะนี้ แม้ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดแต่พอเห็นภาพว่า มีโรงเรียนประมาณ 20% ที่ยังต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ส่วนระดับอาชีวศึกษาของรัฐ มี 10-16% ที่ต้องปรับปรุง และของเอกชน มี 27% ที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้จบอาชีวะมีสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ บัณฑิตมีอัตราตกงานสูง เพราะมีค่านิยมมุ่งปริญญามากกว่าความรู้ ขาดจิตสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดผลดังกล่าว แต่ผมไม่คิดว่าล้มเหลว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ เพียงแต่มีหลายเรื่องที่ต้องสานต่อ เรื่องไหนดีก็สานต่อ เรื่องไหนที่เดินมาผิดทิศทางก็กำหนดใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่ถูกทิศทาง นายจุรินทร์กล่าว และว่า สำหรับการปฏิรูปฯรอบ 2 ตนกำหนดกรอบเบื้องต้นไว้ 8 ประการ คือ 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 4.การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 5.การผลิตและพัฒนากำลังคน 6.การปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษา 7.การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 8.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แต่รัฐบาลจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ 2 เรื่องหลักที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปฯรอบ 2 คือเรื่องคุณภาพ และโอกาส ที่จะต้องทำควบคู่กันไป เพราะลำพังถ้าทำการศึกษาให้มีคุณภาพ แต่ไม่อาจขยายโอกาสไปถึงคนทุกกลุ่ม การศึกษาที่มีคุณภาพแท้จริงก็คงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้

รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับการขยายโอกาสทางการศึกษานั้น รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าจะทำเรื่องการศึกษาฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ขยายสิทธิผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในกลุ่มนักศึกษาชั้นปี 2-4 ที่ด้อยโอกาสให้สามารถกู้กยศ.ได้ จากเดิมที่ต้องเป็นผู้กู้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น รวมทั้งนักศึกษาที่จบอนุปริญญาแล้วมาต่อปริญญาตรีก็ควรมีสิทธิกู้กยศ.ได้ด้วย ส่วนเรื่องพัฒนาคุณภาพครู รัฐบาลจะจัดตั้งสถาบันกำหนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมา โดยทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน หลักสูตรและการอบรม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วหลายแห่ง แต่กระจัดกระจาย จึงอาจต้องทำให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ จะมีกระบวนการจูงใจให้คนเก่งมาเรียนครู เช่น ให้ทุนเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปฏิรูปฯรอบ 2 รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบด้วย เพราะช่วงชีวิตของคนเราอยู่นอกระบบโรงเรียนมากกว่าอยู่ในโรงเรียน โดยการศึกษานอกระบบจะไม่ใช่เก็บผู้ใหญ่ที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาเข้ามาเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ แต่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ควรลดบทบาทของศธ.ลง เพราะที่ผ่านมาผูกขาดอำนาจมากเกินไป แล้วให้ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ชุมชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยตนอยากเห็นระบบการศึกษามีหน่วยงานที่หลากหลายรูปแบบเข้ามาร่วมขับเคลื่อน ทั้งภาคราชการ กึ่งราชการ ประชาคม และภาคธุรกิจ

นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนจะให้ความสำคัญกับคณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ด โดยเฉพาะตัวผู้นำและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เช่นเดียวกับเรื่องการศึกษาที่มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการกกอ. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นการเชื่อมโยงกัน ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ควรต้องเชื่อมโยงคณะกรรมการบริหารทุกชุด ต้องต่อจิ๊กซอว์การทำงานร่วมกันให้ได้ ตนเชื่อว่าถ้าบอร์ดและผู้นำเปลี่ยนวิธีคิดได้ การปฏิรูปรอบ 2 ก็จะเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว

นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต นักเรียนระดับม.6 จำนวน 3 ครั้งที่ผ่านมา ผลออกมาแย่เหมือนกันทุกครั้ง สะท้อนว่าโดยเฉลี่ยครูสอน 200 วันต่อปี แต่เด็กได้ความรู้เพียง 1 ใน 3 ของความรู้ทั้งหมดที่ควรจะมี ถือว่าไม่คุ้ม ทั้งนี้ ผลสอบโอเน็ตม.6 แต่ละครั้งที่ผ่านมาพบว่าวิชาที่แย่สุดคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังนั้น การปฏิรูปรอบ 2 ในระดับโรงเรียนควรเน้นให้ครูอยู่ในห้องเรียนมากขึ้น แทนการหนีไปทำผลงาน หรือไปรับการอบรมข้างนอก

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า น่ายินดีที่รัฐมนตรีว่าการศธ.สะท้อนทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิรูปการศึกษารอบแรก เพราะจะต่อยอดในสิ่งที่ดีได้ ส่วนที่เป็นปัญหาก็แก้ไขไป จึงมีความหวังกับการปฏิรูปรอบ 2 ซึ่งตนเห็นว่าควรให้ความสำคัญที่ครูและการปฏิรูปการเรียนรู้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งผลที่ดี อยากเห็นการปรับฐานเงินเดือนครู ซึ่งทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังดำเนินการอยู่ ตนสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ทางการศึกษา แต่ไม่อยากให้เหมือนกรอ.ภาคธุรกิจที่มุ่งเอากำไรเป็นตัวตั้ง กรอ.ทางการศึกษาควรดึงเอ็นจีโอ โฮมสคูล ผู้ที่ทำงานชายขอบเข้ามา ก็จะช่วยเติมเต็มมิติทางสังคมเพิ่มขึ้น และฝากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ฟื้นโครงการครูต้นแบบ คุรุทายาท เพื่อขยายผลครูที่ดี ทั้งนี้ ถ้าไม่ทำทั้งระบบ การปฏิรูปครูเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาก็จะสำเร็จลำบาก

Advertisement Replay Ad
ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์