เวทีน.ศ.อปท.กับการเรียนรู้ ที่ม.ราชภัฏมหาสารคาม

เวทีน.ศ.อปท.กับการเรียนรู้ ที่ม.ราชภัฏมหาสารคาม

เชิด ขันตี ณ พล

สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช 2548 เกิดโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การปกครองท้องถิ่น (อปท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) วัตถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อ เตรียมความพร้อมรองรับนโยบายการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหา สารคาม เป็นผู้รับผิดชอบ จ.กาฬสินธุ์และ จ.นครพนม จัดหลักสูตรการเรียนการสอนปริญญาตรีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ต่อไปนี้คือความเห็นของนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2551 จำนวน 194 คน จาก จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครพนม

นายชาติชาย หาทำ นายกอบต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เปิดเผยว่า ดีใจมากที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการบริหารส่วนท้องถิ่นโดยตรง สอดคล้องกับงานที่ตนทำอยู่ และพอเข้ามาศึกษาแล้ว ทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในด้านการบริหารท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังทำให้ได้เพื่อนใหม่ที่ร่วมศึกษาหลัก สูตรนี้ด้วยกัน เมื่อทำงานร่วมกันก็เกิดความรัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานแก่กันและกัน ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนก็เป็นผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก โดยตนเองจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับการทำงานในอบต.ต่อไป

นางเดือนเพ็ญ คุณศรีเมฆ ประธานอบต.ท่าค้อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เปิดเผยกรณีเดียวกันนี้ว่า ตนชอบวิชากฎหมายเบื้องต้น ไม่รู้เรื่องกฎหมายมากนัก เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ทำให้มีความรู้ทางด้านกฎ หมายมากขึ้น ต้องยกความดีให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และมรม. ที่ได้ให้โอกาสข้าราชการในสังกัดได้มีโอกาสศึกษาต่อ รวมทั้งคณาจารย์ที่สอนก็ทรงความรู้ จึงประทับใจอาจารย์ทุกท่าน เพราะท่านให้ความเป็นกันเองเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการเรียนและการให้คำปรึกษาต่างๆ คิดว่าหลังจากจบการศึกษาแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานบริหารองค์การส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้นไป

นายสัมฤทธิ์ ศรีประจักษ์ สมาชิกอบต. ท่าค้อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ให้ความเห็นว่า หลังจากที่ได้เข้าศึกษาหลักสูตร ปกครองท้องถิ่น ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และคงนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานและพัฒนาองค์กร สำหรับมรม. จัดการเรียนการสอนได้ดีมาก เช่น การให้งานนักศึกษาไปค้นคว้าก็สอดคล้องกับเงื่อนเวลาไม่มากหรือน้อยเกินไป คณาจารย์ทุกท่านให้เกียรติผู้เรียนมาก และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนสามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา ให้ความเป็นกันเองเสมอต้นเสมอปลาย ตนจะนำความประทับใจไปบอกกล่าวให้กับผู้ที่ต้องการมาเรียนต่อได้ทราบต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตัวเองและท้องถิ่นต่อไป

นายประจิต คำพิมพ์ สมาชิกอบต.ท่าค้อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เปิดเผยว่า ดีใจมากที่ได้เข้าศึกษาหลักสูตรปกครองท้องถิ่น ช่วงแรกก็วิตกว่าจะเรียนจบหรือไม่ แต่อาจารย์ผู้สอนก็ให้กำลังใจและเอาใจใส่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาตลอดเวลา สอนให้เราเข้าใจทุกอย่าง เป็นกันเองกับพวกเรามาก จึงทำให้ตนสำเร็จการศึกษา และต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ทุนการศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสุณิสา ภาคี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อ.เมือง จ.นคร พนม กล่าวกรณีเดียวกันนี้ว่า การที่ได้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ทำให้ตนได้รับการยอมรับจากหลายๆ ฝ่ายรวมทั้งองค์การต่างๆ และประชาชนในหมู่บ้านที่ตนทำงานอยู่ ก่อนที่ยังไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้น อบต.จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เพราะเขามองว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีความรู้ความสามารถ แต่เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการนี้ ทำให้พวกเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ก็ขอฝากไปถึงผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของทุกๆ ตำบล เปิดโอกาสให้กับพนักงานในองค์กรเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ เพราะจะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สูงขึ้น

นางเยาวลักษ์ แสงทองอร่าม สมาชิก อบต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เปิดเผยว่า อยากแนะนำสำหรับรุ่นน้องๆ ที่จะเข้ามาศึกษาต่อว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์มาก เพราะเนื้อหาที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับการทำงานในท้องถิ่นของเรามาก เมื่อศึกษาแล้วจะนำความรู้ที่เราได้รับไปพัฒนาองค์กรของเรา และในการเรียนควรสนใจ เอาใจใส่ ไม่ ใช่ว่าจะให้อาจารย์ป้อนให้ฝ่ายเดียว เมื่อเราสำเร็จจากหลักสูตรนี้แล้ว เราจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถทำงานที่ได้รับการมอบหมายได้อย่างมั่นใจ

นายเยื้อน เขจรศาสตร์ นายกอบต. หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์กาฬสินธุ์ รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ารับการศึกษาในโครงการนี้ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้นักปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และในวันนี้มีความภาคภูมิใจมาก ที่จะสำเร็จการศึกษามีโอกาสได้สวมชุดครุยของ มรม.

นายสุรชัย ศรีสมชัย พนักงานประสานงานชนบท ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬ สินธุ์ ให้ความเห็นว่าจากการที่เข้ามาศึกษาต่อในมรม.รู้สึกภูมิใจมาก ครั้งแรกก็หวั่นกลัวจะเรียนไม่จบ แต่เมื่อได้เรียนไประยะหนึ่งก็เกิดความมั่นใจ เมื่อคณาจารย์ที่สอนพยายามให้คำแนะนำการเรียนอยู่เสมอ หากไม่เข้าใจอะไรสามารถสอบถามอาจารย์ได้ สุดท้ายตนก็เรียนจบหลักสูตร จึงมีความภูมิใจที่จะได้สวมชุดครุยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมรม. เปิดเผยว่า เป็นความปรารถนาดีขององค์กรส่วนท้องถิ่น ที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากรในหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารและกฎหมาย มรม.ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยการหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและศักยภาพ เพื่อจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องการ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความมุมานะบากบั่น จนสำเร็จการศึกษาเล่าเรียน เพราะสิ่งที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจคือ ศิษย์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กรมส่งเสริมเองก็ดีใจ ที่เขาได้บุคลากรที่มีศักยภาพ ที่คุ้มค่ากับการลงทุน และคุมค่ากับการพัฒนา ท่านทั้งหลายที่จบการศึกษาในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นของท่านต่อไป

Advertisement Replay Ad
หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

บิณฑ์ เปิดใจสุดซึ้งพ่อต๊อด ปิติ อาสาดูแลให้เงินเดือนละ 5 หมื่น

บิณฑ์ เปิดใจสุดซึ้งพ่อต๊อด ปิติ อาสาดูแลให้เงินเดือนละ 5 หมื่น

กู้ภัยงง รพ.เก็บค่าจิตอาสา 500 บาท #ไม่มีเงินห้ามตาย

กู้ภัยงง รพ.เก็บค่าจิตอาสา 500 บาท #ไม่มีเงินห้ามตาย

พี่โป้ง โมเดิร์นด็อก เผยความในใจถึง พี่ตูน หลังร่วม ก้าวคนละก้าว

พี่โป้ง โมเดิร์นด็อก เผยความในใจถึง พี่ตูน หลังร่วม ก้าวคนละก้าว

เล่นเอาเหงื่อตก ผกก.5 วิ่งไล่จับผู้ต้องหา โดดหน้าต่างโรงพักหนี

เล่นเอาเหงื่อตก ผกก.5 วิ่งไล่จับผู้ต้องหา โดดหน้าต่างโรงพักหนี

ตร.แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนน 2 จุด สร้างรถไฟฟ้าสีชมพู

ตร.แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนน 2 จุด สร้างรถไฟฟ้าสีชมพู

"รู้เปล่าลูกค้าคือเจ้านาย" โวยลั่นห้างพนักงานคิดเงินผิด 1 บาท

"รู้เปล่าลูกค้าคือเจ้านาย" โวยลั่นห้างพนักงานคิดเงินผิด 1 บาท

ไกด์สาวช่วยคุณยาย หลานจองตั๋วผิด ต้องอยู่สนบ.ญี่ปุ่นคนเดียว

ไกด์สาวช่วยคุณยาย หลานจองตั๋วผิด ต้องอยู่สนบ.ญี่ปุ่นคนเดียว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์