มหาเถรฯสั่งด่วน-เข้ม พระตุ๊ดเณรแต๋ว

มหาเถรฯสั่งด่วน-เข้ม พระตุ๊ดเณรแต๋ว

มหาเถรฯสั่งด่วน-เข้ม พระตุ๊ดเณรแต๋ว

ยื่นหนังสือถึงมหาเถรฯ ปัญหาพระตุ๊ด-เณรแต๋ว เผยมติที่ประชุมสั่งให้เจ้าคณะทุกจังหวัดดูแลเข้มงวด โดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์ สงฆ์โคราชวอนญาติโยมอย่าเพิ่งตีโพยตีพาย เพราะมีบางส่วนเท่านั้นที่ไม่ได้ดำเนินให้ถูกต้องวินัย ตร.นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกย์ แนะสังคมต้องแยกแยะ ชี้ยังมีกลุ่มเกย์ที่บวชเป็นพระคงประพฤติปฏิบัติดีและศึกษาพระธรรมอย่างเคร่งครัดทำประโยชน์ให้กับสังคม จึงไม่อยากให้พิพากษาโดยรวมว่าพระเกย์เณรตุ๊ดจะเข้ามาทำลายพุทธศาสนา เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 ม.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นคร ปฐม นายนที ธีระโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเกย์การเมืองไทย ยื่นหนังสือและซีดีภาพถ่าย เพื่อร้องเรียนกรณีพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมตุ๊ดแต๋วหรือเป็นชายรักชายที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ สร้างความเสื่อมเสียกับพระพุทธศาสนา โดยมีนายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับหนังสือ ทั้งนี้ ในหนังสือร้องเรียน ข้อความระบุว่า ขณะนี้ประชาชนชาวไทยจำนวนมากกำลังสับสนกับพฤติกรรม ของพระเณรจำนวนหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทาง อาทิ การเข้าคลินิกเสริมความงาม การมีพฤติกรรมในเชิงชู้สาวกับผู้ชาย รวมถึงการแต่งกายที่มีการดัดแปลง จนก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเกินขอบเขตของการยอมรับของผู้คนในสังคมไทย ในการนี้กลุ่มเชียงใหม่อารยะ กลุ่มเกย์การเมืองไทยและเครือข่ายองค์กรอัตลักษณ์ทางเพศ จึงรวบรวมภาพและเรื่องราวอันไม่เหมาะสมนำมาเรียนให้ทางมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อจะวางกรอบและกฎเกณฑ์ ให้บรรพชิตทั้งหลายไม่ปฏิบัติในทางก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระศาสนาและจะได้วางแนวทางให้ฆราวาสได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เมื่อพบเห็นสิ่งที่ปรากฏและดูไม่เหมาะสม เพื่อจะช่วยกันจรรโลงให้ศาสนาพุทธของชาติไทยเราอยู่ยั่งยืนอย่างทรงคุณค่าและสง่างามสืบไป นายนที กล่าวว่า ต้องการให้มหาเถรสมาคม (มส.) นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อจะได้ช่วยรักษาความมั่นคงของศาสนาพุทธต่อไป และในวันที่ 27 ม.ค.นี้ ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาวัฒน ธรรม จ.เชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป นายอำนาจ เปิดเผยหลังการประชุมมหาเถรฯ ว่า นำเรื่องดังกล่าวเข้ารายงานให้ที่ประชุมมหาเถรฯ ทราบ ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปกครองคณะสงฆ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปรารภในที่ประชุมว่า ในการบริหารเชิงนโยบายของคณะสงฆ์ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่ใด ให้ระงับเหตุในพื้นที่แห่งนั้นทันที โดยกำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีดังกล่าวขึ้นมา อีกทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะทำหนังสือแจ้งไปสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบพระภิกษุสามเณรที่มีพฤติกรรมเกย์ ตุ๊ด ให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้เก็บหลักฐานไว้เพื่อรายงานให้เจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ หรือจับสึก แล้วแต่สถานความผิดหนักเบา รวมทั้งจะขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วย เชื่อว่าพระภิกษุสามเณรที่มีพฤติกรรมดังกล่าว หากสังคมไม่ยอมรับก็จะมีจำนวนลดลงไป พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายฯ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงกรณีพระภิกษุที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบศีลธรรม ปัจจุบันมีพวกมิจฉาชีพอาศัยปลอมเป็นพระออกหากิน หรือพระออกมาเรี่ยไรเงิน รวมถึงปัญหาพระเกย์ตุ๊ดแต๋ว เป็นจำนวนมาก หากเราไม่ดำเนินการแก้ไข ปล่อยปละละเลยไว้ เชื่อว่ายิ่งนานวัน เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่วนหนทางป้องกันปัญหานั้น ส่วนตัวแล้วมองว่าควรจะหาทางจัดการตั้งแต่ขั้นตอนของการรับผู้ที่จะเข้ามาบวช โดยพระอุปัชฌาย์จะต้องเข้มงวด วันเดียวกัน พระราชวิมลโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (มจร.นม.) กล่าวว่า ในพื้นที่นครราชสีมา ยังไม่มีปัญหาเรื่องพระ-เณรเบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศปรากฏอย่างชัดเจนมากนัก มีเพียงบางรูปที่แสดงออกทางกิริยาและวาจาเท่านั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพระ-เณรวัยรุ่นที่กำลังเรียนอยู่ในมจร. ส่วนการควบคุมดูแลนั้น ทางวินัยสงฆ์มีข้อห้ามว่าไม่ให้คนที่มีลักษณะเป็นผู้หญิง เป็นตุ๊ด เป็นเกย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานบวชอยู่แล้ว เพื่อให้พระอุปัชฌาย์ได้มีการคัดกรอง และป้องกันการเกิดปัญหาในระดับหนึ่ง ส่วนที่มีปัญหาคือบางคนส่งบุตรหลานให้มาบวชตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งอาจจะยังไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นชัด แต่เมื่อเติบโตขึ้นฮอร์โมนเพศหญิงมีมาก ทำให้มีลักษณะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ภายหลัง ในเรื่องนี้ถ้าเจ้าอาวาสต้นสังกัดของพระเณรเหล่านั้นเห็นต้องยอม รับความเป็นจริง โดยให้เขาลาสิกขาบทโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง และหากเจ้าอาวาสไม่ยอมสั่งให้สึก ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ ต้องมีการลงโทษทางวินัยและให้พระเจ้าคณะตำบลดำเนินการสึกให้แทน รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า ส่วนญาติโยมที่ดูข่าวอย่าเพิ่งตีโพยตีพาย ว่าสังคมพระเป็นเช่นนี้หมดแล้วหรือไร ญาติโยมต้องทราบด้วยว่าวินัยของสงฆ์ก็มีข้อห้ามอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามีบางส่วนเท่า นั้นที่ไม่ได้ดำเนินให้ถูกต้องวินัย ขณะที่พระ-เณรเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นบุตรหลานที่นำมาให้พระบวชให้ เมื่อทราบว่าบุตรหลานของตนเป็นเช่นนั้นแล้วก็ นิมนต์ให้ท่านสึกโดยเร็ว ก่อนจะเกิดเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ทำให้วงการสงฆ์ต้องเสื่อมเสียกับเรื่องเช่นนี้ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร.ต.อ.ดร.สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา ในฐานะอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกย์ รวมถึงอาชญากรรมไร้เหยื่อ และทำวิจัยเกี่ยวกับเกย์ในสังคมไทย เรื่อง "แนวทางในการผลักดัน มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเกย์ในกรุงเทพมหานคร" กล่าวแสดงความเห็นในเรื่องพระเกย์ เณรตุ๊ดว่า กรณีนายนทีออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเกย์ในพระพุทธศาสนาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากให้แยกแยะว่ายังมีกลุ่มเกย์ที่บวชเป็นพระอยู่ ที่ยังคงประพฤติปฏิบัติดีและศึกษาพระธรรมอย่างเคร่งครัดทำประโยชน์ให้กับสังคม จึงไม่อยากให้พิพากษาโดยรวมว่าพระเกย์ เณรตุ๊ดจะเข้ามาทำลายพุทธศาสนา การหยิบเอาเรื่องของเกย์มาแจกแจงโดยกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างโจ๋งครึ่มซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทางศาสนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งสถาบันทางศาสนา และกลุ่มเกย์มากกว่าจะเกิดประโยชน์ ร.ต.อ.ดร.สิทธิพัฒน์ กล่าวว่า หากนายนทีมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระ ขอเสนอแนะว่าไม่ควรออกมาพูดทางสื่อให้เกิดการประจานหยามเหยียดความเป็นเพศของตนเอง เพราะนอกจากจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นการเหวี่ยงปัญหาให้กับสังคมโดยไม่มีคำตอบ หากข้อมูลของสามเณรที่ถูกลวนลามนั้นมีอยู่จริง อยากให้นายนทีนำข้อมูลนั้นส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือช่วยพาสามเณรรูปนั้นไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี "ตอนนี้อยากให้สังคมเป็นกลางทางความคิด จะพูดสิ่งใดหรือนำเสนอสิ่งใดขอให้เป็นไปในเชิงบวกที่สร้างสรรค์ เพราะจากงานวิจัยที่ทำมานั้น ความรู้ความเข้าใจจากสังคมต่างมีผลต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มเกย์ หากสังคมเปิดพื้นที่ที่เหมาะสมให้ เชื่อเหลือเกินว่าเกย์จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมให้ก้าวหน้าได้ ในที่นี้ไม่อยากให้มีการกำหนดหรือข้อจำกัดให้ต้องกำจัดเกย์ ตุ๊ดให้พ้นไปจากศาสนา เพราะศาสนานี่แหละที่จะช่วยกล่อมเกลาให้พวกเขาเป็นคนดีของสังคม ไม่ว่าเขาจะได้รับการบวชเรียนหรือไม่ก็ ตาม" ร.ต.อ.ดร.สิทธิพัฒน์ กล่าว
Advertisement Replay Ad
มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

รฟม.ประกาศงดเก็บค่าโดยสารทุกสาย 26 ต.ค.นี้

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ผู้โดยสารระทึก! เครื่องบินขัดข้อง หน้ากากหล่นลงมาแต่ไร้ออกซิเจน

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

ชี้แจงแล้ว ภาพเด็กพิการวัย 14 ถูกขังในคอกไม้ ลุงป้าทำเพราะรัก

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

รอดูอีกที! กรมอุตุฯยังไม่ฟันธง 15 ต.ค.ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สุดอึ้ง! เท้าทารกครรภ์ 5 เดือน โผล่ท่อน้ำรถทัวร์ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สุดเถื่อน! เผยคลิปรุมกระทืบ-ยิงปืนขู่เด็กปั๊ม เหตุไม่พอใจเติมน้ำมันล้น

สุดเถื่อน! เผยคลิปรุมกระทืบ-ยิงปืนขู่เด็กปั๊ม เหตุไม่พอใจเติมน้ำมันล้น

20 กันยายน ทุกธนาคารเปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ร.9 ชุดพิเศษ

20 กันยายน ทุกธนาคารเปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ร.9 ชุดพิเศษ

ปิดตำนาน "พี่เบื่อ" สุนัขรั้ว มช. อีกดาวเด่นรับน้องขึ้นดอย

ปิดตำนาน "พี่เบื่อ" สุนัขรั้ว มช. อีกดาวเด่นรับน้องขึ้นดอย

“เอมี่ อาเมเรีย” เพิ่งรับรางวัลอภิชาตบุตร พร้อม “เก่ง เกียร์อาร์” ก่อนโดนรวบคดียาเสพติด

“เอมี่ อาเมเรีย” เพิ่งรับรางวัลอภิชาตบุตร พร้อม “เก่ง เกียร์อาร์” ก่อนโดนรวบคดียาเสพติด

รพ.ปทุมฯ แจงปมลูก "ยอดรัก เพชรสุพรรณ" เสียชีวิต

รพ.ปทุมฯ แจงปมลูก "ยอดรัก เพชรสุพรรณ" เสียชีวิต

ทีเอ็มบี จุดประเด็น ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ต้องมากกว่า App ผ่านกันต์ กันตถาวร

ทีเอ็มบี จุดประเด็น ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ต้องมากกว่า App ผ่านกันต์ กันตถาวร

เดินตามกันชิลล์เลย! ครอบครัวหมูป่า หลงทางอยู่บนทางด่วน

เดินตามกันชิลล์เลย! ครอบครัวหมูป่า หลงทางอยู่บนทางด่วน

รุ่นพี่ ม.ดังรับน้องพิเรนทร์ สั่งเฟรชชี่ผู้ชายแก้ผ้า อาบน้ำรวม-จับอวัยวะเพศ

รุ่นพี่ ม.ดังรับน้องพิเรนทร์ สั่งเฟรชชี่ผู้ชายแก้ผ้า อาบน้ำรวม-จับอวัยวะเพศ

สก๊อตร่วมบริจาคกับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เนื่องในวันหัวใจโลก

สก๊อตร่วมบริจาคกับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เนื่องในวันหัวใจโลก

ใจสลาย! ยอดรัก เพชรสุพรรณ ร้องรพ.ดัง ลูกสาวคลอด 40 นาทีสิ้นใจ

ใจสลาย! ยอดรัก เพชรสุพรรณ ร้องรพ.ดัง ลูกสาวคลอด 40 นาทีสิ้นใจ

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนประชุมวิชาการ

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนประชุมวิชาการ

ตอบทุกคำถาม! ลงทะเบียนคนจน เพื่อบัตรคนจน ประชารัฐสวัสดิการ

ตอบทุกคำถาม! ลงทะเบียนคนจน เพื่อบัตรคนจน ประชารัฐสวัสดิการ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์