โพลล์ชี้ปชช.ต้องการปฏิรูประบบตำรวจให้ปลอดการเมือง

โพลล์ชี้ปชช.ต้องการปฏิรูประบบตำรวจให้ปลอดการเมือง

(21ม.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ตำรวจไทยกับการเมืองระดับประเทศ : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 2,231 ราย ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2552 พบว่า ประชาชนจำนวนมากหรือร้อยละ 40.8 ระบุในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเคยใช้บริการที่สถานีตำรวจ เช่น แจ้งความ เสียค่าปรับ เป็นผู้ต้องหา พบญาติ และเพื่อน เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 59.2 ไม่เคยใช้บริการ

เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์ทางด้านที่ดี (ด้านบวก) ในการใช้บริการที่สถานีตำรวจ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ค่าร้อยละเฉพาะผู้ใช้บริการ) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.9 ระบุเจ้าหน้าที่ตำรวจมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มเป็นมิตรกับประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 76.1 ระบุ ให้บริการดี ให้คำแนะนำที่ดี ร้อยละ 64.8 ระบุเจ้าหน้าที่ขยันและตั้งใจทำงาน ร้อยละ 58.4 ระบุตำรวจเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 57.2 ระบุเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความยุติธรรม ร้อยละ 53.8 ระบุเจ้าหน้าที่เข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วฉับไว และร้อยละ 41.7 ระบุเจ้าหน้าที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการประเมินผลงานอย่างตรงไปตรงมา

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ ประสบการณ์ของประชาชนในทางลบที่พบในการทำงานของข้าราชการตำรวจระดับสถานีตำรวจ คือ ร้อยละ 39.6 จำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ร้อยละ 34.7 ระบุตำรวจขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ร้อยละ 16.9 ระบุ ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส ร้อยละ 14.4 ระบุเจ้าหน้าที่พูดจาคุกคาม ข่มขู่ ร้อยละ 13.9 ระบุประพฤติตัวไม่เหมาะสม เช่น ดื่มสุรา แต่งตัวไม่เรียบร้อย ร้อยละ 9.1 ระบุมีการเรียกรับผลประโยชน์ และ ร้อยละ 5.5 มีการซ้อมผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง

แต่เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจโดยภาพรวมจากตัวอย่างทั้งหมดที่เคยมีประสบการณ์ใช้บริการที่สถานีตำรวจพบว่า ร้อยละ 47.8 พอใจ ร้อยละ 20.5 ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 14.5 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 9.8 ไม่พอใจ และร้อยละ 7.4 ไม่มีความเห็น

ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนที่ถูกศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 ระบุคิดว่า ข้าราชการตำรวจถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมาโดยตลอดทุกรัฐบาล ในขณะที่ ร้อยละ 25.1 ไม่คิดว่า ถูกแทรกแซงอะไร อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.6 เห็นด้วยว่าควรปฏิรูประบบข้าราชการตำรวจให้ปลอดการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 18.1 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 10.3 ไม่มีความเห็น

ผอ.เอแบคโพลล์ กล่าวด้วยว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาตำรวจอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง ระหว่างคนไทยด้วยกันเอง แต่ประชาชนที่เคยสัมผัสตรงกับการให้บริการของตำรวจที่สถานีตำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าตำรวจมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นมิตรกับประชาชน ให้บริการและแนะนำที่ดี ถึงแม้ในภาพใหญ่ภาพลักษณ์ของตำรวจจะถูกมองว่าฝ่ายการเมืองในทุกรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการทำงาน โดยมักจะใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือรักษาฐานอำนาจของตนก็ตาม และการแต่งตั้งโยกย้ายก็มีบัญชีเด็กฝากจำนวนมาก แต่หากปล่อยไว้เช่นนี้ ข้าราชการตำรวจทั้งระดับนโยบายและระดับท้องที่จะไม่สามารถมีความเป็นตัวของตัวเองในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาสำคัญของสังคมและมีข้อจำกัดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในชุมชนทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมได้ตามอุดมการณ์ของตำรวจในอุดมคติ ผลที่ตามมาคือ สามัญชนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถเรียกหาความเป็นธรรมและความสงบสุขแท้จริงจากประตูของกระบวนการยุติธรรมแห่งนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลผลวิจัยที่ค้นพบครั้งนี้ประกอบกับผลวิจัยที่เคยทำเรื่องปฏิรูประบบงานตำรวจ จึงมีข้อเสนอที่น่าพิจารณาร่วมกัน คือ

ประการแรก สำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะเป็นอิสระปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ่มผู้มีอิทธิพล โดยมีคณะกรรมการระดับชาติเป็นผู้กลั่นกรองการสั่งการที่อาจไม่ชอบของฝ่ายการเมืองและตรวจสอบการทำงานของข้าราชการตำรวจ และเพื่อให้มีความเป็นกลางทางการเมือง จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการที่มีเสียงข้างมากต้องไม่มาจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองฝ่ายเดียวกัน นอกจากนี้ คุณสมบัติของคณะกรรมการที่น่าพิจารณาคือภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนเป็นคณะกรรมการต้องไม่เคยรับราชการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีช่องว่างของความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจในองค์กรพอสมควร นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะผ่านการคัดเลือกจากรัฐสภามากกว่าการตัดสินใจของฝ่ายรัฐบาลเพียงลำพัง

ประการที่สอง ควรขจัดบัญชีเด็กฝาก หรือเด็กตั๋วจากฝ่ายการเมืองและผู้มีอำนาจต่างๆ ให้หมดไป แต่หันมาใช้การสอบแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดทำข้อสอบที่เชื่อถือได้ ประกอบกับระบบอาวุโสและผลงานที่ผ่านมาในอดีตของข้าราชการตำรวจ สร้างระบบคุณธรรมและความเป็นธรรมที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในองค์กรตำรวจ

ประการที่สาม ควรมีการประเมินผลงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรตำรวจ โดยทำวิจัยสอบถามความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการตำรวจในแต่ละพื้นที่ของกองบัญชาการต่างๆ จากประชาชนและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา เป็นต้น

รายการคม-ชัด-ลึกตอน-เมื่อโลกได้ โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ

Change หรือ เปลี่ยน คือ สโลแกนสั้นๆ เพียงคำเดียวของ บารัก โอบามา ซึ่งส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่ามกลางความคาดหวังของทั้งคนอเมริกา และคนทั้งโลกว่า โอบามาจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนสหรัฐ และโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

Advertisement Replay Ad
ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

ครอบครัว "น้องเมย" มารับอวัยวะคืน ยังคาใจปมตาย

ครอบครัว "น้องเมย" มารับอวัยวะคืน ยังคาใจปมตาย

"ครูอ๋อง" หลักฐานมัด ตัวการใหญ่จ้างคนรับผิดแทนครูจอมทรัพย์

"ครูอ๋อง" หลักฐานมัด ตัวการใหญ่จ้างคนรับผิดแทนครูจอมทรัพย์

รวบ 2 เยาวชนถล่มคู่อริผิดตัว เจ็บปางตาย ล่าอีก 5 ร่วมแก๊ง

รวบ 2 เยาวชนถล่มคู่อริผิดตัว เจ็บปางตาย ล่าอีก 5 ร่วมแก๊ง

หนุ่มไลฟ์สดขี่รถกลับบ้าน เสียหลักร่วงตกสะพาน เป็นภาพสุดท้ายน่าหดหู่

หนุ่มไลฟ์สดขี่รถกลับบ้าน เสียหลักร่วงตกสะพาน เป็นภาพสุดท้ายน่าหดหู่

สอบเครียดกว่า 10 ชม. “สับ วาปี” แฉหมดเปลือก คดีครูจอมทรัพย์

สอบเครียดกว่า 10 ชม. “สับ วาปี” แฉหมดเปลือก คดีครูจอมทรัพย์

นาทีระทึกขวัญ 3 โจรควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างชลบุรี

นาทีระทึกขวัญ 3 โจรควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างชลบุรี

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

คนงานหายไป 3 วัน ที่แท้ศพจมน้ำขึ้นอืดใต้แคมป์พัก

คนงานหายไป 3 วัน ที่แท้ศพจมน้ำขึ้นอืดใต้แคมป์พัก

คืบหน้าคดีครูจอมทรัพย์ "สับ วาปี" ดอดมอบตัว แฉถูกจ้างให้รับผิดแทน

คืบหน้าคดีครูจอมทรัพย์ "สับ วาปี" ดอดมอบตัว แฉถูกจ้างให้รับผิดแทน

ประวิตรย้ำ นตท.ป่วยตาย ปัดโดนซ้อม-หมอส่งคืนอวัยวะแล้ว

ประวิตรย้ำ นตท.ป่วยตาย ปัดโดนซ้อม-หมอส่งคืนอวัยวะแล้ว

สาวโพสต์เฟซบุ๊ก เรียกใช้ GrabBike ถูกวินมอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้าย

สาวโพสต์เฟซบุ๊ก เรียกใช้ GrabBike ถูกวินมอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้าย

คืบหน้า อวัยวะภายใน นตท.หาย ทหาร-แพทย์ยอมรับเก็บไว้ตรวจสอบ

คืบหน้า อวัยวะภายใน นตท.หาย ทหาร-แพทย์ยอมรับเก็บไว้ตรวจสอบ

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

จับยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 10 ล้านเม็ด ซุกบ้านหรูย่านบางพลี

จับยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 10 ล้านเม็ด ซุกบ้านหรูย่านบางพลี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์