น้ำแร่ เน้นคุณภาพและความงาม ทำตลาดช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

น้ำแร่ เน้นคุณภาพและความงาม ทำตลาดช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

ในปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและความงามกันอย่างแพร่หลาย ทำให้น้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสะอาด ปลอดภัย และสามารถพกพาไปยังที่ต่างๆ เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ เช่นเดียวกับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพประเภทน้ำแร่

ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยบางอย่างกลุ่ม

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงมาก ประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองซ้ำเติมด้วยวิกฤติการเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก คาดว่าจะทำให้ภาวการณ์ลงทุนและการท่องเที่ยวยิ่งชะลอตัวลง และกระทบต่อการนำเข้าน้ำแร่ของผู้ประกอบการบางราย

สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะผู้ผลิตในประเทศเท่านั้น เนื่องจากมีสัดส่วนตลาดถึง 80% ของมูลค่าตลาดรวม โดยเฉพาะผู้ผลิตตราสินค้าที่เป็นที่นิยมกันมากในประเทศ คือ มิเนเร่ ออรา มองต์เฟลอ และไอโอ มีการทำตลาดน้ำแร่อย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง และในปัจจุบันมีเป้าหมาย

ในการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยใช้กลยุทธ์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำแร่ที่มีความแตกต่างจากน้ำดื่มธรรมดา อาทิ การมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ ให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย และผิวพรรณสดใส และการชำระล้างสารพิษจากภายในร่างกาย เป็นต้น แต่การสร้างการรับรู้ดังกล่าวจะสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคทั่วไปหันมาดื่มน้ำแร่เพื่อสุขภาพได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องที่ต้องใช้ ความสามารถในการพิสูจน์ฝีมือ

- ตลาดน้ำแร่ การแข่งขันที่ท้าทาย

ตลาดน้ำแร่บรรจุขวดในประเทศไทยยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่น โดยเป็นตลาดที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และมีจำนวนน้อย ในปี 2500 ตลาดน้ำแร่มีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน 13.3 ของตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 15,000 ล้านบาท เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศมีสัดส่วน 20% และผลิตในประเทศ 80%

น้ำแร่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วน 20% ของมูลค่าตลาดรวม เป็นการนำเข้าน้ำแร่รวม 2 ประเภท คือ น้ำแร่แบบไม่มีก๊าซ และน้ำแร่แบบมีฟองก๊าซหรือมีการแต่งกลิ่น ในสัดส่วน 65% และ 35% ตามลำดับ โดยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสถึง 90% มีมูลค่านำเข้าเฉลี่ย (ปี2546-2550)

รวม 106 ล้านบาทต่อปี เติบโตเฉลี่ย 18.1% ต่อปี น้ำแร่นำเข้าส่วนใหญ่จะเน้นตลาดระดับบน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและนักท่องเที่ยว รวมทั้งคนไทยที่เคยไปศึกษาหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศและมีรายได้สูง

สำหรับตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ เอเวียง เปอร์ริเอ้ วิทเทล โอเดอ เปอริเอ้ เปร์เรียร์

และซานเพเลกริโน สำหรับราคาจำหน่ายน้ำแร่นำเข้าขวด PET ขนาด 500 มล.มีราคาประมาณ 38-45 บาท เทียบกับน้ำแร่ที่ผลิตในประเทศในขนาดที่บรรจุเท่ากันมีราคาประมาณ 7-10 บาท

อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำแร่นำเข้าส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2545-2550 การอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12.8% ต่อปี และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศในช่วงปี 2545-2550 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 14.4 ล้านคนต่อไป ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าน้ำแร่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

น้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ มีสัดส่วน 80% ของมูลค่าตลาดรวม และทำตลาดในระดับล่างโดยมีราคาจำหน่ายถูกกว่าน้ำแร่นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับแหล่งผลิตน้ำแร่ที่สำคัญ อาทิ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ระนอง เลย พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ภายใต้ชื่อการค้าต่างๆ เช่น มิเนเร่ ออรา ไอโอ มองต์เฟลอ แร่นอง น้ำแร่ภูเรือ สปริงมิเนราล เขาชัยสน นอกจากนี้ยังมีน้ำแร่ที่ห้างโมเดิร์นเทรดได้ผลิตและจำหน่ายเองอีกด้วย โดยตราสินค้าที่เป็นที่นิยมกันมากคือ มิเนเร่ ออรา มองต์เฟลอ และไอโอ โดยเฉพาะมิเนเร่ และออรา มีสัดส่วนตลาด 60% และ 20% ตามลำดับ

สำหรับในช่วงปี 2548-2550 ตราสินค้ามิเนเร่ และออรา แข่งขันกันทำตลาดโดยเน้นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลดราคาสินค้า หรือแถมน้ำแร่ฟรีเมื่อเติมน้ำมัน ขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร แฟรนไชส์ ศูนย์ออกกำลังกาย และสปา นอกจากนั้นยังใช้งบประมาณจำนวนมากในการโฆษณาผ่านสื่อเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการดื่มน้ำแร่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความสวยงามเพื่อจูงใจผู้บริโภคมากขึ้น ขณะที่ร้านโมเดิร์น

เทรดได้ผลิตน้ำแร่ตราสินค้าของตนเองและจำหน่ายในราคาถูกกว่าตราสินค้าอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมในตลาด

คาดว่าการทำตลาดของตราสินค้าต่างๆ จะสามารถกระตุ้นผู้บริโภคทั่วไปให้หันมาดื่มน้ำแร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำแร่บรรจุขวดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวดแม้มีราคาสูงกว่าประมาณ 1-3 บาทต่อขวด แต่ก็มีคุณภาพที่สูงกว่า

สารวิจัยธุรกิจ

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับ บมจ.กรุงไทย

บทวิเคราะห์โดย สุภาพร ศรีสมบูรณ์

Advertisement Replay Ad
ยังจำได้ไหม? โมเม้นท์ซึ้งๆ เจ้าบ่าวหลั่งน้ำตากลางงานวิวาห์

ยังจำได้ไหม? โมเม้นท์ซึ้งๆ เจ้าบ่าวหลั่งน้ำตากลางงานวิวาห์

คุณปู่น้องปีใหม่ เชียร์ลูกชาย สงกรานต์ เดินหน้าง้อ แอฟ ให้สำเร็จ

คุณปู่น้องปีใหม่ เชียร์ลูกชาย สงกรานต์ เดินหน้าง้อ แอฟ ให้สำเร็จ

เป้ย ปานวาด นำทีมจัดปาร์ตี้วันเกิด ธีม Back to School

เป้ย ปานวาด นำทีมจัดปาร์ตี้วันเกิด ธีม Back to School

คนร้ายใช้มีดคัตเตอร์แทงตาวัยรุ่น แถมบอก “ขับรถกลับบ้านดีๆ”

คนร้ายใช้มีดคัตเตอร์แทงตาวัยรุ่น แถมบอก “ขับรถกลับบ้านดีๆ”

รปภ.ชกหนุ่มเมา อ้างเป็นโปรดิวเซอร์ช่องดัง เหตุถูกหยามจนเหลือทน

รปภ.ชกหนุ่มเมา อ้างเป็นโปรดิวเซอร์ช่องดัง เหตุถูกหยามจนเหลือทน

เต้ย จรินทร์พร ถึงกับอึ้ง! เจอ น้องอลิน บอก "ไม่สวยอยู่บ้าน"

เต้ย จรินทร์พร ถึงกับอึ้ง! เจอ น้องอลิน บอก "ไม่สวยอยู่บ้าน"

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

เจ้าของบ้านโบราณเปลี่ยนใจขาย หลังมีคนเสนอราคา 300 ล้าน

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

อ.เฉลิมชัย ฉุนขาด แจงปมพูดกระทืบเด็กถูกรับน้องอุจาด

นัท อั้ม ทริปสวีทโรแมนติกกลางทะเลภูเก็ต

นัท อั้ม ทริปสวีทโรแมนติกกลางทะเลภูเก็ต

สุดสลด ! หนุ่มใหญ่น้อยใจ ภรรยาขอกลับบ้าน ผูกคอดับใต้ต้นมังคุด

สุดสลด ! หนุ่มใหญ่น้อยใจ ภรรยาขอกลับบ้าน ผูกคอดับใต้ต้นมังคุด

โต๋ ไบร์ท ควงคู่ดูงานแต่ง คนแซวเพียบเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

โต๋ ไบร์ท ควงคู่ดูงานแต่ง คนแซวเพียบเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

กองเกียรติยศรับทหารเหยื่อบึ้ม กลับบ้านเกิดที่เพชรบุรี

กองเกียรติยศรับทหารเหยื่อบึ้ม กลับบ้านเกิดที่เพชรบุรี

‘หนุ่มใหญ่’ ฉีดผงขาวจนช็อก หมดสติคาห้องน้ำ ขนส่งหาดใหญ่

‘หนุ่มใหญ่’ ฉีดผงขาวจนช็อก หมดสติคาห้องน้ำ ขนส่งหาดใหญ่

'บอย ปกรณ์' ยินดี 'มิ้นต์' คืนดี 'คิม' ยันไร้ปัญหาทุกคน

'บอย ปกรณ์' ยินดี 'มิ้นต์' คืนดี 'คิม' ยันไร้ปัญหาทุกคน

จำแทบไม่ได้ "วาววา" มากับลุคใหม่สาวสไตล์เกาหลีี

จำแทบไม่ได้ "วาววา" มากับลุคใหม่สาวสไตล์เกาหลีี

เหยื่อให้การ อ้าง พี่ชายดาราดังร่วมกับเด็กชาย 4-5 คน รุมโทรม

เหยื่อให้การ อ้าง พี่ชายดาราดังร่วมกับเด็กชาย 4-5 คน รุมโทรม

หนุ่มจีนพิเรนทร์ ย่องข้างหลัง..ถีบตำรวจหน่วยสวาท

หนุ่มจีนพิเรนทร์ ย่องข้างหลัง..ถีบตำรวจหน่วยสวาท

รถทัวร์ 2 ชั้น เบรกแตก ชนสนั่น ดับ 1 เจ็บ 1

รถทัวร์ 2 ชั้น เบรกแตก ชนสนั่น ดับ 1 เจ็บ 1

เวียร์ เบลล่า ลงรูป(เงา)คู่ทริปญี่ปุ่น สวยหล่อยันเงา

เวียร์ เบลล่า ลงรูป(เงา)คู่ทริปญี่ปุ่น สวยหล่อยันเงา

เปอร์โตริโกสั่งอพยพประชาชน หนีเขื่อนแตก

เปอร์โตริโกสั่งอพยพประชาชน หนีเขื่อนแตก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์