น้ำแร่ เน้นคุณภาพและความงาม ทำตลาดช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

น้ำแร่ เน้นคุณภาพและความงาม ทำตลาดช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

ในปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและความงามกันอย่างแพร่หลาย ทำให้น้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสะอาด ปลอดภัย และสามารถพกพาไปยังที่ต่างๆ เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ เช่นเดียวกับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพประเภทน้ำแร่

ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยบางอย่างกลุ่ม

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงมาก ประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองซ้ำเติมด้วยวิกฤติการเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก คาดว่าจะทำให้ภาวการณ์ลงทุนและการท่องเที่ยวยิ่งชะลอตัวลง และกระทบต่อการนำเข้าน้ำแร่ของผู้ประกอบการบางราย

สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะผู้ผลิตในประเทศเท่านั้น เนื่องจากมีสัดส่วนตลาดถึง 80% ของมูลค่าตลาดรวม โดยเฉพาะผู้ผลิตตราสินค้าที่เป็นที่นิยมกันมากในประเทศ คือ มิเนเร่ ออรา มองต์เฟลอ และไอโอ มีการทำตลาดน้ำแร่อย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง และในปัจจุบันมีเป้าหมาย

ในการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยใช้กลยุทธ์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำแร่ที่มีความแตกต่างจากน้ำดื่มธรรมดา อาทิ การมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ ให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย และผิวพรรณสดใส และการชำระล้างสารพิษจากภายในร่างกาย เป็นต้น แต่การสร้างการรับรู้ดังกล่าวจะสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคทั่วไปหันมาดื่มน้ำแร่เพื่อสุขภาพได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องที่ต้องใช้ ความสามารถในการพิสูจน์ฝีมือ

- ตลาดน้ำแร่ การแข่งขันที่ท้าทาย

ตลาดน้ำแร่บรรจุขวดในประเทศไทยยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่น โดยเป็นตลาดที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และมีจำนวนน้อย ในปี 2500 ตลาดน้ำแร่มีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน 13.3 ของตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 15,000 ล้านบาท เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศมีสัดส่วน 20% และผลิตในประเทศ 80%

น้ำแร่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วน 20% ของมูลค่าตลาดรวม เป็นการนำเข้าน้ำแร่รวม 2 ประเภท คือ น้ำแร่แบบไม่มีก๊าซ และน้ำแร่แบบมีฟองก๊าซหรือมีการแต่งกลิ่น ในสัดส่วน 65% และ 35% ตามลำดับ โดยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสถึง 90% มีมูลค่านำเข้าเฉลี่ย (ปี2546-2550)

รวม 106 ล้านบาทต่อปี เติบโตเฉลี่ย 18.1% ต่อปี น้ำแร่นำเข้าส่วนใหญ่จะเน้นตลาดระดับบน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและนักท่องเที่ยว รวมทั้งคนไทยที่เคยไปศึกษาหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศและมีรายได้สูง

สำหรับตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ เอเวียง เปอร์ริเอ้ วิทเทล โอเดอ เปอริเอ้ เปร์เรียร์

และซานเพเลกริโน สำหรับราคาจำหน่ายน้ำแร่นำเข้าขวด PET ขนาด 500 มล.มีราคาประมาณ 38-45 บาท เทียบกับน้ำแร่ที่ผลิตในประเทศในขนาดที่บรรจุเท่ากันมีราคาประมาณ 7-10 บาท

อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำแร่นำเข้าส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2545-2550 การอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12.8% ต่อปี และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศในช่วงปี 2545-2550 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 14.4 ล้านคนต่อไป ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าน้ำแร่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

น้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ มีสัดส่วน 80% ของมูลค่าตลาดรวม และทำตลาดในระดับล่างโดยมีราคาจำหน่ายถูกกว่าน้ำแร่นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับแหล่งผลิตน้ำแร่ที่สำคัญ อาทิ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ระนอง เลย พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ภายใต้ชื่อการค้าต่างๆ เช่น มิเนเร่ ออรา ไอโอ มองต์เฟลอ แร่นอง น้ำแร่ภูเรือ สปริงมิเนราล เขาชัยสน นอกจากนี้ยังมีน้ำแร่ที่ห้างโมเดิร์นเทรดได้ผลิตและจำหน่ายเองอีกด้วย โดยตราสินค้าที่เป็นที่นิยมกันมากคือ มิเนเร่ ออรา มองต์เฟลอ และไอโอ โดยเฉพาะมิเนเร่ และออรา มีสัดส่วนตลาด 60% และ 20% ตามลำดับ

สำหรับในช่วงปี 2548-2550 ตราสินค้ามิเนเร่ และออรา แข่งขันกันทำตลาดโดยเน้นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลดราคาสินค้า หรือแถมน้ำแร่ฟรีเมื่อเติมน้ำมัน ขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร แฟรนไชส์ ศูนย์ออกกำลังกาย และสปา นอกจากนั้นยังใช้งบประมาณจำนวนมากในการโฆษณาผ่านสื่อเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการดื่มน้ำแร่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความสวยงามเพื่อจูงใจผู้บริโภคมากขึ้น ขณะที่ร้านโมเดิร์น

เทรดได้ผลิตน้ำแร่ตราสินค้าของตนเองและจำหน่ายในราคาถูกกว่าตราสินค้าอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมในตลาด

คาดว่าการทำตลาดของตราสินค้าต่างๆ จะสามารถกระตุ้นผู้บริโภคทั่วไปให้หันมาดื่มน้ำแร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำแร่บรรจุขวดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวดแม้มีราคาสูงกว่าประมาณ 1-3 บาทต่อขวด แต่ก็มีคุณภาพที่สูงกว่า

สารวิจัยธุรกิจ

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับ บมจ.กรุงไทย

บทวิเคราะห์โดย สุภาพร ศรีสมบูรณ์

Advertisement Replay Ad
งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

เย็นจับใจ “อำเภอหนาวสุดของจีน” -33 องศา งดงามราวเมืองเทพนิยาย

เย็นจับใจ “อำเภอหนาวสุดของจีน” -33 องศา งดงามราวเมืองเทพนิยาย

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

ภูผา เฉลยมือปริศนา ทำอินสตาแกรม สงกรานต์ วุ่น

ภูผา เฉลยมือปริศนา ทำอินสตาแกรม สงกรานต์ วุ่น

ระทึก! หนุ่มอินโดโชว์จับงูฟาดพื้นบนรถไฟ

ระทึก! หนุ่มอินโดโชว์จับงูฟาดพื้นบนรถไฟ

แอน ลงภาพคู่ แอฟ ไร้แคปชั่นแต่คนพร้อมใจส่งหัวใจโดยไม่ได้นัดหมาย

แอน ลงภาพคู่ แอฟ ไร้แคปชั่นแต่คนพร้อมใจส่งหัวใจโดยไม่ได้นัดหมาย

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

จากปากผู้ชายเจ้าชู้ "ปั๋ง ประกาศิต" ยอมรับบ้ากาม "เซ็กส์" คือเรื่องสำคัญ

จากปากผู้ชายเจ้าชู้ "ปั๋ง ประกาศิต" ยอมรับบ้ากาม "เซ็กส์" คือเรื่องสำคัญ

ฉุนแค้นแทนเมีย ยกพวกมาไล่แทงคู่กรณี นอนเจ็บสาหัส

ฉุนแค้นแทนเมีย ยกพวกมาไล่แทงคู่กรณี นอนเจ็บสาหัส

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

ณิชา รับควงแฟนเก่า "ไอติม" ดูคอนเสิร์ต แต่ไม่ใช่รีเทิร์น

ณิชา รับควงแฟนเก่า "ไอติม" ดูคอนเสิร์ต แต่ไม่ใช่รีเทิร์น

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

หญิงจีนโดดน้ำดับ คิดไม่ตกหาสินสอดให้ลูกไม่ได้ จนท.แจงเป็นข่าวผิด

หญิงจีนโดดน้ำดับ คิดไม่ตกหาสินสอดให้ลูกไม่ได้ จนท.แจงเป็นข่าวผิด

กบ ปภัสรา ฉลองวันเกิดพร้อมครอบครัว สดใสวัยเฉียดเลข 5

กบ ปภัสรา ฉลองวันเกิดพร้อมครอบครัว สดใสวัยเฉียดเลข 5

น้ำท่วมเพชรบุรียังน่าห่วง ถนนเพชรเกษมอ่วมจราจรติดขัด

น้ำท่วมเพชรบุรียังน่าห่วง ถนนเพชรเกษมอ่วมจราจรติดขัด

แทบเป็นลม! ป้ารัสเซียถูกแจ็คพอต 506 ล้าน หลานตรวจผิดโชคดียังไม่ทิ้ง

แทบเป็นลม! ป้ารัสเซียถูกแจ็คพอต 506 ล้าน หลานตรวจผิดโชคดียังไม่ทิ้ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์