เปิดแนวทางขับเคลื่อน CSR ฉบับ DBDi ฝ่าวิกฤติอย่างยั่งยืน

เปิดแนวทางขับเคลื่อน CSR ฉบับ DBDi ฝ่าวิกฤติอย่างยั่งยืน

ความพยายามและการมุ่งหวังขององค์กรธุรกิจที่จะขับเคลื่อนนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ(CSR: Corporate Social Responsibility)ผ่านกิจกรรมต่างๆ ต้องยอมรับว่าตลอดสาม ปีที่ผ่านมา องค์กรไทยส่วนใหญ่ดำเนินการไปในลักษณะลองผิดลองถูก หรืออยากทำอะไรก็ทำ เพราะยังขาดความรู้และเครื่องมือนำไปสู่การปฏิบัติจริง รวมไปถึงการต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน และอีกส่วนหนึ่งต้องทำเพราะการดำเนินธุรกิจนั้นโดยข้อกล่าวหา จึงต้องทำกิจกรรมเพื่อให้สังคมและภาครัฐ ยอมรับ

เป็นมุมมองจาก อนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Development Institute: SBDI)ที่ให้คำปรึกษา อบรม ตลอดจน ศึกษา วิจัย และพัฒนากรอบเครื่องมือ และการออกแบบแผนแม่บท เพื่อสนับสนุนการทำงานซีเอสเอสอาร์ขององค์กรต่างๆ

แต่นับจากปี 2552 เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่มีหลายปัจจัยที่จะทำให้รูปแบบ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนซีเอสอาร์องค์กรธุรกิจในไทยเปลี่ยนแปลงไป และมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรม ที่ผสมผสานและเชื่อมโยง ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 2552 จะเป็นปีแห่งนวัตกรรมด้านซีเอสอาร์ ในทุกส่วน ขยายความว่า จากนี้ไปบริษัทในไทยต้องหลุดจากวังวนการทำซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ที่ไม่ใช่ทำแบบตามใจองค์กร หรือแค่บริจาค แต่จะต้องทำให้ตอบสนองกับมาตรฐานบริบทโลกและบริบทในประเทศ ทั้ง ISO 26000, OECD, UN Global Impact, GRI, SRI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยิ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจขณะนี้ ยิ่งจำเป็นต้องทำซีเอสอาร์ในลักษณะบูรณาการ หรือต้องใช้ทั้งกระบวนการผลิต คู่ค้า ลูกค้า ให้เกิดการเชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และสามารถตอบกลับมาสู่องค์กรได้

อนันตชัย กล่าวว่า ธุรกิจทุกกลุ่มมีซีเอสอาร์เป็นเนื้อในอยู่แล้วแต่ถูกบทบังด้วยเศรษฐกิจที่ต้องทำกำไร ซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจที่ทำกันในปัจจุบันจึงเป็นกลุ่มที่เน้นทำกิจกรรมอย่างเดียว มีสัดส่วนถึง 50-60% กลุ่มที่เริ่มบูรณาการ มีประมาณ 30-40% และกลุ่มที่มีการนำซีเอสอาร์ไปใช้กับกระบวนการในองค์กร ปรับองค์กรใหม่หมด 10%

ซีเอสอาร์เป็นเรื่องของทัศนคติมากที่สุด หรือกระบวนการคิดที่ต้องมาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายขององค์กร ไหลมาสู่กลยุทธ์ขององค์กร จากนั้นจึงไปดีไซน์กิจกรรมอีกทีหนึ่ง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ การวัดและการประเมินอย่างแท้จริง และสามารถเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

จึงเป็นที่มาของกรอบแนวทางซีเอสอาร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Corporate

Sustainability Framework (ดูตารางประกอบ) ที่ SBDI จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กร ที่นำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถประเมินวัดผลตัวเอง และพัฒนาต่อยอดได้ตลอด รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับทุกมาตรฐานใหม่ของซีเอสอาร์ที่มีเป็นหมื่นมาตรฐาน

โดยประมวลจาก 10 กรอบใหญ่ที่ประกอบด้วย หนึ่งการนำองค์กรของผู้บริหาร สองการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาม การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด สี่สิ่งแวดล้อม ห้าการวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หกการมุ่งเน้นบุคลากร เจ็ดการสื่อสาร แปดการจัดการกระบวนการ เก้าสังคม และสิบผลลัพธ์

กรอบแนวทางนี้ยังนำไปพัฒนาคุณภาพองค์กรที่นอกจากคงเป้าสร้างกำไรสูงสุดแล้วยังทำให้วิถีทางแห่งความรับผิดชอบที่ทำให้สังคม สิ่งแวดล้อม เสียหายน้อยที่สุด ที่สำคัญนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะ ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนี้ จะต้องคำนึงถึง 1. ผู้นำ( Leadership) ต้องมีความเข้าใจแนวคิดซีเอสอาร์ 2. มีคณะทำงานซีเอสอาร์ (CSR Committee)จะเป็นคนเดียวหรือ ทีมก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะองค์กร ต้องคิดกิจกรรมที่เหมาะสมและให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกส่วนขององค์กร รวมทั้งต้องมีสิทธิ์ มีเสียงและอำนาจตัดสินใจ สนับสนุนให้ซีเอสอาร์กระจายไปทุกส่วนในองค์กร

3. ต้องเข้าใจว่าซีเอสอาร์เกี่ยวพันกับบริบทใดบ้างทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Understand Internal and External contexts) 4. มีแผนและแนวทางสร้างความเข้าใจ รวมทั้งเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholders Collaboration & Engagement) ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ทั้งด้านบวกและด้านลบ 5. มีแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน( CSR Framework) นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสามารถพัฒนาต่อเนื่อง เมื่อมีมาตรฐานใหม่เข้ามาสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที

6. มีการออกแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ( Communication Design) เช่น ความรู้ความเข้าใจ สู่การปฏิบัติได้ และเป็นการสื่อสารที่ขับเคลื่อนภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กรด้วย 7. มีการจัดการความรู้อย่างมีระบบ(Knowledge Management) เหมาะกับแต่ละองค์กร หรือสามารถจัดเก็บและนำไปใช้ สู่การประเมิน วัดผล ถ้าปฏิบัติได้ดีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

วันนี้องค์กรใดมีวิสัยทัศน์ด้านซีเอสอาร์ที่ชัดเจน และมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพองค์กรได้ ก็ไม่น่าจะเป็นแค่เพียงการตอบโจทย์เพื่อฝ่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจขณะนี้ออกไปได้ แต่จะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กลายเป็นองค์กรที่แข็งแรง มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

Advertisement Replay Ad
จ๋า ยศสินี เล่าสาเหตุเปลี่ยนตอนจบ เพลิงบุญ เพราะ "เก๋" มาดลใจ

จ๋า ยศสินี เล่าสาเหตุเปลี่ยนตอนจบ เพลิงบุญ เพราะ "เก๋" มาดลใจ

นิวเคลียร์ เพชรจ้า ไปเที่ยวเกาหลี มีความคุมโทนยกแก๊ง

นิวเคลียร์ เพชรจ้า ไปเที่ยวเกาหลี มีความคุมโทนยกแก๊ง

ปอ.68 ระบบล็อคมีกลุ่มควัน ผู้โดยสารออกประตูฉุกเฉิน-ไร้เจ็บ

ปอ.68 ระบบล็อคมีกลุ่มควัน ผู้โดยสารออกประตูฉุกเฉิน-ไร้เจ็บ

สองพ่อลูกปืนโหด ! จ่อยิงลูกจ้างหนุ่ม มันสมองกระจาย เหตุฉุน ถูกทวงค่าเเรง 5,000 บาท

สองพ่อลูกปืนโหด ! จ่อยิงลูกจ้างหนุ่ม มันสมองกระจาย เหตุฉุน ถูกทวงค่าเเรง 5,000 บาท

แฉรถยนต์ 3 คัน พา “ยิ่งลักษณ์” เผ่นหนีชายแดนสระแก้ว

แฉรถยนต์ 3 คัน พา “ยิ่งลักษณ์” เผ่นหนีชายแดนสระแก้ว

โตโน่ ภาคิน พูดความในใจถึงน้องรัก ฟิลลิป เดอะเฟซเมน

โตโน่ ภาคิน พูดความในใจถึงน้องรัก ฟิลลิป เดอะเฟซเมน

แม่พระมาโปรด ครูสอนพิเศษเด็ก 30 ชีวิต คิดค่าเรียนแค่ 1 บาท

แม่พระมาโปรด ครูสอนพิเศษเด็ก 30 ชีวิต คิดค่าเรียนแค่ 1 บาท

18 ล้อชนรถการไฟฟ้า ขณะ จนท.ซ่อมสายไฟ อ.หนองแค ดับ 5

18 ล้อชนรถการไฟฟ้า ขณะ จนท.ซ่อมสายไฟ อ.หนองแค ดับ 5

อ้อม พิยดา ยกครอบครัวเที่ยวเกาะ คุณแม่ซ่อนความแซ่บ

อ้อม พิยดา ยกครอบครัวเที่ยวเกาะ คุณแม่ซ่อนความแซ่บ

นศ.แพทย์ปมวางยาฆ่าสุนัขขอเลื่อนพบ ตร.สุทธิสาร อ้างป่วย

นศ.แพทย์ปมวางยาฆ่าสุนัขขอเลื่อนพบ ตร.สุทธิสาร อ้างป่วย

น้ำป่าไหลหลากแม่ฮ่องสอน ชาวเขาถูกน้ำซัดหาย 2 คน

น้ำป่าไหลหลากแม่ฮ่องสอน ชาวเขาถูกน้ำซัดหาย 2 คน

ตร.ทางหลวงโบกเรียกหนุ่มปี 1 เจอเดลิเวอรี่ยาบ้า 38,000 เม็ด

ตร.ทางหลวงโบกเรียกหนุ่มปี 1 เจอเดลิเวอรี่ยาบ้า 38,000 เม็ด

ฟลุค เกริกพล มีเหตุผลชัดเจน ให้เงินค่าขนมลูกเดือนละ 2 หมื่น

ฟลุค เกริกพล มีเหตุผลชัดเจน ให้เงินค่าขนมลูกเดือนละ 2 หมื่น

สาวแพร่กินยาผิวขาว-เสริมอึ๋ม ช็อกตายก่อนจะถึงวันเกิด

สาวแพร่กินยาผิวขาว-เสริมอึ๋ม ช็อกตายก่อนจะถึงวันเกิด

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังเสี่ยงน้ำท่วม ร่องฝนพาดผ่าน กทม.

"ปู ไปรยา" ราศีจับ รับเชิญอีกครั้ง เดินแบบให้แบรนด์ระดับโลก

"ปู ไปรยา" ราศีจับ รับเชิญอีกครั้ง เดินแบบให้แบรนด์ระดับโลก

สตูลยังอ่วม! น้ำท่วมเกือบ 1 เมตร เดือดร้อนกว่าครึ่งแสนคน

สตูลยังอ่วม! น้ำท่วมเกือบ 1 เมตร เดือดร้อนกว่าครึ่งแสนคน

รวบหนุ่มโปรดิวเซอร์เพลงออสเตรเลีย หิ้วไอโฟน 8 เลี่ยงภาษีเกือบล้าน

รวบหนุ่มโปรดิวเซอร์เพลงออสเตรเลีย หิ้วไอโฟน 8 เลี่ยงภาษีเกือบล้าน

ฝนตกเรือเที่ยวอัมพวาชนกัน คนเรือร่วงน้ำดับ ลูกเมียร่ำไห้

ฝนตกเรือเที่ยวอัมพวาชนกัน คนเรือร่วงน้ำดับ ลูกเมียร่ำไห้

เสี่ยขับปิกอัพฝ่าฝายน้ำเชี่ยว ถูกซัดรถปลิว ปีนหนีแทบไม่ทัน

เสี่ยขับปิกอัพฝ่าฝายน้ำเชี่ยว ถูกซัดรถปลิว ปีนหนีแทบไม่ทัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์