ผลประโยชน์ทับซ้อน? ศึกษากรณี โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน? ศึกษากรณี โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

โดย ประสงค์ วิสุทธิ์

แม้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์ยกข้อกล่าวหา นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมัยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ให้ความช่วยเหลือ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับการผ่อนในการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เพื่อทำเหมืองแร่สังกะสี ท้องที่ อแม่สอด จ.ตากก็ตาม

แต่ในแง่ของการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้ว กรณีของนายโฆสิตน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สาเหตุที่นายโฆสิตถูกกล่าวหาในเรื่องนี้เนื่องจากก่อนเข้ารับตำแหน่งรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายโฆสิตเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพฯซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทผาแดง จำนวน 7,301,070 หุ้น หรือกว่าร้อยละ 3

นอกจากนั้นนายโฆสิตยังเป็นกรรมการบริษัทผาแดงฯในฐานะตัวแทนธนาคารด้วยโดยนายโฆสิตได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทผาแดงฯกว่า 1.2 ล้านบาท

ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในหมวดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐกับผลประโยชน์ส่วนรวมคือ ต้องการวางระบบป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์กับธุรกิจและบริษัทที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ(มาตรา 100,101)

ดังนั้น จึงห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจและบริษัทที่มีสัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ตนกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดีรวมทั้งสัญญาสัมปทานหรือสัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

การห้ามในลักษณะดังกล่าว นอกจากห้ามเจ้าหน้าที่รัฐและคู่สมรสในขณะที่ดำรงตำแหน่งแล้ว ยังห้ามเมื่อพ้นตำแหน่งไม่ถึง 2 ปีด้วย(การกำหนดช่วงเวลา 2 ปีเพราะเชื่อว่า หลังจากพ้นตำแหน่งใหม่ๆ อาจยังมีอิทธิพลในหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลอยู่)

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้นายโฆสิตพ้นข้อกล่าวหา เพรา การเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีอนุมติให้บริษัทผาแดงฯทำเหมืองแร่สังกะสีในพื้นที่ป่าลุมน้ำ มีการกลั่นกรองตามขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญหลายครั้งก่อนที่นายโฆสิตจะเข้ารับตำแหน่งรองนายกฯโดยไม่ปรากฏหลักฐานว่า นายโฆสิตใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในขณะที่คณะกรรมกรารสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีนายโฆสิต เป็นประธานพิจารณาเรื่องนี้

ขณะเดียวกันนายโฆสิตได้ลาออกจากธนาคารกรุงเทพ และกรรมการบริษัทผาแดงฯแล้ว การกระทำของนายโฆสิตไม่เป็นการต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ

อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าพิจารณา หลังจากที่นายโฆสิตพ้นจากตำแหน่งรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมกรรบริหารธนาคารกรุงเทพฯทันทีโดยยังไม่พ้นกำหนดเวลา 2 ปี(คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศให้คณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 100)เป็นการเข้าข่ายการกระทำต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่

ประเด็นนี้ต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในช่วงเป็นรองนายกฯนายโฆสิตได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาตให้บริษัทผาแดงฯรับสัมปทานทำเหมืองแร่สังกะสี รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย

ดังนั้น ถ้านายโฆสิตกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทผาแดงฯย่อมมีการกระทำต้องห้ามตามกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า การที่นายโฆสิตกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทผาแดงฯอีกชั้นหนึ่งเป็นการกระทำต้องห้ามหรือไม่

ถ้าพิจารณาจากตัวบทมาตรา 101 ตามตัวอักษรแล้ว ย่อมไม่เข้าข่ายการกระทำต้องห้ามตามกฎหมาย

แต่การที่นายโฆสิตเป็นประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพฯ เป็นมีอำนาจทำการแทนธนาคารกรุงเทพฯหรือไม่ ?

ถ้าใช่ เข้าข่ายการกระทำต้องห้ามหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

เพราะถ้าตอบว่า ไม่เข้าข่าย ต่อไปจะมีนักใช้เป็นช่องทางหลีกเลี่ยงด้วยการตั้งบริษัทซ้อนขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งเพื่อถือหุ้นในบริษัทที่มีสัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ตนกำกับดูแลในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม นายกล้านรงค์ จันทิก โฆษกและกรรมการ ป.ป.ช.ยอมรับว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังมิได้พิจารณาประเด็นนี้ จึงน่าสนใจว่า คณะกรรมการป ป.ป.ช.จะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไร

มิเช่นนั้นแล้ว หมวดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาจมีค่าเพียงกระดาษเช็ดปากของนักการเมืองเท่านั้น

Advertisement Replay Ad
แฉรถยนต์ 3 คัน พา “ยิ่งลักษณ์” เผ่นหนีชายแดนสระแก้ว

แฉรถยนต์ 3 คัน พา “ยิ่งลักษณ์” เผ่นหนีชายแดนสระแก้ว

สั่งเด้ง! รองผู้การ 5 เกี่ยวช่วยยิ่งลักษณ์หนี พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

สั่งเด้ง! รองผู้การ 5 เกี่ยวช่วยยิ่งลักษณ์หนี พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

"ศรีวราห์" ปล่อย 3 ตำรวจเอี่ยวพา “ปู” หนี เหตุไม่พบผิดทางอาญา

"ศรีวราห์" ปล่อย 3 ตำรวจเอี่ยวพา “ปู” หนี เหตุไม่พบผิดทางอาญา

"ศรีวราห์" สอบเข้มนายตำรวจโยงพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

"ศรีวราห์" สอบเข้มนายตำรวจโยงพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

สั่ง 13 แกนนำพันธมิตรฯ ชดใช้ ทอท. 522 ลบ. ฐานปิดสนามบิน

สั่ง 13 แกนนำพันธมิตรฯ ชดใช้ ทอท. 522 ลบ. ฐานปิดสนามบิน

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯเยือนสุพรรณ กราบหลวงพ่อโต - พระธรรมพุทธิมงคลสอนใช้สติ ผู้บริหารยึดหลักสัมมาวายามะ

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

นายกฯ ระบุถ้าทุกอย่างลงตัว จะมีเลือกตั้งปี 61

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

บุกประชิดตัวนายกฯ ร้องเรียนอ้างถูกอดีตรมต.เบี้ยวจ่ายค่าตัดเสื้อกีฬา

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

แฉแผนหนี ’ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนรถที่มีนบุรี ถึงสระแก้วหลัง 4 ทุ่ม

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“หมอดูอีที” โหรดังเมียนมาร์กับคำทำนายการเมืองไทย

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

“บิ๊กตู่” ไม่ติดใจผลโพลล์ของสถาบันพระปกเกล้า

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ประวิตร พบเก๋งพา ยิ่งลักษณ์ หนีออกสระแก้ว ไร้ภาพ CCTV

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

ทนายรอ  'ยิ่งลักษณ์'  ประสานปมฟังคำตัดสินคดี 27 ก.ย.

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

“ฮุนเซน” สวมกอด “บิ๊กตู่” หลังร่วมแถลงผลประชุม

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯ เมินโพล ยันก้าวข้าม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ปัดไล่ล่า

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

นายกฯเตรียมถกคกก.ดิจิทัลปรับเบอร์บ้าน10หลัก

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

โหรวารินทร์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับไทย ประเทศสงบดี

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี  จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

"อนุพงษ์" ปัดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี จ่อเอาผิดเพจแชร์ข่าวมั่ว

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

นายกฯ ยิ้มนำคณะบินจีนถกผู้นำ BRICS ประเทศตลาดเกิดใหม่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์