จัดตั้งเครือข่าย ตรวจสอบใช้เงิน ประกันสังคม

จัดตั้งเครือข่าย ตรวจสอบใช้เงิน ประกันสังคม

ภาคประชาชนก่อตั้ง เครือข่ายคนประกันสังคม จับตา-ตรวจสอบมติบอร์ดสปส. หลังผ่านโครงการแจกข้าวพันล้านหลังผ่านโครงการแจกข้าวพันล้านจนถูกด่าไปทั่ว แม้จะยกเลิกไปแล้ว แต่สะท้อนความไม่โปร่งใส รมว. แรงงานปัดไม่รู้เรื่องที่ปรึกษานายกฯ จะใช้งบ 6.9 พันล้านแจกผู้ว่างงานคนละ 3 หมื่นบาท ระหว่างฝึกอบรมอาชีพ พร้อมเรียกประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการรับคนตกงานปิดโรงงานและถนน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ม.ค. ที่กระทรวงแรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานมอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดจากทั่วประเทศกว่า 500 คน ตอนหนึ่งว่า ขอฝากให้ข้าราชการทุกคนช่วยกันทำงาน เนื่องจากช่วงนี้เกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน จึงอยากให้ร่วมกันขับเคลื่อนเร่งรัดให้มีการป้องกันการเลิกจ้าง การว่างงาน และการสร้างงานใหม่ ขณะนี้รัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง ให้เรื่องการว่างงานเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม ทั้งนี้ ตนรู้สึกเป็นห่วงและอยากให้ช่วยทำความเข้าใจต่อลูกจ้างที่ปิดล้อมโรงงานหรือปิดถนน เพราะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ

จากการประเมินจะมีแนวโน้มว่าลูกจ้างจะถูกเลิกจ้างประมาณ 200,000 คน กระทรวงแรงงานมีมาตรการในการป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดนำร่อง ซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี จะเพิ่มเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีให้เพียงพอ โดยขอให้จังหวัดต่างๆ จัดตั้งศูนย์นี้โดยเร็ว นายไพฑูรย์ กล่าว

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมให้มีการจ้างงานนั้น ขณะนี้กระทรวงมีตำแหน่งงานว่าง 135,000 อัตรา ซึ่งคงเพียงพอต่อความต้องการหากผู้ว่างงานไม่เลือกงาน ดังนั้น จึงอยากให้กรมการจัดหางานมีข้อมูลตำแหน่งงานให้ชัดเจนและถูกต้อง มีการ เตรียมพร้อมทุกสัปดาห์ ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจะให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมให้เข้มแข็งและมั่นคง และมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระโปร่งใส ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวคิดที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ ให้กับผู้ประกันตน และขยายความคุ้มครองสิทธิประโยชน์เรื่องการเจ็บป่วย ไปถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตน

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวหน่วยปฏิบัติการพิเศษออกตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ในเขตกทม. ซึ่งการออกตรวจ มีรถปฏิบัติการทั้งหมด 8 คัน และเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน 120 คน

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า การออกตรวจแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการแย่งงานของคนไทย และลดปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานจะละเลยไม่ได้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ทำงานในประเทศไทย เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จะมีการออกตรวจแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง มั่นใจว่าจากการออกตรวจจับจะทำให้แรงงานต่างด้าวลดลงร้อยละ 20-30 ต่อปี

นอกจากนี้ นายไพฑูรย์ยังกล่าวถึงการจัดงานวันนัดพบแรงงานในวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า ในวันนัดพบแรงงานมีผู้สนใจเข้ามาสมัครงานเพียง 3,329 คน เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานว่างที่เตรียมไว้รองรับกว่า 10,000 อัตรา และข้อมูลที่ได้จากงานนัดพบแรงงาน มีผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรีเข้ามาสมัครงานมากที่สุดกว่า 1,068 คน โดยตำแหน่งที่มีผู้สมัครงานต้องการมากที่สุดคือ พนักงานธุรการ พนักงานขาย วิศวกร แต่ตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขับรถ และพนักงานเสิร์ฟ ดังนั้น แรงงานก็ควรทำงานในระดับพื้นฐานไปก่อน

ผู้ที่จบใหม่ หวังว่าจะได้งานตามระดับการศึกษาที่ตนต้องการนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ควรเริ่มทำงานจากระดับล่างก่อน เมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปทำงานในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่จบวิศวกรรมน่าจะลองมาทำอาชีพในระดับล่างดูบ้าง เช่น เป็นพนักงานขับรถหรือพนักงานเสิร์ฟ เพราะอาจได้ประสบการณ์จากการทำงานเพิ่มขึ้น รมว.แรงงาน กล่าว

นายไพฑูรย์ กล่าวถึงกรณีนายกนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ระบุว่าจะนำเงินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานจำนวน 500,000 คน ในวงเงิน 6,900 ล้านบาท และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะรับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรมเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อฝึกเสร็จจะได้รับเงินช่วยเหลืออีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ในการประกอบอาชีพ ว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และคิดว่าคงเป็นแนวคิดของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่คิดว่าควรดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า การจะดำเนินโครงการฝึกอบรมได้ ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ที่มีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจะมีการประชุมถึงแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการต่างๆ ในวันที่ 27 ม.ค.นี้

นายไพฑูรย์ กล่าวต่อว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียดกรณีที่นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง มีคำสั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปศึกษาการปรับโครงสร้างการบริหารงานกองทุนประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้ดีขึ้น และเป็นมืออาชีพคล้ายกับการบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ทั้งนี้ หากในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีการเสนอแนวคิดดังกล่าว ก็จะมีการนำไปพิจารณาและหาแนวทางในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการบริหารให้กองทุนประกันสังคมมีศักยภาพมากขึ้น

ด้านน.ส.สารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาในเรื่องมติการแจกข้าวสารแก่ผู้ประกันตน ซึ่งแม้จะมีการเลิกล้มไปแล้ว แต่ก็ได้ทำให้ผู้ประกันตนจำนวนมากตั้งคำถามกับความโปร่งใสของบอร์ดสปส. ว่ามีมติเช่นนี้ออกมาได้อย่างไร จากนี้จึงต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อตรวจสอบคัดค้านแนวทางที่ออกมาจากมติบอร์ดสปส.ที่ไม่ชอบธรรมอย่างเข้มแข็ง ล่าสุดทราบว่านายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ได้ดำเนินการก่อตั้ง เครือข่ายคนประกันสังคม ทำหน้าที่ในการตรวจสอบมติและโครงสร้างการทำงานของบอร์ด สปส.แล้ว

บอร์ด สปส.กล้านำเงิน 1,000 ล้านไปจ่ายซื้อข้าวสาร แต่ไม่นำเงินมาดูแลเรื่องมาตรการรักษาพยาบาล ที่ผู้ประกันตนยังร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และการรักษาพยาบาลไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องแนวทางของการรักษาผู้ป่วยไตวาย ที่ยังมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรร เบื้องต้นมีสมาชิกชมรมแล้วร่วม 30 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบประกันสัง คม กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ กลุ่มเอ็นจีโอด้านสาธารณสุข ที่มองเห็นในปัญหาเดียวกัน เชื่อว่าจากนี้จะมีผู้ร่วมประกันที่ได้รับความเดือดร้อนจากแนวทางของประกันสังคม เข้ามาร่วมกลุ่มอีกเป็นจำนวนมากแน่นอน

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

สลด! หนุ่มนักศึกษาปี 1 วิศวกรรมโยธา เครียดดิ่งสะพานภูมิพลดับ

สลด! หนุ่มนักศึกษาปี 1 วิศวกรรมโยธา เครียดดิ่งสะพานภูมิพลดับ

ครอบครัว ด.ช. 3 ปี ร้อง ยธ.ขอเป็นธรรมถูกรถราชการชนพิการ

ครอบครัว ด.ช. 3 ปี ร้อง ยธ.ขอเป็นธรรมถูกรถราชการชนพิการ

โจรมือไวชิงทรัพย์เซเว่น แค่ 45 วินาที ได้เงินร่วมหมื่น

โจรมือไวชิงทรัพย์เซเว่น แค่ 45 วินาที ได้เงินร่วมหมื่น

ผกก.อุบลรัตน์แจงคลิป ตร.ทะเลาะชาวบ้านในบ้าน เป็นเรื่องส่วนตัว

ผกก.อุบลรัตน์แจงคลิป ตร.ทะเลาะชาวบ้านในบ้าน เป็นเรื่องส่วนตัว

เก๋งปาเจโร่พลิกคว่ำบนโทลล์เวย์ ก่อนถึง 5 แยกลาดพร้าว

เก๋งปาเจโร่พลิกคว่ำบนโทลล์เวย์ ก่อนถึง 5 แยกลาดพร้าว

ร้องดีเอสไอถูกขับพ้นที่ดินรุกป่าสงวนฯ แต่นายทุนออกโฉนดได้

ร้องดีเอสไอถูกขับพ้นที่ดินรุกป่าสงวนฯ แต่นายทุนออกโฉนดได้

รวบหนุ่มแสบตระเวนกระชากสร้อยเหยื่อสาว 15 ครั้งทั่วกรุง

รวบหนุ่มแสบตระเวนกระชากสร้อยเหยื่อสาว 15 ครั้งทั่วกรุง

ศาลอุทธรณ์คุก 3 ปี "เบญจา" 3 บิ๊ก ขรก.ช่วย โอ๊ค-เอม เลี่ยงภาษี

ศาลอุทธรณ์คุก 3 ปี "เบญจา" 3 บิ๊ก ขรก.ช่วย โอ๊ค-เอม เลี่ยงภาษี

เนียนสุดๆ หนุ่มเสพยาใช้กะละมังพรางตัว หวังหนีตำรวจแต่ขาโผล่

เนียนสุดๆ หนุ่มเสพยาใช้กะละมังพรางตัว หวังหนีตำรวจแต่ขาโผล่

คุก 3 ปี "หญิงไก่" ผิดคดีค้ามนุษย์ไม่รออาญา สั่งชดใช้ 5.9 แสน

คุก 3 ปี "หญิงไก่" ผิดคดีค้ามนุษย์ไม่รออาญา สั่งชดใช้ 5.9 แสน

แม่ “ผอ.อ้อย” มั่นใจร่างลูกสาวถูกฝังอยู่แถวภูจองนายอย

แม่ “ผอ.อ้อย” มั่นใจร่างลูกสาวถูกฝังอยู่แถวภูจองนายอย

บังเอิญอย่างเหลือเชื่อ! โจรนำทองไปขาย เจอเจ้าของที่ร้านทอง ก่อนรีบชิ่งทิ้งจยย.หนี

บังเอิญอย่างเหลือเชื่อ! โจรนำทองไปขาย เจอเจ้าของที่ร้านทอง ก่อนรีบชิ่งทิ้งจยย.หนี

โอ๊ค พานทองแท้ ดอดพบ DSI คดีฟอกเงิน ปฏิเสธข้อหา-ปล่อยตัวแล้ว

โอ๊ค พานทองแท้ ดอดพบ DSI คดีฟอกเงิน ปฏิเสธข้อหา-ปล่อยตัวแล้ว

ศาลสั่งอุตสาหกรรมการบินจ่าย 2.7 ล้าน คดี นรต.โดดร่มไม่กาง

ศาลสั่งอุตสาหกรรมการบินจ่าย 2.7 ล้าน คดี นรต.โดดร่มไม่กาง

เพื่อนรักหักเหลี่ยม เบื่อทวงหนี้ 500 ถอดล้อแม็กซ์ไปขาย

เพื่อนรักหักเหลี่ยม เบื่อทวงหนี้ 500 ถอดล้อแม็กซ์ไปขาย

ชายชราวัย 72 ปี เจ็บป่วยหลายโรค ชิงผูกคอลาโลก ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกลำบาก

ชายชราวัย 72 ปี เจ็บป่วยหลายโรค ชิงผูกคอลาโลก ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกลำบาก

หลอกแม่เด็กพิการทางสมอง อ้างจะช่วย แต่กลับเชิดเงินหนี

หลอกแม่เด็กพิการทางสมอง อ้างจะช่วย แต่กลับเชิดเงินหนี

ดับฝัน "น้องเนย" กะเทยพัทยาปล้นรัสเซีย หาเงินแปลงเพศ

ดับฝัน "น้องเนย" กะเทยพัทยาปล้นรัสเซีย หาเงินแปลงเพศ

สาวโร่แจ้งความ ถูกหลอกซื้อลอตเตอรี่ปลอมรางวัลที่ 3 สูญเป็นหมื่น

สาวโร่แจ้งความ ถูกหลอกซื้อลอตเตอรี่ปลอมรางวัลที่ 3 สูญเป็นหมื่น

คืบหน้า คดี ผอ.อ้อย ตั้ง 8 ข้อหา "ผู้กองเหน่ง" ศาลให้ประกันตัว 6 แสน

คืบหน้า คดี ผอ.อ้อย ตั้ง 8 ข้อหา "ผู้กองเหน่ง" ศาลให้ประกันตัว 6 แสน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์