ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ นายฟรานซิส เกอร์รี (Dr.Francis Gurry) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฟรานซิส เกอร์รี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO Global Leader Award) เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในโอกาสนี้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมลักษณ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย อนึ่ง องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ มีภารกิจในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 184 ประเทศ รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญานี้ เป็นความริเริ่มใหม่ขององค์การฯ จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การอุปถัมภ์นวัตกรรมและความสร้างสรรค์ในระดับชาติ ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองผลงานของตน โดยรางวัลดังกล่าวยังไม่เคยมอบให้ผู้ใดมาก่อน การทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายรางวัลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ เนื่องมาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา และเทคโนโลยีการทำฝนเทียม อีกทั้งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไว้มากกว่า 20 รายการ และเครื่องหมายการค้าอีก 19 รายการ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นศิลปินที่มีผลงานมากกว่า 1,000 รายการ อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อ พุทธศักราช 2544 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา มาวาระหนึ่งแล้ว เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2552 ในการนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 08.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ เพียว แอนด์ แอพพลายด์ เคมิสทรี อินเทอร์เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ (Pure and Applied Chemistry International Conference - PACCON 2009) และทรงบรรยายพิเศษ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.59 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล รวมใจเปล่งประกายน้อมถวายจงรักภักดี ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2552 เวลา 09.18 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการฝึกอาชีพ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และเป็นโรงเรียนนำร่องในการฝึกอบรมครู มีการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียน อีกทั้งยังได้จัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรพอเพียงด้วย ในช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งกำลังปรับปรุงการเรียนการสอนให้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และสอนเสริมนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง ปลาดุก วัว และการปลูกผักสวนครัว เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว หรือโรงเรียนฝึกกระบือ ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น เพื่อผลิตกระบือที่สามารถทำการเกษตรได้อย่างดี แล้วมอบให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรผู้มีความตั้งใจจริง ซึ่งเปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตร ตามความสนใจ ได้แก่ การใช้กระบือในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และการเป็นปราชญ์เพื่อเปิดโรงเรียนฝึกกระบือขยายผลต่อไป โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยนำมูลกระบือมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือน การทำถ่านควันต้นแบบ ซึ่งผลิตจากมูลกระบือผสมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อไล่แมลงที่มารบกวนกระบือ จากนั้น ทรงพระดำเนิน ทอดพระเนตรบริเวณคอกกระบือ แบ่งเป็นกระบือผู้ให้ความรู้ ซึ่งเป็นกระบือที่มีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จำนวน 25 ตัว กับกระบือผู้เรียนรู้ ซึ่งคัดเลือกมาจากธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยจะนำมาฝึกรุ่นละ 5 ตัว รวม 50 ตัว และจะเพิ่มจำนวน รวมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

แห่ชื่นชม ทหารทำ CPR ช่วยชีวิตหมาน้อยจมน้ำ

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

5 พฤติกรรมทำง่ายแถมยังได้กระตุ้นต่อมความเกื้อกูล

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง  "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

ขอเชิญชวนคนไทยใส่สายข้อมือสีเหลือง "จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father"

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

เตือนภัย!! ผู้ต้องหาหนีคดีข่มขืนเด็กในสหรัฐ มาเป็นครูไทย

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

สาวใหญ่แจ้งความ ค้างค่าไดร์ผม 70 บาท ถูกช่างเสริมสวยโพสต์ประจาน

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ตั้งสติ! อ.เจษฎา ยัน 23 กันยายน "วันสิ้นโลก" ไม่เป็นจริง

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

ย้อนดูเส้นทางหนีทุน หมอดลฤดี ไม่มี หนี ไม่จ่าย

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

เสี่ยทำทองคำ 20 บาทตกเขื่อน งมหา 6 วันเจอจมน้ำลึก 70 เมตร

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

โครงการดีๆอย่าง มอคโคน่า เปลี่ยน กาก เป็น Good

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

นายกฯ บวงสรวงราชรถพระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-29 ต.ค.

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

อ้าว!! ตำรวจจราจรสอบตกเพียบ เจอห้ามเขียนใบสั่ง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

กัปตันไลอ้อนแอร์ แจงเป็นข้อๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขัดข้อง

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ตำรวจแจงขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แค่สื่อสารผิดพลาด

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงแล้ว! ปมเครื่องบินขัดข้อง หน้ากากไร้ออกซิเจน

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

ชื่นชม! พนักงานเก็บขยะน้ำใจงาม เก็บเงิน 2 แสน ส่งตำรวจคืนเจ้าของ

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

เอมี่ อาเมเรีย โทรหาแม่ขอพัดลม แฟนคลับช่วยส่งข้าวในคุก

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

มรสุมชีวิตแม่ลูกด่าตำรวจ “ขายของไม่ได้” อยากขอโทษแต่คู่กรณีไม่ยอม

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

เบื้องหลังการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ผู้การฯ 191 ยันยังไม่มีดารา-ไฮโซเอี่ยวคดี "เอมี่" เสพยาไอซ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์