ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ นายฟรานซิส เกอร์รี (Dr.Francis Gurry) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฟรานซิส เกอร์รี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO Global Leader Award) เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในโอกาสนี้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมลักษณ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย อนึ่ง องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ มีภารกิจในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 184 ประเทศ รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญานี้ เป็นความริเริ่มใหม่ขององค์การฯ จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การอุปถัมภ์นวัตกรรมและความสร้างสรรค์ในระดับชาติ ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองผลงานของตน โดยรางวัลดังกล่าวยังไม่เคยมอบให้ผู้ใดมาก่อน การทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายรางวัลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ เนื่องมาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา และเทคโนโลยีการทำฝนเทียม อีกทั้งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไว้มากกว่า 20 รายการ และเครื่องหมายการค้าอีก 19 รายการ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นศิลปินที่มีผลงานมากกว่า 1,000 รายการ อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อ พุทธศักราช 2544 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา มาวาระหนึ่งแล้ว เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2552 ในการนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 08.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ เพียว แอนด์ แอพพลายด์ เคมิสทรี อินเทอร์เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ (Pure and Applied Chemistry International Conference - PACCON 2009) และทรงบรรยายพิเศษ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.59 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล รวมใจเปล่งประกายน้อมถวายจงรักภักดี ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2552 เวลา 09.18 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการฝึกอาชีพ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และเป็นโรงเรียนนำร่องในการฝึกอบรมครู มีการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียน อีกทั้งยังได้จัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรพอเพียงด้วย ในช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งกำลังปรับปรุงการเรียนการสอนให้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และสอนเสริมนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง ปลาดุก วัว และการปลูกผักสวนครัว เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว หรือโรงเรียนฝึกกระบือ ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น เพื่อผลิตกระบือที่สามารถทำการเกษตรได้อย่างดี แล้วมอบให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรผู้มีความตั้งใจจริง ซึ่งเปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตร ตามความสนใจ ได้แก่ การใช้กระบือในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และการเป็นปราชญ์เพื่อเปิดโรงเรียนฝึกกระบือขยายผลต่อไป โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยนำมูลกระบือมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือน การทำถ่านควันต้นแบบ ซึ่งผลิตจากมูลกระบือผสมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อไล่แมลงที่มารบกวนกระบือ จากนั้น ทรงพระดำเนิน ทอดพระเนตรบริเวณคอกกระบือ แบ่งเป็นกระบือผู้ให้ความรู้ ซึ่งเป็นกระบือที่มีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จำนวน 25 ตัว กับกระบือผู้เรียนรู้ ซึ่งคัดเลือกมาจากธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยจะนำมาฝึกรุ่นละ 5 ตัว รวม 50 ตัว และจะเพิ่มจำนวน รวมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

พี่สาวแอร์ฯ ยืนยัน น้องไม่ได้ถูกฆ่าที่กาตาร์ อย่างที่พ่อให้สัมภาษณ์

พี่สาวแอร์ฯ ยืนยัน น้องไม่ได้ถูกฆ่าที่กาตาร์ อย่างที่พ่อให้สัมภาษณ์

‘เอพี’ มั่นใจ ศักยภาพไทยปี 61 แข็งแกร่ง ผนึกกำลัง ‘มิตซูบิชิ เอสเตท’

‘เอพี’ มั่นใจ ศักยภาพไทยปี 61 แข็งแกร่ง ผนึกกำลัง ‘มิตซูบิชิ เอสเตท’

ล่าตัวชายปริศนา เดินอยู่ดีๆ ยกเท้าเตะก้านคอเด็ก จนร่างลอยกระเด็น

ล่าตัวชายปริศนา เดินอยู่ดีๆ ยกเท้าเตะก้านคอเด็ก จนร่างลอยกระเด็น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์