เปิด 10 กิจกรรมปี 52 มูลนิธิคุณพุ่ม เติมเต็มชีวิตเด็กพิเศษ

เปิด 10 กิจกรรมปี 52 มูลนิธิคุณพุ่ม เติมเต็มชีวิตเด็กพิเศษ

เปิด 10 กิจกรรมปี 52 มูลนิธิคุณพุ่ม เติมเต็มชีวิตเด็กพิเศษ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เยาวชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิดแฮปปี้ จี (Happy G) หรือแฮปปี้ เจนเทิลแมน (Happy Gentleman) ซึ่งเป็นคำที่คุณพุ่มบัญญัติขึ้น โดยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะเป็นคนดี คนเก่ง เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นสุภาพบุรุษผู้สง่าผ่าเผย สง่างาม และมีประโยชน์

...นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการดำเนินงานของ "มูลนิธิคุณพุ่ม" ในปี 2552 โดย พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี รองประธานมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552 ที่ผ่านมา

เป็นนิมิตหมายถึงสิ่งดี ๆ ที่จะก่อเกิดโดย "มูลนิธิคุณพุ่ม"

เป็นนิมิตหมายถึงสิ่งดี ๆ ที่ "เด็กออทิสติก" จะได้รับ.......

ทั้งนี้ ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทางสังคม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็น "มูลนิธิคุณพุ่ม" ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง "คุณพุ่ม" พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2548 ซึ่งล่วงเลยมาถึงปี 2552 นี้ ก็เป็นปีที่ 4 แล้วที่ทางมูลนิธิคุณพุ่มได้ดำเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อสังคมไทย

ด้วยวัตถุประสงค์หลัก 6 ประการคือ... 1.ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม 2.ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 3.ดำเนินกิจกรรม ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 5.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ 6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กล่าวสำหรับการดำเนินภารกิจในปี 2552 นี้ พล.อ.เสริมศักดิ์แถลงว่า... คณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มได้น้อมนำแนวนโยบายที่องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงประทานไว้ โดยโครงการของมูลนิธิคุณพุ่มในปีนี้ จะเน้น "ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเด็ก บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ" รวมถึงการฝึกอบรมผู้ปกครอง ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนจัดกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม ประกอบด้วย.....

1.การประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั่วประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณวงเงินปีละ 53,166,000 บาท จำนวนประมาณ 8,000 ทุน, 2.การอบรมผู้ปกครอง ครู และอาสาสมัคร เรื่องการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ในระบบอี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) ทางเว็บไซต์มูลนิธิคุณพุ่ม คือ www.khunpoom.org 4.การจัด "อาชาบำบัด" สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับกองกำกับการ 4 ตำรวจม้า และกรมการสัตว์ทหารบก

5.การจัดค่าย "คุณพุ่มเดย์แคมป์ (Khun Poom Day Camp)" 6.ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปกครอง บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ 7.ฝึกอบรมครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ในการผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ 8.ส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ 9.เผยแพร่ความรู้แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษสู่ประชาชน และ 10.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติและการมอบถุงพระราชทาน

"กลุ่มเด็ก บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยรากฐาน สำคัญคือความอบอุ่น เข้าใจ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีระบบการช่วยเหลือและการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต เมื่อเด็กมีแกนหลักที่มั่นคงแล้ว จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมเช่น โรงเรียน ชุมชน ที่มีความเข้าใจ จะทำให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่จนถึงระดับสูงสุด นั่นคือ สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ" ...พล.อ.เสริมศักดิ์กล่าว ซึ่งการผลักดันในเรื่องนี้ทาง "มูลนิธิคุณพุ่ม" ถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่ง

บทบาทในการ "เติมเต็มชีวิต" ให้กับ "เด็กพิเศษ"

สร้างความเข้าใจ "เด็กออทิสติก" ในสังคมไทย...

เพื่อให้เด็กไทยกลุ่มนี้มีส่วนร่วมพัฒนาชาติต่อไป...

Advertisement Replay Ad
เฉียดตาย แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับเจ็บหนักลิ้นเกือบขาด

เฉียดตาย แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับเจ็บหนักลิ้นเกือบขาด

พบแล้ว 2 นักท่องเที่ยวชาวเสปน หลงป่าเขาใหญ่ สภาพอิดโรย

พบแล้ว 2 นักท่องเที่ยวชาวเสปน หลงป่าเขาใหญ่ สภาพอิดโรย

ราวปาฏิหาริย์! รถไฟชนรถเก๋งไถลไกลกว่า 100 เมตร แต่คนขับรอด

ราวปาฏิหาริย์! รถไฟชนรถเก๋งไถลไกลกว่า 100 เมตร แต่คนขับรอด

รอดคุก ศาลให้ประกัน "เฮียแก้ว" ปลอมเข็มงานพระราชพิธีฯ

รอดคุก ศาลให้ประกัน "เฮียแก้ว" ปลอมเข็มงานพระราชพิธีฯ

รวบผู้ต้องหา ข่มขืนหญิงสติไม่สมประกอบ อ้างหวังชิงทรัพย์ไปซื้อยาเสพติด

รวบผู้ต้องหา ข่มขืนหญิงสติไม่สมประกอบ อ้างหวังชิงทรัพย์ไปซื้อยาเสพติด

ลูกหลานดาราชีวิตเรียบง่าย เกิดมาเป็นไทยเติบโตเมืองนอก

ลูกหลานดาราชีวิตเรียบง่าย เกิดมาเป็นไทยเติบโตเมืองนอก

พ่อค้าวัตถุมงคลคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 5 พ่วงเลขท้าย 2 ตัว

พ่อค้าวัตถุมงคลคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 5 พ่วงเลขท้าย 2 ตัว

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

“คนจนผู้ยิ่งใหญ่” แม่ม่ายเลี้ยงลูกพิการคืนเงินกว่าครึ่งแสน ให้เจ้าของที่โอนเงินผิด

“คนจนผู้ยิ่งใหญ่” แม่ม่ายเลี้ยงลูกพิการคืนเงินกว่าครึ่งแสน ให้เจ้าของที่โอนเงินผิด

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

ภาพสุดสลด สองแถวพุ่งชนต้นประดู่ กระเด็นเจ็บอื้อ-ตาย 5 ศพ

ภาพสุดสลด สองแถวพุ่งชนต้นประดู่ กระเด็นเจ็บอื้อ-ตาย 5 ศพ

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

สุนารี ต้องถามซ้ำ วาวเตอร์ ตอบชัดๆ ตอนนี้สถานะอะไร

สุนารี ต้องถามซ้ำ วาวเตอร์ ตอบชัดๆ ตอนนี้สถานะอะไร

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

พอยท์ ชลวิทย์ แจงสัมพันธ์...ตกลงเป็นอะไรกับ มดดำ

พอยท์ ชลวิทย์ แจงสัมพันธ์...ตกลงเป็นอะไรกับ มดดำ

คนงานพบ 2 เด็กหญิงอยู่ในโอ่ง เผยหนีออกจากบ้าน มีเงินติดตัว 40 บาท

คนงานพบ 2 เด็กหญิงอยู่ในโอ่ง เผยหนีออกจากบ้าน มีเงินติดตัว 40 บาท

ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

ลูกชายเศร้า ไม่นึกเสิร์ฟผัดกระเพรามื้อสุดท้าย พ่อสำลักดับ

ลูกชายเศร้า ไม่นึกเสิร์ฟผัดกระเพรามื้อสุดท้าย พ่อสำลักดับ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์