ปั้นครูแห่งอนาคตสร้างห้องเรียนศตวรรษที่21

ปั้นครูแห่งอนาคตสร้างห้องเรียนศตวรรษที่21

ปั้นครูแห่งอนาคตสร้างห้องเรียนศตวรรษที่21

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สุดยอดผู้นำความคิดระดับโลก จุดประกายผู้บริหารการศึกษาไทย ปั้นครูแห่งอนาคต สร้างห้องเรียนศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นจริง-ยั่งยืน บนเวที TELS2016

หลายปีที่ผ่านมา "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" หรือ "ห้องเรียนศตวรรษที่ 21" เป็นแนวคิดที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนมนุษย์ให้เกิดศักยภาพสูงสุด และฟันเฟืองใหญ่ที่จะผลักดันแนวคิดนี้ให้นำไปใช้ได้จริง ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรด้านการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสําคัญนี้ จึงร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "โครงการสัมมนาผู้นําทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจําปี 2559" (หรือ TELS2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ดึง เคน เคย์ ผู้คิดค้นแนวคิดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ระดมสุดยอดผู้นำความคิดการศึกษาระดับโลก แชร์ประสบการณ์ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้จากนักคิดแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย" ปลุกแรงบันดาลใจผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิรูปเชิงนโยบายมุ่งชี้แนวทางปฏิบัติสร้างห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในบริบทประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พลิกโฉมระบบจัดการการศึกษาไทย สร้างนักเรียนยุคใหม่พร้อมเป็นพลเมืองแห่งอนาคต ตอบรับเศรษฐกิจโลกใหม่

นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า อักษรเชื่อว่า การสร้างประเทศให้เข้มแข็งและมีความสามารถแข่งขันในระดับโลก การศึกษาต้องแข็งแกร่ง เพราะการศึกษาคือพื้นฐานในการสร้างอนาคตชาติ ซึ่งเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด หลายปีที่ผ่านมา บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 2559 หรือ TELS2016 ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งสร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิรูปเชิงนโยบาย เพื่อสร้างห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในบริบทประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม จากการชี้แนวทางปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นนำ และเรียนรู้จากต้นแบบห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในเอเชีย

"จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในรับการศึกษาต้องเริ่มจากผู้อำนวยการโรงเรียนก่อน ดังนั้นเราจึงมุ่งจุดประกายกลุ่มผู้นำทางการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการปฏิรูปในเชิงนโยบาย โดยเราหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายโปรเฟสชั่นแนลเลนนิ่งคอมมูนิตี้ (Professional Learning Community หรือ PLC) ให้กลุ่มผู้บริหารการศึกษาหรือครู มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่อีกขั้นของการสร้างระบบการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ใช้ได้จริง"

เคน เคย์ ผู้คิดค้นแนวคิดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ชี้ให้เห็นบนเวที Tels 2016 ว่า ครูส่วนใหญ่ตระหนักแล้วว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญต่อการสร้างนักเรียนและพลเมืองโลก แต่ก็ยังเผชิญอุปสรรคในการสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเพราะครูส่วนใหญ่เติบโตและถูกสอนมาในระบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคอุตสาหกรรม เน้นสร้างบุคลากรให้มาเป็นแรงงานทำงานซ้ำซาก ทำให้ครูมองภาพการสอนโดยใช้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ชัดเจน ทั้งที่โลกยุคใหม่ใน ค.ศ. 2020 คาดหวังพลเมืองที่มีคุณสมบัติสามารถแก้ปัญหาได้ มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์, ความคิดสร้างสรรค์, ทักษะในการบริหารผู้คน และทักษะการสื่อสาร-ประสานงานร่วมกัน โดยยกตัวอย่างโมเดลองค์กรที่สามารถผสมผสานทักษะนี้ได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ได้ดี คือ บริษัทระดับโลกอย่าง Google

"ครูควรดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาให้มากที่สุด ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการสอนนักเรียนชื่อออสตินวัย 7 ขวบ ร่างภาพผีเสื้อตั้งแต่ร่างที่ 1 ถึงภาพร่างที่ 6 เราจะเห็นความแตกต่างในรายละเอียดที่มีความชัดเจนขึ้น พัฒนาการนี้เกิดขึ้นได้ครูต้องร่วมมือและสื่อสารกับนักเรียน โดยทำหน้าที่เป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับเด็ก อย่าหยุดความพอใจแค่ภาพร่างแรก บ่อยครั้งการมองข้ามความร่วมมือและใส่ใจนี้มาตั้งแต่ระดับประถม จึงเป็นเหตุให้นักเรียนมัธยมปลายสอนยากขึ้น" เคน แนะแนวถึงคุณสมบัติครูสำหรับศตวรรษใหม่

กุญแจที่ผลักดันการศึกษาศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติได้มี 2 ประการ ได้แก่ 1.โรงเรียนหรือกลุ่มสถานศึกษาต้องระบุขีดความสามารถต่างๆ ที่คนรุ่นใหม่ต้องบรรลุผลสำเร็จได้เมื่อจบการศึกษา 2.แนวทางการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่วิธีการสอนใหม่ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยครูควรมีคุณสมบัติที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และควรสร้าง Project Learing ร่วมกัน ให้ครูทุกคนช่วยกันระดมไอเดียออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบททางและวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน เพื่อตอบโจทย์นักเรียนที่มีแตกต่างกัน

ด้าน ดร.เดวิด เคล็ท กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือเคล็ท กรุ๊ปจากเยอรมนี หนึ่งในบริษัทด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เผยว่า เป็นเรื่องน่ากลัวว่าอนาคตเทคโนโลยีกำลังมาทดแทนแรงงานซ้ำซากของมนุษย์ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลง ไม่สำคัญเลยว่าโรงเรียนจะมีทุนหรือไม่มีทุน จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองหรือชนบท ทุกโรงเรียนสามารถสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 นี้ให้เกิดขึ้นได้ หากยังคงศรัทธาในทรัพยากรหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน นั่นคือ "ความอยากรู้อยากเห็น" เพราะการศึกษาทั้งหมดเป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็น

"บทบาทของครูคือให้พื้นที่กับความอยากรู้อยากเห็นในตัวนักเรียนให้มากที่สุด ไม่ใช่กดดัน หรือปิดกั้น เพราะความอยากรู้อยากเห็นจำเป็นต่อการเตรียมพร้อมให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เพียงสามารถกระตุ้นสิ่งนี้ได้ ทุกอย่างก็จะง่ายต่อการสอน" เดวิดกล่าวโดยสรุป

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 2559 หรือ TELS 2016 ยังระดมสุดยอดแรงบันดาลใจทางการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มาแชร์ประสบการณ์อีกมากมาย อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยมาไขเคล็ดลับการสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ในบริบทของประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.วอน กัน ลี ที่ปรึกษานโยบายสถาบันการศึกษาตลอดชีวิตแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ทั่วเอเชีย ได้แก่ จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย

"การจัดงานที่ผ่านมาเราได้สร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ยกตัวอย่างโรงเรียนเล็กๆ แห่งหนึ่งในบ้านบ้องตี๋ บนเทือกเขาตะนาวศรีได้นำไอเดียทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์และสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของเขาได้ อีกกรณีอาจารย์ในต่างจังหวัดไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์ แต่นำแนวคิดนี้ดัดแปลงจนสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถม 4 ได้ แม้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ และเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะหากมองภาพใหญ่การจัดการระบบการศึกษาไทยยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลง 5 สเต็ป คือ 1.Vision (วิสัยทัศน์) 2.Inspiration (แรงบันดาลใจ) 3.Empower (ให้อำนาจ) 4.Investment (บริหารทรัพยากรณ์) 5.Trust (ศรัทธาในครู) หน้าที่ของเราคือการทำให้วิชั่นนั้นกระจ่างชัดเจนและขยายผลไปยังขั้นตอนต่อๆ ไปและท้ายสุดคือต้องสร้างศรัทธาในตัวครู เพราะเมืองไทยยังมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับอาชีพครู ทำให้การกำหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง" นายตะวันเสริมในฐานะผู้จัดงาน สามารถดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ www.aksorn.com/tels16


Advertisement Replay Ad
"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

สาวโดดตึกห้างดังย่านปิ่นเกล้า 6 ชั้น เจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่ รพ.

สาวโดดตึกห้างดังย่านปิ่นเกล้า 6 ชั้น เจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่ รพ.

ฟังอีกมุม ผู้จัดละครร้องตำรวจ ถูกผู้กำกับใส่ร้ายกล่าวหายกพวกรุม

ฟังอีกมุม ผู้จัดละครร้องตำรวจ ถูกผู้กำกับใส่ร้ายกล่าวหายกพวกรุม

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ส.ค.ส.2561 ปีจอขอให้ร่าเริง"

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ส.ค.ส.2561 ปีจอขอให้ร่าเริง"

จับพิรุธศึกชิงหวย 30 ล้าน ใครกันแน่คือเศรษฐีตัวจริง?

จับพิรุธศึกชิงหวย 30 ล้าน ใครกันแน่คือเศรษฐีตัวจริง?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์