นายกฯชูปี60สร้างปรองดองย้ำลต.ตามโรดแมปมุ่งปชต.

นายกฯชูปี60สร้างปรองดองย้ำลต.ตามโรดแมปมุ่งปชต.

นายกฯชูปี60สร้างปรองดองย้ำลต.ตามโรดแมปมุ่งปชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี น้อมนำพระราชดำรัสพรปีใหม่ ชู ปี 60 ปีแห่งการปฏิรูปประเทศ สร้างปรองดองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำ เลือกตั้งตามโรดแมป ไม่มีเจตนายืดเวลา มุ่งประชาธิปไตย - จำเป็นต้องใช้ ม.44 เพื่อให้ประเทศเดินหน้า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยได้น้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่ ปวงชนชาวไทยเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ย้ำกับประชาชน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่วนรวม ตลอดปี และตลอดไป พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่าปี 2560 เป็นปีที่สำคัญแห่งการเตรียมการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ตามครรลองที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ที่มีลักษณะเฉพาะ ด้วยกระบวนการที่เปิดกว้าง ต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้ง เน้นสร้างความปรองดอง รู้ รัก สามัคคี และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตาม “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9ที่พระราชทานไว้ 

ขณะเดียวกันได้มอลเพลงชื่อว่า “สะพาน” ไว้เป็นเพลงประจำของรัฐบาลนี้ และ คสช. ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการเปลี่ยนผ่าน การปฏิรูป และ การสร้างความปรองดองในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ขอให้เป็น“สะพานที่เข้มแข็ง” และสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเอาชนะกระแสข่าวลือ ข่าวเท็จ ทั้งที่ไม่มีเจตนาแอบแฝง หรือไม่หวังดี ด้วยการลงพื้นที่ค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรม การตอบโต้ ประเด็นต่างๆ ในด้านปีนี้ ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จ จริงที่ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมาย สำหรับการเริ่มกระบวนการเลือกตั้ง เช่นการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนั้น จะต้องคำนึงถึงบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนชาวไทยในช่วงนี้ พร้อมยืนยันว่า ขั้นตอนตามกระบวนการนิติ บัญญัติต่าง ๆ ยังคงอยู่ในกรอบของเวลา หรือ Road Map ยืนยันรัฐบาลและ คสช. ไม่มีเหตุผลหรือเจตนาที่จะยืดระยะเวลาใดทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างดี เพียงอยากขอความร่วมมือส่วนน้อย ได้กรุณาปรับทัศนคติและมีความเข้าใจร่วมกันไว้ด้วยและเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลและ คสช. ได้อาสาเข้ามาแก้ปัญหาประเทศที่สะสม และรอการสะสาง มาเป็นเวลานานนับทศวรรษ ก็ได้มีการสำรวจผลการทำงานอยู่ เสมอ เพื่อนำ “จุดแข็ง” ไปขยายผลความสำเร็จ และนำ “จุดอ่อน” ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาไปสู่แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีกว่า และมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาเดิม และวางรากฐานการพัฒนา จนนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และมีความยั่งยืน โดยทุกปัญหาต้องอาศัย การแก้อย่างบูรณาการ และหลายปัญหาต้องแก้ไขในระยะเร่งด่วน ด้วยการใช้อำนาจพิเศษ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้  โดยปัจจุบัน มีคำสั่ง หัวหน้า.คสช. ตามมาตรา 44 ที่ถูกตราเป็นกฎหมายแล้ว เกือบ 80 ฉบับ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ในการผลักดันกฎหมายสำคัญๆ ของประเทศ รวมแล้ว 520 ฉบับ เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพราะที่ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ด้วยเหตุผลต่างๆนาๆ รวมทั้งความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง แต่ปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติแล้ว จำนวน 332 ฉบับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ ความเห็นชอบแล้ว จำนวน 218 ฉบับ มีผลใช้บังคับแล้วตามกฎหมาย จำนวน 186 ฉบับ อยู่ระหว่างการทบทวน, การศึกษา,พิจารณาความเหมาะสม หรืออยู่ในกระบวนการออกกฎหมายอีกจำนวน เกือบ 200 ฉบับ อาทิเช่น พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ที่จะช่วยให้การกวดขันวินัยจราจร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย  และ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้เป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” และ แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย

สำหรับ ปี 2560 จะเป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ การสร้างความปรองดองและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสำริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกได้ตั้งกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้นในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญเป็นกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ , คณะกรรมการปรองดอง และ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้น ทำหน้าที่ประสาน ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูปการปรองดอง

ส่วนเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นการวางแผนทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นอีกศาสตร์พระราชาที่สอนให้เป็นนักวางแผนเพื่ ออนาคต ด้วยหลักการ “จดไม่จน” สามารถการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับตัวเอง เพราะรู้จักความพอมีพอกิน พอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง โดยการไม่ประมาท ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือฟุ่มเฟือยลง  

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย สามารถใช้วางแผนอนาคตได้ เช่น แผนการศึกษา, แผนการซื้อ-ผ่อน บ้าน-รถ,แผนการลงทุนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม, แผนการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ เพื่อการ “ป้องกัน” ซึ่งดีกว่าการ “รักษา” เพราะถูกกว่า และไม่ต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยเสียก่อน และที่สำคัญ คือ “แผนการออม” สำหรับตนเองยามชรา ยามเกษียณ ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเรียกง่ายๆว่าเป็นภูมิคุ้มกันของตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้ายว่าระหว่างวันที่ 9– 29 มกราคม 2560  ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จึงขอเชิญชวน ประชาชนมาร่วมงานกัน ซึ่งนอกจากมีการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฝีมือคนไทยทั้งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังมีการคัดสรรผลงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ กว่า 240 รายการ มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายหรือให้บริการ เพื่อจะได้เป็นการเพิ่มรายได้ และอาชีพให้กับประชาชน


Advertisement Replay Ad
รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์