ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

     ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forumชี้อาเซียน-อินเดียยังเติบโตได้อีกมาก แนะเร่งผลักดัน SMEs และมุ่งพัฒนาระบบดิจิทัล

     กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน ASEAN – India Expo and Forum ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในส่วนของการเสวนา ASEAN – India Forum นั้นนับเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ของบุคคลชั้นนำในภาครัฐและเอกชนจากทั่วภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย ในหัวข้อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงของทั้งสองภูมิภาคผ่านการพัฒนาเครือข่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน     ASEAN-India Expo and Forum จัดขึ้นในหัวข้อ Strategic Economic Partnership & Connectivity ในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างอาเซียน-อินเดีย และ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย โดยพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษ ร่วมกับ Mrs Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย ซึ่งให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

     บนเวที Forum ในครั้งนี้ ผู้นำภาครัฐจากนานาประเทศต่างเผยถึงนโยบายการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์แนวโน้มการค้า การลงทุน ตั้งข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างอาเซียน-อินเดีย ตลอดจนเป็นเวทีอันทรงประสิทธิภาพที่ผู้บริหารระดับสูงท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจากอินเดีย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างเข้มข้นตลอด 2 วันเต็ม ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ

มุมมองในเรื่อง โอกาสทางการค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดีย
     - นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความเห็นว่า อาเซียนและอินเดียต่างก็มีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกัน อินเดียมีความก้าวหน้าในด้าน IT และเทคโนโลยี
อาเซียนและอินเดียจึงสามารถร่วมมือกันพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ดังที่ได้เห็นตัวอย่างในประเทศที่มีรายได้สูงจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใช่เพียงแค่ส่งออกสินค้าเกษตรพื้นฐาน นอกจากนี้อาเซียนและอินเดียยังสามารถร่วมกันผลักดันการเจรจา RCEP ให้คืบหน้าเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนของทั้งสองภูมิภาค
     - H.E. Mrs. Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินเดีย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อินเดียเปิดกว้างต่อการเข้ามาทำธุรกิจของชาวต่างชาติอย่างมาก โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นโยบาย Make in India และการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในประเทศส่งผลให้มี FDI Inflow เพิ่มขึ้นสูงมาก และอินเดียมีหลายเมืองที่เรียกว่าเป็น Smart City
     - Dato’ Ramesh Kodammal ประธานสภาธุรกิจอาเซียน-อินเดีย มองถึงโอกาสทางธุรกิจในการขยายตัวไปได้อีกไกลในอนาคต โดยเน้นที่ SMEs ให้เข้ามารวมกับธุรกิจต่างๆในอาเซียน-อินเดีย
     - Mr. Mark Kaufman, President of Ford ASEAN มองว่า การผนึกกำลังกันของอาเซียน-อินเดียเพื่อดึงดูดนักลงการทุนชั้นนำเข้ามาในภูมิภาค น่าจะช่วยให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาพรวมได้มาก ทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นศุนย์กลางอุตสหากรรมยานยนต์ร่วมกัน ช่วยให้สามารถเจาะตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
     - คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย ให้ความเห็นว่าการทำธุรกิจในอินเดียในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลอินเดียได้ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อินเดียมีจุดแข็งสำคัญ คือ แรงงาน ทั้งในแง่ของจำนวนและทักษะฝีมือ โดยอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาสและกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดในอินเดีย ได้แก่ การแปรรูปอาหารและสินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และธุรกิจค้าปลีก และเสริมอีกว่ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่างอาเซียน-อินเดีย และไทย-อินเดียต่อไปในอนาคต
     - Mr Arjun Goswani, Technical Advisor of ADB's Regional Cooperation and Integration Thematic Group กล่าวในเวทีฟอรั่มว่า จากในระดับนโยบาย ระหว่างอาเซียนและอินเดีย จะเห็นว่าการค้า การลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มที่สดใสและมีความหวัง แต่หากได้มองลึกลงในเรื่องของตัวเลขการค้าระหว่างกันซึ่งเฉลี่ยรวม 6.9 พันล้าน ยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ฉะนั้น หากข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันมีความแข็งแกร่งพอ หรือสามารถจะนำมาใช้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดียยังจะเติบโตได้อีกมาก โดยความร่วมมือทางด้านสาธารณูปโภคและคมนาคม อย่างเช่น แผนงานการสร้างทางหลวงสามฝ่าย ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่เป็นอย่างมาก เนื่องจากการค้าการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายยังคงต้องอาศัยการขนส่งเป็นหลัก


มุมมองในเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงผู้คนระหว่างอาเซียนและอินเดีย
     - นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงความเห็นว่า การท่องเที่ยวเป็นมากกว่าธุรกิจ หากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และนำมาซึ่งการค้าและการลงทุน ปัจจุบันการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจึงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เด็ดขาด ในการนี้ได้นำเสนอ แนวทาง ASEAN–India as One Destination ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยที่ไทยกำลังพัฒนา EEC และสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต และในปีหน้าก็จะกำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอาเซียนและประเทศอื่นๆ รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือในด้าน IT ซึ่งอินเดียมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เนื่องจากปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยว Free-Independent-Traveler (FIT) มากขึ้น จึงมีการใช้ application ในการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน
     - H.E. Mr. Chhuon Dara, Secretary of State of Cambodia ให้มุมมองว่า นโยบาย “Act East” และ “Make in India” ของอินเดีย รวมทั้ง Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 จะช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และเสนอให้เน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงทางกายภาพและความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)

มุมมองในเรื่อง การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและอินเดีย
     - นาย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท CLSA Securities ได้ให้มุมมองทางด้านการเงินและการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดียไว้ว่า อาเซียนน่าจะมีการศึกษาองค์ความรู้จากอินเดียในเรื่องต่างๆ เช่น การอำนวยความสะดวกการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ความสำเร็จของอินเดียในการจัดการการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการตลาดหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพของธนาคารกลางอินเดีย
     - นายชุตินธร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดีย ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงระหว่าง 2 ภูมิภาค 3 ประการคือ 1) เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในประเด็นอาเซียนศึกษา 2) เสนอให้อินเดียเพิ่มบทบาทในอาเซียน 3) เสนอให้อินเดียเพิ่มความสัมพันธ์และบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น APEC

ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ทิศทางของเทคโนโลยีดิจิทัล
     - Mr. Sandeep Chhabra, Regional Delivery Head of ASEAN & Japan in WIPRO ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ซึ่งดิจิทัลจะไม่ใช่เป็นเพียงการใช้เทคโนโลยี แต่จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจของโลก และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เรื่อง ประโยชน์ของ FTA ต่อ SMEs และ Start-up
     - Shri. M Sivasankar IAS, Principle Secretary and Chairman of Kerala State Information Technology Mission (KSITM) ให้มุมมองเกี่ยวกับ SMEs และการค้าเสรี ไว้ว่า FTA เป็นความท้าทายต่อ SMEs ด้านเงินลงทุน และขนาดของการผลิต จึงจำเป็นต้องหา niche market เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการลดอุปสรรคทางการค้า ในขณะที่ เทคโนโลยีปัจจุบันจะช่วยให้นักธุรกิจเข้าถึงหุ้นส่วนธุรกิจและตลาดทั่วโลกได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ Startup โดยรัฐบาลอินเดียให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการคิดสินค้าต้นแบบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุนเงินทุน การเข้าสู่ตลาดโลก และการส่งเสริมให้บุคลากรในระดับนักเรียนนักศึกษาศึกษาดูงานตามแหล่ง Startup ที่สำคัญต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ จีน และไต้หวัน เป็นต้น

     Dato' Ramesh Kodammal, Co-Chairman of ASEAN-India Business Council กล่าวว่า 97% ของธุรกิจในอาเซียนและอินเดียเป็น SMEs จึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่นานาประเทศจะให้ความสำคัญในการเร่งส่งเสริมธุรกิจในกลุ่มนี้ โดยกุญแจสำคัญคือ ทำอย่างไรที่จะผลักดันให้คนกลุ่มนี้ก้าวไปในระดับสากล เนื่องจากอุปสรรคในปัจจุบันคือ SMEs เองก็ต้องการจะพัฒนาแต่ว่ายังขาดในเรื่องของศักยภาพ ทั้งนี้ Dato' Ramesh ได้ยกตัวอย่างโครงการ "พี่เลี้ยง SMEs" ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเข้าถึงข่าวสารและการเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายดิจิทัล
[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์