ซัลเฟอร์ยังเป็นสารอันตราย ศาลสั่งทุเลาสะพัดยกเลิกเป็นวัตถุอันตรายช่วยบ.ไม่จ่ายค่าปรับกว่าหมื่นล้าน

ซัลเฟอร์ยังเป็นสารอันตราย ศาลสั่งทุเลาสะพัดยกเลิกเป็นวัตถุอันตรายช่วยบ.ไม่จ่ายค่าปรับกว่าหมื่นล้าน

ศาลปกครองสั่งทุเลาประกาศกระทรวงอุตฯเลิกสารซัลเฟอร์เป็นวัตถุอันตราย ศาลชี้พิรุธดำเนินการอย่างเร่งรีบ เชื่อลักไก่ขึ้นบัญชี13สมุนไพรเป็นวัตถุอันตราย ก่อนเนียนพ่วงยกเลิกซัลเฟอร์ สะพัดส่อช่วยบริษัทที่ถูกดีเอสไอ-ศุลกากรจับ ต้องเสียค่าปรับกว่า 10,000 ล้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ 224/2552 ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ลงนามโดยนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ยกเลิก สารซัลเฟอร์ จากรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2538 และให้ผลิตภัณฑ์จากพืช 13 ชนิด อาทิ พริก ขิง ข่า ขมิ้นชัน สะเดา ขึ้นฉ่าย ฯลฯ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ในบัญชี ข.แนบท้ายประกาศ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากศาลเห็นว่าประกาศดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยทั้งหมดสามารถอุทธรณ์คำสั่งการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งหรือทราบคำสั่งศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าว เป็นคดีพิพาทที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างนายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ ผู้ฟ้องคดี กับนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการวัตถุอัตราย ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-6 เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 คน ร่วมกันออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ยกเลิก สารซัลเฟอร์ จากรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2538 และให้ผลิตภัณฑ์จากในส่วนพืช 13 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ในบัญชี ข.แนบท้ายประกาศ

ศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปอย่างเร่งรีบ เนื่องจากพบว่าหนังสือดังกล่าวทำถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที ทั้งที่การลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมากจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังจากมีการนำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข่าวแจ้งว่า ซัลเฟอร์ (Sulfur) หรือกำมะถันถูกกำหนดให้เป็นวัตถุอันตรายเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะต่อระบบทางเดินหายใจ หรืออาจนำไปทำวัตถุระเบิด ซัลเฟอร์จึงถูกจัดให้อยู่ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ที่ลงนามโดยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมัยนั้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วยงานคือ กรมวิชาการเกษตรควบคุมการใช้เพื่อผลิตสารป้องกันเชื้อรา และกรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์

จากข้อมูลของระบบงานสารสนเทศวัตถุอันตรายรายปี จำแนกตามผู้ขออนุญาต/ผู้ประกอบการ จัดทำโดยสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ชื่อวัตถุอันตราย ซัลเฟอร์ มีบริษัทที่ขออนุญาตนำเข้าและได้รับใบสำคัญขึ้นทะเบียน 97 บริษัท โดยในปี 2549 มีการนำเข้าสารซัลเฟอร์ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 7 ครั้ง ปริมาณ 1.25 แสนกิโลกรัม ปี 2550 เพิ่มเป็น 147 ครั้ง ปริมาณ 1.61 ล้านกิโลกรัม และในครึ่งปีแรกของปี 2551 (มกราคม-มิถุนายน) เพิ่มเป็น 2 เท่า คือนำเข้า 193 ครั้ง ปริมาณ 3.21 ล้านกิโลกรัม

ข่าวแจ้งว่า อย่างไรก็ตามระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551 พบว่า มีการจับกุมบริษัทที่นำเข้าสารซัลเฟอร์ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องหลายบริษัท โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจค้นจับกุมได้ 6 ราย รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท กรมศุลกากรตรวจค้นจับกุม 21 รายมูลค่า 1,267 ล้านบาท รวมคดีที่ทั้งสองหน่วยงานจับกุมมีมูลค่า 2,467 ล้านบาท ซึ่งตาม พ.ร.บ.กรมศุลากร หากถูกดำเนินคดีและศาลพิพากษาลงโทษจะต้องชำระค่าปรับ 4 เท่าของมูลค่านำเข้าหรือเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า หลังการจับกุมได้มีความพยายามของกลุ่มบริษัทผู้นำเข้าให้ออกประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกสารซัลเฟอร์ จากรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2538 โดยความร่วมมือของข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผ่อนปรนการควบคุมการนำเข้าสารซัลเฟอร์ ซึ่งเมื่อครั้ง พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เคยมีข้อเสนอดังกล่าวขึ้นมา แต่ได้รับการปฏิเสธจาก พล.ต.อ.ประชา

กระทั่งวันที่ 24 ธันวาคม 2551 มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะเลขานุการได้เสนอให้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกเลิกสารซัลเฟอร์เป็นวัตถุอันตราย แต่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้คัดค้านในที่ประชุม เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้ยังเป็นคดีความอยู่ และไม่จำเป็นต้องทำหนังสือหารือสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เกี่ยวกับผลย้อนหลัง เพราะจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่ถูกจับกุม ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นด้วยว่าไม่ต้องหารือ อสส. แต่ก็เห็นชอบที่เสนอให้ยกเลิกสารซัลเฟอร์เป็นวัตถุอันตราย เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า หลังมีคำสั่งศาลปกครองกลางออกมา ทำให้ได้รู้ความจริงว่า การกระกาศให้พืชสมุนไพรของไทย 13 ชนิดเป็นวัตถุอันตราย เหมือนเป็นการตบตาเพราะเมื่อมีเกษตรกรเดือดร้อน ออกมาประท้วง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีคำสั่งยกเลิกพืชสมุนไพรทั้ง 13 ชนิด ออกจากวัตถุอันตราย พร้อมมีคำสั่งยกเลิกสารซัลเฟอร์ ออกจากวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2538 ด้วย

Advertisement Replay Ad
ออกหมายจับอดีตรอง ผบก.น.5 ผิดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

ออกหมายจับอดีตรอง ผบก.น.5 ผิดพา "ยิ่งลักษณ์" หนี

ตร.คุมตัว "ครูจอมทรัพย์" ถึงบ้าน โดนหมายจับคดียื่นหลักฐานเท็จ

ตร.คุมตัว "ครูจอมทรัพย์" ถึงบ้าน โดนหมายจับคดียื่นหลักฐานเท็จ

งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

ฆ่าปาดคอสยองคุณยายร้านของชำ แม้อยู่ไม่ไกลจากโรงพัก

ฆ่าปาดคอสยองคุณยายร้านของชำ แม้อยู่ไม่ไกลจากโรงพัก

ไขความจริง! น้องเมย นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตปริศนา

ไขความจริง! น้องเมย นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตปริศนา

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม   

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม  

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

ครอบครัว "น้องเมย" มารับอวัยวะคืน ยังคาใจปมตาย

ครอบครัว "น้องเมย" มารับอวัยวะคืน ยังคาใจปมตาย

"ครูอ๋อง" หลักฐานมัด ตัวการใหญ่จ้างคนรับผิดแทนครูจอมทรัพย์

"ครูอ๋อง" หลักฐานมัด ตัวการใหญ่จ้างคนรับผิดแทนครูจอมทรัพย์

รวบ 2 เยาวชนถล่มคู่อริผิดตัว เจ็บปางตาย ล่าอีก 5 ร่วมแก๊ง

รวบ 2 เยาวชนถล่มคู่อริผิดตัว เจ็บปางตาย ล่าอีก 5 ร่วมแก๊ง

หนุ่มไลฟ์สดขี่รถกลับบ้าน เสียหลักร่วงตกสะพาน เป็นภาพสุดท้ายน่าหดหู่

หนุ่มไลฟ์สดขี่รถกลับบ้าน เสียหลักร่วงตกสะพาน เป็นภาพสุดท้ายน่าหดหู่

สอบเครียดกว่า 10 ชม. “สับ วาปี” แฉหมดเปลือก คดีครูจอมทรัพย์

สอบเครียดกว่า 10 ชม. “สับ วาปี” แฉหมดเปลือก คดีครูจอมทรัพย์

นาทีระทึกขวัญ 3 โจรควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างชลบุรี

นาทีระทึกขวัญ 3 โจรควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างชลบุรี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์