บทวิเคราะห์ : ทุจริตจัดซื้อนมโรงเรียนเงื่อนปมย้อนรอยการเมือง??

บทวิเคราะห์ : ทุจริตจัดซื้อนมโรงเรียนเงื่อนปมย้อนรอยการเมือง??

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหานมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.สรุปผลหลังการสุ่มตรวจการจัดซื้อนมโรงเรียนใน 16 จังหวัด 87 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลพบโครงการนมโรงเรียนแทบทุกแห่งมีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 หรือฮั้วประมูล โดยมีพฤติกรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน ตั้งแต่การกำหนดนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2545 ที่จำกัดสิทธิในการเป็นผู้จัดซื้อนมโรงเรียนด้วยการแบ่งโซนนิ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นมีช่องทางในการทุจริตไปด้วย นอกจากนี้ ป.ป.ท. ยังตรวจพบพิรุธการจัดซื้อนมโรงเรียนได้ถึง17 ประเด็นจากการล็อกสเปกบริษัทที่มีสิทธิประมูล ทำให้ไม่มีผู้แข่งขัน เกิดการผูกขาดบริษัทเดียวทุกปี รวมทั้งมีการมอบอำนาจให้บุคคลเดียวที่ถูกเรียกขานว่า "คนเดินนม มาเสนอราคาแข่งกันเอง ในนาม 2 บริษัท เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้สิทธิ พบว่าบางแห่งเป็นบริษัทค้าไม้และหลายแห่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านนมหรืออาหาร บางบริษัท ยังนำสิทธิให้บริษัทอื่นส่งนมแทนโดยกินหัวคิวถุงละ 50-60 สตางค์ "เรื่องนี้มีความรับผิดแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ พื้นที่ซึ่งเป็นปลายทาง อีกส่วนหนึ่งคือระดับกำหนดนโยบายคือ ต้นทาง รายที่ชนะ คือรายที่เสนอราคากลางพอดี รายที่เสนอราคาแข่งก็เป็นเพียงไม้ประดับ ทำให้ได้ผู้ชนะ ส่วนที่แบ่งโซน18 ราย 24ราย ในความเป็นจริงไม่มีหรอก มาแค่ 2 รายเท่านั้น นี่คือคำยืนยันของ นายสาธิต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการป.ป.ท. การฮั้วประมูลผูกขาดนมโรงเรียนทำให้ไม่อาจควบคุมคุณภาพนมได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก และได้นมที่ด้อยคุณภาพ ป.ป.ท. จึงเสนอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ดำเนินคดีเอาผิดกับคณะรัฐมนตรี ปี 2545 ทั้งคณะที่กำหนดนโยบายส่งผลให้เกิดการทุจริตนมโรงเรียน!!! ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดว่า นมโรงเรียนต้องเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ เป็นนมโคที่ไม่ผสมนมผง มีระยะเวลาการเก็บรักษาเพียง 3 วัน และต้องเก็บในที่เย็นเท่านั้น ส่วนใหญ่เด็กจะบริโภคหมดวันต่อวัน จึงอนุญาตให้บรรจุถุงแทนกล่อง ทำให้ต้นทุนของนมต่ำลง และตามมติคณะรัฐมนตรี อย.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องคุณภาพกระบวนการผลิต หากตรวจพบว่ามีการผสมนมผงในนมโครงการนมโรงเรียนจะถือว่าผิดข้อตกลงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผิดตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 จะถือว่าเป็นอาหารปลอมปน มีโทษปรับไม่เกิน 5,000-100,000 บาท หรือ จำคุก 6 -10 เดือน และหากพบว่าเป็นนมบูดไม่ได้มาตรฐานจะถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งถือเป็นความเห็นแก่ได้ของผู้ผลิต หากมีการเติมนมผงผสมในนมโรงเรียน ดังนั้น หากตรวจพบว่าโรงงานที่ผลิตนมโรงเรียนมีการลักลอบผสมนมผง นอกจากดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องของฉลาก ก็จะต้องตรวจสอบคุณภาพของนมผงด้วยว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดตัวเลขจากผลการตรวจสถานที่ผลิตนมโรงเรียน จำนวน69 แห่ง จาก 37 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่าผ่านมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม (จีเอ็มพี) 66 แห่ง ไม่ผ่าน 3 แห่ง คือ โรงงานนำศรีชลเครื่องดื่ม จ.ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานภาคกลาง) จ.สระบุรี โดยแค่ไม่ผ่านเกณฑ์ในสถานที่ตั้งและอาคารผลิต นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน จำนวน 69 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผ่านเกณฑ์ จำนวน 49 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 20 ตัวอย่าง ในรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พบค่าการแปรผลทางเคมีในส่วนของปริมาณมันเนย โปรตีน ปริมาณไขมัน ต่ำกว่ามาตรฐาน และพบเชื้อจุลินทรีย์ ที่เกินค่ามาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้นมเน่าเสียเร็วขึ้น และทำให้เกิดการท้องเสียได้ เบื้องต้นถือว่าผู้ผลิตนมที่ไม่ได้มาตรฐานกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.อาหาร ฐานผลิตอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และให้ทุกโรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่ได้มาตรฐานต่อไป ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ การพบหลักฐานทุจริตโครงการอาหาร (เสริม) โรงเรียน หรือ นมโรงเรียนที่จังหวัดชุมพรอย่างชัดเจนนี้เอง ทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เตรียมเสนอเป็นคดีพิเศษ โดยประเด็นในการสืบสวนจะมุ่งไปที่เรื่องการแบ่งโซนการจำหน่ายนมโรงเรียน ที่ได้มีการแบ่งโซนออกเป็น 3 โซน อาจเข้าข่ายเป็นการกำหนดเงื่อนไข เพื่อเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นนอกเขตโซนนิ่ง เพื่อไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประเด็นนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้สรุปเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ยังพบหลักฐานการทุจริตชัดเจนที่จังหวัดชุมพร โดยผู้เสนอราคามีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาใน กคพ. เพื่อขอให้มีมติรับเป็นคดีพิเศษ ภายในเดือนมีนาคมนี้!!! ดูเหมือนว่า ปัญหานมโรงเรียนทำท่าจะหมดทางออก เมื่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มี.ค.52 ได้มีมติยกเลิกการซื้อนมโรงเรียนในระบบโซนนิ่ง ตามที่ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ แล้วให้มีการเปิดเสรีให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมประมูลได้ทุกพื้นที่ โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารนมโรงเรียนจะกำหนดหลักเกณฑ์การประมูล แม้ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่าจะดำเนินการรื้อระบบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผูกขาด ให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของโรงผลิตนมทั้งหมด รวมทั้ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็สนับสนุนให้ยกเลิกโซนนิ่ง เพื่อจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี โดยเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการจัดซื้อนมโรงเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะได้นมที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันยังช่วยให้เกษตรกรขายน้ำนมดิบได้ตามกำลังการผลิตด้วย แต่หากมองในแง่ปฎิบัติแล้ว ยังเป็นเรื่องยาก เพราะยังมองเห็นช่องโหว่ที่เปิดกว้างต่อการทุจริต และยังไม่พบว่าจะมีช่องทางใดที่จะยับยั้งมิให้เกิดการทุจริตได้ และหากย้อนไปในสมัยที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้เคยยกเลิกระบบโซนนิ่งมาแล้ว เนื่องจากเปิดเสรีดังกล่าวไม่ว่าใครก็ย่อมรู้ว่า สุดท้ายก็ถูกผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับการสัมปทาน เพราะมีศักยภาพ มีกำลังการผลิตที่ตรงตามสเปกที่ถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงเลี่ยงมิได้ที่จะมีการผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ และแน่นอน เมื่อถูกผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ผลิตนมรายย่อยย่อมได้รับความเดือดร้อนตามมา เป็นเหตุให้ คุณหญิงสุดารัตน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ต้องกลับมาจัดระบบโซนนิ่งเหมือนเดิม...!! ดังนั้น จึงเป็นปมเงื่อนสำคัญ ที่รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนอีกครั้งกับการหวนคืนระบบเปิดเสรีนมโรงเรียน เพราะเมื่อเห็นบทเรียนในอดีตแล้วก็ย่อมเรียนรู้ที่จะหาหนทางใหม่ที่จะไม่ย้อนรอยความผิดพลาดเช่นในอดีตอีกครั้ง

Advertisement Replay Ad
พ่อค้าวัตถุมงคลคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 5 พ่วงเลขท้าย 2 ตัว

พ่อค้าวัตถุมงคลคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 5 พ่วงเลขท้าย 2 ตัว

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

“คนจนผู้ยิ่งใหญ่” แม่ม่ายเลี้ยงลูกพิการคืนเงินกว่าครึ่งแสน ให้เจ้าของที่โอนเงินผิด

“คนจนผู้ยิ่งใหญ่” แม่ม่ายเลี้ยงลูกพิการคืนเงินกว่าครึ่งแสน ให้เจ้าของที่โอนเงินผิด

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

ภาพสุดสลด สองแถวพุ่งชนต้นประดู่ กระเด็นเจ็บอื้อ-ตาย 5 ศพ

ภาพสุดสลด สองแถวพุ่งชนต้นประดู่ กระเด็นเจ็บอื้อ-ตาย 5 ศพ

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

สุนารี ต้องถามซ้ำ วาวเตอร์ ตอบชัดๆ ตอนนี้สถานะอะไร

สุนารี ต้องถามซ้ำ วาวเตอร์ ตอบชัดๆ ตอนนี้สถานะอะไร

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

พอยท์ ชลวิทย์ แจงสัมพันธ์...ตกลงเป็นอะไรกับ มดดำ

พอยท์ ชลวิทย์ แจงสัมพันธ์...ตกลงเป็นอะไรกับ มดดำ

คนงานพบ 2 เด็กหญิงอยู่ในโอ่ง เผยหนีออกจากบ้าน มีเงินติดตัว 40 บาท

คนงานพบ 2 เด็กหญิงอยู่ในโอ่ง เผยหนีออกจากบ้าน มีเงินติดตัว 40 บาท

ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

ลูกชายเศร้า ไม่นึกเสิร์ฟผัดกระเพรามื้อสุดท้าย พ่อสำลักดับ

ลูกชายเศร้า ไม่นึกเสิร์ฟผัดกระเพรามื้อสุดท้าย พ่อสำลักดับ

มารีญา สวยแซ่บไฟลุก ได้รับเลือกถ่ายชุดว่ายน้ำมิสยูนิเวิร์ส

มารีญา สวยแซ่บไฟลุก ได้รับเลือกถ่ายชุดว่ายน้ำมิสยูนิเวิร์ส

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

นักศึกษา ปวช. ลองจักรยานยนต์ใหม่ ซิ่งชนท้ายรถตู้ อาการโคม่า

นักศึกษา ปวช. ลองจักรยานยนต์ใหม่ ซิ่งชนท้ายรถตู้ อาการโคม่า

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์