นิเทศศาสตร์มสธ.-เปิดป.เอกรุ่นแรก เรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งเต็มรูปแบบ-รับจำกัดเพียง 15คน

นิเทศศาสตร์มสธ.-เปิดป.เอกรุ่นแรก เรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งเต็มรูปแบบ-รับจำกัดเพียง 15คน

รศ.ดร.บุษบา สุธีธร ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ทั้ง 5 รุ่น ที่สำเร็จไปแล้วกว่า 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนทำงานแล้ว พบว่ามีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระบบการศึกษาทางไกล และพร้อมที่จะเปิดสอนปีการศึกษา 1/2552 นี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการ บูรณาการความรู้ยืดหยุ่นตามความสนใจ ทักษะความรู้ ความชำนาญของผู้เรียน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารโดยเฉพาะผู้เรียน ผู้สอน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ จะติวเข้มปรับพื้นฐานให้ก่อนเข้าศึกษาจริง ส่วนการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร๏ฟฝนนิ่งเต็มรูปแบบ รศ.ดร.บุษบากล่าว

หลักสูตรนี้สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 3 ปี และขยายเวลาได้ถึง 5 ปี ลงทะเบียนเรียนภาคละไม่เกิน 2 ชุดวิชา เปิดสอนปีละ 2 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเทอมละ 65,000 บาท ชุดวิชาที่เปิดสอน อาทิ วิทยปรัญญาและทฤษฎีการสื่อสาร การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์ และสัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้น รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีโครงการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ชัดเจน เน้นคุณภาพผู้เรียน จึงจำกัดจำนวนผู้เรียนเพียง 15 คนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน๏ฟฝโหลด ใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th หรือติดต่อ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทร. 0-2504-8341, 0-2503-3579

มบส.รับตรง-เน้นติวเข้มปี1ก่อนแยกคณะ

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยถึงนโยบายการรับตรงของ มบส.ปีการศึกษา 2552 ว่า ในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดม ศึกษาให้กับประชาชน ดังนั้น เด็กนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนมบส.ผ่านการรับตรง และไม่ต้องสอบเข้าได้ ซึ่ง มบส.วางระบบการพัฒนาพื้นฐานของนิสิตชั้นปี 1 โดยนำนิสิตทั้งหมดมาเรียนติวเข้มในวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งก่อนที่จะเลือกสาขาวิชาเอกที่อยากเรียน โดยมีอาจารย์คอยแนะแนวอย่างใกล้ชิดว่า นิสิตแต่ละคนจะสามารถเรียนสาขาวิชาเอกที่ตนเองต้องการได้หรือไม่ เช่น ถ้านิสิตมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ควรเลือกเรียนสาขาอื่นแทน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดรับนิสิตให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 จะได้รับการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้มีพื้นฐานที่เข้มแข็งและได้รับการดูแลจากครู อาจารย์อย่างใกล้ชิด จากนั้นในชั้นปีที่ 2 นิสิตจึงจะมีโอกาสเลือกสาขาวิชาเอกที่ต้องการทำงานในสาขาวิชานั้นๆ ดังนั้น นิสิตของบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีโอกาสค้นหาแนวทางการศึกษาต่อของตนเอง ขณะนี้ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับนิสิตสายตรง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1998 หรือ 1706 หรือ www.bsru.net อธิการบดี มบส.กล่าว

น.ศ.จับมืออบต.สร้างฝายแม้วชะลอภัยแล้ง

นายประวี มะลิวงศ์ ผอ.ศูนย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร สำนักงานป่าไม้ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สร้างฝายแม้วบนภูพลาญร่องหินต้นน้ำเทือกเขาพนมดงรักเส้นกั้นพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำห้วยวังใหญ่ บ้านซำหวาย ต.สีวิเชียร เพื่อชะลอความเร็วและกักเก็บน้ำในลำธารหินระยะทางประมาณ 500 เมตร ให้น้ำจากเทือกเขาสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ และสร้างอาหารธรรมชาติให้ชุมชนในช่วงหน้าแล้ง

สำหรับภูพลาญร่องหินอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หนาแน่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อมา อบต.สีวิเชียรประกาศให้ป่าบนภูพลาญร่องหินเป็นเขตป่าอนุรักษ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านซำหวายและหมู่บ้านใกล้เคียง

แต่หลังเกิดภัยแล้งซ้ำซากส่งผลให้ลำน้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นของผืนป่าเหือดแห้งด้วยความรวดเร็ว ทำให้พันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาศัยน้ำจากลำธารเลี้ยงชีวิตไม่มีน้ำ จึงหาวิธีกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง ก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำห้วยวังใหญ่ให้นานที่สุด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนด้านแรงงานจากนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัคร และ อบต.สีวิเชียรมีนโยบายสร้างฝายแม้วตามจุดสำคัญบนเทือกเขาพนมดงรักรวมทั้งสิ้น 42 แห่ง

Advertisement Replay Ad
สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์