วันข้าราชการพลเรือน 2552

วันข้าราชการพลเรือน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันข้าราชการพลเรือน การกำหนดวันดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้มีการถือวันดังกล่าวให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนนับแต่นั้นมา ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2522 อันเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนข้าราชการต่างๆ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ จึงได้ร่วมกันจัดงาน สัปดาห์การบริหารงานบุคคล ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยหัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการจัดขึ้นเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น โดยทุกครั้งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานส่วนกลาง ด้านในส่วนภูมิภาคจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการกำหนดวันขึ้นมาวันหนึ่งเป็นวันของข้าราชการพลเรือน เพื่อที่ทางราชการจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติมา ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน อันจะทำให้สาธารณชนมองภาพพจน์ที่ดีต่อข้าราชการพลเรือน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนขกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากเป็น วันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา การจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจึงได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา กระทรวงต่างๆ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดแสดงนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน และจะมีการกำหนดหัวข้ออันเป็นจุดเด่นของงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของภารกิจนั้นๆ ในแต่ละปีด้วย อาทิ ในปี พ.ศ. 2522 เน้นบทบาทหน้าที่ขององค์การกลางบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน, ในปี พ.ศ. 2525 เน้นการเสริมสร้างจริยธรรมโดยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ และแนวในการดำเนินการที่จะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, ปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับข้าราชการพลเรือน สำหรับในปี 2552 นี้มีเป้าหมายการจัดงานว่า "เพื่อชาติ เพื่อประชา ร่วมกันฟันฝ่าด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 3 เมษายน 2552 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ วันที่ 29 มีนาคม กิจกรรม "การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ส่วน วันที่ 30 มีนาคม จะมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงพิธีเปิดนิทรรศการ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน จะมีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเ็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประมวลและจัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการนำไปถือปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และ ในวันที่ 2 เมษายน มีการปาฐกถาพิเศษ อภิปราย และเสวนาต่างๆ สำหรับนิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 1 เมษายน ซึ่งจัดแบ่งนิทรรศการเป็น 3 ส่วน คือส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วยพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน และภาพพระราชกรณียกิจ ส่วนที่สองแสดงผลงานและการให้บริการของกระทรวงต่างๆ และส่วนสุดท้าย ส่วนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ หรือติดตามข้อมูลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ www.ocsc.go.th การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในแต่ละปีนี้ นอกจากมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการแล้วนั้น ยังเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่การทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง สมดังความหมายของ ข้าราชการ อันหมายถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดี ตามหลักจริยธรรม 5 ประการของข้าราชการไทย คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ, โปร่งใสตรวจสอบได้, ไม่เลือกปฏิบัติ และ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง......

Advertisement Replay Ad
ฟลุค แอปเปิ้ล เข้าแจ้งความตำรวจ ถูกออแกไนซ์ที่ลาวทำงานแต่งเกือบพัง

ฟลุค แอปเปิ้ล เข้าแจ้งความตำรวจ ถูกออแกไนซ์ที่ลาวทำงานแต่งเกือบพัง

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

วิวาห์หวานชื่น บอย โชคชัย กับแฟนสาวนอกวงการสุดสวย

วิวาห์หวานชื่น บอย โชคชัย กับแฟนสาวนอกวงการสุดสวย

เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ถูกมือดีพ่นสีใส่รถ “เอาเมียชาวบ้าน”

เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ถูกมือดีพ่นสีใส่รถ “เอาเมียชาวบ้าน”

ผู้โดยสารแตกตื่น บันไดเลื่อนสนามบินเชียงใหม่ยุบตัว โชคดีไร้เจ็บ

ผู้โดยสารแตกตื่น บันไดเลื่อนสนามบินเชียงใหม่ยุบตัว โชคดีไร้เจ็บ

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

มือบอนไทย ขีดเขียน 1 ใน 3 หลักหมุดโลกในทวีปเอเชีย

มือบอนไทย ขีดเขียน 1 ใน 3 หลักหมุดโลกในทวีปเอเชีย

รองผู้ว่าการยางฯ นอนโรงแรม ถูกพนักงานขโมยสร้อยพระเครื่อง มูลค่านับล้าน

รองผู้ว่าการยางฯ นอนโรงแรม ถูกพนักงานขโมยสร้อยพระเครื่อง มูลค่านับล้าน

เปิดใจ ผอ.รพ.ราชบุรี 1 ใน 11 แห่งที่จะได้รับเงินจาก ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ ผอ.รพ.ราชบุรี 1 ใน 11 แห่งที่จะได้รับเงินจาก ตูน บอดี้สแลม

คู่รักเล่นน้ำ อีกโมเม้นต์ความหวานของ ซุป'ตาร์

คู่รักเล่นน้ำ อีกโมเม้นต์ความหวานของ ซุป'ตาร์

ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

รพ.เกาหลี ฉาว  พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

รพ.เกาหลี ฉาว พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์