4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

     พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ เอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะรัฐมนตรียังมีมติ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้เป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” หรือ วัน ทสม. แห่งชาติ ด้วยอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นวันสัญลักษณ์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในการรวมพลังด้วยจิตอาสาในการสร้างคุณความดีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ


     พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐเพียงลำพัง หากแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจและร่วมบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนและที่สำคัญคือ ภาคประชาชน ซึ่งจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในการมุ่ง รักษา และต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างสุขให้กับประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสืบสานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านดิน น้ำ ป่า ไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำถึงพื้นที่ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั่นคือ ความกินดีอยู่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงล้วนเป็นไปเพื่อให้ราษฎรของพระองค์สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แนวทางการบริหารจัดการน้ำ แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพดิน แนวทางในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญของ การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหลักการที่น้อมนำมาปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ความพอเพียง ความพอดี การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากเราน้อมนำหลักนี้ไว้ในใจเสมอก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการเดินไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน


     นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน และองค์กร ต้นแบบด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป โดยการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าสามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับประชาชนได้จริง รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชทานของรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงเน้นให้ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” โดยมีคำขวัญของการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยปีนี้ คือ “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีการจัดงานในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


     นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวต่อว่า การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดย นายอำพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 พิธีมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” นิทรรศการความสำเร็จของชุมชนและโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และการร่วมกิจกรรมกับ ทสม.

     นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ยกรูปแบบการจัดการขยะของ “สนามหลวงโมเดล” มาใช้ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย เพื่อให้มีการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นในงาน โดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหารและขยะที่เป็นกล่องกระดาษ ชานอ้อย หรือแก้วพลาสติก โดยได้จัดเตรียม กล่องข้าว ช้อนสแตนเลส และกระบอกน้ำ บรรจุในถุงผ้า สำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และนำไปใช้จริงในการใส่อาหารรับประทานในงาน เพื่อลดขยะจากภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้เป็นตัวอย่างของการจัดงานที่คำนึงถึงการลดปริมาณขยะและของเสียที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ได้จัด ถังขยะสำหรับใส่เศษอาหารเพื่อที่จะนำกลับมาทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมัก

แหล่งที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th

 


[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

สำนักงานกองสลากฯ เตรียมขายสลากชุดกลางปีหน้า

สำนักงานกองสลากฯ เตรียมขายสลากชุดกลางปีหน้า

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์