ซีเมค... เวทีแห่งความหวังสู่การพัฒนาปัญญาประชากรอาเซียน

ซีเมค... เวทีแห่งความหวังสู่การพัฒนาปัญญาประชากรอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดฉากแล้ววันนี้ (5เม.ย.) สำหรับการเป็นเจ้าภาพของไทยในจัดการประชุมการจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 8 เมษายน 2552 ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูนา จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้( 6 เม.ย.)ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ ประเทศไทย เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้วถึง 6 ครั้ง และเชื่อมั่นว่าครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จะเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการประชุมระดับนานาชาติทุกด้าน สำหรับสาระสำคัญของการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ความร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ยูเนสโกกำหนด คือ การจัดการศึกษาเพื่อประชากรโลก หรือคนทุกคน เป็นการเตรียมการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคม ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเข้าถึงการศึกษา ทั้งในเรื่องของโอกาสเข้าถึงการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการประชุมจะมีนำเสนอโครงการจำนวน 10 โครงการ อาทิ การศึกษาของเด็กปฐมวัย การแก้ปัญหาเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กชายขอบ และเด็กที่อพยพมาจากแนวชายแดน ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร เพราะเป็นปัญหาของหลายๆ ประเทศ รวมถึงเรื่องการ พัฒนาครู เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกประเทศ การประชุมครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 ซึ่งจะประเทศเข้าร่วม 11 ประเทศ กับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 10 ประเทศ ยกเว้นติมอร์เลสเต้ เนื่องจากยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน สำหรับหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจในครั้งนี้ คือ ประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อการพัฒนาครู ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ การพัฒนาอุปกรณ์การสอนในโรงเรียนของอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมอาเซียน การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มติที่ได้จากการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติโดยเฉพาะในประเด็นด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการพัฒนาสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การบรรลุเป้าหมายแห่งการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก ภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) การส่งเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมิโออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม จะมีการประชุมทวิภาคี ระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับบรูไนดารุสซาลาม และไทยกับอินโดนีเซียด้วย ซึ่งอาจจะมีการ ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน แต่ต้องมีการหารือแนวทางในความร่วมมือกันก่อนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ภายใต้กรอบใหญ่ คือ กรอบความร่วมมืออาเซียน หากย้อนมองภาพรวมการศึกษาของไทยในขณะนี้ พบว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ ได้มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจนในการเพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ที่เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งได้ดำเนินบ้างแล้ว คือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงกระทั่งชั้นมัธยมปลาย รวมทั้งอาชีวศึกษาด้วย ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจะต้องเป็นการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จากนโยบายดังกล่าว อาจเป็นบทสะท้อนในระดับหนึ่ง ว่าประเทศไทย มีความก้าวหน้ามากกว่าหลายประเทศแม้แต่ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง รวมทั้งการพัฒนาครู ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพหรือไม่ เพราะหากครูมีคุณภาพเด็กก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย

Advertisement Replay Ad
เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

อึ้งทั้งหมอทั้งคนไข้ หญิงจีนเปลื้องเสื้อผ้าเหลือแค่ชั้นในกลางรพ.

อึ้งทั้งหมอทั้งคนไข้ หญิงจีนเปลื้องเสื้อผ้าเหลือแค่ชั้นในกลางรพ.

ชายจีนขี่รถผิดกฎกอดขาตำรวจ คนสงสารควักเงินช่วยค่าปรับ

ชายจีนขี่รถผิดกฎกอดขาตำรวจ คนสงสารควักเงินช่วยค่าปรับ

แม่สิงโตทะเลร่ำไห้ เฝ้าร่างลูกน้อยตาย ไม่ยอมไปไหน

แม่สิงโตทะเลร่ำไห้ เฝ้าร่างลูกน้อยตาย ไม่ยอมไปไหน

ใกล้กันยิ่งขึ้น เปิดแล้ว “ทางด่วนยุโรป-จีน” ประหยัดเวลา 1 เดือน

ใกล้กันยิ่งขึ้น เปิดแล้ว “ทางด่วนยุโรป-จีน” ประหยัดเวลา 1 เดือน

แม่แทบช็อก งูเหลือมโผล่ข้างบ้าน ลูกชาย 2 ขวบนั่งจ้องตาเขม็ง

แม่แทบช็อก งูเหลือมโผล่ข้างบ้าน ลูกชาย 2 ขวบนั่งจ้องตาเขม็ง

-30 องศา! เหนือสุดแดนมังกรหนาวแค่ไหนถามใจคนจีนดู

-30 องศา! เหนือสุดแดนมังกรหนาวแค่ไหนถามใจคนจีนดู

หนุ่มจีนทำพิเรนทร์ ยัดแม่กุญแจใส่ท่อปัสสาวะ สุดท้ายต้องโร่หาหมอ

หนุ่มจีนทำพิเรนทร์ ยัดแม่กุญแจใส่ท่อปัสสาวะ สุดท้ายต้องโร่หาหมอ

สุดโชคดี พ่อพุ่งแย่งลูกชายถูกลักพาตัวไป 9 เดือน หลังบังเอิญหันไปเห็น

สุดโชคดี พ่อพุ่งแย่งลูกชายถูกลักพาตัวไป 9 เดือน หลังบังเอิญหันไปเห็น

ชาร์ล แมนสัน ฆาตกรก้องโลกผู้นำลัทธิซาตาน เสียชีวิตแล้ว

ชาร์ล แมนสัน ฆาตกรก้องโลกผู้นำลัทธิซาตาน เสียชีวิตแล้ว

ดังกังวาน นร.จีนนับหมื่นรวมตัวอ่านออกเสียงทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

ดังกังวาน นร.จีนนับหมื่นรวมตัวอ่านออกเสียงทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่นิวแคลิโดเนีย เตือนภัยสึนามิ

แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่นิวแคลิโดเนีย เตือนภัยสึนามิ

ไฟไหม้ห้องเช่ากรุงปักกิ่ง เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย

ไฟไหม้ห้องเช่ากรุงปักกิ่ง เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย

เร่งค้นหาเรือดำน้ำอาร์เจนตินาหายปริศนา พร้อมลูกเรือ 44 ชีวิต

เร่งค้นหาเรือดำน้ำอาร์เจนตินาหายปริศนา พร้อมลูกเรือ 44 ชีวิต

บ้านหลังนี้ดังสนั่น ตั้งราคาเกือบ 40 ล้าน แต่ภายในช่างหดหู่

บ้านหลังนี้ดังสนั่น ตั้งราคาเกือบ 40 ล้าน แต่ภายในช่างหดหู่

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์