สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู

สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู

นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เรียกบรรจุครูทดแทนในตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือเออร์ลี่รีไทร์ และให้ทุก สพท.รายงานความประสงค์ที่จะจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 เม.ย. 52 มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์เปิดสอบแข่งขัน 26 เขต รวม 527 อัตรา ใน 38 วิชาเอกดังนี้

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพฯ เขต 1 รับ 94 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 29 อัตรา ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 2 อัตรา สเปน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา ฟิสิกส์ 14 อัตรา เคมี 4 อัตรา สังคมศึกษา 15 อัตรา สุขศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 11 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา นนทบุรี เขต 1 รับ 61 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 5 อัตรา อังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา เคมี 6 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดุริยางค์ไทย 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ศิลปหัตกรรม 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา ปทุมธานี เขต 1 รับ 24 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา จัดการทั่วไป (บัญชี) 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 35 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ 4 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา ลพบุรี เขต 2 รับ 13 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สระบุรี เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา อ่างทอง รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา จีน 3 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา ระยอง เขต 1 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

พิษณุโลก เขต 3 รับ 32 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา อังกฤษ 6 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 7 อัตรา น่าน เขต 2 รับ 5 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา พะเยา เขต 1 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา ฝรั่งเศส 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา

นราธิวาส เขต 3 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 7 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ดนตรี (ดุริยางค์ศิลป์) 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปัตตานี เขต 3 รับ 17 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ยะลา เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ชุมพร เขต 1 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา

นครศรีธรรมราช เขต 3 รับ 14 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา กระบี่ รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา พังงา รับ 16 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา สกลนคร เขต 2 รับ 21 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา อังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 3 อัตรา เคมี 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

หนองคาย เขต 2 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา อุบลราชธานี เขต 5 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา นครราชสีมา เขต 5 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 4 รับ 22 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

นายพิษณุ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 04009/ว 2573 ถึง ผอ.สพท.ทุกเขต และ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน โดยในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ต้องระบุจำนวนตำแหน่งว่าง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกให้ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดวิชาเอก ให้คำนึงถึงนโยบายของ สพฐ.ที่กำหนดให้มีครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาส ส่วนผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการรับสมัครผู้พิการ ขอให้ สพท.ประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษภายในจังหวัด ให้จัดสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น การจัดพิมพ์ข้อสอบอักษรเบรลล์ เป็นต้น และเพื่อเป็นการลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณดำเนินการ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันให้ดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยสอบ ดังนี้ สพท.ขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 16 เม.ย. ประกาศรับสมัคร วันที่ 17 เม.ย. รับสมัคร วันที่ 2-8 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. วันที่ 12 พ.ค. สอบภาค ก. วันที่ 16-17 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ภายในวันที่ 22 พ.ค. สอบภาค ข. วันที่ 30 พ.ค. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 52 ทั้งนี้ หาก สพท. อื่น ๆ ประสงค์จะสอบแข่งขันเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติดังกล่าว.

Advertisement Replay Ad
โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์