มาร์คสั่งรื้อระบบจำนำสินค้าเกษตร ส่อโกง-สต๊อกลมเพียบ ตั้งคณะทำงานจับพิรุธ-กันสวมสิทธิชาวไร่

มาร์คสั่งรื้อระบบจำนำสินค้าเกษตร ส่อโกง-สต๊อกลมเพียบ ตั้งคณะทำงานจับพิรุธ-กันสวมสิทธิชาวไร่

นายกฯเล็งรื้อระบบการแก้ไขปัญหาสินค้าพืชผลเกษตร ใช้เงินไปกว่า1.5แสนล้านแต่เกษตรกรได้รับประโยชน์แค่20% แถมทำรัฐขาดทุน3.5หมื่นล้าน ตั้งคณะทำงานพิเศษตรวจสอบพิรุธ-จับผิดสวมสิทธิ์เกษตรกร หาทางแก้ลำการโกงทุกรูปแบบ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ว่า รัฐบาลกำลังปรับโครงสร้างการเข้าไปแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งตนได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า แนวทางการรับจำนำที่ทำกันอยู่ ยกเว้น กรณีข้าวนาปรัง จะมีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากโครงการไม่ถึงร้อยละ 20 โดยดูจากข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวนาปี แต่รัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่นฤดูกาลที่ผ่านมา ถ้ารวมกันแล้วมากกว่า 150,000 ล้านบาท ข้อเท็จจริง คือ ถ้าวันนี้พืชผลที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงมีการนำออกขายในราคาตลาด จะขาดทุนสูงถึง 35,000 ล้านบาท ประเด็นนี้ เป็นโจทย์สำคัญที่ทำไมรัฐบาลต้องมาทบทวนให้โครงการต่างๆ มีการใช้เงินที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้น และดูแลให้อย่างน้อยที่สุดรายได้ของเกษตรกรอยู่ในระดับที่ไม่เดือดร้อน หรือพอกินพอใช้ มีกำไรตามสมควร

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลมีมติแต่งตั้ง คณะทำงานพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานการรับจำนำสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ประจำปี 2551/2552 ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และการสวมสิทธิเกษตรกร เนื่องจากพบว่า ปริมาณผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำมีมากผิดปกติ ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มโควต้ารับจำนำสินค้าทั้ง 2 ชนิดหลายครั้ง

ล่าสุด คณะทำงานชุดนี้ได้ประมวลผลการตรวจสอบเบื้องต้น และส่งเรื่องให้กับ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังรับทราบแล้ว โดยพบว่า ในประเด็นการบริหารจัดการ เรื่องคิวการรับจำนำ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร บางพื้นที่ยังมีปัญหาการกระจายไปสู่เกษตรกรที่ไม่เป็นธรรมและทั่วถึง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ณ จุดรับจำนำที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับฝากร่วมกับผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนหน่วยราชการที่จังหวัดแต่งตั้งร่วมดูแลการตรวจน้ำหนัก คุณภาพ และความชื้นให้ถูกต้อง และบางจุดมีการหมุนเวียนกันรับผิดชอบแต่ละวัน นอกจากนี้ การบันทึกการรับจำนำในเอกสารหนังสือรับรองความเป็นเกษตรกร พบว่า ในการบันทึกการรับจำนำแต่ละครั้ง จะถ่ายสำเนาเอกสารการรับจำนำครั้งที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการบันทึกในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการบันทึกต่อเนื่องในเอกสารฉบับจริง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนปัญหาการสวมสิทธิเกษตรกร ที่มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแจ้งสถานภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ ร่วมทั้งการแจ้งพื้นที่ปลูกที่เป็นหลักฐานสำคัญ ในการกำหนดวงเงินในการรับจำนำนั้น พบว่า ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแจ้งสถานภาพของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ที่ไม่ตรงกับสถานภาพที่แท้จริงของเกษตรกร จำนวน 12 ราย ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพบข้อพิรุธในการรับรองความเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด รับรองพื้นที่การผลิต รวมทั้ง รับรองผลผลิตของเกษตรกร จำนวน 19 ราย ซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าน่าเชื่อว่า จะไม่สุจริต โดยอาจจะเป็นสต๊อคลม

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ ในขั้นตอนการตรวจสอบ ยังได้พบปัญหาช่องโหว่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ให้มีการสวมสิทธิเกษตรกร ส่งผลให้โครงการไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ การกำหนดราคารับจำนำกับราคาตลาดมีความแตกต่างกันมาก เป็นสิ่งจูงใจให้มีการทุจริต ประกอบกับการจดทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร และการรับรองความเป็นเกษตรกรของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องและสถานภาพที่แท้จริงของเกษตรกร นอกจากนี้ การชั่งน้ำหนักสินค้า ก็ไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จูงใจและเป็นช่องทางให้มีการทุจริต การสวมสิทธิเกษตกรร และส่งผลต่อการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและทั่วถึงแก่เกษตรกรได้

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าว คณะทำงานได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองแห่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนอีกครั้งแล้ว หากพบว่ามีการทุจริตหรือการสวมสิทธิเกษตรกร ควรแจ้งเรื่องให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทันที แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาและป้องกันการทุจริต คณะทำงานเห็นสมควรนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

1.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปดูแล และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการลำดับคิวของเกษตรกรในการรับจำนำ เพื่อให้มีการกระจายผลประโยชย์ที่เป็นธรรม

2.ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จดทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำสินค้า ตั้งแต่ปีการผลิต 2553 เป็นต้นไป และ

3.ให้กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มจุดรับจำนำสินค้าเกษตร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ประจำจุดรับจำนำ เข้มงวดเรื่องการออกใบประทวนและเอกสารต่างๆ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด จะมีการรายงานต่อ นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดต่อไป

Advertisement Replay Ad
ประวิตรย้ำ นตท.ป่วยตาย ปัดโดนซ้อม-หมอส่งคืนอวัยวะแล้ว

ประวิตรย้ำ นตท.ป่วยตาย ปัดโดนซ้อม-หมอส่งคืนอวัยวะแล้ว

ส่องเคล็ดลับพ่อบ้านแห่งปี ‘แมน การิน’ ขยันทำงานบ้าน แถมมีเวลาให้ศรีภรรยา ทำได้ยังไง!?

ส่องเคล็ดลับพ่อบ้านแห่งปี ‘แมน การิน’ ขยันทำงานบ้าน แถมมีเวลาให้ศรีภรรยา ทำได้ยังไง!?

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

หมาก ปริญ บวชได้รับฉายา "สุธัมโม" ผู้เจริญปัญญา

หมาก ปริญ บวชได้รับฉายา "สุธัมโม" ผู้เจริญปัญญา

เปิดชีวิต “คุณยายสายโหด” ในคลิปจับงูฟาดพื้นจนตาย

เปิดชีวิต “คุณยายสายโหด” ในคลิปจับงูฟาดพื้นจนตาย

สาวโพสต์เฟซบุ๊ก เรียกใช้ GrabBike ถูกวินมอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้าย

สาวโพสต์เฟซบุ๊ก เรียกใช้ GrabBike ถูกวินมอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้าย

งานบวช หมาก ปริญ ขบวนแห่นาคคึกคัก โปรยทานครึกครื้น

งานบวช หมาก ปริญ ขบวนแห่นาคคึกคัก โปรยทานครึกครื้น

คิมเบอร์ลี่ ร่วมเคียงข้าง อนุโมทนาพิธีปลงผม หมาก ปริญ

คิมเบอร์ลี่ ร่วมเคียงข้าง อนุโมทนาพิธีปลงผม หมาก ปริญ

หมาก ปริญ เปิดใจก่อนเข้าพิธีบวช ตั้งใจศึกษาธรรม 2 สัปดาห์

หมาก ปริญ เปิดใจก่อนเข้าพิธีบวช ตั้งใจศึกษาธรรม 2 สัปดาห์

พายุฝนถล่มหัวหิน เขาตะเกียบดินสไลด์ ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือ

พายุฝนถล่มหัวหิน เขาตะเกียบดินสไลด์ ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวจะไม่ทน เผลอสบถลั่น รถบัสมาขวางภาพนาทีสำคัญ

ผู้สื่อข่าวจะไม่ทน เผลอสบถลั่น รถบัสมาขวางภาพนาทีสำคัญ

โชเฟอร์คนขับรถขนหีบศพชื่อดัง ยัวะตีพระหัวแตก

โชเฟอร์คนขับรถขนหีบศพชื่อดัง ยัวะตีพระหัวแตก

แม่ชาวญี่ปุ่นฆ่า 4 ทารกยัดถังโบกปูนทับ! สารภาพไม่มีเงินเลี้ยง

แม่ชาวญี่ปุ่นฆ่า 4 ทารกยัดถังโบกปูนทับ! สารภาพไม่มีเงินเลี้ยง

คืบหน้า อวัยวะภายใน นตท.หาย ทหาร-แพทย์ยอมรับเก็บไว้ตรวจสอบ

คืบหน้า อวัยวะภายใน นตท.หาย ทหาร-แพทย์ยอมรับเก็บไว้ตรวจสอบ

สาวโรงงานนับสิบแจ้งความหมอหื่น ลูบคลำหน้าอกระหว่างตรวจสุขภาพ

สาวโรงงานนับสิบแจ้งความหมอหื่น ลูบคลำหน้าอกระหว่างตรวจสุขภาพ

พิษรักวัยดึก คุณปู่ระแวงย่าไม่รัก จ้วงแทงรอบตัว 19 แผล

พิษรักวัยดึก คุณปู่ระแวงย่าไม่รัก จ้วงแทงรอบตัว 19 แผล

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์