พบพิรุธ ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวฟ้องเพิกถอนสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาศก.ฯ

พบพิรุธ ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวฟ้องเพิกถอนสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาศก.ฯ

พบพิรุธสรรหาน่าจะไม่ชอบ ผู้รับเลือกมีสายสัมพันธ์เป็นคู่สามี ภรรยา ศาลปกครองกลางสั่งคุ้มครองชั่วคราวฟ้องเพิกถอนสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาศก.ฯ ชุด 3 สั่งระงับการส่งรายชื่อเสนอนายก ฯ ประกาศลงราชกิจจา ฯ ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน โดยนายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว ตุลาการศาลปกครองกลาง เจ้าของสำนวนคดีฟ้องเพิกถอนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ 3 มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ให้คณะกรรมการสรรหาฯผู้ถูกฟ้องที่ 3 ระงับการรับรองรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ในสัดส่วนของกลุ่มการผลิตด้านการบริการและให้สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ระงับการส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่ 1 เพื่อดำเนินการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ในราชกิจจานุเบกษา ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ โดยการเลือกกันเองดังกล่าว ปรากฏว่า มีกรรมการสรรหาฯ 2 ราย คือ นายอำนาจ จงยศยิ่ง และนายอรรถการ ตฤษณารังสี มีสถานะเป็นสามีของนางผ่องพรรณและนางรัตนา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบในการคัดเลือกกันเอง ในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ นอกจากนี้ นายพนัส ไทยล้วน กรรมการสรรหา ยังมีสถานะเป็นบิดาของนายนพพนธ์ และพี่ชายของนายสุชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบในการคัดเลือกกันเอง ในกลุ่มพัฒนาระบบแรงงาน เช่นเดียวกับนายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ กรรมการสรรหา ก็มีนามสกุลเดียวกับนางอัมพร ที่เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบในการคัดเลือกกันเองในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ฟ้องอ้างว่าบุคคลทั้ง 2 เป็นคู่สมรสกัน จึงปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาฯว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลจะวินิจฉัยเนื้อหาของคดีต่อไป

แต่ชั้นนี้ศาลเห็นว่า การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย หากให้การสรรหาดำเนินต่อไปอาจทำให้ผู้ฟ้องทั้ง 2 เสียสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ อย่างเป็นธรรม ขณะที่ การจะมีคำสั่งให้กรรมการสรรหาฯ ผู้ถูกฟ้องที่ 3 ระงับการรับรองรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกกันเองเฉพาะในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ และให้สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกฟ้องที่ 2 ระงับการส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวไปให้นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ดำเนินการประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษานั้น ศาลเห็นว่า ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐแต่อย่าสงใดเพราะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการสรรหาชุดใหม่ตามที่พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ บัญญัติไว้ ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้คณะกรรมการสรรหาฯผู้ถูกฟ้องที่ 3 ระงับการรับรองรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ในสัดส่วนของกลุ่มการผลิตด้านการบริการและให้สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ระงับการส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่ 1 เพื่อดำเนินการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ในราชกิจจานุเบกษา ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับคดีนี้นายเกษม จันทร์น้อย และนายเกรียง วิศิษฎ์สรอรรถ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ฯ ชุดที่ 3 ในสัดส่วนที่เป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ ในนามองค์กรสมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและสมาคมหมอความยุติธรรม ยื่นฟ้อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี, สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ และคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 เรื่องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการสรรหาและประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ชุดที่ 3 เนื่องจากการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาไม่ได้เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2543 เพราะสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯผู้ถูกฟ้องที่ 2 ไม่ได้ให้ปลัดกระทรวงและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษามาประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่กลับส่งเอกสารให้เลือกกันเองทางไปรษณีย์ และใช้โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้สมยอมกันลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ เมื่อปลัดกระทรวงและอธิการบดีไม่เคยมาประชุมและให้ผู้อื่นประชุมแทนซึ่งรับเบี้ยประชุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะเดียวกัน การคัดเลือกองค์กรเข้ามาเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการสรรหาฯ ก็มีอดีตเลขาธิสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ อยู่เบื้องหลัง โดยผู้ที่เข้ามาเป็นอนุกรรมการสรรหามีองค์กรจำนวนมากที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างแท้จริงต่อเนื่อง 2 ปี อีกทั้งยังมีการแสวงหากำไรหรือรายได้ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ซึ่งทำให้การลงคะแนนคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯโดยการคัดเลือกกันเองมีการสมยอมให้กับพวกของตนเอง เช่น นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง ในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ เป็นภรรยาของนายอำนาจ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาฯ นางรัตนา ตฤษณารังสี ในกลุ่มในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ เป็นของนายอรรถการ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาฯ เป็นต้น จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ 1.เพิกถอนประกาศของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ผู้ถูกฟ้องที่ 2 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 21 คน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 51

2.เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้ถูกฟ้องที่ 3 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 คณะ ๆ ละ 12 คนเพื่อสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 52 และเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้ถูกฟ้องที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 52 เรื่องรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์คัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ รวมทั้งเพิกถอนการประชุมวันที่ 24 พฤษภาคม 52 ลงคะแนนคัดเลือกกันเองของกลุ่มในภาคเศรษฐกิจ กลุ่มการผลิตด้านการบริการเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ

3.ให้ศาลสั่งระงับการประชุมในวันที่ 8 มิถุนายน 52 ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้ถูกฟ้องที่ 2 -3 เพื่อห้ามไม่ให้ลงนามอนุมัติเห็นชอบผลคะแนนในวันที่ 24 พฤษภาคม 52 และให้ตกเป็นโมฆะ ไม่ให้มีผลบังคับใช้เพื่อให้สรรหาคัดเลือกและเลือกกันเองใหม่ให้ถูกต้อง และระงับไม่ให้ผู้ถูกฟ้องที่ 2-3 ส่งเรื่องการรับรองประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯไปให้นายกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องที่ 1 ลงนามเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งระงับไม่ให้ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ลงนามรับรองเห็นชอบผลการเลือกสรรหา

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์