วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา การเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องพื้นที่การปลูกข้าว เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกหยิบยกและพูดถึงโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำหนังสือถึง นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสอบถามกรณี กลุ่มประเทศคณะรัฐมนตรีความมั่นคงรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) 6 ประเทศ ได้แก่ กาตาร์ โอมาน สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต และซาอุดิอาระเบีย แสดงความสนใจเข้ามาทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์และทำนาปลูกข้าวในไทย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในช่วงเดือน พฤษภาคม 2551 สมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ชักชวนนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย เข้ามาลงทุนทำนา หรือเช่าที่ดินทำนาและส่งข้าวออกขายต่างประเทศ พร้อมทั้งได้จัดตั้ง "บริษัทรวมใจชาวนา ขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนของนักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบีย แต่ถูกกระแสต่อต้านทั้งจากพรรคการเมือง องค์กรภาคประชาชนกลุ่มเกษตรกร กรณีที่เกิดขึ้น ต่างมีเสียงตอบรับในหลายทางทั้งการคัดค้าน และการรอดูท่าทีของต่างประเทศ โดย นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลสนับสนุนให้ชาวต่างชาติลบทุนทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์และปลูกข้าวในไทยเท่ากับว่าขายชาติและทำร้ายเกษตรกรและวิถีชีวิตบรรพบุรุษไทยโดยจะทำให้คนส่วนใหญ่ในชาติกว่า 40 ล้านคน ที่ทำนา ทำไร่ ปลูกผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เดือนร้อน ด้านบรรดาผู้ส่งออกข้าวระบุว่ารัฐไม่ควรอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน เพราะไทยมีเทคโนโลยีการผลิตสูงอยู่แล้วและยังสามารถส่งออกเครื่องสีข้าวไปต่างประเทศได้ ส่วนเรื่องการร่วมทุนก็ไม่จำเป็น เพราะผู้ประกอบการไทยมีักยภาพแต่เป็นห่วงว่า ขณะนี้มีนายทุนต่างชาติพยายามใช้สิทธินอมินีเข้ามาซื้อที่ดินทำเกษตรกรรมมากขึ้น รัฐจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ประเด็นดังกล่าวทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการหยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกัน โดยคณะรัฐมนตรีได้พูดคุยกันถึงจุดยืนของประเทศไทยที่ว่า หากมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูป รับซื้อสินค้าเกษตร หรือร่วมโครงการสำรองอาหารและความมั่นคงทางอาหารในกรอบของอาเซียนนั้น ประเทศไทยไม่ได้ขัดข้อง แต่การจะเข้ามาทำนา ซึ่งกฎหมายประเทศไทยสงวนอาชีพนี้ไว้ก็คงจะไม่ได้ ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ การเข้ามาลงทุนทำธุรกิจด้านการเกษตรของชาวต่างชาติต้องดูด้วยว่ามีรูปแบบอย่างไร หากเป็นรูปแบบการร่วมมือทางการค้า แบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ในการรับซื้อสินค้าจากประเทศไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ก็มีความเป็นไปได้ เพราะไทยสามารถอาศัยความร่วมมือดังกล่าว ในการให้กลุ่มประเทศอาหรับเหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการขยายตลาดสินค้าฮาลาลได้ แต่ถ้าการลงทุนเป็นลักษณะการเข้ามาตั้งบริษัท เช่าที่ดิน และจ้างเกษตรกรเป็นพนักงาน ก็คงเป็นไปไม่ได้ โดยได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชนไทยด้านธุรกิจการเกษตรที่ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนตั้งแต่ 40-49.99% ว่ามีปัญหาเรื่องนอมินีเกิดขึ้นหรือไม่ ภายหลังเกิดกระแสข่าวว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านการเกษตรในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพราะอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย และมีกฎหมายป้องกันเรื่องการตั้งบริษัทนอมินีของชาวต่างชาติอย่างเข้มงวด ผลของกระแสข่าวการเข้าลงทุนดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าถอเป็นข่าวดีที่ทำให้ทุกๆ หน่วยงานได้ให้ความสำคัญด้านการทำนาและพื้นที่การเกษตรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ การจัดตั้งวันดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย 2550-2554 เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทอดพระเนตรการทำนาที่ อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยามและข้าวไทย เป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ กรณีการแสดงความสนใจเข้ามาทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์และทำนาปลูกข้าวในไทย ของกลุ่มประเทศ GCC นี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นตัวถึงพื้นที่ทางการเกษตรและการทำนา รวมถึงชาวนาไทย ที่ทำให้ประเทศไทยอาจต้องหันมาทบทวนบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น... เพราะหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร? และเนื่องจากในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารและพื้นที่ทางการเกษตรจะเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการสูง ดังนั้นประเทศไทยควรต้องมีการเตรียมมาตรการในการตั้งรับปัญหาเหล่านี้อย่างไร? ติดตามคำตอบได้ในตอน บทวิเคราะห์: พื้นที่การเกษตรไทย กับการก้าวสู่ความเป็นครัวของโลก

Advertisement Replay Ad
เจนี่ ไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้น ฟ้อง ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วเกี่ยวกับนางเอกจ.

เจนี่ ไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้น ฟ้อง ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วเกี่ยวกับนางเอกจ.

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

เพชร สหรัตน์ โพสต์ตอบโต้ ตั๊กแตน ชลดา ผู้หญิงในภาพแค่เพื่อน

เพชร สหรัตน์ โพสต์ตอบโต้ ตั๊กแตน ชลดา ผู้หญิงในภาพแค่เพื่อน

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์