''คุณค่า'' ใช่แค่ทางผ่าน ''จังหวัดลำพูน''

''คุณค่า'' ใช่แค่ทางผ่าน ''จังหวัดลำพูน''

มีลุ้นขึ้นชั้น ''มรดกโลก''

เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หรือในอดีตคือ นครศรีหริภุญชัย ในสายตาของนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่อาจเป็นแค่เพียง ทางผ่าน แต่ในสายตาของนักวิชาการประวัติศาสตร์ แวดวงโบราณคดีศึกษา ลำพูนถือเป็นจุดหมายสำคัญของ อาณาจักรล้านนา ในอดีต ด้วยความเก่าแก่ของเมืองอายุเกือบ 1,400 ปี ที่สำคัญ ณ วันนี้ลำพูนเองก็กำลังเตรียมตัว-เปิดตัวก้าวสู่ความเป็น เมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ...

ลุ้นที่จะก้าวขึ้นเป็น เมืองมรดกโลก แห่งใหม่ ?!?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สายการบินนกแอร์ ไปเยือนพื้นที่ภาคเหนือ เชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งเป็นคณะสำรวจสภาพธุรกิจท่องเที่ยว ตามแนวคิด ลงเชียงใหม่...ไปนอกเมือง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งนี้ ลำพูน ก็เป็นจุดหมายหนึ่งที่ถูกการันตีว่า มีดี-น่าค้นหา

ดิเรกกช ภณก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน บอกว่า... ถ้าดูตามอายุ ลำพูนมีอายุมากกว่าเชียงใหม่เกินครึ่ง โดยนครศรีหริภุญชัยมีอายุราว 1,352 ปี ขณะที่นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่มีอายุราว 713 ปี จึงเป็นที่มาของการเสนอลำพูนเป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย ตามโครงการศึกษาและพัฒนาเมืองลำพูนสู่มรดกโลกที่นำเสนอโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ซึ่งผ่านมติ ครม.สัญจร เมื่อ 29 มิ.ย. 2547 และต่อมาลำพูนก็ถูกเลือก เป็นเมืองเก่าสำคัญเร่งด่วนที่สุดในไทย 1 ใน 10 แห่ง

ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประกาศให้อนุรักษ์ลำพูนเป็นกลุ่มแรก ๆ ตั้งแต่ปี 2548 และที่ผ่านมาทางจังหวัดลำพูนก็ได้มีการเร่งทำโครงการชำระประวัติศาสตร์เมืองให้ถูกต้องชัดเจน สำรวจศึกษา ขุดค้น ขุดแต่งด้านโบราณคดี บูรณปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์โบราณสถาน จัดทำผังเมือง ฟื้นฟูวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งต้องทำคู่กันไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2552 นี้

ปัจจุบันมรดกโลกในไทยมี 5 แห่ง คือ ราชธานีกรุงเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร, ราชธานีกรุงเก่าศรีอยุธยา, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง, อุทยานแห่งชาตวยขาแข้ง, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถ้ามององค์ประกอบที่มี อยู่ ลำพูนจึงอดคิดไม่ได้ว่าเราเองก็มีคุณสมบัติพอ ...ผู้ว่าฯ ลำพูนระบุ

ทั้งนี้ ว่ากันถึงปัจจัย 6 ข้อที่จะถูกประเมินว่าเข้าเกณฑ์เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือไม่ ? โดยสรุปก็คือ... 1. เป็นผลงานที่มีความงดงามเป็นเลิศ มีเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมที่มีการสร้างสรรค์อันชาญฉลาด, 2. เป็นผลงานต้นแบบที่ส่งอิทธิพลให้แก่ผลงานชิ้นอื่น ๆ ผลักดันให้เกิดการพัฒนางานศิลป กรรมที่เกี่ยวข้อง หรือแสดงพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์, 3. เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง เป็นพยานหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยธรรมที่คงเหลืออยู่, 4. เป็นผลงานที่สะท้อนถึงความเชื่อของชุมชนตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่ สามารถกลับคืนดังเดิมได้, 5. มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติ ศาสตร์, 6. เป็นตัวอย่างของงานทางวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม ที่สะท้อนความล้ำยุค

ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ระบุถึงการผลักดันให้ลำพูนเป็นมรดกโลกว่า... ขับเคลื่อนมาตลอดกว่า 4 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ที่ผ่านมาได้เชิญ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ประธานคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญามรดกโลก มาประเมินภาพรวมและชี้ถึงศักยภาพของการพัฒนาเมืองลำพูนสู่มรดกโลกว่าเป็นไปได้หรือไม่ ? ซึ่งก็ได้คำตอบ ยืนยันว่าเข้าเงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐาน เพราะมีผลงานด้านสถาปัตยกรรมโดดเด่น อาทิ... วัดพระธาตุหริภุญชัย พระบรมธาตุเจดีย์ทรงระฆังสมัยล้านนา พระเจดีย์เชียงยัน สุวรรณเจดีย์ (ปทุมวดีเจดีย์) หอไตรเครื่องไม้สมัยล้านนา หอระฆังกังสดาล และอื่น ๆ

ปัจจัยที่ทำให้ลำพูนเข้าข่าย จำแนกได้ 3 ด้านคือ 1. เป็นอู่อารย ธรรมแห่งอุษาทวีป เมืองหริภุญชัยเคยเป็นศูนย์กลางที่มีฐานะเป็นราชธานีแห่งแรกของภาคเหนือ เป็นรอยต่อจากอาณาจักรทวารวดีที่แพร่จากภาคกลาง เป็นศูนย์กลางด้านอักขระจารึกมอญโบราณ, 2. เป็นชุมทางวัฒนธรรมของล้านนา ล้านช้าง สิบสองปันนา เคยเป็นจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของทุกลัทธิศาสนาในภาคเหนือ ซึ่งรวมศูนย์แห่งชาติพันธุ์ของชนหลากเผ่าหลายพันธุ์มากที่สุดในอุษาทวีป, 3. เป็นแอ่งธรรมชาติด้านภูมิศาสตร์ เป็นชุมทางแม่น้ำหลายสาย หรือที่เรียกว่าขุนน้ำ

จริง ๆ แล้วลำพูนมีเสน่ห์น่าศึกษาค้นหามาก ในสายตาคนทั่วไปอาจคิดว่าลำพูนก็มีแค่นี้แหละ และลำพูนก็ถูกมองข้ามมาตลอด ซึ่งความจริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ล้วนเป็นความบังเอิญที่ชาวบ้านพบแล้วนำมามอบให้ แต่เรายังไม่เคยพลิกแผ่นดินดูอารยธรรมที่ยังคงมีอยู่ใต้ แผ่นดินส่วนนี้ ซึ่งสิ่งที่จะเอื้อให้ทำได้ คือการทำลำพูนให้เป็นเมืองมรดกโลก ...ดร.เพ็ญสุภาระบุ

อย่างไรก็ดี อีกประเด็นสำคัญก็คือ การ ฟังเสียงประชาชน ซึ่งประเด็นนี้ทางผู้ว่าฯ ลำพูน บอกว่า... ถ้าลำพูนได้เป็นเมืองมรดกโลก สิ่งแรก ที่จะได้คือการสร้างรากฐานความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลัง สิ่งต่อมาคือหยุดยั้งการเจริญเติบโตที่ไร้ทิศทางและดึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคุมได้มาทดแทน และที่สำคัญคือความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของคนลำพูนจะกลับคืนมา ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ดิเรกกช ยังทิ้งท้ายน่าคิดด้วยว่า.....

ลำพูนพร้อมจะเป็นเมืองมรดกโลก เมื่อพิจารณาตามศักยภาพทั้งหลาย แต่การนำลำพูนก้าวไปสู่จุดนั้น จะต้องไม่กระทบกับคนและสังคมปัจจุบัน เพราะถ้าได้เป็นเมืองมรดกโลกจริง แต่ขาดไร้ซึ่งวิถีชีวิตที่เป็นของจริง ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร !!!.

Advertisement Replay Ad
เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์