ครม.ผ่านร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฯ เปิดทางนำทรัพย์สินอื่นขอกู้สถาบันการเงินได้

ครม.ผ่านร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฯ เปิดทางนำทรัพย์สินอื่นขอกู้สถาบันการเงินได้

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (วันที่ 9 กรกฎาคม 2552) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกัน ในการขอสินเชื่อได้ เนื่องจากในปัจจุบันระบบการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการจำนอง (จำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่จะนำมาจำนองได้) และการจำนำ (ต้องส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้) ทำให้ทรัพย์สินอื่น ๆ ในกิจการอีกมากมายที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น กิจการ สินค้าคงคลัง เครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ เป็นต้น ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ ทำให้ผู้ประกอบกิจการขาดโอกาสในการขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป

ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายเพื่อเข้ามารองรับทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถใช้สอย จำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อไปได้ และสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกัน เพื่อให้ความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ด้วย รวมทั้ง มีระบบบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว ซึ่งจะเปประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ให้หลักประกัน และยังเป็นการลดภาระของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดี

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ สรุปได้ ดังนี้

- ทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกัน เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

-การทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และต้องจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน เช่น ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย จำหน่ายจ่ายโอนหลักประกันได้ ส่วนผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์สินได้

-ลำดับบุริมสิทธิ กำหนดให้เป็นไปตามลำดับวันและเวลาในการจดทะเบียน ทั้งการจดทะเบียนจำนอง และการจดทะเบียนหลักประกันตามร่างกฎหมายนี้

-กระบวนการบังคับหลักประกัน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ หลักประกันที่เป็นกิจการต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตจากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินอื่น เจ้าหนี้สามารถดำเนินการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินนั้นได้

สำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... นั้น เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... โดยให้เจ้าหนี้ยังสามารถได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เต็มจำนวนหนี้ ในกรณีเจ้าหนี้บังคับจำนองแล้วราคาทรัพย์สินที่จำนองต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระหรือเมื่อนำทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ และกำหนดให้ผู้จำนองไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นด้วย

ในภาวะที่การขอสินเชื่อยังไม่มีความคล่องตัว การมีร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาเสริมระบบการนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อของระบบปัจจุบันให้มีทรัพย์สินที่หลากหลายมากขึ้น และให้เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิในการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินนั้นได้ก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น ๆ จะเป็นการเพิ่มทางช่องทางและโอกาสในการขอสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ในการรับทรัพย์สินตามร่างกฎหมายนี้เป็นหลักประกันมากขึ้น

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ได้รับการเพิ่มทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เกิดความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป

Advertisement Replay Ad
จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์