รวมมติครม. 14 ก.ค.ที่น่าสนใจ

รวมมติครม. 14 ก.ค.ที่น่าสนใจ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 มีมติอนุมัติ-รับหลักการ เรื่องที่สำคัญ ตามที่คณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงดังนี้

@อนุมัติซื้อวัคซีนไข้หวัด 2 ล้านโด๊ส-ยา 10 ล้านเม็ด

ครม.อนุมัติให้มีการสั่งจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ จำนวน 2 ล้านโด๊ส งบประมาณ 600 ล้านบาท จากบริษัท Sanofi Pasteur Ltd. ในราคา 6 ยูโรต่อโด๊ส มีกำหนดส่งมอบภายใน 5 เดือน และอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณอีก 250 ล้านบาท เพื่อสั่งซื้อยา Oseltamiver จำนวน 10 ล้านเม็ดด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม จำเป็นต้องสั่งซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการเร่งด่วน และมีเพียงบริษัท Sanofi Pasteur เท่านั้น ที่สามารถให้รายละเอียดเรื่องผลิตภัณฑ์ ราคา และการกำหนดการส่งมอบได้ และในการนี้ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ Product Liability เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตแจ้งว่า วัคซีนดังกล่าว เป็นการผลิตเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาดขึ้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบเว้นแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรง หรือกระทำโดยจงใจเท่านั้น

ครม.ยังได้พิจารณาแนวทางการให้คำแนะนำและการป้องกันสำหรับประชาชนทั่วไปด้วย โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงมีมติ สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือชี้แจงประชาชนภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 52 โดยจะแนบคำแนะนำ เกี่ยวกับอาการเบื้องต้น เช่น หากมีอาการเจ็บคอ ไม่มีไข้ ให้พักอยู่บ้าน สำหรับผู้รับราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้ถือเป็นวันลา โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

สำหรับมาตรการการปิดโรงเรียนทั่วประเทศ ครม.มีมติว่าในทางการระบาดวิทยาแล้วการปิดโรงเรียนจะไม่เกิดประโยชน์ แต่จะให้ชุมชน โรงเรียน ที่มีการระบาด ให้ผู้มีอำนาจ สั่งปิด-หยุด ได้ในแต่ละพื้นที่ ส่วนการจัดคอนเสิร์ต ,ในผับ-บาร์ ครม.เห็นว่า ยังไม่สมควรมีคำสั่ง แต่ให้ขอความร่วมมือ เพราะนอกจากประเทศเม็กซีโกแล้ว ยังไม่มีประเทศใด มีมาตรการบังคับ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามสายด่วน 1422

@ เตรียมขายพันธบัตรไทยเข้มแข็งอีก 3 หมื่นล้าน

ครม.อนุมัติให้กระทรวงการคลัง ออกพันธบัตรไทยเข้มแข็งรอบใหม่อีก 30,000 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่ขายให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป จำนวน 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีวะทรวงการคลัง ได้รายงานให้ครม.รับทราบว่าการขายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง สำหรับผู้สูงอายุและรายย่อยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก เพราะสามารถจำหน่ายได้มากกว่าที่กำหนดไว้ถึงเท่าตัว คือจาก 15,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท จึงนำวงเงินพันธบัตรที่จะขายในรอบที่สาม มาเปิดขายให้กับผู้สูงอายุก่อน

ทั้งนี้ สถิติอัตราเฉลี่ย จำนวนผู้ซื้อ 40,000 ราย เฉลี่ยซื้อรายละ 700,000บาท ส่วนการเปิดขายพันธบัตรไทยเข้มแข็งใน สำหรับบุคลลทั่วไปวันที่ 15 ก.ค. 52 วงเงิน 15,000 ล้านบาท หากไม่เพียงพอจะนำวงเงินของพันธบัตรในส่วนที่เหลืออีก 5,000 ล้านบาท มาเพิ่มเติมให้ด้วย

@อนุมัติมาตรการน้ำ-ไฟ-รถเมล์-รถไฟ ฟรี

ครม.อนุมัติต่ออายุการใช้น้ำ ไฟ รถเมล์ รถไฟ ฟรีไปถึงสิ้นปี 2552 จากเดิมสิ้นสุดในสิ้นเดือนกรกฎาคา ตามที่ นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ในโครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน รวมทั้งการชะลอการขึ้นก๊าซแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน การขยายเวลาครั้งนี้ จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,117 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินจากงบกลาง ของงบประมาณ ปี 2552-2553 มาชดเชยภาระทั้งหมด และที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดสรรเงินเพื่อนำไปชดเชยภาระที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งต้องรับภาระใน 6 มาตรการ อีก 452 ล้านบาท

@เตรียมอนุมัติลดภาษีเงินฝาก-ภาษีน้ำมัน

ครม.รับทราบตามข้อหารือของนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มีข้อเสนอลดภาษีน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน เช่น น้ำมันดีเซล บี 2 ที่ปัจจุบันเก็บอยู่ 75 สตางค์ต่อลิตร ก็อาจจะลดลงอีก 50 สตางค์ต่อลิตร เพื่อให้เท่ากับการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล บี 5 ที่เก็บอยู่ 25 สตางค์ต่อลิตร โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปหารือรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วนำเสนอครม.ในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เสนอให้มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดย รมว.คลัง ระบุว่า ปัจจุบันมีบัญชีออมทรัพย์ทั่วประเทศ 7 ล้านบัญชี รวมวงเงินฝาก 3 ล้านล้านบาท ซึ่ง 90 % ของบัญชีเงินฝากทั้งหมด มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จึงเป็นการออกมตรการเพื่อช่วยคนจน ส่วนวงเงินที่รัฐสูญเสียคงไม่มากโดยอยู่ในระดับร้อยล้านบาท

@อนุมัติประกันราคาข้าวโพด 7.10 บาท/กก.

ครม.อนุมัติประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2552/2553 กิโลกรัมละ 7.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยเกณฑ์ต้นทุนการผลิตความชื้นไม่เกิน 14.5 % เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 5.43 บาท รวมค่าขนส่งให้แก่เกษตรกรจากไร่นาไปยังผู้รับซื้อเฉลี่ยก.ก.ละ 0.25 บาท และให้ค่าตอบแทนแก่เกษตรกร 25% โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. นี้เป็นต้นไป และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความเสียหายของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในสต๊อกของรัฐบาล โดยมีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ทั้งนี้ครม.ได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ยกเว้นการดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.เรื่องการจำหน่ายสินค้าข้าวโพดและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในโครงการของรัฐต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบหรือเซอร์เวเยอร์ หน้าโกดังก่อนเท่านั้น และมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รายงานให้ครม.ทราบโดยด่วนถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจัดหาเซอร์เวเยอร์ได้

ครม.ยังได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเร่งรัดการลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวให้ชัดเจน รวมถึงกรณีที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน รวมถึงที่ไม่มีสัญญาเช่าที่ดิน ให้ชัดเจน ในเบื้องต้นคาดว่าจะให้สิทธิ์ตามที่เกษตรกรที่เคยได้รับเหมือนก่อน แต่ต้องกำหนดเงื่อนไขห้ามไม่ให้เกษตรกรบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นไปอีก เชื่อว่าจะมีเกษตรกรมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 290,000 ราย หรือคิดเป็นพื้นที่คนละ 20 ไร่

Advertisement Replay Ad
ลืมไปเลยว่าเคยร้องเพลง กวาง กมลชนก หน้ากากอินเดียนแดง

ลืมไปเลยว่าเคยร้องเพลง กวาง กมลชนก หน้ากากอินเดียนแดง

สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

ส่อง IG "เวียร์ เบลล่า" หลังออกงานคู่ครั้งแรก หวานหนักมาก

ส่อง IG "เวียร์ เบลล่า" หลังออกงานคู่ครั้งแรก หวานหนักมาก

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

'เต้ย' ขอบคุณ 'อาเล็ก' ปกป้อง ยันข่าวไม่กระทบสัมพันธ์

'เต้ย' ขอบคุณ 'อาเล็ก' ปกป้อง ยันข่าวไม่กระทบสัมพันธ์

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม   

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม  

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

ไม่เขินแต่ภาพฟ้อง เวียร์ เบลล่า งานคู่ครั้งแรกสถานะเริ่มชัด

ไม่เขินแต่ภาพฟ้อง เวียร์ เบลล่า งานคู่ครั้งแรกสถานะเริ่มชัด

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

‘หนุ่มเมียนมา หึงโหด’ เข้าใจผิดคิดว่าภรรยาปันใจ บุกยิงศีรษะหน้าห้องพัก เจ็บสาหัส

‘หนุ่มเมียนมา หึงโหด’ เข้าใจผิดคิดว่าภรรยาปันใจ บุกยิงศีรษะหน้าห้องพัก เจ็บสาหัส

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

หนักไปหน่อย สภาพ "ท็อป ดารณีนุช" หลัง After Party วิวาห์โอ๊ต จีน่า

หนักไปหน่อย สภาพ "ท็อป ดารณีนุช" หลัง After Party วิวาห์โอ๊ต จีน่า

ดีเจเจ๊แหม่ม ตอบแซ่บประเด็นทำหน้า จะมาเดือดร้อนแทนทำไม

ดีเจเจ๊แหม่ม ตอบแซ่บประเด็นทำหน้า จะมาเดือดร้อนแทนทำไม

หนุ่มเมาหนัก! ยืนฉี่หน้าวงจรปิด แอ็คท่าหาเรื่องกล้อง

หนุ่มเมาหนัก! ยืนฉี่หน้าวงจรปิด แอ็คท่าหาเรื่องกล้อง

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

ผวาอาถรรพ์ คนทิ้งศาลพระภูมิกว่า 100 หลัง ขวางศาลพ่อปู่

ผวาอาถรรพ์ คนทิ้งศาลพระภูมิกว่า 100 หลัง ขวางศาลพ่อปู่

เผยเบื้องหลังสตอรี่ "ชาคริต" เล่นใหญ่ เอาใจภรรยา

เผยเบื้องหลังสตอรี่ "ชาคริต" เล่นใหญ่ เอาใจภรรยา

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์