ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับดังนี้ - เวลา 17.59 น. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นายวีรชัย พลาศรัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.03 น. นางจารุวรรณ เทียมทัด เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหรัฐเม็กซิโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหรัฐเม็กซิโก นางจารุวรรณ เทียมทัด เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.06 น. นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสาธารณรัฐชิลี นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล เคยดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.12 น. นายจักริน ฉายะพงศ์ อกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นายจักริน ฉายะพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.17 น. นายเชต ธีระพัฒนะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำรัฐคูเวต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำ รัฐคูเวต นายเชต ธีระพัฒนะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน เวลา 15.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า มนุษย์เราในแต่ละชาติแต่ละชุมชน มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ยิ่งในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน ก็ยิ่งทำให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ถ่ายทอดถึงกันได้รวดเร็วและสะดวกง่ายดายขึ้น จนมีผู้วิตกห่วงใยว่าคนไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน จะหันไปเอาใจใส่แต่ศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่น แล้วละเลยทอดทิ้งความเป็นไทย ความจริงปัญหาข้อนี้ไม่น่าหนักใจนัก เพราะขึ้นชื่อว่าศิลปวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ย่อมเป็นสิ่งที่ดงามทั้งสิ้น เพียงแต่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ อย่างถ่องแท้ บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ให้มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลอย่างกว้างขวาง แต่ละคนจึงควรจะได้ร่วมมือร่วมความคิดกัน ในอันที่จะทำให้เยาวชนและคนไทยได้สนใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของต่างชาติอย่างแท้จริงและทั่วถึง ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะสามารถชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้อย่างซาบซึ้ง พร้อมทั้งรักษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เจริญยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นได้อย่างแน่นอน เวลา 16.40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เวลา 17.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าโกศศพคุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย ม.ป.ช. ว.ม.,ท.จ. ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานงาน "วันร่วมจิตต์ เสริมพลังใจ ให้เยาวชน ประจำปี 2552

ครอบครัว “น้องเมย” พอใจระดับหนึ่ง หลัง ปธ.สอบสวน พบหลักฐานลับ

ครอบครัว “น้องเมย” พอใจระดับหนึ่ง หลัง ปธ.สอบสวน พบหลักฐานลับ

แม่ค้า "ม้าน้ำ" ขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขายเพราะคนจีนอยากกิน

แม่ค้า "ม้าน้ำ" ขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขายเพราะคนจีนอยากกิน

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

ทช.เพิ่มปอดให้คนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง

ทช.เพิ่มปอดให้คนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง

เก็บตกแฟชั่นโชว์ผมสุดว้าว! ในงาน The Afternoon of Absolute Creation

เก็บตกแฟชั่นโชว์ผมสุดว้าว! ในงาน The Afternoon of Absolute Creation

หนุ่มโพสต์วอนสาวเก็บกระเป๋าในห้างได้ ส่งคืนจะมีรางวัลให้

หนุ่มโพสต์วอนสาวเก็บกระเป๋าในห้างได้ ส่งคืนจะมีรางวัลให้

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์