ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับดังนี้ - เวลา 17.59 น. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นายวีรชัย พลาศรัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.03 น. นางจารุวรรณ เทียมทัด เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหรัฐเม็กซิโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหรัฐเม็กซิโก นางจารุวรรณ เทียมทัด เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.06 น. นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสาธารณรัฐชิลี นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล เคยดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.12 น. นายจักริน ฉายะพงศ์ อกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นายจักริน ฉายะพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.17 น. นายเชต ธีระพัฒนะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำรัฐคูเวต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำ รัฐคูเวต นายเชต ธีระพัฒนะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน เวลา 15.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า มนุษย์เราในแต่ละชาติแต่ละชุมชน มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ยิ่งในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน ก็ยิ่งทำให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ถ่ายทอดถึงกันได้รวดเร็วและสะดวกง่ายดายขึ้น จนมีผู้วิตกห่วงใยว่าคนไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน จะหันไปเอาใจใส่แต่ศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่น แล้วละเลยทอดทิ้งความเป็นไทย ความจริงปัญหาข้อนี้ไม่น่าหนักใจนัก เพราะขึ้นชื่อว่าศิลปวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ย่อมเป็นสิ่งที่ดงามทั้งสิ้น เพียงแต่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ อย่างถ่องแท้ บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ให้มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลอย่างกว้างขวาง แต่ละคนจึงควรจะได้ร่วมมือร่วมความคิดกัน ในอันที่จะทำให้เยาวชนและคนไทยได้สนใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของต่างชาติอย่างแท้จริงและทั่วถึง ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะสามารถชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้อย่างซาบซึ้ง พร้อมทั้งรักษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เจริญยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นได้อย่างแน่นอน เวลา 16.40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เวลา 17.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าโกศศพคุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย ม.ป.ช. ว.ม.,ท.จ. ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานงาน "วันร่วมจิตต์ เสริมพลังใจ ให้เยาวชน ประจำปี 2552

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์