ชงกฎหมายภาษีที่ดินเข้า ครม. ที่ดินไม่ทำประโยชน์โดนปรับ 2 เท่าทุก 3 ปี

ชงกฎหมายภาษีที่ดินเข้า ครม. ที่ดินไม่ทำประโยชน์โดนปรับ 2 เท่าทุก 3 ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง สศค.ได้ยกร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. เสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนสิงหาคมนี้ ตามนโยบายของนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นขั้นตอนต่อไป หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาภายในปีนี้ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้จริงภายในปี 2554 ตามที่ระบุไว้ในบทเฉพาะกาล ข้อดีจะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 6 หมื่นล้านบาท

ส่วนการดำเนินการในขณะนี้ทาง สศค.ได้จัดให้มีการเดินสายจัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เกี่ยวกับการนำระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่รัฐบาลจะนำมาบังคับใช้ โดยเริ่มจากจังหวัดขอนแก่น, สุราษฎร์ธานีและที่เชียงใหม่ ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 ก.ค.ที่ผ่านมา ครั้งต่อไปก็จะจัดที่ชลบุรี กรุงเทพฯและอุบลราชธานี คล้ายๆ กับการทำประชาพิจารณ์ แต่เราจัดในรูปของงานสัมมนา

นายสมชัยกล่าวต่อไปอีกว่า โครงสร้างของอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่จะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดเก็บภาษีจากฐานของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินโดยกรมธนารักษ์ ซึ่งจะแตกต่างจากภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เก็บจากฐานของรายได้ในอัตรา 12.5% แต่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่เก็บเพราะไม่มีรายได้ ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบภาษีที่ดินแบบใหม่มาใช้จะทำให้นักธุรกิจส่วนใหญ่ที่นำที่ดินมาทำประโยชน์เสียภาษีลดลง ส่วนผู้ที่กักตุนที่ดินไว้เก็งกำไรจะเสียภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่าไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจจะมีการปรับอัตราเพิ่มขึ้นไปอีก 2 เท่าตัวทุกๆ 3 ปี ซึ่งจะเป็นแรงกดดันให้มีการนำที่ดินที่กักตุนไว้ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

โครงสร้างของอัตราภาษีจะแบ่งออกเป็น 3 อัตรา ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเสียภาษีอัตราไม่เกิน 0.1% ของมูลค่าทรัพย์สิน และที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าทรัพย์สิน ส่วนที่ดินว่างเปล่าจัดเก็บในอัตรา 0.5% ของมูลค่าสินทรัพย์ ยกเว้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นศาสนสถาน วัง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ดินของทางราชการ เป็นต้น

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยโครงการวิจัยเรื่อง นโยบายและมาตรการการคลัง เพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ พบว่า การถือครองที่ดินในเขตกรุงเทพฯชั้นในมีการกระจุกตัวมาก โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกใช้ให้เป็นพื้นที่ทางการค้า อาทิ เยาวราช ปทุมวัน

จากการเก็บข้อมูลในปี 2551 กรุงเทพฯมีขนาดพื้นที่สามารถถือครองได้ 927,074 ไร่ 1 งาน 18.6 ตารางวา จำนวนโฉนดที่ดินทั้งหมดในกรุงเทพฯ 1,915,388 แปลง ผู้ที่ถือครองที่ดินในกรุงเทพฯมีจำนวน 1,464,207 ราย โดยผู้ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดในกรุงเทพฯ 14,776 ไร่ 1 งาน 39.7 ตารางวา ขณะที่ผู้ถือครองน้อยที่สุดในกรุงเทพฯ คือ 0.1 ตารางวา

ผลการวิจัยพบว่า การกระจายการถือครองที่ดินในเขตบางรัก สัมพันธวงศ์ และปทุมวัน ซึ่งเป็นเขตที่ราคาที่ดินสูงที่สุดในกรุงเทพฯ มีผู้ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดในเขตบางรัก ถือครองที่ดิน 643 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา ในเขตสัมพันธวงศ์ 22 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา และในเขตปทุมวันคือ 86 ไร่ 3 งาน 61.9 ตารางวา ทั้งนี้ การถือครองที่ดินเฉพาะประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดในกรุงเทพฯ คือ 2,036 ไร่ 2 งาน 57.3 ตารางวา

ในขณะที่การถือครองที่ดินในต่างจังหวัด เริ่มที่จะมีการกระจุกตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ จ.ชลบุรี หรือ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งได้ถูกพัฒนาให้เป็นย่านอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูลจากตำบลแห่งหนึ่งใน จ.ฉะเชิงเทรา ระบุสัดส่วนการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินว่าพื้นที่รวมผู้ถือครองจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรกอยู่ที่ 755.06 ไร่ และข้อมูลจากเทศบาลหนึ่งใน จ.ชลบุรี ผู้ถือครองที่ดินเนื้อที่มากที่สุด 19 อันดับแรกอยู่ที่ 2,008.66 ไร่

การวิจัยของเราพบว่าที่ไหนที่พัฒนาเป็นเขตพาณิชย์การกระจุกตัวในการถือครองที่ดินจะมีสูงมาก การขยายตัวของเมืองเร็วมาก ใน 10 ปีที่ผ่านมานี้จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบล กลายเป็นเทศบาล เป็นเขตเมือง การกระจุกตัวที่ดินจึงเกิดขึ้น สอดคล้องกับที่ดินภาคการเกษตร ที่ชาวนาส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยชรา อีก 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าการกระจุกตัวของที่ดินจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีภาษีที่ดิน โดยคาดว่าอีกไม่เกิน 12 ปี เราจะเข้าสู่สังคมชราภาพ ผู้เกษียณอายุจะมีตัวเลข 14 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งขณะนี้เรามีตัวเลขอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายคนแก่จะสูงมาก รัฐบาลต้องหารายได้มาดูแล เราจะหารายได้ที่ไหนมาใช้จ่ายเชิงสวัสดิการ

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้ยังพบอีกว่าการกระจายการถือครองที่ดินของครัวเรือนที่ทำการเกษตรในประเทศไทย พ.ศ.2549 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 40 ของครัวเรือนภาคการเกษตรไม่มีที่ดินเลย หรือถือครองที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ และส่วนใหญ่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตที่แท้จริง แต่เป็นการซื้อที่ดินของนายทุนเพื่อการเก็งกำไร

ดร.ณรงค์ให้ความเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้ในอนาคตที่จะผ่านการพิจารณาจากสภานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เนื่องจากนักการเมืองในสภาเองก็เป็นผู้สะสมที่ดินรายใหญ่ คุณต้องไม่ลืมว่านักการเมืองในสภาจำนวนหนึ่งมีที่ดินเยอะ หลายร้อยไร่ แล้วคนพวกนี้ก็หาประโยชน์จากเทศบาลตำบล คือการนับหนึ่งของความเป็นเมือง หลายๆ เขตถูกยกขึ้นมาเป็นเทศบาล ตำบล เพราะว่าความหนาแน่นของประชากรมีมากพอ ก็แปลว่าชุมชนการค้าก็เริ่มเกิดขึ้น ที่ดินก็เริ่มแพงขึ้น นักการเมืองก็เริ่มกักตุนแล้ว

ยกตัวอย่างที่ดินก่อนตัดถนนราคาแปลงละ 1 ล้านบาท พอมีถนนผ่านราคาขึ้นเป็น 5 ล้านบาท เจ้าของที่ดินไม่ทำอะไรเลย ดังนั้น 4 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นควรจะแบ่งกลับไปให้รัฐบ้าง เพราะการลงทุนทำถนนนี้มันเป็นการเอาภาษีชาวบ้านไปทำ เพราะฉะนั้น 4 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นโดยเจ้าของที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ควรจะแบ่งกลับไปให้สังคม ดร.ณรงค์กล่าว

Advertisement Replay Ad
แซ่บเว่อร์ ดิว อริสรา ล่องเรือสำราญ เซ็กซี่แหวกอก-อวดบั้นท้าย

แซ่บเว่อร์ ดิว อริสรา ล่องเรือสำราญ เซ็กซี่แหวกอก-อวดบั้นท้าย

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

โดนด่าจนต้องยอมเปิดตัว "แจ๊คจิลล์"  ยอมรับเป็นจอมขมังเวทย์ รวย 100 ล้านเพราะเล่นมนต์ตา

โดนด่าจนต้องยอมเปิดตัว "แจ๊คจิลล์" ยอมรับเป็นจอมขมังเวทย์ รวย 100 ล้านเพราะเล่นมนต์ตา

ด็อจ เปิดใจหลังมีข่าวเป็นมือที่สาม ทำ แตงโม แต๊งค์ สัมพันธ์สั่นคลอน

ด็อจ เปิดใจหลังมีข่าวเป็นมือที่สาม ทำ แตงโม แต๊งค์ สัมพันธ์สั่นคลอน

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

ภาพเต็ม ฉลองแต่งงาน โอ๊ต - จีน่า อุ้มลูกเป็นพยานรัก

ภาพเต็ม ฉลองแต่งงาน โอ๊ต - จีน่า อุ้มลูกเป็นพยานรัก

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

แห่พิสูจน์ ชิงช้าโรงเรียนแกว่งเอง ลือเป็นที่ป่าช้าเก่า

แห่พิสูจน์ ชิงช้าโรงเรียนแกว่งเอง ลือเป็นที่ป่าช้าเก่า

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

เติ้ล ตะวัน ต้อนรับสมาชิกใหม่บ้านจารุจินดา ภรรยาสาวคลอดลูกแล้ว

เติ้ล ตะวัน ต้อนรับสมาชิกใหม่บ้านจารุจินดา ภรรยาสาวคลอดลูกแล้ว

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์