เปิดไส้ใน โครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) ฉบับ กรณ์ จาติกวณิช แบบหมดเปลือก

เปิดไส้ใน โครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) ฉบับ กรณ์ จาติกวณิช แบบหมดเปลือก

ประชาชาติธุรกิจ เปิดรายละเอียด โครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) ฉบับ กรณ์ จาติกวณิช ฉบับชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แก้ปัญหาเงินออมในวันที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดึงแรงงานนอกระบบ 26 ล้านคนเข้าสู่ระบบเงินออมอย่างยั่งยืน เผยสมาชิกได้รับรายได้หลังเกษียณไปตลอดอายุขัย อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน หากออมตั้งแต่อายุ 20 ปี และออมจนครบอายุ 60 ปี จะได้รับบำนาญเดือนละ 1,710 บาท รวมเบี้ยยังชีพ เป็น 2,210 บาท รัฐจะมีภาระสมทบปีแรก จำนวน 22,955 ล้านบาท

1. ความเป็นมา

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์การสร้างระบบการออมระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือระดมเงินออมระยะยาวในประเทศ และเป็นเครื่องมือการออมเพื่อการชราภาพของแรงงานอีกด้วย โดยได้นำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชนหลายครั้งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมระยะยาว และรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการออม โดยได้เคยนำเสนอโครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพสำหรับแรงงานในระบบ ซึ่งขณะนี้ ได้ยกร่างกฎหมายในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับการออมของแรงงานนอกระบบ กระทรวงการคลังได้ศึกษาวางแนวทางระบบการออมเพื่อการชราภาพให้กับแรงงานนอกระบบมาเป็นระยะ ๆ โดยได้ศึกษาโครงการระบบการออมเพื่อการชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) สำหรับแรงงานนอกระบบ โดยการพัฒนาการออมชุมชนให้สามารถดำเนินการเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญได้ ต่อมาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (จัดตั้งตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลักดันระบบการออมเพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ (มอบนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ) เพื่อผลักดันให้เกิดการออมเพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติขึ้น ซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจากหลายหน่วยงาน รวมทั้ง กระทรวงการคลังได้เสนอโครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) (เดิมใช้ชื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.))

ซึ่งได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ กอช. ต่อคณะอนุกรรมการผลักดันระบบการออมเพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติ มาแล้วจำนวน 4 ครั้ง (ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552) ได้ข้อสรุปของคณะอนุกรรมการฯ ดังมีสาระสำคัญ ต่อไปนี้

2. สาระสำคัญ

2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

2.1.1 ความครอบคลุมในระบบการออมเพื่อการชราภาพยังไม่ทั่วถึง

จากข้อมูลปี 2551 พบว่ามีจำนวนผู้มีงานทำทั่วประเทศ 37.55 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในระบบ จำนวนคน (ร้อยละ 37 ของผู้มีงานทำ) และแรงงานนอกระบบ จำนวน 23.55 ล้านคน (ร้อยละ 63 ของผู้มีงานทำ) โดยแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองเป็นแรงงานในระบบ จำนวน 11.3 ล้านคน (ร้อยละ 30 ของผู้มีงานทำ ) ดังนั้น แรงงานที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นแรงงานนอกระบบทั้งจำนวนและแรงงานในระบบที่เหลือจำนวน 2.7 ล้านคน ดังนั้น รวมผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจำนวน 26.25 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของผู้มีงานทำ

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว พบว่าภายใน 20 ปี (ปี 2551 - 2571) สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุต่อประชากรรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากร้อยละ 10.12 เป็นร้อยละ 20.22 และอัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อประชากรวัยทำงาน (Elderly Dependency Ratio) เพิ่มสูงขึ้นถึง 2 เท่า จากร้อยละ 15.16 เป็น 31.88 เกิดความเสี่ยงของภาครัฐที่จะต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากมาเลี้ยงดูคนชรา ในขณะที่ความเสี่ยงจากรายได้ภาษีคนวัยทำงานจะลดลงตามจำนวนคนวัยทำงานที่มีทิศทางลดลงด้วย

1.1.2 ขาดช่องทางการออมที่เป็นระบบในการส่งเสริมวินัยการออมและเพิ่มเงินออมภาคครัวเรือน

ปัจจุบันเครื่องมือการออมระยะยาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสอดคล้องกับความสามารถในการออมของประชาชนโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบยังมีอยู่น้อยมาก ซึ่งหากประชาชนได้มีช่องทางหรือเครื่องมือการออมที่เป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ก็จะสามารถระดมเงินออมภาคครัวเรือนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเงินออมภาคครัวเรือนมีความสำคัญในการเป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคง กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีวินัยในการออม ดูแลตนเองได้ในวัยชรา ลดภาระของลูกหลานและรัฐบาลได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้มีระบบการออมเพื่อการชราภาพมีความครอบคลุมทั่วถึงแรงงานทุกคน สร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ

1.2.2 เพื่อให้แรงงานมีระดับรายได้หลังเกษียณอย่างน้อยขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตวัยชรา

1.2.3 เพื่อให้มีกองทุนที่มีการบริหารและสามารถลดภาระรัฐบาลได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3โครงสร้าง กอช.

1.3.1 รูปแบบ เป็นกองทุนการออมเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานที่วัยแรงงาน ได้รับสิทธิตามกฎหมาย กำหนดการจ่ายเงินเข้ากองทุน (Defined contribution) สมาชิกมีบัญชีรายบุคคล และเปิดให้มีการออมภาคสมัครใจด้วย

1.3.2 ความครอบคลุม ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมตามกฎหมายอื่น ๆ (แรงงานนอกระบบ) ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ได้รับสิทธิตามกฎหมายในการเป็นสมาชิกกองทุน ส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถเข้ากองทุนได้ตามความสมัครใจ (สะสมฝ่ายเดียว)

1.3.3 ผู้ที่ได้รับการยกเว้น วัยแรงงานที่ทุพพลภาพ ไร้สมรรถภาพ หรือเป็นผู้สูญเสียความสามารถในการทำงานอย่างถาวร

2.1.2 การจ่ายเงินเข้ากองทุน

1) ผู้ออม สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน หรือรายงวด (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี) ก็ได้ โดยรายเดือน สะสมตามสิทธิเดือนละ 100 บาท สำหรับรายงวด จ่ายตามจำนวนเดือน เช่น ราย 6 เดือน แรงงานจะต้องจ่าย 600 บาท เป็นต้น และสะสมตามความสมัครใจได้เดือนละ 100 - 1,000 บาท

2) รัฐบาล จ่ายสมทบให้ตามสิทธิ เป็นลำดับขั้นตามช่วงอายุของผู้ออม คือ

(1)อายุ 20 - 30 ปี สมทบเดือนละ 50 บาท

(2)อายุ 30 ปี 1 เดือน - 50 ปี สมทบเดือนละ 80 บาท

(3)อายุ 50 ปี 1 เดือน - 60 ปี สมทบเดือนละ 100 บาท

ทั้งนี้ กรณีรายงวด รัฐสมทบให้ตามจำนวนเดือนเช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้น (ตามข้อ 2.3.3) ไม่ต้องจ่ายสะสม และรัฐสมทบให้ ร้อยละ 50 ของกรณีปกติ

3.3.5 การจ่ายผลประโยชน์ สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตามบัญชีรายตัว โดยได้รับการรับประกันจากรัฐบาลในส่วนเงินต้น รวมดอกผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาวประเภท 1 ปี (เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง) โดยอัตราบำนาญได้จากบัญชีเงินสะสมคำนวณตามจำนวนปีที่สมาชิกประสงค์จะรับ รวมกับบัญชีเงินสมทบคำนวณแบบบำนาญตลอดอายุขัย ดังนั้น สมาชิกจะได้รับบำนาญไปตลอดอายุขัย และหากเสียชีวิตก่อนเวลาที่กำหนด ทายาทจะได้รับเงินคืนในส่วนของบัญชีเงินสมทบที่เหลือ โดยการรับผลประโยชน์จากกองทุนมีเงื่อนไข ดังตาราง

Advertisement Replay Ad
แท็กซี่เพิ่งรับผู้โดยสารออกมา เสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง 4 ศพ

แท็กซี่เพิ่งรับผู้โดยสารออกมา เสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง 4 ศพ

สดใสวันเสาร์ "ชมพู่" อวดโฉมคู่แฝดพี่น้อง "สายฟ้า พายุ"

สดใสวันเสาร์ "ชมพู่" อวดโฉมคู่แฝดพี่น้อง "สายฟ้า พายุ"

ไฟไหม้โรงแรมหรูจอร์เจีย สังเวย 11 ศพ ก่อนจัดประกวดนางงาม

ไฟไหม้โรงแรมหรูจอร์เจีย สังเวย 11 ศพ ก่อนจัดประกวดนางงาม

ตร.คุมตัว "ครูจอมทรัพย์" ถึงบ้าน โดนหมายจับคดียื่นหลักฐานเท็จ

ตร.คุมตัว "ครูจอมทรัพย์" ถึงบ้าน โดนหมายจับคดียื่นหลักฐานเท็จ

วุ้นเส้น ร่วมแก๊ง แป้ง แปลงโฉมใส่ชุดนักเรียน ย้อนวัยใสๆ

วุ้นเส้น ร่วมแก๊ง แป้ง แปลงโฉมใส่ชุดนักเรียน ย้อนวัยใสๆ

"ตูน" เริ่มออกวิ่งอีกครั้ง จากปะทิวสู่ประจวบฯ 'เจมส์จิ-บัวขาว' ร่วม

"ตูน" เริ่มออกวิ่งอีกครั้ง จากปะทิวสู่ประจวบฯ 'เจมส์จิ-บัวขาว' ร่วม

ชายฝรั่งเศสผู้มีชีวิตแสนสุข ท่ามกลางกองขยะของเขา

ชายฝรั่งเศสผู้มีชีวิตแสนสุข ท่ามกลางกองขยะของเขา

รุ่นพี่โผล่ทวีตตอบสังคม ยอมรับมีส่วนทำ "น้องเมย" เสียชีวิต

รุ่นพี่โผล่ทวีตตอบสังคม ยอมรับมีส่วนทำ "น้องเมย" เสียชีวิต

ปิกอัพชนเด็ก ป.2 ไม่มีที่หลบ เพราะชาวบ้านตากข้าวล้ำถนน

ปิกอัพชนเด็ก ป.2 ไม่มีที่หลบ เพราะชาวบ้านตากข้าวล้ำถนน

สั่งปิดเนอร์สเซอรี หลังเกิดเหตุตีเด็กขวบเศษ จนฟกช้ำ

สั่งปิดเนอร์สเซอรี หลังเกิดเหตุตีเด็กขวบเศษ จนฟกช้ำ

มติดราม่า "หลวงพ่อแช่ม" ผิดแบบ เจ้าอาวาสถูกสั่งพักตำแหน่ง

มติดราม่า "หลวงพ่อแช่ม" ผิดแบบ เจ้าอาวาสถูกสั่งพักตำแหน่ง

โจมตีมัสยิดในอียิปต์ ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตอย่างน้อย 235 ศพ

โจมตีมัสยิดในอียิปต์ ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตอย่างน้อย 235 ศพ

สาวเมาเกือบตาย ตัดหน้ารถไฟ จนท.ดึงร่างขึ้นมาหวุดหวิด

สาวเมาเกือบตาย ตัดหน้ารถไฟ จนท.ดึงร่างขึ้นมาหวุดหวิด

หมอพัทลุงร้อง รพ.ค้างจ่ายเบี้ยเลี้ยง 23 เดือน 6 ล้านบาท

หมอพัทลุงร้อง รพ.ค้างจ่ายเบี้ยเลี้ยง 23 เดือน 6 ล้านบาท

ขยะบนเกาะล้านยังวิกฤต ถกหาทางแก้ไข 30 พ.ย.นี้

ขยะบนเกาะล้านยังวิกฤต ถกหาทางแก้ไข 30 พ.ย.นี้

ไม่ระแคะระคาย ครอบครัวคนบันเทิง อยู่ดีๆ ประกาศเลิกฟ้าผ่า

ไม่ระแคะระคาย ครอบครัวคนบันเทิง อยู่ดีๆ ประกาศเลิกฟ้าผ่า

สายไฟเกี่ยวคอสาวเคราะห์ร้าย ล่าสุดการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบแล้ว

สายไฟเกี่ยวคอสาวเคราะห์ร้าย ล่าสุดการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบแล้ว

อีกหนึ่งสัญญาณโลกร้อน หมีขั้วโลกหลายร้อยรวมตัวบนเกาะในอาร์กติก

อีกหนึ่งสัญญาณโลกร้อน หมีขั้วโลกหลายร้อยรวมตัวบนเกาะในอาร์กติก

บาดแผลทางใจ แรดน้อยนอนไม่หลับ เห็นแม่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม

บาดแผลทางใจ แรดน้อยนอนไม่หลับ เห็นแม่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม

มิ้นต์ กดดันถูกถามเรื่อง แอฟ-สงกรานต์ ตอบเคลียร์มือสาวปริศนา

มิ้นต์ กดดันถูกถามเรื่อง แอฟ-สงกรานต์ ตอบเคลียร์มือสาวปริศนา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์