ผลประโยชน์ 15.2 ล้านล้าน โครงข่ายรถไฟฟ้า12 สี พลิกโฉมระบบขนส่ง ''กทม.''

ผลประโยชน์ 15.2 ล้านล้าน โครงข่ายรถไฟฟ้า12 สี พลิกโฉมระบบขนส่ง ''กทม.''

โครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อทบทวนโครงการตามแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร(กทม.)และพื้นที่ต่อเนื่อง (URMAP) ฉบับแรกตั้งแต่ปี 2537 เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แผนดังกล่าวจึงต้องนำมาปัดฝุ่นทบทวนใหม่อีกครั้ง

ขณะเดียวกันยังต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของโครงข่ายการขนส่งมวลชนระบบราง และรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงการศึกษาในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งตามแผนดังกล่าวกำหนดว่าภายในปี 2572 เมืองไทยจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งระบบรวม 486.9 กิโลเมตร 312 สถานี มูลค่าการลงทุน 838,300 ล้านบาท

จึงถือว่าเป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่มีบทบาทความสำคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง เพราะมีการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตลอดอายุโครงการ พ.ศ. 2557-2591 ที่ให้ผลตอบแทนมากถึง 15.2 ล้านล้านบาท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการแปลงแผนมาสู่การปฏิบัติ จึงจัดสัมมนารับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนครั้งที่ 2 ขึ้น

++12สีลงทุนกว่า8แสนล้าน

ตามแผนแม่บทระยะ 20 ปี (พ.ศ.2553-2572) ระบบขนส่งมวลชนทางรางของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะถูกพลิกโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยโครงข่ายเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 700 ตร.กม. มีประชาชนในเขตพื้นที่ถึง 5.13 ล้านคน จำนวนเส้นทางรถไฟฟ้ารวม 487 กม. ประกอบด้วย

1.สายสีแดงเข้ม ธรรมศาสตร์ -มหาชัย ระยะทาง 85.3 กม. 2. สายสีแดงอ่อน ศาลายา-หัวหมาก 58.5 กม. 3. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ช่วงพญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ 28.5 กม. 4. สายสีเขียวเข้ม ลำลูกกา-สมุทรปราการ-บางปู ระยะทาง 66.5 กม. 5. สายสีเขียวอ่อน ยศเส-บางหว้า 15.5 กม. 6.สายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระและหัวลำโพง-บางแค-พุทธมณฑล ระยะทาง 55 กม. 7. สายสีม่วง บางใหญ่ -ราษฎร์บูรณะ และแคราย-ปากเกร็ด ระยะทาง 49.8 กม.

8.สายสีส้ม บางบำหรุ -มีนบุรี ระยะทาง 32 กม. 9.สายสีชมพู ปากเกร็ด -มีนบุรี ระยะทาง 29.9 กม. 10. สายสีเหลือง ลาดพร้าว - สำโรง ระยะทาง 30.4 กม. 11.สายสีเทา วัชรพล -สะพานราม 9 ระยะทาง 26 กม. และ12. สายสีดำ ดินแดง -สาทร ระยะทาง 9.5กม. ใช้งบประมาณการลงทุน 838,300 ล้านบาท และรองรับผู้โดยสารเดินทางกว่า 7.7 เที่ยวต่อวัน

++ผลประโยชน์15.2ล้านล้าน

จากการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของรถไฟฟ้าทั้ง 12 สีตลอดอายุโครงการ 35 ปี (พ.ศ. 2557-2591) พบว่าจะให้ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากถึง 15.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าประหยัดเวลาในการเดินทาง 8.7 ล้านล้านบาท ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ 3 ล้านล้านบาท การประหยัดมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1.6 ล้านล้านบาท และประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้น 1.9 ล้านล้านบาท

แต่หากประเมินกรณีดำเนินการก่อสร้างตามแผน 20 ปี โดยไม่รวมผลของมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ในปี 2562 ก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม1.06 แสนล้านบาท ส่วนในปี 2572 จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม 2.53 แสนล้านบาท ในการคิดที่อัตราราคาน้ำมันคงที่ 28 บาทต่อลิตร

++แนะสร้างพร้อมกัน12สี

มุมมองของรศ.มานพ พงศทัต อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งหมดควรดำเนินการไปพร้อมกัน แต่แบ่งสายแต่ละเส้นทางออกเป็นเฟสๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันในทุกเส้นทาง พร้อมกับเสนอให้สร้างเส้นทางสายที่ 13 สายสุวรรณภูมิ-ท่าเรือคลองเตย-สนามบินดอนเมือง เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่าง 2 สนามบิน

ขณะเดียวกันการวางเส้นทางโครงข่ายของเส้นทางรถไฟฟ้า ควรคำนึงถึงการวางผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ที่อีก 2 ปีข้างหน้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย ที่สำคัญการวางระบบขนส่งมวลชนแบบรางจะต้องดำเนินการทั้ง 3 ระบบ คือ บนดิน ลอยฟ้า และใต้ดิน เชื่อมโยงกัน และจะต้องเชื่อมโยงกับ 6 จุดศูนย์กลางความเจริญเติบโตของเมือง ได้แก่ จตุจักร, ศูนย์ราชการ, มักกะสัน, ตากสิน, พระราม 3 และเกาะรัตนโกสินทร์

++ก.คลังหนุนเอกชนร่วมทุน

นายธีรัชย์ อัตนาวานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เสนอให้เอกชนเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนภาครัฐ โดยในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐอาจจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนเอกชนเป็นผู้บริหารการจัดการเดินรถ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการสัมปทานอาจจะต้องมองหารูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน เช่น รัฐรับความเสี่ยงทางด้านค่าโดยสารแทนเอกชน หรือ การที่รัฐบาลกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ผู้เดินทางรับได้ หรือการใช้นโยบายตั๋วร่วม เป็นต้น

หากให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการลงทุนจะช่วยลดภาระการลงทุนภาครัฐ แม้ว่าจะมีงบประมาณแต่ก็มีข้อจำกัดการใช้ ส่วนการกู้เงินจากต่างประเทศ รัฐบาลก็ต้องบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

++โสภณสั่งเร่งสายชมพู-ส้ม

สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าเร่งด่วน ที่นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คือ สายสีชมพู ช่วงปากเกร็ด-มีนบุรี ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะตัดผ่านศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะที่กำลัง

จะเปิดให้บริการในกลางปีหน้า และสีส้ม ช่วงบางบำหรุ-มีนบุรี ระยะทาง 32 กิโลเมตร

ด้วยเหตุของการจราจรที่คับคั่งอย่างหนักของถ.รามคำแหง จึงต้องเร่งรัดให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ปรับปรุงรายละเอียดและเรียงลำดับความ สำคัญทั้ง 12 เส้นทางให้มีความเหมาะสมโดยเร็ว หากได้รับความเห็นชอบ ก็เตรียมให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำงบประมาณที่ใช้ศึกษารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายวงแหวนรอบในจำนวน 400 ล้านบาท มาศึกษาทั้ง 2 เส้นทาง

แม้ว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้ง 12 สายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้ามหานครกรุงเทพชนิดหน้ามือเป็นหลังมือจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ แต่มูลค่าการลงทุนที่มหาศาลขนาดนี้ ก็คงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบที่สุด ที่สำคัญผลกระทบกับผู้โดยสาร อย่างอัตราค่าโดยสารที่ยังไม่ได้กำหนดออกมาว่าจะเก็บในอัตราเท่าไร และอีกสารพันคำถามที่รอคำตอบ ซึ่งผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะรัฐบาลคงต้องให้ความกระจ่าง และสร้างความเข้าใจโดยเร็ว

Advertisement Replay Ad
ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

มาริโอ้ ยอมรับรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

มาริโอ้ ยอมรับรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้  โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้ โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อตหวานๆ ปู ไปรยา ควง แมทธิว ออกสื่อครั้งแรก แพลนไกลถึงวิวาห์

ช็อตหวานๆ ปู ไปรยา ควง แมทธิว ออกสื่อครั้งแรก แพลนไกลถึงวิวาห์

หนุ่มงง "น้ำประปา" ไหลเป็นสีโค้ก ถามกินได้จริงหรือ?

หนุ่มงง "น้ำประปา" ไหลเป็นสีโค้ก ถามกินได้จริงหรือ?

สาวใหญ่ขับรถพุ่งเข้าบ้านคน ชนเจ้าของบ้านออกมาทิ้งขยะ ดับพร้อมหมา

สาวใหญ่ขับรถพุ่งเข้าบ้านคน ชนเจ้าของบ้านออกมาทิ้งขยะ ดับพร้อมหมา

นักข่าวหนุ่มร้อง ถูกญาติผู้เสียชีวิตทำร้ายร่างกาย เหตุไม่พอใจมาทำข่าว

นักข่าวหนุ่มร้อง ถูกญาติผู้เสียชีวิตทำร้ายร่างกาย เหตุไม่พอใจมาทำข่าว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์