ผลประโยชน์ 15.2 ล้านล้าน โครงข่ายรถไฟฟ้า12 สี พลิกโฉมระบบขนส่ง ''กทม.''

ผลประโยชน์ 15.2 ล้านล้าน โครงข่ายรถไฟฟ้า12 สี พลิกโฉมระบบขนส่ง ''กทม.''

โครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อทบทวนโครงการตามแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร(กทม.)และพื้นที่ต่อเนื่อง (URMAP) ฉบับแรกตั้งแต่ปี 2537 เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แผนดังกล่าวจึงต้องนำมาปัดฝุ่นทบทวนใหม่อีกครั้ง

ขณะเดียวกันยังต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของโครงข่ายการขนส่งมวลชนระบบราง และรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงการศึกษาในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งตามแผนดังกล่าวกำหนดว่าภายในปี 2572 เมืองไทยจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งระบบรวม 486.9 กิโลเมตร 312 สถานี มูลค่าการลงทุน 838,300 ล้านบาท

จึงถือว่าเป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่มีบทบาทความสำคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง เพราะมีการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตลอดอายุโครงการ พ.ศ. 2557-2591 ที่ให้ผลตอบแทนมากถึง 15.2 ล้านล้านบาท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการแปลงแผนมาสู่การปฏิบัติ จึงจัดสัมมนารับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนครั้งที่ 2 ขึ้น

++12สีลงทุนกว่า8แสนล้าน

ตามแผนแม่บทระยะ 20 ปี (พ.ศ.2553-2572) ระบบขนส่งมวลชนทางรางของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะถูกพลิกโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยโครงข่ายเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 700 ตร.กม. มีประชาชนในเขตพื้นที่ถึง 5.13 ล้านคน จำนวนเส้นทางรถไฟฟ้ารวม 487 กม. ประกอบด้วย

1.สายสีแดงเข้ม ธรรมศาสตร์ -มหาชัย ระยะทาง 85.3 กม. 2. สายสีแดงอ่อน ศาลายา-หัวหมาก 58.5 กม. 3. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ช่วงพญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ 28.5 กม. 4. สายสีเขียวเข้ม ลำลูกกา-สมุทรปราการ-บางปู ระยะทาง 66.5 กม. 5. สายสีเขียวอ่อน ยศเส-บางหว้า 15.5 กม. 6.สายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระและหัวลำโพง-บางแค-พุทธมณฑล ระยะทาง 55 กม. 7. สายสีม่วง บางใหญ่ -ราษฎร์บูรณะ และแคราย-ปากเกร็ด ระยะทาง 49.8 กม.

8.สายสีส้ม บางบำหรุ -มีนบุรี ระยะทาง 32 กม. 9.สายสีชมพู ปากเกร็ด -มีนบุรี ระยะทาง 29.9 กม. 10. สายสีเหลือง ลาดพร้าว - สำโรง ระยะทาง 30.4 กม. 11.สายสีเทา วัชรพล -สะพานราม 9 ระยะทาง 26 กม. และ12. สายสีดำ ดินแดง -สาทร ระยะทาง 9.5กม. ใช้งบประมาณการลงทุน 838,300 ล้านบาท และรองรับผู้โดยสารเดินทางกว่า 7.7 เที่ยวต่อวัน

++ผลประโยชน์15.2ล้านล้าน

จากการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของรถไฟฟ้าทั้ง 12 สีตลอดอายุโครงการ 35 ปี (พ.ศ. 2557-2591) พบว่าจะให้ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากถึง 15.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าประหยัดเวลาในการเดินทาง 8.7 ล้านล้านบาท ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ 3 ล้านล้านบาท การประหยัดมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1.6 ล้านล้านบาท และประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้น 1.9 ล้านล้านบาท

แต่หากประเมินกรณีดำเนินการก่อสร้างตามแผน 20 ปี โดยไม่รวมผลของมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ในปี 2562 ก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม1.06 แสนล้านบาท ส่วนในปี 2572 จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม 2.53 แสนล้านบาท ในการคิดที่อัตราราคาน้ำมันคงที่ 28 บาทต่อลิตร

++แนะสร้างพร้อมกัน12สี

มุมมองของรศ.มานพ พงศทัต อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งหมดควรดำเนินการไปพร้อมกัน แต่แบ่งสายแต่ละเส้นทางออกเป็นเฟสๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันในทุกเส้นทาง พร้อมกับเสนอให้สร้างเส้นทางสายที่ 13 สายสุวรรณภูมิ-ท่าเรือคลองเตย-สนามบินดอนเมือง เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่าง 2 สนามบิน

ขณะเดียวกันการวางเส้นทางโครงข่ายของเส้นทางรถไฟฟ้า ควรคำนึงถึงการวางผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ที่อีก 2 ปีข้างหน้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย ที่สำคัญการวางระบบขนส่งมวลชนแบบรางจะต้องดำเนินการทั้ง 3 ระบบ คือ บนดิน ลอยฟ้า และใต้ดิน เชื่อมโยงกัน และจะต้องเชื่อมโยงกับ 6 จุดศูนย์กลางความเจริญเติบโตของเมือง ได้แก่ จตุจักร, ศูนย์ราชการ, มักกะสัน, ตากสิน, พระราม 3 และเกาะรัตนโกสินทร์

++ก.คลังหนุนเอกชนร่วมทุน

นายธีรัชย์ อัตนาวานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เสนอให้เอกชนเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนภาครัฐ โดยในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐอาจจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนเอกชนเป็นผู้บริหารการจัดการเดินรถ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการสัมปทานอาจจะต้องมองหารูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน เช่น รัฐรับความเสี่ยงทางด้านค่าโดยสารแทนเอกชน หรือ การที่รัฐบาลกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ผู้เดินทางรับได้ หรือการใช้นโยบายตั๋วร่วม เป็นต้น

หากให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการลงทุนจะช่วยลดภาระการลงทุนภาครัฐ แม้ว่าจะมีงบประมาณแต่ก็มีข้อจำกัดการใช้ ส่วนการกู้เงินจากต่างประเทศ รัฐบาลก็ต้องบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

++โสภณสั่งเร่งสายชมพู-ส้ม

สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าเร่งด่วน ที่นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คือ สายสีชมพู ช่วงปากเกร็ด-มีนบุรี ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะตัดผ่านศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะที่กำลัง

จะเปิดให้บริการในกลางปีหน้า และสีส้ม ช่วงบางบำหรุ-มีนบุรี ระยะทาง 32 กิโลเมตร

ด้วยเหตุของการจราจรที่คับคั่งอย่างหนักของถ.รามคำแหง จึงต้องเร่งรัดให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ปรับปรุงรายละเอียดและเรียงลำดับความ สำคัญทั้ง 12 เส้นทางให้มีความเหมาะสมโดยเร็ว หากได้รับความเห็นชอบ ก็เตรียมให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำงบประมาณที่ใช้ศึกษารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายวงแหวนรอบในจำนวน 400 ล้านบาท มาศึกษาทั้ง 2 เส้นทาง

แม้ว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้ง 12 สายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้ามหานครกรุงเทพชนิดหน้ามือเป็นหลังมือจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ แต่มูลค่าการลงทุนที่มหาศาลขนาดนี้ ก็คงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบที่สุด ที่สำคัญผลกระทบกับผู้โดยสาร อย่างอัตราค่าโดยสารที่ยังไม่ได้กำหนดออกมาว่าจะเก็บในอัตราเท่าไร และอีกสารพันคำถามที่รอคำตอบ ซึ่งผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะรัฐบาลคงต้องให้ความกระจ่าง และสร้างความเข้าใจโดยเร็ว

Advertisement Replay Ad
ฟลุค แอปเปิ้ล เข้าแจ้งความตำรวจ ถูกออแกไนซ์ที่ลาวทำงานแต่งเกือบพัง

ฟลุค แอปเปิ้ล เข้าแจ้งความตำรวจ ถูกออแกไนซ์ที่ลาวทำงานแต่งเกือบพัง

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

วิวาห์หวานชื่น บอย โชคชัย กับแฟนสาวนอกวงการสุดสวย

วิวาห์หวานชื่น บอย โชคชัย กับแฟนสาวนอกวงการสุดสวย

เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ถูกมือดีพ่นสีใส่รถ “เอาเมียชาวบ้าน”

เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ถูกมือดีพ่นสีใส่รถ “เอาเมียชาวบ้าน”

ผู้โดยสารแตกตื่น บันไดเลื่อนสนามบินเชียงใหม่ยุบตัว โชคดีไร้เจ็บ

ผู้โดยสารแตกตื่น บันไดเลื่อนสนามบินเชียงใหม่ยุบตัว โชคดีไร้เจ็บ

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

มือบอนไทย ขีดเขียน 1 ใน 3 หลักหมุดโลกในทวีปเอเชีย

มือบอนไทย ขีดเขียน 1 ใน 3 หลักหมุดโลกในทวีปเอเชีย

รองผู้ว่าการยางฯ นอนโรงแรม ถูกพนักงานขโมยสร้อยพระเครื่อง มูลค่านับล้าน

รองผู้ว่าการยางฯ นอนโรงแรม ถูกพนักงานขโมยสร้อยพระเครื่อง มูลค่านับล้าน

เปิดใจ ผอ.รพ.ราชบุรี 1 ใน 11 แห่งที่จะได้รับเงินจาก ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ ผอ.รพ.ราชบุรี 1 ใน 11 แห่งที่จะได้รับเงินจาก ตูน บอดี้สแลม

คู่รักเล่นน้ำ อีกโมเม้นต์ความหวานของ ซุป'ตาร์

คู่รักเล่นน้ำ อีกโมเม้นต์ความหวานของ ซุป'ตาร์

ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

รพ.เกาหลี ฉาว  พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

รพ.เกาหลี ฉาว พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์