ARF - การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ARF - การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หนึ่งในการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2552 นี้ก็คือ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ ARF ซึ่งนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมด้วย สำนักข่าวแห่งชาติ จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับ ARF มาเสนอ เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจและตระหนักถึงการประชุมในครั้งนี้ ARF คืออะไร การประชุม ARF คือ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ASEAN Regional Forum เป็นการประชุมด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก อันประกอบด้วยสมาชิก 26 ประเทศและอีก 1 กลุ่มประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) 9 ประเทศกับอีก 1 กลุ่มประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย อินเดีย สหภาพยุโรป ศรีลังกา ผู้สังเกตการณ์พิเศษของอาเซียน (Special Observer) 1 ประเทศ ได้แก่ ปาปัวนิวกินี และประเทศอื่นในภูมิภาค ARF เป็นผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร์ เมื่อปี 2535 โดยผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแสวงหาเวทีในการนำรัฐสมาชิกเข้ามาเกี่ยวพันในกรอบความร่วมมือทางด้านความมั่นคง และส่งเสริมการหารือด้านความมั่นคงกับประเทศคู่เจรจาหรือ Dialogue Partners (ซึ่งขณะนี้มี 10 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย) โดยการขยายกรอบการหารือที่มีอยู่แล้วระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา ได้แก่ การประชุม ASEAN Post ministerial Conferences (PMC) ซึ่งหารือปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านการเมืองและ เศรษฐกิจในระดับโลกออกไปเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการหารือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 เป้าประสงค์ของไทยในการประชุม ARF ครั้งที่ 16 สิ่งที่ไทยต้องการจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ คือ ให้ที่ประชุมมีมติให้การเจรจาร่าง ARF Strategic Guidance for Humanitarian Assistance สำเร็จลุล่วงภายในเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อให้ที่ประชุม ARF ครั้งที่ 17 ให้การรับรองที่เวียดนาม นอกจากนี้ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและ ARF จะทำให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ประสานงานอาเซียนสำหรับภูมิภาค ไทยต้องการให้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือน และการพัฒนาข้อตกลงระหว่างรัฐในการปกป้องสิทธิของกองกำลังของรัฐผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังอ่อนไหวในเวที ARF (เอกสาร Model Arrangement ที่สหรัฐฯ เป็นผู้เสนอ) บทบาทของอเมริกาทื่เพิ่มขึ้นในอาเซียน หลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งลุกลามจากในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่สังเกตอย่างเห็นได้ชัดก็คือ บทบาทของจีนในเวลาด้านต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งบทบาทของจีนในอาเซียนด้วย ที่ผ่านมา อเมริกาอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาเซียนมากนัก แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นานาประการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองภายในพม่าที่สหรัฐแสดงความเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาในพม่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นอาเซียนจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สหรัฐหวังว่าจะเข้าไปมีบทบาทให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าได้ ในการนี้นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ARF ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต อันเป็นการประชุมด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยทางสหรัฐกำลังวิตกเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับพม่า จนกลายเป็นประเด็นที่มีอิทธิพลในการประชุมครั้งนี้ ประเด็นที่น่าจับตามองใน ARF 1. บทบาทของสหรัฐ การประชุม ARF ครั้งที่ 16 นี้ มีประเด็นอีกหลายประการที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสหรัฐ ในการนี้ สหรัฐแสดงความพร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมอาเซียนแก้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ ปัญหาเกาหลีเหนือ และปัญหาสถานการณ์ในพม่า และขอให้ไทยมั่นใจในสหรัฐ ที่ยังคงยืนยันดำรงความสัมพันธ์ต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพราะเห็นว่าไทยมีศักยภาพที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่าต่อไป สหรัฐจะมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นด้านความมั่นคง และยังคงต้องรอดูท่าทีของสหรัฐในด้านการค้ากับทั้งไทยและอาเซียนต่อไป 2. การเมืองในพม่า เป็นประเด็นที่นานาชาติกำลังให้ความสนใจและแสดงความเป็นห่วง โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์ประชาธิปไตยในพม่า ประเทศไทยถูกตั้งความคาดหวังไว้เกี่ยวกับการเข้าไปประสานให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพม่าอยู่พอสมควร เนื่องจากประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพม่ามาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์พายุนาร์กีสถล่มพม่า ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ดำเนินการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีที่สุด 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับพม่า ถูกจับตามองจากสหรัฐเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความวิตกว่า เกาหลีเหนือจะให้การสนับสนุนพม่าในการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองประเด็นมีลักษณะร่วมกันหลายประการในการต่อต้านประชาธิปไตย เช่น การไม่ใช้ระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ ท่าทีแข็งกร้าวต่อนานาประเทศ การเมินเฉยต่อคำเตือนจากทั้งในและนอกประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์อันดีกับพม่า แต่ก็ยังไม่อาจละเลยประเด็นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ไปได้ เนื่องจากกระทบต่อประเทศใกล้เคียงพม่าในหลาย ๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจการค้า หรือแม้กระทั่งการกระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นได้ 4. เหตุวินาศกรรมในอินโดนีเซียซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ก่อนที่จะมีการประชุม สร้างความตกใจให้กับนานาประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายยังไม่หมดหรือเบาบางไปจากอินโดนีเซีย หรือจากโลกนี้เลย แม้ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ของอินโดนีเซีย สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศให้สงบได้ แต่เหตุการณ์วินาศกรรมโรงแรมหรูทั้งสองแห่งกลางกรุงจาการ์ต้า จะกลายเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับมาอีกครั้งของกระบวนการก่อการร้าย คาดว่าการประชุม ARF ในวันนี้ เป็นที่น่าสนใจสำหรับนานาชาติ และผลการประชุม ARF ในครั้งนี้น่าจะมีหลายประเด็นที่แตกต่างจากการประชุมแต่ละครั้งที่ผ่านมา อันเป็นภาพสะท้อนศักยภาพอาเซียน และประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบัน ทั้งนี้สำนักข่าวแห่งชาติจะติดตามผลการประชุม ARF และการประชุมอาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอต่อไป

Advertisement Replay Ad
แทบเป็นลม! ป้ารัสเซียถูกแจ็คพอต 506 ล้าน หลานตรวจผิดโชคดียังไม่ทิ้ง

แทบเป็นลม! ป้ารัสเซียถูกแจ็คพอต 506 ล้าน หลานตรวจผิดโชคดียังไม่ทิ้ง

รมว.สาธารณสุขอินเดีย ลั่นวลีทำคลั่ง "เป็นมะเร็งเพราะเวรกรรม"

รมว.สาธารณสุขอินเดีย ลั่นวลีทำคลั่ง "เป็นมะเร็งเพราะเวรกรรม"

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

วิจารณ์สนั่น เด็กชายหิววิ่งไปหาแม่ กลับถูกตบตีกระทืบซ้ำ

วิจารณ์สนั่น เด็กชายหิววิ่งไปหาแม่ กลับถูกตบตีกระทืบซ้ำ

เครื่องบินกองทัพสหรัฐฯ ตกนอกชายฝั่งญี่ปุ่น ช่วยได้ 8 หาย 3

เครื่องบินกองทัพสหรัฐฯ ตกนอกชายฝั่งญี่ปุ่น ช่วยได้ 8 หาย 3

ไฟไหม้อพาร์ทเมนท์ไต้หวัน เสียชีวิต 9 ศพ เจ็บอีก 2 ราย

ไฟไหม้อพาร์ทเมนท์ไต้หวัน เสียชีวิต 9 ศพ เจ็บอีก 2 ราย

ฮือฮา พบจระเข้เผือกหายากในแม่น้ำที่ออสเตรเลีย

ฮือฮา พบจระเข้เผือกหายากในแม่น้ำที่ออสเตรเลีย

สายการบินดัง ยอมจ่ายชดเชย 3 พันล้านให้ "เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์"

สายการบินดัง ยอมจ่ายชดเชย 3 พันล้านให้ "เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์"

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

สุดระทึก ตร.บราซิลชักปืนยิงคนร้ายดับ ขณะอีกมือยังอุ้มลูกไว้

สุดระทึก ตร.บราซิลชักปืนยิงคนร้ายดับ ขณะอีกมือยังอุ้มลูกไว้

บึ้มคาร์บอมใกล้ตลาดในกรุงแบกแดด ดับ 21 ศพ เจ็บอีกอื้อ

บึ้มคาร์บอมใกล้ตลาดในกรุงแบกแดด ดับ 21 ศพ เจ็บอีกอื้อ

บึ้มฆ่าตัวตายในมัสยิดที่ไนจีเรีย ดับอย่างน้อย 50 ศพ

บึ้มฆ่าตัวตายในมัสยิดที่ไนจีเรีย ดับอย่างน้อย 50 ศพ

ลาก่อนตู้เย็น เฮยหลงเจียงหนาว -30 องศา อาหารสดกลายเป็นของแช่แข็ง

ลาก่อนตู้เย็น เฮยหลงเจียงหนาว -30 องศา อาหารสดกลายเป็นของแช่แข็ง

ผู้สื่อข่าวจะไม่ทน เผลอสบถลั่น รถบัสมาขวางภาพนาทีสำคัญ

ผู้สื่อข่าวจะไม่ทน เผลอสบถลั่น รถบัสมาขวางภาพนาทีสำคัญ

แม่ชาวญี่ปุ่นฆ่า 4 ทารกยัดถังโบกปูนทับ! สารภาพไม่มีเงินเลี้ยง

แม่ชาวญี่ปุ่นฆ่า 4 ทารกยัดถังโบกปูนทับ! สารภาพไม่มีเงินเลี้ยง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์