จ้องเล่น ''ขรรค์'' ไร้ประสิทธิภาพ พ่วง3ผู้ช่วยฯสายเทคโนโลยี-สาขา-ตวรจสอบติดร่างแห/โทษปลดจากตำแหน่ง

จ้องเล่น ''ขรรค์'' ไร้ประสิทธิภาพ พ่วง3ผู้ช่วยฯสายเทคโนโลยี-สาขา-ตวรจสอบติดร่างแห/โทษปลดจากตำแหน่ง

เปิดรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงธอส.กรณีทุจริต 499 ล้านบาท จ้องเอาผิดตั้งแต่เอ็มดี ''ขรรค์'' และ 3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลสายงานเทคโนโลยีฯ กิจการสาขา และตรวจสอบ ''นริศ'' เผยเปิดทางคณะทำงานตรวจสอบประสิทธิภาพผู้บริหาร และคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานทำงานเต็มที่ ด้านวงในชี้ผลตรวจสอบข้อเท็จจริงชุด ''โสภาวดี'' ระบุชัดประธานคณะกรรมการ CBS ไม่ทำหน้าที่กำกับดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

จากที่ ฐานเศรษฐกิจ ได้ติดตามและนำเสนอข่าวกรณีการทุจริต 499 ล้านบาทของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และความเคลื่อนไหวจากความขัดแย้งระหว่างบอร์ดธอส. และฝ่ายบริหารของธอส. จากกรณีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการบันทึกบัญชีรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) บนบัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRCD)

ล่าสุด เมื่อ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธอส. ได้เปิดแถลงข่าวถึงผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่นายสมเกียรติ ปัญญาวรคุณเดช พนักงาน ธอส. กระทำการทุจริตเงินมูลค่า 499 ล้านบาท หลังจากที่บอร์ดธอส.ใช้เวลาประชุมร่วมกันประมาณ 7 ชั่วโมง ซึ่งโดยสรุปได้มีมติให้ดำเนินการกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบเป็น 3 กรณี รวมทั้งหมด 12 คนนั้น

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ถึง ผลการตรวจสอบและแนวทางดำเนินการกับผู้บริหารที่คาดว่าจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในข่าย10 คน ส่วนกรณีของนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธอส.นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีข้อสรุปว่ากรรมการผู้จัดการธอส. ในฐานะประธานคณะกรรมการ CBS STEERING ซึ่งมีหน้าที่และเป็นผู้อนุมัติติดตั้งระบบงานหลัก CBS (Core Banking System)และทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือที่เกี่ยวกับระบบงานหลัก ไม่ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญที่ได้รับมอบหมาย โดยให้พิจารณาดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ในรายละเอียดของสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการธอส.นั้น ระบุกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เลิกจ้างผู้รับจ้าง ในกรณีเช่น 1.ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา 2.จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างเสียหาย 3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง ฯลฯ

นอกจากนี้ ในจำนวนพนักงานที่อยู่ในข่ายต้องรับผิดชอบ 10 คนนั้น เป็นระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 คน ที่รับผิดชอบงานด้านสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกฝ่ายกิจการสาขา และสายงานตรวจสอบและกำกับ

ดร.นริศ เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า หลังจากนี้คงต้องรอให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นทั้ง 2 ชุด คือ ชุดที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้บริหาร และชุดที่สอบวินัยพนักงานรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำกลับมาเสนอที่ประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของผลสอบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอและมีมติไปแล้ว คือ 1.ผู้กระทำการทุจริต เป็นผู้กระทำการทุจริตโดยที่ไม่มีผู้ร่วมกระทำผิด ซึ่งธนาคารได้ดำเนินคดีอาญาโดยการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับนายสมเกียรติ และได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการธนาคารก็มีมติรับทราบแล้วเช่นเดียวกัน

2.กลุ่มที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริต โดยประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งมีระเบียบกำหนดไว้แต่ละเลยไม่ได้ปฏิบัติ รวมถึงกลุ่มพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดสาเหตุข้างต้น โดยคณะกรรมการสอบฯได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการบริหารงาน และดำเนินงานของธนาคาร จึงกำหนดผู้ที่รับผิดชอบหลักตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นสำคัญ กล่าวโดยสรุปก็คือ มีผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในข่าย 10 คน ซึ่งคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วมีเหตุผลเพียงพอให้ธนาคารรับไปดำเนินการทางวินัยต่อไป

3.ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่อาจเกี่ยวข้อง คณะกรรมการธนาคารมีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเสนอประธานกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบประสิทธิภาพผู้บริหารตามรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีประธานกรรมการบริหาร คือ นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยให้ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ก็จะปลดออกจากตำแหน่งทันที

ด้านนายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการอิสระ ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบผู้บริหารระดับสูง กล่าวถึงกรณีที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงเป็นการเฉพาะว่า จากที่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผ่านมา ยังไม่มีความชัดเจนถึงขนาดที่จะเข้าไปดำเนินการกับบุคคลระดับสูงเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกเฉพาะผู้ที่มีความชัดเจนว่าเข้าข่ายกระทำความผิดให้มีการตรวจสอบทางวินัย แต่ในส่วนของผู้ที่ยังไม่แน่ชัด ในเบื้องต้นอย่างน้อยที่สุดก็เห็นว่ามีความบกพร่องในประสิทธิภาพการทำงานที่ปล่อยให้ระดับพนักงานก่อปัญหาได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อดูว่ามีผู้ใดที่จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน หรือย่อหย่อนในเรื่องใด และจะได้ดำเนินการต่อไป

หากถามว่าคำนิยามของผู้บริหารระดับสูงอยู่ตรงไหนที่ต้องตรวจสอบ ก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว และหากมีการตรวจสอบและพบเจอว่าระดับกรรมการตรวจสอบ มีผู้ใดที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถดำเนินการทางวินัยได้เช่นเดียวกัน แต่หากเป็นผู้บริหารระดับที่สูงมากกว่านั้น ณ เวลานี้ยังไม่มีประเด็นในเรื่องของการสอบวินัย ขณะที่ผู้บริหารบางท่านก็เป็นเรื่องของสัญญาว่าจ้าง ซึ่งไม่มีเรื่องวินัยเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะต้องเข้าไปดูว่าในส่วนดังกล่าวนั้น ประสิทธิภาพในการทำงานมีอะไรที่สมควรจะต้องปรับปรุง หรือว่าจะต้องถูกดำเนินการในเรื่องใด นายชัยเกษมกล่าว

ทั้งนี้ ฐานเศรษฐกิจ ได้พยายามติดต่อนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส. แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเมื่อ 24 ก.ค. นายขรรค์ได้เดินทางไปพัทยา เพื่อประชุมร่วมกับบอร์ดธอส. เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานปี 2553-2557 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการประชุมดังกล่าว มีนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม

Advertisement Replay Ad
มือบอนไทย ขีดเขียน 1 ใน 3 หลักหมุดโลกในทวีปเอเชีย

มือบอนไทย ขีดเขียน 1 ใน 3 หลักหมุดโลกในทวีปเอเชีย

รองผู้ว่าการยางฯ นอนโรงแรม ถูกพนักงานขโมยสร้อยพระเครื่อง มูลค่านับล้าน

รองผู้ว่าการยางฯ นอนโรงแรม ถูกพนักงานขโมยสร้อยพระเครื่อง มูลค่านับล้าน

เปิดใจ ผอ.รพ.ราชบุรี 1 ใน 11 แห่งที่จะได้รับเงินจาก ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ ผอ.รพ.ราชบุรี 1 ใน 11 แห่งที่จะได้รับเงินจาก ตูน บอดี้สแลม

คู่รักเล่นน้ำ อีกโมเม้นต์ความหวานของ ซุป'ตาร์

คู่รักเล่นน้ำ อีกโมเม้นต์ความหวานของ ซุป'ตาร์

ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

รพ.เกาหลี ฉาว  พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

รพ.เกาหลี ฉาว พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

ปาร์ตี้เบาๆ แอฟ น้องปีใหม่ กับสมาชิกครอบครัวเตชะณรงค์

ปาร์ตี้เบาๆ แอฟ น้องปีใหม่ กับสมาชิกครอบครัวเตชะณรงค์

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

อดีตพยาบาลเปิดห้องทำแท้งเถื่อน ทารกผ่านมือแล้วกว่า 100 ศพ

อดีตพยาบาลเปิดห้องทำแท้งเถื่อน ทารกผ่านมือแล้วกว่า 100 ศพ

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

แม่เป้ย แต่งชุดตุ๊กตามุ้งมิ้ง ร่วมงานวันเกิดเพื่อน "น้องโปรด"

แม่เป้ย แต่งชุดตุ๊กตามุ้งมิ้ง ร่วมงานวันเกิดเพื่อน "น้องโปรด"

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์