คุมเวลาร้านเกมห้ามโอเกะสาวดริงก์

คุมเวลาร้านเกมห้ามโอเกะสาวดริงก์

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงวธ. จัดระเบียบร้านคาราโอเกะ ห้ามมีเด็กนั่งดริงก์หรือพนักงานอื่นใดนั่งร้องเพลงกับแขก พร้อมจัดแบ่งประเภทภาพยนตร์ 7 ประเภท ตั้งแต่ระดับคนดูทั่วไป คล้ายๆ เรตอาร์-เรตเอ็กซ์ในต่างประเทศ ขณะที่ร้านเกมกำหนดช่วงเวลาใหม่สำหรับเด็กที่จะเข้าไปเล่น ห้ามจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด รวมทั้งแอลกอฮอล์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ครม.ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ...และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ...ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเสนอร่างกฎกระทรวงทั้งสองที่สำนักงานกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วรวมทั้ง 2 ฉบับเพื่อพิจารณา โดยเนื้อหาสาระของร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ...เป็นการกำหนดประเภทของภาพยนตร์ออกเป็น 7 ประเภท คือ 1.ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการดู 2.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป 4.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 5.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 6.ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ดูคล้ายๆ กับเรตอาร์ในต่างประเทศ และ 7.ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ได้แก่ เรตเอ๊กซ์ และรวมถึงภาพยนตร์ที่มีเนื้อหากระทบต่อสถาบัน การเหยียดหยาม กระทบต่อความมั่นคง ซึ่งครม.เห็นชอบในหลักเกณฑ์ร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว

น.พ.ภูมินทร์ กล่าวว่า สำหรับร่างกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ..ซึ่งคำว่า วีดิทัศน์ หมายรวมถึงเกมออนไลน์ คาราโอเกะ โดยเนื้อหาของร่างฉบับนี้กำหนดเรื่องการขอออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต กำหนดออกเป็น 2 ส่วน มีหลักเกณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่มีกำหนดไว้ใน หมวดที่ 2 การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ คือ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1.ให้เด็กต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ และตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ในวันหยุดราชการหรือปิดภาคเรียน 2.ให้เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปีเข้าใช้บริการได้ ตั้งแต่ 14.00-22.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ และตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.ในวันหยุดหรือปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการกำหนดไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องดูแลมิให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านวีดิทัศน์ ดูแลมิให้สูบบุหรี่หรือเสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านวีดิทัศน์ ดูแลมิให้มีการเล่นการพนัน ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม ดูแลไม่ให้มีสื่อลามกอนาจารในร้านวีดิทัศน์

ผู้ประกอบกิจการคาราโอเกะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งคล้ายๆ กับร้านวีดิทัศน์ แต่มีเพิ่มขึ้นพิเศษก็คือ ดูแลมิให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าภายในร้านวีดิทัศน์ ก็หมายถึงห้ามไม่ให้มีเด็กนั่งดริงก์ตามคาราโอเกะต่างๆ ซึ่งทางครม.มีมติอนุมัติตามร่างฯ และให้ทางกฤษฎีกาไปดูเพิ่มเติมว่าจะสามารถมีวงเล็บเพิ่มเติมตามที่นาย อลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เสนอว่า ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตดูแลไม่ให้มีการใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ซึ่งทางสำนักงานกฤษฎีการับไปดูว่าจะเพิ่มได้หรือไม่ ถ้าเพิ่มได้จะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ครม.เซ็นในประกาศร่างฯ ทั้งสองฉบับ ส่วนที่มีการถกเถียงกันว่าควรจำกัดชั่วโมงการเล่นของเยาวชนที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือไม่ ที่กำหนดว่าไม่ให้เล่นเกิน 3 ชั่วโมงนั้น ในที่ประชุมครม.ได้มีมติว่า ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมไปดำเนินการเกี่ยวกับเซฟเวอร์กลางให้เรียบร้อยก่อนแล้วนำเสนอต่อครม.ในโอกาสต่อไป น.พ.ภูมินทร์ กล่าว

นอกจากนี้ น.พ.ภูมินทร์แถลงด้วยว่า ครม.ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ฉบับที่พ.ศ...ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งเนื้อหาอยู่ที่การแบ่งประเภทของเกมออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นทุกวัย 2.เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 3-5 ปี 3.เกมที่เหมาะกับผู้เล่นอายุ 6-12 ปี 4.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 13 ปีขึ้นไป 5.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 15 ปีขึ้นไป 6.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 18 ปีขึ้นไป และ 7.เกมที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เล่น ทั้งนี้จะเป็นการแบ่งประเภทและกำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะนำเกมเข้ามาเล่น จำหน่าย จะต้องขออนุญาตเมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตต้องติดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายไว้ที่เกมจึงจะสามารถนำมาเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ยินยอมให้ผู้เล่นที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 7 ประเภทเล่นจะมีบทลงโทษชัดเจน ซึ่งคิดว่าตรงนี้จะเป็นการคลายความห่วงใย ความกังวลของผู้ปกครองที่กลัวว่าบุตรหลานไปเล่นเกมที่มีลักษณะอันตราย ชักนำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ครม.จึงอนุมัติในหลักการและส่งเรื่องให้สำนักงานกฤษฎีกาดูแลในเรื่องของกฎหมายต่อไป

Advertisement Replay Ad
หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ศาลฎีกายกคำร้องรื้อคดี 'ครูจอมทรัพย์' ชี้พยานไม่น่าเชื่อ

ศาลฎีกายกคำร้องรื้อคดี 'ครูจอมทรัพย์' ชี้พยานไม่น่าเชื่อ

ลุ้น! ศาลพิจารณาคำร้องขอฟังพิพากษาคดี 'ครูจอมทรัพย์'

ลุ้น! ศาลพิจารณาคำร้องขอฟังพิพากษาคดี 'ครูจอมทรัพย์'

“นพ.ยอร์น” ดื่มสุราที่ร้านอาหารริมเจ้าพระยา ก่อนก่อเหตุขับรถทับร่าง รปภ.สธ.

“นพ.ยอร์น” ดื่มสุราที่ร้านอาหารริมเจ้าพระยา ก่อนก่อเหตุขับรถทับร่าง รปภ.สธ.

หนีมา 14 ปี รวบหนุ่มติดคดีร่วมฆ่า ขณะควงแฟนเที่ยวห้าง

หนีมา 14 ปี รวบหนุ่มติดคดีร่วมฆ่า ขณะควงแฟนเที่ยวห้าง

จ่อแจ้งข้อหาหนักแก๊งฆ่าฝังดินน้องน้ำหลังพบพยานหลักฐานเพิ่ม

จ่อแจ้งข้อหาหนักแก๊งฆ่าฝังดินน้องน้ำหลังพบพยานหลักฐานเพิ่ม

หมอยอร์น รับข้อหาเพิ่ม ชนคนแล้วหนีไม่ช่วย ให้การปฏิเสธ

หมอยอร์น รับข้อหาเพิ่ม ชนคนแล้วหนีไม่ช่วย ให้การปฏิเสธ

แม่แทบช็อก ได้ยินเสียงดังตี 3 พอเช้าเจอศพลูกชายยิงตัวตาย

แม่แทบช็อก ได้ยินเสียงดังตี 3 พอเช้าเจอศพลูกชายยิงตัวตาย

เมียสาวหึงโหด! ระแวงผัวแก่มีกิ๊ก หลังพบถุงยางอนามัยในกระเป๋ากางเกง แค้นฆ่าทิ้งบ่อเกรอะ

เมียสาวหึงโหด! ระแวงผัวแก่มีกิ๊ก หลังพบถุงยางอนามัยในกระเป๋ากางเกง แค้นฆ่าทิ้งบ่อเกรอะ

รถโม่ปูนหัวทิ่มหลุมอัดตอม่อ ขณะสร้างมอเตอร์เวย์ คนขับเจ็บ

รถโม่ปูนหัวทิ่มหลุมอัดตอม่อ ขณะสร้างมอเตอร์เวย์ คนขับเจ็บ

สาวไทยเหยื่อหนุ่มเกาหลีฆ่าโหด พ่อเห็นศพจำลูกแทบไม่ได้

สาวไทยเหยื่อหนุ่มเกาหลีฆ่าโหด พ่อเห็นศพจำลูกแทบไม่ได้

เด้งครูฉาว ! ผิดวินัยร้ายแรง หลังผลสอบมีมูลส่งคลิปโป๊-ขอมีเพศสัมพันธ์กับศิษย์จริง

เด้งครูฉาว ! ผิดวินัยร้ายแรง หลังผลสอบมีมูลส่งคลิปโป๊-ขอมีเพศสัมพันธ์กับศิษย์จริง

คืนความเป็นธรรมให้แม่ด้วย คนร้ายจัดฉากกินยาฆ่าแมลง ให้เหมือนฆ่าตัวตาย

คืนความเป็นธรรมให้แม่ด้วย คนร้ายจัดฉากกินยาฆ่าแมลง ให้เหมือนฆ่าตัวตาย

เหยื่อนับร้อย แจ้งจับสาวอ้างตัวเป็นญาติ ‘พี่เบิร์ด’ ตุ๋นเรียนการแสดง-ทัวร์ญี่ปุ่น

เหยื่อนับร้อย แจ้งจับสาวอ้างตัวเป็นญาติ ‘พี่เบิร์ด’ ตุ๋นเรียนการแสดง-ทัวร์ญี่ปุ่น

สลด ด.ญ. 5 ขวบ แม่ตายเพราะโรคร้าย ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน

สลด ด.ญ. 5 ขวบ แม่ตายเพราะโรคร้าย ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์