ทนายความญาติเหยื่อตากใบยื่นอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่เป็นธรรม

ทนายความญาติเหยื่อตากใบยื่นอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่เป็นธรรม

ทนายความญาติเหยื่อตากใบยื่นอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่เป็นธรรม

ทนายความของญาติผู้เสียชีวิตกรณี ยื่นอุทธรณ์ศาลอาญาขอให้ศาลรับคำร้อง และเพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายและขอให้ศาลอุทธรณ์ทำคำสั่งใหม่ กรณีไต่สวนการตาย

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ค. ทนายความของญาติผู้เสียชีวิตกรณีตากใบ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลอาญา ที่สั่งไม่รับคำร้องเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ( คดีหมายเลขดำที่ ษ.43 / 2552 คดีหมายเลขแดงที่ ษ.42/2552 ) ซึ่งร้องขอให้ศาลอาญาเพิกถอนคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลากรณีไต่สวนการตาย 78 ศพ ด้วยเหตุผลว่า คำสั่งศาลจังหวัดสงขลาไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ เมือง กล่าวคือ การพิจารณาคดีของศาลจังหวัดสงขลาไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (3) มาตรา 197 วรรคสอง ประกอบมาตรา 3 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 14 และผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งศาลจังหวัดสงขลาไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 150 เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการไต่สวนการตาย โดยศาลไม่ได้กล่าวถึงพฤติการณ์ที่ตายและไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทำร้ายผู้ ตาย ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร ภาพถ่าย และวัตถุพยานแผ่นบันทึกภาพและเสียงของเหตุการณ์ พบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง แต่ศาลจังหวัดสงขลาวินิจฉัยเฉพาะเหตุที่ตายแต่เพียงว่าผู้ตายขาดอากาศหายใจ เท่านั้น

ทีมทนายความตัวแทนญาติของผู้เสียชีวิตกรณีตากใบ จึงยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ได้โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งไม่รับคำร้องของศาล อาญา และเพิกถอนคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งใหม่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานในสำนวน ความเดิม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยในการอุทธรณ์ผู้ร้องใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ผู้ร้องมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการ พิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย โดยถือว่าคำร้องที่ยื่นต่อศาลอาญาไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 นั้น เป็นคดีใหม่ เพราะคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลาถึงที่สุดแล้ว เมื่อผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เพราะศาลอาญามีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงได้ทั่วราชอาณาจักร และคำสั่งศาลจังหวัดสงขลาที่กล่าวแต่เพียงว่าผู้ตายทั้งหมดเสียชีวิตเนื่อง จากขาดอากาศหายใจ โดยไม่กล่าวถึงผู้ที่เป็นต้นเหตุที่กระทำให้ถึงแก่ความตาย รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สำคัญอื่น ๆ ด้วย คำสั่งนั้นย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ตายและญาติ ผู้ตาย จึงสมควรถูกเพิกถอนและมีคำสั่งใหม่ที่ยังความเป็นธรรมต่อไป

ส่วนคำสั่งศาลอาญาที่ไม่รับคำรัองของผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมาย กล่าวคือ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 15 ที่บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับ ประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษา เว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม" นั้น เป็นบทบัญญัติห้ามเฉพาะคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบ แล้วเท่านั้น แต่กรณีคำร้องของผู้ร้องเป็นการยื่นคดีใหม่ในกรณีที่คำสั่งศาลจังหวัดสงขลา ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ยังไม่มีการยื่นต่อศาลยุติธรรมอื่น จึงยังไม่มีศาลยุติธรรมอื่นใดได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบในคดีนี้เลย ศาลอาญายังคงมีเขตอำนาจรับคำร้องของผู้ร้องซึ่งเป็นคดีใหม่ไว้พิจารณาต่อไป ได้ ผู้ร้องจึงเห็นว่าข้ออ้างของศาลอาญาที่อ้างพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 15 แล้วมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องหรือใช้บังคับ กับกรณีนี้ได้

 

Advertisement Replay Ad
เปิดใจ! พริตตี้เอ็มซีสาวถูกหลอกให้กินบราวนี่ผสมกัญชา

เปิดใจ! พริตตี้เอ็มซีสาวถูกหลอกให้กินบราวนี่ผสมกัญชา

ดาบตำรวจปิดบ้านเงียบ พบเป็นศพผูกคอตายกับหน้าต่าง

ดาบตำรวจปิดบ้านเงียบ พบเป็นศพผูกคอตายกับหน้าต่าง

รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง ชนต้นไม้พังยับ คนขับอ้างหักหลบเงาปริศนา

รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง ชนต้นไม้พังยับ คนขับอ้างหักหลบเงาปริศนา

เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

เสียงสะท้อนขรม MRT ถอดที่นั่ง-เพิ่มที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินวันแรก

เสียงสะท้อนขรม MRT ถอดที่นั่ง-เพิ่มที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินวันแรก

ยายวัย 93 สิ้นใจแล้ว หลังลูกหลานกางแหขวางประตู เชื่อถูกผีปอบสิง

ยายวัย 93 สิ้นใจแล้ว หลังลูกหลานกางแหขวางประตู เชื่อถูกผีปอบสิง

ชาวบ้านกิน "ซุปหมากมี่" ดับ 3 ส่งรพ. 20 ราย ที่มหาสารคาม

ชาวบ้านกิน "ซุปหมากมี่" ดับ 3 ส่งรพ. 20 ราย ที่มหาสารคาม

แม่ผูกคอตายหนีความจน ลูกเล็กไม่รู้ประสาเปิดกินนมจากเต้า

แม่ผูกคอตายหนีความจน ลูกเล็กไม่รู้ประสาเปิดกินนมจากเต้า

รถบัสคณะแพทย์คว่ำ เจ็บ 3 กู้ภัยฯ รุดไปช่วยโดนกระบะชนเจ็บซ้ำ

รถบัสคณะแพทย์คว่ำ เจ็บ 3 กู้ภัยฯ รุดไปช่วยโดนกระบะชนเจ็บซ้ำ

หนูน้อย 9 ขวบ ขับรถแบคโฮ ช่วยปู่ทำมาหากินได้

หนูน้อย 9 ขวบ ขับรถแบคโฮ ช่วยปู่ทำมาหากินได้

อุบัติเหตุซ้ำซ้อน ปู่วัย 71 ซิ่งฝ่าไฟฉุกเฉิน ชนตำรวจตายในหน้าที่

อุบัติเหตุซ้ำซ้อน ปู่วัย 71 ซิ่งฝ่าไฟฉุกเฉิน ชนตำรวจตายในหน้าที่

โซเชียลแตกตื่น หนุ่มไลฟ์เฟซบุ๊กกินยาฆ่าแมลง บอกจะตายให้ดูสดๆ

โซเชียลแตกตื่น หนุ่มไลฟ์เฟซบุ๊กกินยาฆ่าแมลง บอกจะตายให้ดูสดๆ

ทหารตบเท้าลุยน้ำเมืองพัทยา เดินพาเหรดทางบกสุดอลังการ

ทหารตบเท้าลุยน้ำเมืองพัทยา เดินพาเหรดทางบกสุดอลังการ

หมอคนดัง ผอ.รพ.สหัสขันธ์ เมืองน้ำดำเสียชีวิตปริศนาคาบ้าน

หมอคนดัง ผอ.รพ.สหัสขันธ์ เมืองน้ำดำเสียชีวิตปริศนาคาบ้าน

รถคว่ำจมน้ำคลอง 3 วันไม่มีใครรู้ เพราะผักตบชวาหนาทึบ

รถคว่ำจมน้ำคลอง 3 วันไม่มีใครรู้ เพราะผักตบชวาหนาทึบ

หนุ่มเรียกกู้ภัยช่วยเมียอ้างอุบัติเหตุ ที่แท้จับหัวโขกถนนจนตาย

หนุ่มเรียกกู้ภัยช่วยเมียอ้างอุบัติเหตุ ที่แท้จับหัวโขกถนนจนตาย

โซเชียลติง สระบุรีสร้างมาสคอตรูปวัวตัวละแสน งบรวมสูงถึง 20 ล้านบาท

โซเชียลติง สระบุรีสร้างมาสคอตรูปวัวตัวละแสน งบรวมสูงถึง 20 ล้านบาท

พะเยาแผ่นดินไหว ขนาด 3.0 ผู้ว่าฯ สั่งสำรวจความเสียหาย

พะเยาแผ่นดินไหว ขนาด 3.0 ผู้ว่าฯ สั่งสำรวจความเสียหาย

รวบแก๊ง "หลวงปู่เณรโต" สร้างวัตถุมงคลหาเงินเข้ากระเป๋า

รวบแก๊ง "หลวงปู่เณรโต" สร้างวัตถุมงคลหาเงินเข้ากระเป๋า

พบแล้ว 2 นักท่องเที่ยวชาวสเปน หลงป่าเขาใหญ่ สภาพอิดโรย

พบแล้ว 2 นักท่องเที่ยวชาวสเปน หลงป่าเขาใหญ่ สภาพอิดโรย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์