ทนายความญาติเหยื่อตากใบยื่นอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่เป็นธรรม

ทนายความญาติเหยื่อตากใบยื่นอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่เป็นธรรม

ทนายความญาติเหยื่อตากใบยื่นอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่เป็นธรรม

ทนายความของญาติผู้เสียชีวิตกรณี ยื่นอุทธรณ์ศาลอาญาขอให้ศาลรับคำร้อง และเพิกถอนคำสั่งศาลสงขลาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายและขอให้ศาลอุทธรณ์ทำคำสั่งใหม่ กรณีไต่สวนการตาย

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ค. ทนายความของญาติผู้เสียชีวิตกรณีตากใบ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลอาญา ที่สั่งไม่รับคำร้องเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ( คดีหมายเลขดำที่ ษ.43 / 2552 คดีหมายเลขแดงที่ ษ.42/2552 ) ซึ่งร้องขอให้ศาลอาญาเพิกถอนคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลากรณีไต่สวนการตาย 78 ศพ ด้วยเหตุผลว่า คำสั่งศาลจังหวัดสงขลาไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ เมือง กล่าวคือ การพิจารณาคดีของศาลจังหวัดสงขลาไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (3) มาตรา 197 วรรคสอง ประกอบมาตรา 3 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 14 และผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งศาลจังหวัดสงขลาไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 150 เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการไต่สวนการตาย โดยศาลไม่ได้กล่าวถึงพฤติการณ์ที่ตายและไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทำร้ายผู้ ตาย ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร ภาพถ่าย และวัตถุพยานแผ่นบันทึกภาพและเสียงของเหตุการณ์ พบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง แต่ศาลจังหวัดสงขลาวินิจฉัยเฉพาะเหตุที่ตายแต่เพียงว่าผู้ตายขาดอากาศหายใจ เท่านั้น

ทีมทนายความตัวแทนญาติของผู้เสียชีวิตกรณีตากใบ จึงยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ได้โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งไม่รับคำร้องของศาล อาญา และเพิกถอนคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งใหม่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานในสำนวน ความเดิม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยในการอุทธรณ์ผู้ร้องใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ผู้ร้องมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการ พิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย โดยถือว่าคำร้องที่ยื่นต่อศาลอาญาไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 นั้น เป็นคดีใหม่ เพราะคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลาถึงที่สุดแล้ว เมื่อผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เพราะศาลอาญามีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงได้ทั่วราชอาณาจักร และคำสั่งศาลจังหวัดสงขลาที่กล่าวแต่เพียงว่าผู้ตายทั้งหมดเสียชีวิตเนื่อง จากขาดอากาศหายใจ โดยไม่กล่าวถึงผู้ที่เป็นต้นเหตุที่กระทำให้ถึงแก่ความตาย รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สำคัญอื่น ๆ ด้วย คำสั่งนั้นย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ตายและญาติ ผู้ตาย จึงสมควรถูกเพิกถอนและมีคำสั่งใหม่ที่ยังความเป็นธรรมต่อไป

ส่วนคำสั่งศาลอาญาที่ไม่รับคำรัองของผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมาย กล่าวคือ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 15 ที่บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับ ประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษา เว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม" นั้น เป็นบทบัญญัติห้ามเฉพาะคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบ แล้วเท่านั้น แต่กรณีคำร้องของผู้ร้องเป็นการยื่นคดีใหม่ในกรณีที่คำสั่งศาลจังหวัดสงขลา ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ยังไม่มีการยื่นต่อศาลยุติธรรมอื่น จึงยังไม่มีศาลยุติธรรมอื่นใดได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบในคดีนี้เลย ศาลอาญายังคงมีเขตอำนาจรับคำร้องของผู้ร้องซึ่งเป็นคดีใหม่ไว้พิจารณาต่อไป ได้ ผู้ร้องจึงเห็นว่าข้ออ้างของศาลอาญาที่อ้างพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 15 แล้วมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องหรือใช้บังคับ กับกรณีนี้ได้

 

Advertisement Replay Ad
สลด ลูกสาววัย 3 ขวบ เฝ้าศพแม่ นอนหนาวตายหลังบ้านเพื่อน

สลด ลูกสาววัย 3 ขวบ เฝ้าศพแม่ นอนหนาวตายหลังบ้านเพื่อน

นศ.สถาปัตย์ฯ บ่นปวดหัวหายเงียบทั้งวัน เพื่อนไปตามที่หอพักพบเป็นศพ

นศ.สถาปัตย์ฯ บ่นปวดหัวหายเงียบทั้งวัน เพื่อนไปตามที่หอพักพบเป็นศพ

ร.ต.ท. วัยเกษียณ ขับกระบะแหกด่านข้ามจังหวัด ชนรถตำรวจพัง 3 คัน

ร.ต.ท. วัยเกษียณ ขับกระบะแหกด่านข้ามจังหวัด ชนรถตำรวจพัง 3 คัน

นักศึกษา ม.ดัง ประท้วงไม่เอา 2 อาจารย์ลามก-ออกเกรดให้ตกทั้งชั้น

นักศึกษา ม.ดัง ประท้วงไม่เอา 2 อาจารย์ลามก-ออกเกรดให้ตกทั้งชั้น

ลุงพิการใจทรนง ถ่อรถเข็นเก็บขวดขาย ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือ

ลุงพิการใจทรนง ถ่อรถเข็นเก็บขวดขาย ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือ

กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

หนุ่มงง "น้ำประปา" ไหลเป็นสีโค้ก ถามกินได้จริงหรือ?

หนุ่มงง "น้ำประปา" ไหลเป็นสีโค้ก ถามกินได้จริงหรือ?

สาวใหญ่ขับรถพุ่งเข้าบ้านคน ชนเจ้าของบ้านออกมาทิ้งขยะ ดับพร้อมหมา

สาวใหญ่ขับรถพุ่งเข้าบ้านคน ชนเจ้าของบ้านออกมาทิ้งขยะ ดับพร้อมหมา

นักข่าวหนุ่มร้อง ถูกญาติผู้เสียชีวิตทำร้ายร่างกาย เหตุไม่พอใจมาทำข่าว

นักข่าวหนุ่มร้อง ถูกญาติผู้เสียชีวิตทำร้ายร่างกาย เหตุไม่พอใจมาทำข่าว

มะเขือเปราะยักษ์ หนัก 1 กิโลกรัม ใหญ่เท่าลูกมะพร้าว

มะเขือเปราะยักษ์ หนัก 1 กิโลกรัม ใหญ่เท่าลูกมะพร้าว

สลด ลูกชายฆ่าตัวตาย แม่ป่วยอัมพฤกษ์นอนเฝ้าศพนาน 2 วัน

สลด ลูกชายฆ่าตัวตาย แม่ป่วยอัมพฤกษ์นอนเฝ้าศพนาน 2 วัน

ดับสลด 2 ศพคาบ้าน แม่นอนจมกองเลือด ลูกชายผูกคอตาย

ดับสลด 2 ศพคาบ้าน แม่นอนจมกองเลือด ลูกชายผูกคอตาย

เด็กนักเรียนวัย 4 และ 6 ขวบ ถูกเสาปูนกลิ้งทับ กระดูกขาแตก 2 ข้าง

เด็กนักเรียนวัย 4 และ 6 ขวบ ถูกเสาปูนกลิ้งทับ กระดูกขาแตก 2 ข้าง

เฮงแล้วเฮงอีก หนุ่มเจ้าของห้องเช่าถูกรางวัลที่ 1 งวดที่แล้วเพิ่งถูกข้างเคียง

เฮงแล้วเฮงอีก หนุ่มเจ้าของห้องเช่าถูกรางวัลที่ 1 งวดที่แล้วเพิ่งถูกข้างเคียง

เซ่นพิษรัก นักเรียนชาย ม.5 ถูกแฟนสาวบอกเลิก ยิงตัวตายคาโรงเรียน

เซ่นพิษรัก นักเรียนชาย ม.5 ถูกแฟนสาวบอกเลิก ยิงตัวตายคาโรงเรียน

เด็กชายอายุ 13 คิดสั้นโดดสะพานลอย ผิดหวังสาวที่ชอบไม่รับของขวัญ

เด็กชายอายุ 13 คิดสั้นโดดสะพานลอย ผิดหวังสาวที่ชอบไม่รับของขวัญ

น่าสงสาร "เจ้าโบ้" แพะแสนรู้หน้าเซเว่น โดนมือมืดลอบทำร้าย

น่าสงสาร "เจ้าโบ้" แพะแสนรู้หน้าเซเว่น โดนมือมืดลอบทำร้าย

คลินิกดังแจงเลิกจ้าง "แพทย์หนุ่ม" เอี่ยวปมทรมานสัตว์ไปนานแล้ว

คลินิกดังแจงเลิกจ้าง "แพทย์หนุ่ม" เอี่ยวปมทรมานสัตว์ไปนานแล้ว

สาวเย็บผ้าสะดุ้งตัวสั่น ตัวเองถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านบาท

สาวเย็บผ้าสะดุ้งตัวสั่น ตัวเองถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์