หนุนใช้การคลังกระตุ้นอุปสงค์ฟื้นศก. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ''นริศ''อวยรัฐเดินถูกทาง ครม.ไฟเขียวลดขั้

หนุนใช้การคลังกระตุ้นอุปสงค์ฟื้นศก. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ''นริศ''อวยรัฐเดินถูกทาง ครม.ไฟเขียวลดขั้

(ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ นริศ ชัยสูตร หนุนใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาดีมานด์จากต่างประเทศหด ชี้รัฐบาลเดินถูกทางแล้ว

พร้อมเสนอเร่งแก้ปัญหาเบิกจ่ายช้าและอี-ออกชัน ด้านครม.ไฟเขียวลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านอี-ออกชัน รมช.คลัง พฤฒิชัย เผยช่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เร็วขึ้นถึง 57 วัน

ดร.นริศ ชัยสูตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ถึงนโยบายหรือมาตรการที่รัฐบาลควรดำเนินการในภาวะที่เศรษฐกิจโลชะลอตัวว่า นโยบายการเงินคงทำได้ยาก และคงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการมาถือว่าถูกทางแล้ว

โดยเฉพาะในภาวะที่ความต้องการ (ดีมานด์)จากต่างประเทศหายไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการทันทีคือ ออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจหรืองบประมาณกลางปี 1.67 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ประมาณ 50% ของงบที่เพิ่มขึ้นได้เริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว เมื่อบวกกับมาตรการลดภาษีอสังหาริมทรัพย์และลดภาษีด้านการลงทุน จะบรรเทาภาวะผลกระทบจากเศรษฐกิจ

โลกที่ถดถอยอย่างรวดเร็วได้ระดับหนึ่ง และมาตรการระยะกลางจากงบโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) วงเงิน 1.43 ล้านล้านบาท จะเสริมการลงทุนภายในและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้

แม้ว่าข้อวิจารณ์กับโครงการนี้คือ ผลของโครงการต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะอาจต้องมีการนำเข้า แต่ก็ยังคุ้มค่ากว่าไม่มีมาตรการอะไร รวมทั้งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 43% ขึ้นไปอยู่ที่ 60% ของจีดีพีในปี 2556 แต่ก็ยังเป็นระดับที่จัดการได้ และหนี้สาธารณะจะลดลงได้เองเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว

ดร.นริศ ยังได้เสนอแนะว่า โครงการไทยเข้มแข็ง ที่มีวงเงิน 1.43 ล้านล้านบาทนั้น ถือเป็นโครงการลงทุนของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นกระทรวงการคลังต้องมีบทบาทหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐที่มักมีปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า รวมทั้งระเบียบต่างๆของกระทรวงการคลัง เช่น การทำอี-ออกชัน ควรจะมีการทบทวนเพื่อทำให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้ดีขึ้น แต่ต้องไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเงิน

นอกจากนี้บทบาทของกระทรวงการคลังในด้านการแข่งขันของไทยและการส่งออก จากที่ภาคส่งออกคิดเป็น 70% ของจีดีพี แม้ว่ากระทรวงการคลังจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเหมือนกระทรวงพาณิชย์ แต่กระบวนการส่งออกผ่านกรมศุลกากรสามารถเข้าไปให้บริการในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพิธีทางศุลกากรให้ง่ายและสะดวกขึ้น ถือเป็นการลดต้นทุนให้ผู้ส่งออกได้อีกทางหนึ่ง

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย บางประเทศอาจหันไปหาวิธีการปกป้องสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของตน ด้วยการกีดกันการค้า ผ่านวิธีกีดกันโดยไม่ใช้ภาษี หรือnon-tariff barrier ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ และมีคนทำ เช่น สหรัฐฯมีโครงการ Buy American อินโดนีเซียมีโครงการ Buy Indonesia ซึ่งกรมศุลกากรต้องเป็นผู้นำในการเจรจาปกป้องสินค้าไทยที่อาจถูกมาตรการกีดกันทางการค้าผ่านพิธีการศุลกากรประเทศต่างๆ

ทางด้าน นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 ว่า กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอี-ออกชัน สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว แต่ยังคงหลักการ ตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ในเรื่องของความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน

การลดขั้นตอนดังกล่าว คือ 1. ยกเว้นไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน รวมถึงการนำร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ 2. ยังคงเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ทั้ง 2 ขั้นตอน คือการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา โดยหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ยังคงต้องพิจารณาข้ออุทธรณ์อยู่ แต่ระหว่างที่พิจารณาข้ออุทธรณ์นั้น หน่วยงานไม่ต้องระงับการดำเนินการ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลดขั้นตอนดังกล่าวทำให้สามารถร่นระยะเวลาในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้ประมาณ 57 วัน คือ ช่วงเวลาที่แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การนำสาระสำคัญของร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ จำนวน 14 วัน และช่วงการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้ง 2 ขั้นตอน ประมาณ 43 วัน จากเดิมกระบวนการอี-ออกชัน จะใช้เวลาประมาณ 85 วัน เมื่อได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะเหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง 28 วัน

เงินงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นถึง 57 วัน ช่วยการเบิกจ่ายการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2552 - 2553 ประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อ ครม. แจ้งเวียนมติแล้วหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบรอไว้ก่อนได้เลย เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้วจะได้ทำสัญญาได้ทันที ซึ่งสามารถช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก และในส่วนของการเบิกจ่าย และการดูแลความโปร่งใสได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค นายพฤฒิชัย กล่าว

Advertisement Replay Ad
รวบแก๊ง "หลวงปู่เณรโต" สร้างวัตถุมงคลหาเงินเข้ากระเป๋า

รวบแก๊ง "หลวงปู่เณรโต" สร้างวัตถุมงคลหาเงินเข้ากระเป๋า

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

น้ำ อดีตภรรยา โจ บอยสเก๊าท์ เล่าบทเรียนความรักเมื่อ 27 ปีก่อน

น้ำ อดีตภรรยา โจ บอยสเก๊าท์ เล่าบทเรียนความรักเมื่อ 27 ปีก่อน

พบแล้ว 2 นักท่องเที่ยวชาวสเปน หลงป่าเขาใหญ่ สภาพอิดโรย

พบแล้ว 2 นักท่องเที่ยวชาวสเปน หลงป่าเขาใหญ่ สภาพอิดโรย

ราวปาฏิหาริย์! รถไฟชนรถเก๋งไถลไกลกว่า 100 เมตร แต่คนขับรอด

ราวปาฏิหาริย์! รถไฟชนรถเก๋งไถลไกลกว่า 100 เมตร แต่คนขับรอด

รอดคุก ศาลให้ประกัน "เฮียแก้ว" ปลอมเข็มงานพระราชพิธีฯ

รอดคุก ศาลให้ประกัน "เฮียแก้ว" ปลอมเข็มงานพระราชพิธีฯ

รวบผู้ต้องหา ข่มขืนหญิงสติไม่สมประกอบ อ้างหวังชิงทรัพย์ไปซื้อยาเสพติด

รวบผู้ต้องหา ข่มขืนหญิงสติไม่สมประกอบ อ้างหวังชิงทรัพย์ไปซื้อยาเสพติด

ลูกหลานดาราชีวิตเรียบง่าย เกิดมาเป็นไทยเติบโตเมืองนอก

ลูกหลานดาราชีวิตเรียบง่าย เกิดมาเป็นไทยเติบโตเมืองนอก

พ่อค้าวัตถุมงคลคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 5 พ่วงเลขท้าย 2 ตัว

พ่อค้าวัตถุมงคลคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 5 พ่วงเลขท้าย 2 ตัว

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

“คนจนผู้ยิ่งใหญ่” แม่ม่ายเลี้ยงลูกพิการคืนเงินกว่าครึ่งแสน ให้เจ้าของที่โอนเงินผิด

“คนจนผู้ยิ่งใหญ่” แม่ม่ายเลี้ยงลูกพิการคืนเงินกว่าครึ่งแสน ให้เจ้าของที่โอนเงินผิด

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

ภาพสุดสลด สองแถวพุ่งชนต้นประดู่ กระเด็นเจ็บอื้อ-ตาย 5 ศพ

ภาพสุดสลด สองแถวพุ่งชนต้นประดู่ กระเด็นเจ็บอื้อ-ตาย 5 ศพ

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

สุนารี ต้องถามซ้ำ วาวเตอร์ ตอบชัดๆ ตอนนี้สถานะอะไร

สุนารี ต้องถามซ้ำ วาวเตอร์ ตอบชัดๆ ตอนนี้สถานะอะไร

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

พอยท์ ชลวิทย์ แจงสัมพันธ์...ตกลงเป็นอะไรกับ มดดำ

พอยท์ ชลวิทย์ แจงสัมพันธ์...ตกลงเป็นอะไรกับ มดดำ

คนงานพบ 2 เด็กหญิงอยู่ในโอ่ง เผยหนีออกจากบ้าน มีเงินติดตัว 40 บาท

คนงานพบ 2 เด็กหญิงอยู่ในโอ่ง เผยหนีออกจากบ้าน มีเงินติดตัว 40 บาท

ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์