หนุนใช้การคลังกระตุ้นอุปสงค์ฟื้นศก. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ''นริศ''อวยรัฐเดินถูกทาง ครม.ไฟเขียวลดขั้

หนุนใช้การคลังกระตุ้นอุปสงค์ฟื้นศก. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ''นริศ''อวยรัฐเดินถูกทาง ครม.ไฟเขียวลดขั้

(ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ นริศ ชัยสูตร หนุนใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาดีมานด์จากต่างประเทศหด ชี้รัฐบาลเดินถูกทางแล้ว

พร้อมเสนอเร่งแก้ปัญหาเบิกจ่ายช้าและอี-ออกชัน ด้านครม.ไฟเขียวลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านอี-ออกชัน รมช.คลัง พฤฒิชัย เผยช่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เร็วขึ้นถึง 57 วัน

ดร.นริศ ชัยสูตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ถึงนโยบายหรือมาตรการที่รัฐบาลควรดำเนินการในภาวะที่เศรษฐกิจโลชะลอตัวว่า นโยบายการเงินคงทำได้ยาก และคงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการมาถือว่าถูกทางแล้ว

โดยเฉพาะในภาวะที่ความต้องการ (ดีมานด์)จากต่างประเทศหายไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการทันทีคือ ออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจหรืองบประมาณกลางปี 1.67 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ประมาณ 50% ของงบที่เพิ่มขึ้นได้เริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว เมื่อบวกกับมาตรการลดภาษีอสังหาริมทรัพย์และลดภาษีด้านการลงทุน จะบรรเทาภาวะผลกระทบจากเศรษฐกิจ

โลกที่ถดถอยอย่างรวดเร็วได้ระดับหนึ่ง และมาตรการระยะกลางจากงบโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) วงเงิน 1.43 ล้านล้านบาท จะเสริมการลงทุนภายในและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้

แม้ว่าข้อวิจารณ์กับโครงการนี้คือ ผลของโครงการต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะอาจต้องมีการนำเข้า แต่ก็ยังคุ้มค่ากว่าไม่มีมาตรการอะไร รวมทั้งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 43% ขึ้นไปอยู่ที่ 60% ของจีดีพีในปี 2556 แต่ก็ยังเป็นระดับที่จัดการได้ และหนี้สาธารณะจะลดลงได้เองเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว

ดร.นริศ ยังได้เสนอแนะว่า โครงการไทยเข้มแข็ง ที่มีวงเงิน 1.43 ล้านล้านบาทนั้น ถือเป็นโครงการลงทุนของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นกระทรวงการคลังต้องมีบทบาทหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐที่มักมีปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า รวมทั้งระเบียบต่างๆของกระทรวงการคลัง เช่น การทำอี-ออกชัน ควรจะมีการทบทวนเพื่อทำให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้ดีขึ้น แต่ต้องไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเงิน

นอกจากนี้บทบาทของกระทรวงการคลังในด้านการแข่งขันของไทยและการส่งออก จากที่ภาคส่งออกคิดเป็น 70% ของจีดีพี แม้ว่ากระทรวงการคลังจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเหมือนกระทรวงพาณิชย์ แต่กระบวนการส่งออกผ่านกรมศุลกากรสามารถเข้าไปให้บริการในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพิธีทางศุลกากรให้ง่ายและสะดวกขึ้น ถือเป็นการลดต้นทุนให้ผู้ส่งออกได้อีกทางหนึ่ง

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย บางประเทศอาจหันไปหาวิธีการปกป้องสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของตน ด้วยการกีดกันการค้า ผ่านวิธีกีดกันโดยไม่ใช้ภาษี หรือnon-tariff barrier ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ และมีคนทำ เช่น สหรัฐฯมีโครงการ Buy American อินโดนีเซียมีโครงการ Buy Indonesia ซึ่งกรมศุลกากรต้องเป็นผู้นำในการเจรจาปกป้องสินค้าไทยที่อาจถูกมาตรการกีดกันทางการค้าผ่านพิธีการศุลกากรประเทศต่างๆ

ทางด้าน นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 ว่า กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอี-ออกชัน สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว แต่ยังคงหลักการ ตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ในเรื่องของความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน

การลดขั้นตอนดังกล่าว คือ 1. ยกเว้นไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน รวมถึงการนำร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ 2. ยังคงเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ทั้ง 2 ขั้นตอน คือการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา โดยหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ยังคงต้องพิจารณาข้ออุทธรณ์อยู่ แต่ระหว่างที่พิจารณาข้ออุทธรณ์นั้น หน่วยงานไม่ต้องระงับการดำเนินการ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลดขั้นตอนดังกล่าวทำให้สามารถร่นระยะเวลาในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้ประมาณ 57 วัน คือ ช่วงเวลาที่แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การนำสาระสำคัญของร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ จำนวน 14 วัน และช่วงการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้ง 2 ขั้นตอน ประมาณ 43 วัน จากเดิมกระบวนการอี-ออกชัน จะใช้เวลาประมาณ 85 วัน เมื่อได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะเหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง 28 วัน

เงินงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นถึง 57 วัน ช่วยการเบิกจ่ายการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2552 - 2553 ประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อ ครม. แจ้งเวียนมติแล้วหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบรอไว้ก่อนได้เลย เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้วจะได้ทำสัญญาได้ทันที ซึ่งสามารถช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก และในส่วนของการเบิกจ่าย และการดูแลความโปร่งใสได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค นายพฤฒิชัย กล่าว

Advertisement Replay Ad
แอม เสาวลักษณ์ สุดเศร้า สูญเสียคุณพ่อก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ไม่กี่วัน

แอม เสาวลักษณ์ สุดเศร้า สูญเสียคุณพ่อก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ไม่กี่วัน

10 ประโยคแซบ ขวัญ อุษามณี เคลียร์ชัดจัดเต็มปมเลิก กอล์ฟ

10 ประโยคแซบ ขวัญ อุษามณี เคลียร์ชัดจัดเต็มปมเลิก กอล์ฟ

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

คู่นี้ยังไง? โตโน่ พาคุณแม่เที่ยวญี่ปุ่น ณิชา ยกครอบครัวร่วมทริปด้วย

คู่นี้ยังไง? โตโน่ พาคุณแม่เที่ยวญี่ปุ่น ณิชา ยกครอบครัวร่วมทริปด้วย

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

กุ๊บกิ๊บ-บี้ ลั่นไม่เคยใช้ เป่าเปา หากิน เมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่น

กุ๊บกิ๊บ-บี้ ลั่นไม่เคยใช้ เป่าเปา หากิน เมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่น

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ พ่นลาวาและปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ พ่นลาวาและปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

เตือนสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งรัฐอลาสก้า

เตือนสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งรัฐอลาสก้า

เป้ย ปานวาด เข้าใจทั้งสองฝ่าย เมย์ เจ ทั้งคู่พยายามที่สุดแล้ว

เป้ย ปานวาด เข้าใจทั้งสองฝ่าย เมย์ เจ ทั้งคู่พยายามที่สุดแล้ว

ปราปต์ปฎล ยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย น้องเจมส์ คือลูกชายในสายเลือด

ปราปต์ปฎล ยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย น้องเจมส์ คือลูกชายในสายเลือด

ทหารเกาหลีเหนือสารภาพ ก่อเหตุฆาตกรรมก่อนแปรพักตร์หนีข้ามแดน

ทหารเกาหลีเหนือสารภาพ ก่อเหตุฆาตกรรมก่อนแปรพักตร์หนีข้ามแดน

แม่แทบช็อก ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ถูกจิงโจ้ในสวนสัตว์จู่โจม

แม่แทบช็อก ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ถูกจิงโจ้ในสวนสัตว์จู่โจม

ยังเป็นปริศนา โครงกระดูกสาวชุดแดงกลางป่า ขุดพบรักยมใกล้ศพ

ยังเป็นปริศนา โครงกระดูกสาวชุดแดงกลางป่า ขุดพบรักยมใกล้ศพ

ผู้พันเบิร์ด เผยน้องชายติดยศ พ.ต.ท. ถ่ายทอดความผูกพันพี่น้องได้อย่างซึ้งใจ

ผู้พันเบิร์ด เผยน้องชายติดยศ พ.ต.ท. ถ่ายทอดความผูกพันพี่น้องได้อย่างซึ้งใจ

สั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนกิ๊กนักเรียน ม.2 พร้อมสอบวินัยร้ายแรง

สั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนกิ๊กนักเรียน ม.2 พร้อมสอบวินัยร้ายแรง

ชีวิตดี๊ดี สู่ขวัญ บูลกุล ต้นแบบผู้หญิงเก่ง อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินสามี

ชีวิตดี๊ดี สู่ขวัญ บูลกุล ต้นแบบผู้หญิงเก่ง อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินสามี

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

ชาวเน็ตเอ็นดู แห่แชร์ภาพเจ้าตูบนั่งมองร้านอาหารแววตาหิวโหย

ชาวเน็ตเอ็นดู แห่แชร์ภาพเจ้าตูบนั่งมองร้านอาหารแววตาหิวโหย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์