รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2552 รัฐบาลได้เชิญชวนประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย "สก พร้อมทั้งตั้งเครื่องสักการะและภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 สำหรับการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชได้กำหนดจัดงานที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2552 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งทุกจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และจัดการแสดงมหรสพพร้อมกันกับในกรุงเทพมหานครในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งในปีนี้ยังจะจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 อีกด้วย นอกจากจะมีการแสดงมหรสพ รวม 6 เวที ที่ลานพระราชวังดุสิต และบริเวณถนนราชดำเนินตลอดสาย สำหรับการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ เรื่องที่ทรงห่วงใย และเรื่องที่ทรงริเริ่ม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับทราบ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเฉลิมพระเกียรตินั้น หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอกิจกรรมเฉลิมฉลองหลายกิจกรรม -กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เช่น รับบริจาคโลหิต อุปสมบทหมู่ การแสดงดนตรี และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น -กระทรวงการต่างประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ เสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของสตรี และจัดเลี้ยงทางวัฒนธรรมแก่ทูตานุทูต -กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การจัดงานวันสตรีไทย ที่มุ่งเชิดชูพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อสาธารณประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ ซึ่งมีจำนวน 49 โครงการทั่วประเทศ เช่น โครงการบ้านดินเฉลิมพระเกียรติให้แก่ผู้ยากไร้ โครงการ แต่งผ้าไทย โครงการทำดีเพื่อแม่ โครงการครอบครัวสีขาว โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนโครงการเยี่ยมผู้ต้องขัง เป็นต้น -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการหัตถศิลป์แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 2 การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน โครงการผลิตหญ้าแห้งแก่ช้างป่า โครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน เป็นต้น -กระทรวงวัฒนธรรม จะได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสยามนิรมิต โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 19.30 น. -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติฯ -กระทรวงแรงงาน เช่น โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เช่น โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2552 -กระทรวงสาธารณสุข เช่น โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพการแพทย์แผนไทยเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ -กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น โครงการพี่นำน้องรักน้ำสนองแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 โครงการการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมหม่อนไหม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี (ในด่านแปรรูปอาหารแบบครบวงจรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) -กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น โครงการรักแม่...รักษ์แม่น้ำ -กรุงเทพมหานคร เช่น การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิต นิทรรศการโครงการเรารักษ์เจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติต้นไม้คืนชีวิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น การจัดนิทรรศการ โครงการบริจาคโลหิตของข้าราชการและครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2552 โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการธนาคารสมองเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ยังได้เห็นชอบให้มีกิจกรรมทำทานถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อนำเงินรายได้มอบให้องค์กรการกุศล ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 โครงการ และ 18 มูลนิธิ อาทิ โครงการปลูกถ่ายไขกระดูกสำหรับเด็กของโรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฟาร์มตัวอย่างของมูลนิธิศิลปาชีพ โรงทานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า เป็นต้น พร้อมกันนี้รัฐบาลให้มีการรณรงค์แต่งผ้าไทย ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552 ด้วย

Advertisement Replay Ad
โอ อนุชิต เคยเสพติดความผอม น้ำหนักลงฮวบจนถูกเม้าท์เป็นโรคร้าย

โอ อนุชิต เคยเสพติดความผอม น้ำหนักลงฮวบจนถูกเม้าท์เป็นโรคร้าย

เวียร์ เจอแม่ เบลล่า บ่อยแล้ว บอกผมเป็นคนเข้าตามตรอกออกตามประตู

เวียร์ เจอแม่ เบลล่า บ่อยแล้ว บอกผมเป็นคนเข้าตามตรอกออกตามประตู

ท็อป จรณ เร่งฟิตหุ่น ถูกคนทักเยอะ ผอมจนเห็นได้ชัด

ท็อป จรณ เร่งฟิตหุ่น ถูกคนทักเยอะ ผอมจนเห็นได้ชัด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

"ปู ไปรยา" พาแฟนหนุ่มบินมาไทย เที่ยวบ้านหวานรับปีใหม่

"ปู ไปรยา" พาแฟนหนุ่มบินมาไทย เที่ยวบ้านหวานรับปีใหม่

คลินิกดังแจงเลิกจ้าง "แพทย์หนุ่ม" เอี่ยวปมทรมานสัตว์ไปนานแล้ว

คลินิกดังแจงเลิกจ้าง "แพทย์หนุ่ม" เอี่ยวปมทรมานสัตว์ไปนานแล้ว

ทาทา ยัง แฮปปี้ทุ่มเก็บเงินไว้ให้ลูก ฟุ้งตอนนี้มีเยอะกว่าพ่อแม่แล้ว

ทาทา ยัง แฮปปี้ทุ่มเก็บเงินไว้ให้ลูก ฟุ้งตอนนี้มีเยอะกว่าพ่อแม่แล้ว

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

เปิดหัวใจ ป๊อป อารียา ครั้งหนึ่งแฟนฝรั่งเคยให้เลือกระหว่างความรักกับดูแลแม่

เปิดหัวใจ ป๊อป อารียา ครั้งหนึ่งแฟนฝรั่งเคยให้เลือกระหว่างความรักกับดูแลแม่

สาวน้อยราพันเซล ผมยาวถึงข้อเท้า สระแต่ละครั้งใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง

สาวน้อยราพันเซล ผมยาวถึงข้อเท้า สระแต่ละครั้งใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

ควันหลงปาร์ตี้ปีใหม่ "ดีเจต้นหอม" ชวนเพื่อนแต่งธีมสุดเหวี่ยง

ควันหลงปาร์ตี้ปีใหม่ "ดีเจต้นหอม" ชวนเพื่อนแต่งธีมสุดเหวี่ยง

สาวเย็บผ้าสะดุ้งตัวสั่น ตัวเองถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านบาท

สาวเย็บผ้าสะดุ้งตัวสั่น ตัวเองถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านบาท

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

จำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าหั่นศพนักข่าวสาว

จำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าหั่นศพนักข่าวสาว

โจรขโมยสุนัขใช้ลูกดอกยาพิษยิงใส่เจ้าของ แต่สุดท้ายเจอขับรถพุ่งชนดับ

โจรขโมยสุนัขใช้ลูกดอกยาพิษยิงใส่เจ้าของ แต่สุดท้ายเจอขับรถพุ่งชนดับ

ศาลไม่ให้ประกัน "เสี่ยวิชัย" เจ้าพ่อเงินกู้ คอตกนอนคุก

ศาลไม่ให้ประกัน "เสี่ยวิชัย" เจ้าพ่อเงินกู้ คอตกนอนคุก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์