รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2552 รัฐบาลได้เชิญชวนประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย "สก พร้อมทั้งตั้งเครื่องสักการะและภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 สำหรับการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชได้กำหนดจัดงานที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2552 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งทุกจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และจัดการแสดงมหรสพพร้อมกันกับในกรุงเทพมหานครในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งในปีนี้ยังจะจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 อีกด้วย นอกจากจะมีการแสดงมหรสพ รวม 6 เวที ที่ลานพระราชวังดุสิต และบริเวณถนนราชดำเนินตลอดสาย สำหรับการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ เรื่องที่ทรงห่วงใย และเรื่องที่ทรงริเริ่ม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับทราบ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเฉลิมพระเกียรตินั้น หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอกิจกรรมเฉลิมฉลองหลายกิจกรรม -กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เช่น รับบริจาคโลหิต อุปสมบทหมู่ การแสดงดนตรี และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น -กระทรวงการต่างประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ เสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของสตรี และจัดเลี้ยงทางวัฒนธรรมแก่ทูตานุทูต -กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การจัดงานวันสตรีไทย ที่มุ่งเชิดชูพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อสาธารณประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ ซึ่งมีจำนวน 49 โครงการทั่วประเทศ เช่น โครงการบ้านดินเฉลิมพระเกียรติให้แก่ผู้ยากไร้ โครงการ แต่งผ้าไทย โครงการทำดีเพื่อแม่ โครงการครอบครัวสีขาว โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนโครงการเยี่ยมผู้ต้องขัง เป็นต้น -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการหัตถศิลป์แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 2 การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน โครงการผลิตหญ้าแห้งแก่ช้างป่า โครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน เป็นต้น -กระทรวงวัฒนธรรม จะได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสยามนิรมิต โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 19.30 น. -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติฯ -กระทรวงแรงงาน เช่น โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เช่น โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2552 -กระทรวงสาธารณสุข เช่น โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพการแพทย์แผนไทยเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ -กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น โครงการพี่นำน้องรักน้ำสนองแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 โครงการการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมหม่อนไหม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี (ในด่านแปรรูปอาหารแบบครบวงจรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) -กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น โครงการรักแม่...รักษ์แม่น้ำ -กรุงเทพมหานคร เช่น การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิต นิทรรศการโครงการเรารักษ์เจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติต้นไม้คืนชีวิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น การจัดนิทรรศการ โครงการบริจาคโลหิตของข้าราชการและครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2552 โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการธนาคารสมองเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ยังได้เห็นชอบให้มีกิจกรรมทำทานถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อนำเงินรายได้มอบให้องค์กรการกุศล ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 โครงการ และ 18 มูลนิธิ อาทิ โครงการปลูกถ่ายไขกระดูกสำหรับเด็กของโรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฟาร์มตัวอย่างของมูลนิธิศิลปาชีพ โรงทานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า เป็นต้น พร้อมกันนี้รัฐบาลให้มีการรณรงค์แต่งผ้าไทย ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552 ด้วย

Advertisement Replay Ad
ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

ใหม่ ดาวิกา สวยบาดใจ เป็นนางเอกเอ็มวีเจ้าแม่เพลงบัลลาดเกาหลี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

ลูกชายเศร้า ไม่นึกเสิร์ฟผัดกระเพรามื้อสุดท้าย พ่อสำลักดับ

ลูกชายเศร้า ไม่นึกเสิร์ฟผัดกระเพรามื้อสุดท้าย พ่อสำลักดับ

มารีญา สวยแซ่บไฟลุก ได้รับเลือกถ่ายชุดว่ายน้ำมิสยูนิเวิร์ส

มารีญา สวยแซ่บไฟลุก ได้รับเลือกถ่ายชุดว่ายน้ำมิสยูนิเวิร์ส

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

นักศึกษา ปวช. ลองจักรยานยนต์ใหม่ ซิ่งชนท้ายรถตู้ อาการโคม่า

นักศึกษา ปวช. ลองจักรยานยนต์ใหม่ ซิ่งชนท้ายรถตู้ อาการโคม่า

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

บี พีระพัฒน์ ตั้งรางวัลนำจับ 1 แสน ผจก.ส่วนตัวฉ้อโกง-ลักทรัพย์

บี พีระพัฒน์ ตั้งรางวัลนำจับ 1 แสน ผจก.ส่วนตัวฉ้อโกง-ลักทรัพย์

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

“ธัญญ่า” เผยสาเหตุที่ย้าย “น้องลียา” เรียนโรงเรียนไทย ขำสามีหวงลูกสาวหนักมาก

“ธัญญ่า” เผยสาเหตุที่ย้าย “น้องลียา” เรียนโรงเรียนไทย ขำสามีหวงลูกสาวหนักมาก

ครูจอมทรัพย์เก็บตัวเงียบ หลังฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

ครูจอมทรัพย์เก็บตัวเงียบ หลังฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

โน้ต-ตูน คู่ดูโอ้รีเทิร์น ต้อนรับขวัญหลานและคุณแม่มือใหม่

โน้ต-ตูน คู่ดูโอ้รีเทิร์น ต้อนรับขวัญหลานและคุณแม่มือใหม่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

การไฟฟ้าย้ายเสาไฟ ขุดเจอยาบ้าเกือบ 3 หมื่นเม็ด เร่งหาตัวเจ้าของ

การไฟฟ้าย้ายเสาไฟ ขุดเจอยาบ้าเกือบ 3 หมื่นเม็ด เร่งหาตัวเจ้าของ

ฟลุค แอปเปิ้ล เข้าแจ้งความตำรวจ ถูกออแกไนซ์ที่ลาวทำงานแต่งเกือบพัง

ฟลุค แอปเปิ้ล เข้าแจ้งความตำรวจ ถูกออแกไนซ์ที่ลาวทำงานแต่งเกือบพัง

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

วิวาห์หวานชื่น บอย โชคชัย กับแฟนสาวนอกวงการสุดสวย

วิวาห์หวานชื่น บอย โชคชัย กับแฟนสาวนอกวงการสุดสวย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์