กทช.ประกาศใช้แล้ว ย้ายค่ายบริการโทรศัพท์มือถือ ใช้หมายเลขเดิมได้ภายใน3 วัน ส่วนขั้นตอนการขอโอนย้ายผ

กทช.ประกาศใช้แล้ว ย้ายค่ายบริการโทรศัพท์มือถือ ใช้หมายเลขเดิมได้ภายใน3 วัน ส่วนขั้นตอนการขอโอนย้ายผ

ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)ได้ประกาศ หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งใช้บังคับในที่ 4 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพทืมือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสิทธิใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมภายใน 3 วันทำการ แม้ต้องการเปลี่ยนผู้ใหบริการ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอัน การส่งเสริมการบริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม โดยผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เดิมภายใน 3 เดือนนับแต่ประกาศ กทช.มีผลบังคับใช้ สำหรับรายละเอียดของประกาศ กทช. มีดังนี้

"การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

"การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่รายอื่นได้

"การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ข้ามพื้นที่ให้บริการ (Geographic Number Portability)หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ของตนข้ามไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่รายอื่นในอีกพื้นที่ให้บริการหนึ่งได้

"ผู้ให้บริการ หมายความว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ที่ได้รับสิทธิหน้าที่รวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ด้วย

"ผู้ให้บริการรายใหม่ (Recipient Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายเข้ามาใช้บริการ

"ผู้ให้บริการรายเดิม (Donor Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายออกเพื่อไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่

"ผู้ให้บริการต้นทาง (Originating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการโทรออกซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจำที่ก็ได้

"ผู้ให้บริการปลายทาง (Terminating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการรับสายซงอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจำที่ก็ได้

"ผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Number Range Holder) หมายความว่าผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากคณะกรรมการ

"ผู้ใช้บริการ หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทั้งลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้า และลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการภายหลังได้ใช้บริการ 1.การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุในการกีดกันขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวการโอนย้ายผู้ให้บริการมิได้

2. ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ กำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากคณะกรรมการเห็นว่าการปรับกำหนดเวลาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 1.ในการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้ใช้บริการยื่นคำขอโอนย้ายการใช้บริการต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดที่ผู้ให้บริการรายใหม่กำหนด

2. ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการรายเดิมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้าย เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย ตรวจสอบยืนยันสถานภาพและเงื่อนไขอื่นใด ที่ผูกพันกับเลขหมายดังกล่าวว่าถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายได้ หากผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และตรวจสอบยืนยันสถานภาพและเงื่อนไขอื่นใดกับผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องแจ้งเหตุผลและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ผู้ใช้บริการทราบ 3.การโอนย้ายผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นขอ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันควรเฉพาะกรณีเอกสารและหลักฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ตรงกับข้อมูลผู้ใช้บริการที่แท้จริงในระบบ โดยผู้ให้บริการรายเดิมมีภาระในการพิสูจน์เหตุจำเป็นอันควรดังกล่าว

4. เมื่อผู้ให้บริการรายใหม่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการรายเดิมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า เลขหมายที่ขอโอนย้ายผู้ให้บริการเข้าสู่ขั้นตอนการโอนย้ายแล้ว เมื่อดำเนินการโอนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าการขอโอนย้ายผู้ให้บริการสำเร็จแล้ว 5.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ผู้ให้บริการต้องจัดส่งรายละเอียดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้าย และการเตรียมการต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการของผู้ใช้บริการได้หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) เลขหมายที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ (2) เลขหมายที่จะขอโอนย้ายการใช้บริการอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างอายัด หรือห้ามการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (3) เหตุอื่น ๆ ตามแนวทางการปฏิบัติการตามประกาศนี้ และ/หรือที่เพิ่มเติมในภายหลังทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการรายใหม่มีภาระในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธคำขอโอนย้ายดังกล่าวจนเป็นที่พอใจแก่ กทช.การปฏิเสธสิทธิของผู้ใช้บริการมีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ได้ พร้อมทั้งต้องแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธเป็นหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบโดยพลัน

7. ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะทำการโอนย้ายทราบถึงรายละเอียดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้าย และค่าธรรมเนียมการโอนย้ายอย่างเปิดเผยชัดเจน

8. กรณีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ให้บริการรายเดิมได้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ตนมีอยู่ไว้แล้ว เมื่อมีเลขหมายย้ายออกมีสิทธิที่จะขอคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ได้ย้ายออกไปนับแต่เดือนถัดไป ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเลขหมายนับแต่เดือนถัดไปภายหลังการโอนย้าย

9. ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการในอัตราที่ กทช.กำหนด 10. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการคงสิทธิเลขหมายผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

Advertisement Replay Ad
น้องปุณณ์ เป่าเทียนฉลองวันเกิดอายุ 17 กับคุณแม่ ยิ่งโตยิ่งหล่อ

น้องปุณณ์ เป่าเทียนฉลองวันเกิดอายุ 17 กับคุณแม่ ยิ่งโตยิ่งหล่อ

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ญาญ่า เขินไม่รู้ความหมาย แม่แก้ว แท็กในภาพ ยิ้มมีแพลนไปเที่ยวอีก

ญาญ่า เขินไม่รู้ความหมาย แม่แก้ว แท็กในภาพ ยิ้มมีแพลนไปเที่ยวอีก

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

นักโทษทนคิดถึงลูกเมียไม่ไหว แหกเรือนจำ แต่ตามกลับมาได้

นักโทษทนคิดถึงลูกเมียไม่ไหว แหกเรือนจำ แต่ตามกลับมาได้

ชื่นชมวิธีสอนลูกของ แม่โบว์ หลังเห็น น้องมะลิ ปั่นจักรยานล้ม

ชื่นชมวิธีสอนลูกของ แม่โบว์ หลังเห็น น้องมะลิ ปั่นจักรยานล้ม

แฟนคลับตกใจ เป่าเปา ตาบวมฉึ่งน่ากลัว กุ๊บกิ๊บ ยอมรับพลาดเอง

แฟนคลับตกใจ เป่าเปา ตาบวมฉึ่งน่ากลัว กุ๊บกิ๊บ ยอมรับพลาดเอง

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

สุดระทึก ชายจีนเคราะห์ดี หวิดถูกรถชน-เสาล้มทับ

สุดระทึก ชายจีนเคราะห์ดี หวิดถูกรถชน-เสาล้มทับ

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

พัทลุงยังท่วมหนัก น้ำทะลักปิดเส้นทางเข้าออก

พัทลุงยังท่วมหนัก น้ำทะลักปิดเส้นทางเข้าออก

จ้างสาวเต้นเปลื้องผ้า เซอร์ไพรส์วันเกิดลูกชาย

จ้างสาวเต้นเปลื้องผ้า เซอร์ไพรส์วันเกิดลูกชาย

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

แอนนี่ บรู๊ค ซิงเกิ้ลมัมสุดแกร่ง มาในลุคสวยสะกดจิต

แอนนี่ บรู๊ค ซิงเกิ้ลมัมสุดแกร่ง มาในลุคสวยสะกดจิต

หวานมุ้งมิ้ง เคลลี่ ควง น้องนาย ทริปฉงชิ่ง-เที่ยวใกล้แม่

หวานมุ้งมิ้ง เคลลี่ ควง น้องนาย ทริปฉงชิ่ง-เที่ยวใกล้แม่

งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์