รายงานพิเศษ : สสช.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล

รายงานพิเศษ : สสช.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พบว่าประชาชนพึงพอใจนโยบายเรียนฟรีมากที่สุด ร้อยละ 98.2 ขณะที่เห็นด้วยกับการให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 98.9 ตามที่รัฐบาลนำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล ที่ได้บริหารประเทศ และกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยได้ทำการสำรวจในช่วง 3 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 20 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการบริหารงานของรัฐบาล ความพึงพอใจ รวมทั้งสิทธิ หรือ ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และกำหนดแนวทางการบริหารประเทศต่อไป ในส่วนของการติดตามการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 82.8 ระบุว่าติดตาม โดยผู้ติดตามเป็นประจำมีร้อยละ 22.5 และติดตามเป็นบางครั้งมีร้อยละ 60.3 มีเพียงร้อยละ 17.2 ที่ระบุว่าไม่ได้ติดตาม สำหรับการติดตามรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ผู้ที่ติดตามรายการส่วนใหญ่ติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่น โดยภาคใต้ติดตามมากที่สุด ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ กรุงเทพฯ ร้อยละ 51.1 ภาคกลาง ร้อยละ 49.5 ภาคเหนือ ร้อยละ 40.8 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามรายการน้อยที่สุด ร้อยละ 37.2 ทำให้ภาพรวมทั้งประเทศมีผู้ติดตามรายการร้อยละ 45.2 ด้านนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนทราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 96.8 นมโรงเรียน ร้อยละ 92.2 การสนับสนุนการเรียนฟรี ร้อยละ 92.0 การจัดสรรเงิน 2,000 บาท ร้อยละ 91.9 และ 5 มาตรการ 6 เดือน ร้อยละ 90.9 ขณะที่นโยบายการฝึกอบรมแรงงาน มีครัวเรือนร้อยละ 7.7 ที่สมาชิกในครัวเรือนมีสิทธิ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ สำหรับนโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือนมีครัวเรือนร้อยละ 69.0 ระบุว่าได้รับประโยชน์ และร้อยละ 31.0 ระบุว่าไม่ได้รับประโยชน์ โดยมาตรการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนฟรี 90 หน่วย/เดือน ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนฟรี ร้อยละ 98.2 การให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 98.1 การจัดสรรค่าตอบแทนให้ อสม. ร้อยละ 97.3 นมโรงเรียน ร้อยละ 97.0 และ 5 มาตรการ 6 เดือน ร้อยละ 96.4 ขณะที่นโยบายที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 98.9 การสนับสนุนการเรียนฟรี ร้อยละ 97.9 นมโรงเรียน ร้อยละ 97.9 ชุมชนพอเพียง ร้อยละ 97.7 และการฝึกอบรมแรงงาน ร้อยละ 96.4 สำหรับภาคใต้ยังเป็นภาคที่ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลมากที่สุดถึงร้อยละ 98.8 ตามด้วยภาคเหนือ ร้อยละ 96.2 ภาคกลาง ร้อยละ 94.1 กรุงเทพฯ ร้อยละ 91.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 89.8 เช่นเดียวกับความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาคใต้มีความมั่นใจสูงสุด ร้อยละ 85.2 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีความมั่นใจมากที่สุด ร้อยละ 33.2 อย่างไรก็ตาม ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไข 5 อันดับแรก ได้แก่ เศรษฐกิจการเงินของประเทศ/การส่งออก ร้อยละ 57.4 ความขัดแย้งของคนในสังคมไทย ร้อยละ 36.3 การว่างงาน/การฝึกอาชีพ ร้อยละ 26.9 พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ร้อยละ 17.6 และการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคง ร้อยละ 14.7 ส่วนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล 5 อันดับแรก ได้แก่ควรสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศ ร้อยละ 48.3 ควรสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ร้อยละ 21.1 ควรจัดทำนโยบายระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.3 ควรแก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ด้วยความเสมอภาค ร้อยละ 7.7 และควรแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ร้อยละ 5.3

Advertisement Replay Ad
จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์