19 คนดีศรีสังคม รับรางวัลทำดี ต้นแบบสังคม

19 คนดีศรีสังคม รับรางวัลทำดี ต้นแบบสังคม

ยกย่อง 19 คนดีศรีสังคม กระตุ้นชาติ ผลักดันส่งเสริม ยกย่องคนกระทำสิ่งดี สร้างขวัญและเป็นกำลังใจ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสังคม และของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้กระทำความดีซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ จำนวน ๑๙ ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมยกย่องผู้กระทำความดี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีสังคม ได้ตระหนักในคุณค่าของการทำความดีและคนดีของสังคม จึงได้จัดโครงการ "ส่งเสริมคนดีศรีสังคม มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเป็นการยกย่องผู้กระทำความดีอันประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนด้วยความอดทน และเสียสละในการมุ่งกระทำดีต่อกันเพื่อสังคมที่มีความสุข ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาและส่งเสริมคนดีด้วยการมอบรางวัล "คนดีศรีสังคม ให้แก่ "คนดี เหล่านั้น โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมไปแล้ว รวม ๕๔ คน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับการมอบรางวัลคนดีศรีสังคมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองของปีนี้ เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคมก็ได้มีการมอบรางวัลให้แก่คนดีไปแล้ว จำนวน ๑๗ ราย ซึ่งในวันนี้จะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๙ ราย แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ

๑. ผู้แสดงออกซึ่งความเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือ นายเดโช ไพรแก้ว ปัจจุบัน

รับราชการที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ได้ช่วยเหลือเด็ก ๒ คน

ออกจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดหน้าห้างปัตตานีซุปเปอร์มาเก็ต จังหวัดปัตตานี ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

๒. ผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ักยอก หรือนำเอาทรัพย์สินซึ่งมีค่าของผู้อื่นมาเป็นของตน ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะกระทำได้ มี ๑๘ คน คือ ๑) นางสาวขวัญจิรา ธรรมสัตย์ นักเรียนชั้น ปวช.๒ โรงเรียนพณิชยการจรัล-สนิทวงศ์ เก็บกระเป๋าสตางค์ของพนักงานทำความสะอาดของเขตจอมทองซึ่งมีเงินที่เตรียมเป็นค่าเล่าเรียนของลูกจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๒)นายดรตะเหลบ แววันจิต เจ้าของร้านขายรองเท้ามือสอง เก็บทองคำรูปพรรณได้แล้วนำมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประกาศ

หาเจ้าของจนพบ

๓) นายสมบูรณ์ เสนาเหลา ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)เก็บกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีเงินสดกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๔) นายสมบุญ วันหมัด ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บเงินสดที่ตกกลางถนนหน้าโรงพยาบาลพระราม ๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ส่งคืนเจ้าของ

๕) นายธีรพัฒน์ แดงวิมล พนักงานขับรถของบริษัทเอกชน เก็บทองคำแท่งน้ำหนักรวม ๒ กิโลกรัมเศษ มูลค่ากว่า ๒ ล้านบาท ส่งคืนเจ้าของ

๖) กลุ่มพลเมืองดีจำนวน ๒ กลุ่ม

เก็บถุงเงินของบริษัทแซมโก้ซึ่งมีเงินสดถุงแรกจำนวน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท และถุงที่สองมีเงินสดจำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนบริษัทฯ กลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ ๖.๑) นายบุญสืบ อินคำ ๖.๒) นายชัชวาล แซ่ซิ้ม ๖.๓) นายสมศักดิ์ นาคเส็ง และ ๖.๔) นายสมทรง เจียมฉวี กลุ่มที่สอง ได้แก่ ๖.๕) นายไพโรจน์ เจริญรักษ์ ๖.๖) นายสุรินทร์ เจริญรักษ์ ๖.๗) นางยุพา เจริญรักษ์ ๖.๘) นายชัยยุทธ สมบูรณ์ และ ๖.๙) นางรัตติยา สังขรัตน์

๑๕) นายไพบูลย์ ทุพรหม ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถซึ่งมีเงินสดจำนวน ๖๔,๕๙๕ บาท คืนเจ้าของ

๑๖) เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ทองสา เก็บเงินสดซึ่งตกอยู่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๑๗) นายมงคล รัตนาธิวัฒน์ ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถซึ่งภายในบรรจุเงินสกุลต่างประเทศ มีมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๑๘) นายธนบูลย์ พ่วงแตง ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารชาวอินเดียลืมไว้บนรถซึ่งภายในบรรจุเงินสกุลต่างประเทศมีมูลค่าปาณ ๑๗๓,๓๑๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางการคัดเลือก "คนดี เพื่อนำมายกย่อง เชิดชูเกียรตินั้น คณะอนุกรรมพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีสังคม เป็นผู้พิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยประสานกับหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในการติดตามข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับการกระทำความดีของบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์ หลังจากนั้น จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคลและการกระทำความดีนั้นๆ ว่ามีพยานหลักฐานที่ถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างแท้จริง

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากมายทุกวันนี้ อาจเป็นเพราะทุกคนอายที่จะทำความดี หรือมุ่งแต่จะทำความดีเพื่อให้ตนเองมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับและยกย่องในสังคม แต่ผู้ที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีสังคม ทั้ง ๑๙ รายในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า การทำความดีนั้นไม่น่าอายและสามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความตั้งใจและเจตนาที่จะทำความดี เพราะจิตใจที่คิดจะทำดีจะเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายนั้นทำความดีตามจิตใจหรือเจตนาที่ดี ซึ่งตนอยากจะเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆ คนที่คิดดีและต้องการกระทำความดีว่า ความดีที่เราทำนั้นแม้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นแต่เราก็รับรู้และสัมผัสได้ด้วยหัวใจของผู้กระทำดีนั่นเอง

Advertisement Replay Ad
"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์