ดีไซน์''สู้กีดกันการค้า''

ดีไซน์''สู้กีดกันการค้า''

''นิเวศเศรษฐกิจ'' ''ผลิตภัณฑ์'' ดูแลโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประกวด ตัดสิน และจัดแสดงผลงานการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรืออีโค ดีไซน์ (Eco Design) ปีที่ 2 ในหัวข้อ ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในภาพรวม

นี่ถือว่าเป็นก้าวที่ 2 ที่สำคัญสำหรับ สินค้าไทย

เพราะสินค้าเทรนด์ใหม่ของโลกต้องใส่ใจ นิเวศ

ทั้งนี้ กับคำว่า ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ นั้น ความหมายโดยสรุปก็คือ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ที่นอกจากจะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แล้ว ยังต้อง ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย ซึ่งโลกในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทยเราด้วย ปัญหาทางระบบนิเวศ-สิ่งแวดล้อม กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามมนุษยชาติ คุกคามคนไทย ขณะเดียวกันเรื่องการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมก็ถูกยึดโยงเข้ามาเกี่ยวกับสินค้า

สินค้าที่ผลิตขึ้นมาโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม การผลิต-การใช้งานไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีน้อย กลายเป็น สินค้าเทรนด์ใหม่ของโลก ขณะเดียวกัน เรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ก็ยังถูกยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไข-กฎเกณฑ์ในการทำการค้า โดยเฉพาะกับการที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายซึ่งเป็นตลาดสินค้าตลาดใหญ่ ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสินค้าจากประเทศ ใด ๆ ซึ่งในบางประเทศเรื่องนี้ถึงขั้นกลายเป็น เครื่องมือกีดกันทางการค้า

เศรษฐกิจไทยปัจจุบันยังต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้า

ดังนั้น สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงสำคัญ !!

และกับการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรืออีโค ดีไซน์ แอนด์ อีโคโลจิคอล ดีไซน์ นั้นก็จะมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตินค้าของไทย ทั้งเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานของการทำอีไค ดีไซน์ ก็คือ...การลด-การใช้ซ้ำ-การนำกลับมาใช้ใหม่-การซ่อมบำรุง

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ กระบวนการ เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยใช้หลักการลดชนิดวัสดุ ลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น เพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย ลดภาระและผลกระทบจากการขนส่ง ลดพลังงานและทรัพยากรในระหว่างการใช้งาน ออกแบบให้ถอดและประกอบง่าย นำไปกำจัดซากหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย อีกทั้งยังคำนึงถึงการออกแบบเพื่อหน้าที่ใช้สอย ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ และความสวยงาม ...ผอ.ศูนย์เอ็มเทค รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ระบุถึงเกณฑ์ที่จัดประกวดไป

ขณะที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ระบุว่า... ปัจจุบันคนไทย เยาวชนไทย มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาขีดความสามารถ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลมากขึ้น ซึ่งดูจากผลงานการประกวดออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ก็บ่งบอกในเรื่องนี้ได้

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจนั้น นอกจากต้องแสดงออกในเรื่องรูปลักษณ์ ความสวยงาม สามารถผลิตได้จริง ยังต้องมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยต้องพิจารณาตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Thinking) ซึ่งหากเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และธุรกิจ

และกิจกรรมนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ในการสร้างคน สร้างสังคมปัญญา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก สามารถต่อสู้กับปัญหาทั้งหลายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจมีผลต่อการค้า-การส่งออกของประเทศ

คนทั่วโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเทศพัฒนาแล้วก็ให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การซื้อสินค้าเข้าประเทศมักจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจจึงสำคัญต่อการส่งออกของประเทศไทยด้วย ...รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ระบุ

ด้าน ชัชนี คุณากรเกษม ที่ปรึกษาด้านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก็เสริมว่า... ปัจจุบันนอกจากเรื่องตัวผลิตภัณฑ์แล้วยังมีเรื่องการจัดทำ ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในไทย เพื่อแสดงข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่งถูกระบุไว้เป็นข้อกำหนดและกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อการค้าและการส่งออกของไทยและในตลาดโลก

ไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยเพื่อแข่งขันภายใต้กฎระเบียบ ของสหภาพยุโรป (อียู) ที่สินค้าจะต้องเน้นเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการส่งสินค้าออกสู่การค้าระดับโลก เพราะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออกในตลาดโลกอีกทาง ...ที่ปรึกษา สมอ.ระบุ

ก็น่าจับตาการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการประกวด

กับการทำเป็น สินค้าไทยเทรนด์ใหม่ของโลก

สินค้าของประเทศไทยจะแข่งขันได้แค่ไหน ??.

Advertisement Replay Ad
ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์