ซิสโก้ เน็ตเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี

ซิสโก้ เน็ตเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี

ปั้นผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย

ทุกวันนี้ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ไอที โดยเฉพาะแรงงานด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งจากการคาดการณ์ของไอดีซี ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2009 ตลาดแรงงานของประเทศไทยจะมีความต้องการผู้ที่มีทักษะด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 30,680 ราย แต่มีแรงงานด้านนี้รองรับเพียง 25,974 ราย ยังขาดแคลนแรงงานอยู่ประมาณ 6,600 ราย ปัจจุบันจึงเกิดการแย่งซื้อตัวแรงงานระหว่างองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเครือข่ายเข้ามาช่วยในเรื่องการศึกษาด้วยการจัดตั้งโครงการซิสโก้ เน็ทเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี หรือ แน็ทอะแคด (Cisco Networking Academy Program : NatAcad) ขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยการเข้าไปร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน หลักสูตร และระบบการประเมินผลให้ทันสมัย สอดคล้องกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี ค.ศ. 2000 ถือเป็นเด็กในยุคคอนเน็กเต็ด เจเนอเรชั่น (Connected Generation) ที่เติบโตขึ้นมากับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลข่าวสาร การแชต และเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ เพราะการเรียนการสอนในอนาคตไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้ามาช่วย ให้กระบวนการเรียนการสอนเชื่อมโยงกันใน ทุก ๆ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารข่าว และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

โครงการซิสโก้ เน็ทเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี เรปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือน ต.ค. พ.ศ. 2540 ในสถาบันการศึกษา 64 แห่งใน 7 รัฐ ปัจจุบันได้ขยายโครงการ ครอบคลุมกว่า 160 ประเทศทั่วโลก มีสถาบันที่เปิดสอนกว่า 10,000 แห่ง มีผู้สมัครเข้าเรียนมากกว่า 1.6 ล้านคน สำหรับประเทศไทยได้นำโครงการนี้เข้ามาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ 43 แห่งทั่วประเทศ โดยหลักสูตรที่เปิดสอน คือ หลักสูตร ไอทีเอสเซนเชียล เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านพีซี ฮาร์ดแวร์ และพีซีซอฟต์ แวร์ และระบบเครือข่ายเบื้องต้น

หลักสูตร ซีซีเอ็นเอ (Cisco Certified Network Associate) ที่ให้ความรู้พื้นฐาน ในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายพื้น ฐานเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรซีซีเอ็นเอ ซีเคียวริตี้ (Cisco Certified Network Associate-Security) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องการสร้างความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายพื้นฐาน ให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซีซีเอ็นเอ ซีเคียวริตี้ และหลักสูตรซีซีเอ็นพี (Cisco Certified Network Professional) ที่เป็นหลักสูตรที่เน้นการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบที่มีความซับซ้อน ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพซีซีเอ็นพี ทั้ง นี้ตั้งแต่เปิดโครงการมาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่จบหลักสูตรจากโครงการแล้วประมาณ 18,622 ราย และมีผู้สนใจสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพจนผ่านประมาณ 2,715 ราย และในปีนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 5,500 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

สำหรับการประเมินผลนักเรียนในโครงการจะต้องผ่านการทดสอบจากระบบการประเมินผลแบบเรียลไทม์ในมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเรียนในสถาบันไหน และในประเทศใด เพื่อให้ได้มาตรฐานระบบสากลตามที่ซิสโก้กำหนด นอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดการแข่งขัน เน็ตเวิร์คกิ้ง สกิลส์ คอมพีทิชั่น 2009 เพื่อหานักเรียนในโครงการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน เอเชีย แปซิฟิก เน็ตไรเดอร์ส 2009 ในระดับภูมิภาคเอเชียผ่านระบบเทเลพรีเซนซ์ (TelePrese) แบบเรียลไทม์ โดยตัวแทนประเทศไทย คือ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นายนวิน ธรรมรักษ์ นายศรัณย์ อรุณการณ์ และนายธนาวุฒิ พิชญ บุญวงศ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือนายมาหะมะ เซะบากอ ซึ่งเด็กไทยคว้าอันดับ 8 จากทีมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 16 ประเทศ

น้อง ๆ ทั้งสาม กล่าวว่า การแข่งขันแบ่งเป็นภาคทฤษฎีทำข้อสอบจำนวน 100 ข้อ และภาคปฏิบัติในการแก้ปัญญาโจทย์ที่คณะกรรมการตั้งขึ้น สำหรับการเข้าร่วมโครงการและได้เป็นตัวแทนแข่งขันครั้งนี้ช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในด้านระบบเครือข่าย ที่ทำให้เราพร้อมเมื่อจะต้องออกไปทำงานในองค์กรจริง ๆ

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สอบผ่านมีใบประกาศวิชาชีพ ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับทักษะทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านไอที โดยจะเป็นการอบรมระยะเวลา 2 เดือน และฝึกงานจริงแบบมีค่าตอบแทนระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งผู้ที่ผ่านโครงการนี้ จะมีตำแหน่งงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำของ ไทย 10 แห่ง อาทิ บริษัท ทรู, ปตท., เมโทร ซีสเต็มส์ และเครือซิเมนต์ไทย รองรับ ตั้งเป้าหมายรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 ราย โดยจะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้.

จิราวัฒน์ จารุพันธ์...JirawatJ@dailynews.co.th

Advertisement Replay Ad
หวิดตกเขา! ปาเจโรใจร้อนขับโชว์เหนือ แซงโค้งขึ้นภูทับเบิก ถนนลื่นหมุนกลางลำ

หวิดตกเขา! ปาเจโรใจร้อนขับโชว์เหนือ แซงโค้งขึ้นภูทับเบิก ถนนลื่นหมุนกลางลำ

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน 26 ตุลาคม 60 นี้

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน 26 ตุลาคม 60 นี้

เวดดิ้งสตูดิโอสูญ 50 ล้าน ชุดเจ้าสาวเละ เพราะฝนถล่มกรุง

เวดดิ้งสตูดิโอสูญ 50 ล้าน ชุดเจ้าสาวเละ เพราะฝนถล่มกรุง

เป๊ปซี่โค ร่วมถ่ายทอดพระคุณธรรม ๙ ประการของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านสมุดภาพ “เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ”

เป๊ปซี่โค ร่วมถ่ายทอดพระคุณธรรม ๙ ประการของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านสมุดภาพ “เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ”

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

"ห้างพาต้า" ไม่ปิดบริการ 26 ต.ค. เลือกอำนวยความสะดวก ปชช.

"ห้างพาต้า" ไม่ปิดบริการ 26 ต.ค. เลือกอำนวยความสะดวก ปชช.

สยบดราม่าห้องรับรองหรู รพ.ราชบุรี ที่แท้คุณป้าใจบุญสร้างให้

สยบดราม่าห้องรับรองหรู รพ.ราชบุรี ที่แท้คุณป้าใจบุญสร้างให้

คำถามโลกแตก เพราะใคร.? ปัญหาน้ำท่วม กทม.

คำถามโลกแตก เพราะใคร.? ปัญหาน้ำท่วม กทม.

CP ประกาศปิดชั่วคราว เซเว่น-ร้านในเครือ ทั่วประเทศ 26 ต.ค.

CP ประกาศปิดชั่วคราว เซเว่น-ร้านในเครือ ทั่วประเทศ 26 ต.ค.

สาวสุดงง! เจอกล้องยื่นออกมาจากตู้เอทีเอ็ม หวั่นฝีมือมิจฉาชีพ

สาวสุดงง! เจอกล้องยื่นออกมาจากตู้เอทีเอ็ม หวั่นฝีมือมิจฉาชีพ

เพลงสรรเสริญพระนารายณ์

เพลงสรรเสริญพระนารายณ์

เพลงพญาโศก

เพลงพญาโศก

รวบคาห้องสอบม.ดัง สาวจีนหัวใสตระเวนรับจ้างสอบ TOEFL

รวบคาห้องสอบม.ดัง สาวจีนหัวใสตระเวนรับจ้างสอบ TOEFL

บริการขนส่งสาธารณะ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

บริการขนส่งสาธารณะ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ครูดนตรีแต่งเพลง “ก้าวต่อไป” ให้เยาวชน ไฟ-ฟ้า บรรเลงและขับร้อง เพื่อแสดงความอาลัย

ครูดนตรีแต่งเพลง “ก้าวต่อไป” ให้เยาวชน ไฟ-ฟ้า บรรเลงและขับร้อง เพื่อแสดงความอาลัย

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

ทำดีไม่ต้องกลัว! เปิดใจหนุ่มใจบุญ ขับรถพาพ่ออุ้มลูกป่วยไปซื้อยา

ทำดีไม่ต้องกลัว! เปิดใจหนุ่มใจบุญ ขับรถพาพ่ออุ้มลูกป่วยไปซื้อยา

เทพชุมนุม 132 องค์ ประดับรอบฐานพระเมรุมาศ

เทพชุมนุม 132 องค์ ประดับรอบฐานพระเมรุมาศ

คำแนะนำผู้พิการที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ

คำแนะนำผู้พิการที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ

กระทรวงคมนาคมแจ้งจุดที่รถ ขสมก.สามารถส่งประชาชนใกล้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมากที่สุด 5 จุด

กระทรวงคมนาคมแจ้งจุดที่รถ ขสมก.สามารถส่งประชาชนใกล้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมากที่สุด 5 จุด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์