ญี่ปุ่น-แม่โขง มิติใหม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ญี่ปุ่น-แม่โขง มิติใหม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งที่ 15 ยังคงมีวาระสำคัญจำนวนมากที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมและขยายผลการประชุม การประชุมสุดยอดประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเดินทางเข้าร่วม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าในด้านความร่วมมือกับภายนอกของอาเซียน กำหนดการน่าสนใจของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงค่ำของวันที่ 5 พฤศจิกายน 52 วันที่ 6 พฤศจิกายน 52 สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงจะ เข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารญี่ปุ่น และพบปะหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น และประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Development of Mekong Region) และในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขง วันที่ 7 พฤศจิกายน 52 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วม การประชุมผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นในประเด็นระหว่างประเทศ (International Issues) และเข้าร่วม พิธีลงนามและแถลงข่าวระหว่างผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเข้าการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น สำหรับประเด็นที่คาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรียูกิโอะ ฮาโตะยามะ คือการหารือเกี่ยวกับการสานต่อประเด็นที่ได้เคยเสนอไว้เมื่อระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ผ่านมา ณ ชะอำ-หัวหิน อาทิ ความสัมพันธ์ทั่วไปกับญี่ปุ่นในระดับภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างนักการเมือง การให้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับไทย การผลักดัน JTEPA ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และในวันที่ 7 พฤศจิกายน 52 นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร (กองบิน 6) เวลา 23.30 น. ความร่วมมือจากญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งริเริ่มโดยญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2551 โดยมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แ่ ญี่ปุ่น ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม เป็นสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของอาเซียน และหารือแนวทางในการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้พยายามให้ความสำคัญกับความร่วมมือนี้มาก โดยประกาศให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Exchange Year) เพื่อกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน สาระสำคัญของความร่วมมือ ในปี 2552 ญี่ปุ่นได้เสนอกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นขึ้น และได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan SEOM) ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งญี่ปุ่นได้เสนอแนวคิดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในภูมิภาคด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในลักษณะ Public-Private Partnership (PPP) โดยมอบให้ JETRO (Japan External Trade Organization) ดำเนินการสำรวจยุทธศาสตร์และความต้องการของภาคเอกชนเพื่อกำหนดจัดทำแผนความร่วมมือ หลังจากที่คณะทำงานได้จัดทำร่าง "ความริเริ่มว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น โดยได้ผลสรุปที่มีสาระสำคัญครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยเสนอให้จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้และการจัดลำดับความสำคัญโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรม 2) การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ โดยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อประเมินสภาพมาตรการและกฎระเบียบในปัจจุบัน 3) การยกระดับ SME โดยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ และการอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย SME ในภูมิภาค 4) การยกระดับสาขาบริการและอุตสาหกรรมใหม่ของภูมิภาค โดยเสนอให้จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการนำร่อง 5) การจัดเวทีหารือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม โอกาสสำหรับชาวไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประเด็นที่ถูกนำขึ้นมาหารือในทุก ๆ เวทีที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขและบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การขนส่ง พลังงาน และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลในระยะยาวสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และเป็นการลงทุนที่สร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยซึ่งมีความชำนาญพอสมควรในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะบุคลากรทั้งในระดับผู้ใช้แรงงานและผู้บริหาร จึงน่าจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลต่อการพัฒนาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกัน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นกลไกสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การยกระดับ SME โดยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย SME ในภูมิภาค จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีศักยภาพสูงพอสมควรในการเข้าถึงตลาด รวมทั้งพัฒนาระบบทั้งระบบให้ก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจบริการซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งในการพัฒนาของการประชุมนี้ บุคลากรชาวไทยต่างมีความชำนาญและมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เวทีการหารือยังเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้ชาวไทยและชาวลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองอีกด้วย โครงการต่าง ๆ ที่มีการเสนอในการประชุมสุดยอดประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 52 นี้ เป็นความเริ่มต้นสำคัญทั้งสำหรับไทย และประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่จะได้พัฒนาตนเอง โดยอาศัยความชำนาญ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากประเทศที่มีความก้าวหน้าจากญี่ปุ่น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้นในครั้งนี้ก็คือ เราจะต้องไม่พึ่งพิงญี่ปุ่นมากจนเกินไป แต่ใช่ว่าจะต้องปฏิเสธความช่วยเหลือต่าง ๆ การศึกษาญี่ปุ่นและนำมาพัฒนาในรูปแบบของตนเองเป็นสิ่งที่น่าจะได้ผลมากกว่าสำหรับความร่วมมือที่เพิ่งจะเกิดขึ้นและกำลังจะพัฒนาต่อไปจากนี้

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

ชาวเน็ตฮือฮาคลิป “รถผี” โผล่กะทันหัน ชนกลางสี่แยกที่สิงคโปร์

ชาวเน็ตฮือฮาคลิป “รถผี” โผล่กะทันหัน ชนกลางสี่แยกที่สิงคโปร์

ซึ้ง! ลูกชายวัย 50 ผูกแม่วัยชราขึ้นหลัง เดินทางพาไปหาหมอ

ซึ้ง! ลูกชายวัย 50 ผูกแม่วัยชราขึ้นหลัง เดินทางพาไปหาหมอ

อุทาหรณ์! หนุ่มจีนมัวเล่นมือถือ ขับรถพุ่งตกสระน้ำข้างทาง

อุทาหรณ์! หนุ่มจีนมัวเล่นมือถือ ขับรถพุ่งตกสระน้ำข้างทาง

จีนทดลองปลูก “ข้าวยักษ์” พันธุ์ใหม่ สูงกว่าคน 2.2 เมตร

จีนทดลองปลูก “ข้าวยักษ์” พันธุ์ใหม่ สูงกว่าคน 2.2 เมตร

นักศึกษาสาวจีนป่วยหนัก ขอยุติการรักษา บริจาคศีรษะใช้วิจัยโรค

นักศึกษาสาวจีนป่วยหนัก ขอยุติการรักษา บริจาคศีรษะใช้วิจัยโรค

โรงงานดอกไม้ไฟในอินเดียระเบิด คนงานดับ 8 เจ็บ 20

โรงงานดอกไม้ไฟในอินเดียระเบิด คนงานดับ 8 เจ็บ 20

โรแมนติก! หนุ่มขับรถเมล์เซอร์ไพรส์ ขอผู้โดยสารสาวแต่งงาน

โรแมนติก! หนุ่มขับรถเมล์เซอร์ไพรส์ ขอผู้โดยสารสาวแต่งงาน

เด็กป่วยหลับยาก แม่ก็ไม่กล้าปลุก โชเฟอร์รถเมล์พาส่งถึงป้ายสุดท้าย

เด็กป่วยหลับยาก แม่ก็ไม่กล้าปลุก โชเฟอร์รถเมล์พาส่งถึงป้ายสุดท้าย

เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส ล้อหน้าหลุด อึ้ง! รู้หลังลงจอด

เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส ล้อหน้าหลุด อึ้ง! รู้หลังลงจอด

นิวซีแลนด์ได้นายกรัฐมนตรีหญิง อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

นิวซีแลนด์ได้นายกรัฐมนตรีหญิง อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

เครื่องบินเล็กพุ่งลงกลางถนน ชนรถยนต์ 2 คัน บาดเจ็บ 5 คน

เครื่องบินเล็กพุ่งลงกลางถนน ชนรถยนต์ 2 คัน บาดเจ็บ 5 คน

เกษตรกรจีนเก็บผลผลิต “แอปเปิล” ลูกดกสีสวยละลานตา

เกษตรกรจีนเก็บผลผลิต “แอปเปิล” ลูกดกสีสวยละลานตา

หนุ่มจีนสุดขยัน ส่งของวันละเป็นร้อยเจ้า รับทรัพย์ 8 หมื่นทุกเดือน

หนุ่มจีนสุดขยัน ส่งของวันละเป็นร้อยเจ้า รับทรัพย์ 8 หมื่นทุกเดือน

ระทึก! เครื่องบินล้อระเบิดหลังขึ้นบิน นักบินบังคับลงจอดสุดกำลัง

ระทึก! เครื่องบินล้อระเบิดหลังขึ้นบิน นักบินบังคับลงจอดสุดกำลัง

สุดล้ำ! ตำรวจดูไบทดลองใช้ “มอเตอร์ไซค์บินได้”

สุดล้ำ! ตำรวจดูไบทดลองใช้ “มอเตอร์ไซค์บินได้”

สุดยอดฝีมือ! หนุ่มจีนดึงบะหมี่เส้นสด 6 วินาที ได้ 1 ชาม

สุดยอดฝีมือ! หนุ่มจีนดึงบะหมี่เส้นสด 6 วินาที ได้ 1 ชาม

สวยตระการตา! ทุ่งหญ้าสีชมพูสุดหวานที่เมืองเจิ้งโจว

สวยตระการตา! ทุ่งหญ้าสีชมพูสุดหวานที่เมืองเจิ้งโจว

นายกฯ แคนาดากลั้นน้ำตาไม่อยู่ ระหว่างกล่าวไว้อาลัยนักร้องดัง

นายกฯ แคนาดากลั้นน้ำตาไม่อยู่ ระหว่างกล่าวไว้อาลัยนักร้องดัง

ไฟไหม้โรงแรมหรู 5 ดาวกลางเมืองย่างกุ้ง วอดวายทั้งพื้นที่

ไฟไหม้โรงแรมหรู 5 ดาวกลางเมืองย่างกุ้ง วอดวายทั้งพื้นที่

พี่จีนมีเสียวยิ่งกว่า สะพานกระจก 3D ข้ามแม่น้ำฮวงโห

พี่จีนมีเสียวยิ่งกว่า สะพานกระจก 3D ข้ามแม่น้ำฮวงโห

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์