ญี่ปุ่น-แม่โขง มิติใหม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ญี่ปุ่น-แม่โขง มิติใหม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งที่ 15 ยังคงมีวาระสำคัญจำนวนมากที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมและขยายผลการประชุม การประชุมสุดยอดประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเดินทางเข้าร่วม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าในด้านความร่วมมือกับภายนอกของอาเซียน กำหนดการน่าสนใจของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงค่ำของวันที่ 5 พฤศจิกายน 52 วันที่ 6 พฤศจิกายน 52 สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงจะ เข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารญี่ปุ่น และพบปะหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น และประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Development of Mekong Region) และในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขง วันที่ 7 พฤศจิกายน 52 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วม การประชุมผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นในประเด็นระหว่างประเทศ (International Issues) และเข้าร่วม พิธีลงนามและแถลงข่าวระหว่างผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเข้าการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น สำหรับประเด็นที่คาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรียูกิโอะ ฮาโตะยามะ คือการหารือเกี่ยวกับการสานต่อประเด็นที่ได้เคยเสนอไว้เมื่อระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ผ่านมา ณ ชะอำ-หัวหิน อาทิ ความสัมพันธ์ทั่วไปกับญี่ปุ่นในระดับภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างนักการเมือง การให้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับไทย การผลักดัน JTEPA ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และในวันที่ 7 พฤศจิกายน 52 นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร (กองบิน 6) เวลา 23.30 น. ความร่วมมือจากญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งริเริ่มโดยญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2551 โดยมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แ่ ญี่ปุ่น ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม เป็นสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของอาเซียน และหารือแนวทางในการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้พยายามให้ความสำคัญกับความร่วมมือนี้มาก โดยประกาศให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Exchange Year) เพื่อกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน สาระสำคัญของความร่วมมือ ในปี 2552 ญี่ปุ่นได้เสนอกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นขึ้น และได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan SEOM) ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งญี่ปุ่นได้เสนอแนวคิดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในภูมิภาคด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในลักษณะ Public-Private Partnership (PPP) โดยมอบให้ JETRO (Japan External Trade Organization) ดำเนินการสำรวจยุทธศาสตร์และความต้องการของภาคเอกชนเพื่อกำหนดจัดทำแผนความร่วมมือ หลังจากที่คณะทำงานได้จัดทำร่าง "ความริเริ่มว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น โดยได้ผลสรุปที่มีสาระสำคัญครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยเสนอให้จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้และการจัดลำดับความสำคัญโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรม 2) การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ โดยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อประเมินสภาพมาตรการและกฎระเบียบในปัจจุบัน 3) การยกระดับ SME โดยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ และการอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย SME ในภูมิภาค 4) การยกระดับสาขาบริการและอุตสาหกรรมใหม่ของภูมิภาค โดยเสนอให้จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการนำร่อง 5) การจัดเวทีหารือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม โอกาสสำหรับชาวไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประเด็นที่ถูกนำขึ้นมาหารือในทุก ๆ เวทีที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขและบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การขนส่ง พลังงาน และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลในระยะยาวสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และเป็นการลงทุนที่สร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยซึ่งมีความชำนาญพอสมควรในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะบุคลากรทั้งในระดับผู้ใช้แรงงานและผู้บริหาร จึงน่าจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลต่อการพัฒนาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกัน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นกลไกสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การยกระดับ SME โดยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย SME ในภูมิภาค จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีศักยภาพสูงพอสมควรในการเข้าถึงตลาด รวมทั้งพัฒนาระบบทั้งระบบให้ก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจบริการซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งในการพัฒนาของการประชุมนี้ บุคลากรชาวไทยต่างมีความชำนาญและมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เวทีการหารือยังเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้ชาวไทยและชาวลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองอีกด้วย โครงการต่าง ๆ ที่มีการเสนอในการประชุมสุดยอดประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 52 นี้ เป็นความเริ่มต้นสำคัญทั้งสำหรับไทย และประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่จะได้พัฒนาตนเอง โดยอาศัยความชำนาญ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากประเทศที่มีความก้าวหน้าจากญี่ปุ่น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้นในครั้งนี้ก็คือ เราจะต้องไม่พึ่งพิงญี่ปุ่นมากจนเกินไป แต่ใช่ว่าจะต้องปฏิเสธความช่วยเหลือต่าง ๆ การศึกษาญี่ปุ่นและนำมาพัฒนาในรูปแบบของตนเองเป็นสิ่งที่น่าจะได้ผลมากกว่าสำหรับความร่วมมือที่เพิ่งจะเกิดขึ้นและกำลังจะพัฒนาต่อไปจากนี้

สู้ชีวิต! ลูกหาบชาวจีนแบกของ 100 กก. ด้วยแขนข้างเดียว

สู้ชีวิต! ลูกหาบชาวจีนแบกของ 100 กก. ด้วยแขนข้างเดียว

โอละพ่อ! หนุ่มจีนรีบวิ่งออกตู้รถไฟใต้ดิน ทำคนแตกตื่นวิ่งตามทั้งขบวน

โอละพ่อ! หนุ่มจีนรีบวิ่งออกตู้รถไฟใต้ดิน ทำคนแตกตื่นวิ่งตามทั้งขบวน

สาวจีนมึน! เดินเที่ยวอยู่ดีๆ ถูกชน-ตีหัวแตก เย็บ 6 เข็ม

สาวจีนมึน! เดินเที่ยวอยู่ดีๆ ถูกชน-ตีหัวแตก เย็บ 6 เข็ม

ชาวเน็ตแฉ ชายแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงบนรถไฟใต้ดินที่จีน

ชาวเน็ตแฉ ชายแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงบนรถไฟใต้ดินที่จีน

เอกวาดอร์จับกุมเรือประมงจีนจับปลา-ฉลาม 300 ตัน พร้อมลูกเรือ 20 คน

เอกวาดอร์จับกุมเรือประมงจีนจับปลา-ฉลาม 300 ตัน พร้อมลูกเรือ 20 คน

ระทึก! เครื่องบิน J-15 บินชนฝูงนกไฟลุกพรึบ หลังขึ้นบินไม่ถึงนาที

ระทึก! เครื่องบิน J-15 บินชนฝูงนกไฟลุกพรึบ หลังขึ้นบินไม่ถึงนาที

ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุก “โจชัวหว่อง-พวก” 3 แกนนำม็อบร่มเหลือง

ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุก “โจชัวหว่อง-พวก” 3 แกนนำม็อบร่มเหลือง

สาวจีนนัดแฟนฆ่าตัวตายบูชารัก เกิดเปลี่ยนใจหนีไป 15 ปี

สาวจีนนัดแฟนฆ่าตัวตายบูชารัก เกิดเปลี่ยนใจหนีไป 15 ปี

เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานปิโตรเคมี เครือบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของจีน

เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานปิโตรเคมี เครือบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของจีน

ระทึกขวัญ! รถพุ่งชนคนกลางเมืองบาร์เซโลนา เจ็บ-ตายอื้อ

ระทึกขวัญ! รถพุ่งชนคนกลางเมืองบาร์เซโลนา เจ็บ-ตายอื้อ

หวาดเสียว! คนไข้แค้นหมอ คว้ากรรไกรพุ่งกรีดเลือดอาบ

หวาดเสียว! คนไข้แค้นหมอ คว้ากรรไกรพุ่งกรีดเลือดอาบ

จีนลงทุนสามหมื่นล้าน สร้างสนามบินใหม่ในกัมพูชา

จีนลงทุนสามหมื่นล้าน สร้างสนามบินใหม่ในกัมพูชา

ชุ่มฉ่ำ! ฟาร์มในจีนฝึกหมูโดดน้ำ เพิ่มคุณภาพความนุ่ม

ชุ่มฉ่ำ! ฟาร์มในจีนฝึกหมูโดดน้ำ เพิ่มคุณภาพความนุ่ม

อินเดียตะลึง! พบหมาสีฟ้า หลังลงว่ายน้ำในแม่น้ำปนเปื้อนมลพิษ

อินเดียตะลึง! พบหมาสีฟ้า หลังลงว่ายน้ำในแม่น้ำปนเปื้อนมลพิษ

รถบรรทุกชนกัน ฝูงผึ้ง 200 ลัง แตกฮือต่อยวุ่นกลางทางด่วนที่จีน

รถบรรทุกชนกัน ฝูงผึ้ง 200 ลัง แตกฮือต่อยวุ่นกลางทางด่วนที่จีน

พ่อครัวเบลเยียมร่วมกันทอดไข่เจียวยักษ์ เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 4 เมตร

พ่อครัวเบลเยียมร่วมกันทอดไข่เจียวยักษ์ เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 4 เมตร

ตำรวจจีนตรวจยึดเครื่องสำอางปลอม 23 ตัน คาดมีผู้ตกเป็นเหยื่อนับล้าน

ตำรวจจีนตรวจยึดเครื่องสำอางปลอม 23 ตัน คาดมีผู้ตกเป็นเหยื่อนับล้าน

เมียนมาพบยอดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 พุ่ง 687 คน ดับแล้ว 26 ราย

เมียนมาพบยอดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 พุ่ง 687 คน ดับแล้ว 26 ราย

เรือนจำเวเนฯ วุ่น! นักโทษก่อจลาจล ดับอย่างน้อย 37 ศพ

เรือนจำเวเนฯ วุ่น! นักโทษก่อจลาจล ดับอย่างน้อย 37 ศพ

แบล็กฮอว์กทัพสหรัฐฯ ตกทะเลที่ฮาวาย เร่งค้นหาลูกเรือสูญหาย 5 คน

แบล็กฮอว์กทัพสหรัฐฯ ตกทะเลที่ฮาวาย เร่งค้นหาลูกเรือสูญหาย 5 คน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์