ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤศจิกายนที่ 5 พฤศจิกายน 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤศจิกายนที่ 5 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.56 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 เรื่อง "ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ : การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 15.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ และรับพระราชทานพระราโชวาท ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกด้วย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีคุณค่าและเป็นประโยน์ ทั้งแก่เยาวชนและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสิรมเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งรู้จักใช้โอกาสและความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวม ท่านทั้งหลายในที่นี้ย่อมทราบตระหนักถึงคุณค่าของงานลูกเสือดังที่กล่าวเป็นอย่างดี จึงเต็มใจยินดีเข้ามารับภาระในตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอให้ทุกท่านพร้อมแรงพร้อมใจกันดำเนินงานลูกเสือ ด้วยศรัทธา ปัญญา ความเมตตากรุณา โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้กิจการอันทรงคุณค่านี้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเจริญงอกงามยั่งยืนอยู่ในบ้านเมืองของเราตลอดไป เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเยาวชนและของชาติไทยเรา เวลา 16.03 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระราชวรมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนูญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร และคณะผู้ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "เสริมปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุ และฆราวาส เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายกับทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา 15.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายพงศ์โพยม วาศภูติ นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายเอริก จี. จอห์น (Mr.Eric G. John) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำ นายแอรอน เอส.วิลเลียมส์ (Mr.Aaron S.Williams) ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเรื่องโครงการต่างๆ ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เวลา 16.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่ นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน "คอมมาร์ต คอมเทค ไทยแลนด์ 2009 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.02 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ โดยรถยนต์ที่นั่งไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 614 เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 15 พฤศจิกายน 2552 ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 22 พฤศจิกายน 2552 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเตรียมงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเสด็จไปทรงร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ในฐานะทรงเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษา ซึ่งให้คำแนะนำตลอดจนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว กรุงโตเกียว อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน้าศาลากลาง จังหวัดพัทลุง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดสร้างขึ้นเป็นลำดับที่ 90 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเลกบ้านนา ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยรับบุตรหลานของราษฎร ตำบลบ้านนา และตำบลลำสิน อำเภอศรีนครินทร์ อายุ 3 ถึง 4 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน และที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังนิคมสร้างตนเองควนขนุน ป่าพระยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสร้างตนเองควนขนุน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและราษฎรยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรและทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีในชนบท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาทิ กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย กลุ่มเครื่องแกงตำมือ กลุ่มข้าวสังข์หยดซ้อมมือ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้าน นายจำนง อรุณรัตน์ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ทำกินของตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทั้งด้านปศุสัตว์ และการเกษตร ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงพระดำเนินไปยังบ้าน นางปิยะมาศ คเชนทร์คำแหง ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียง ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ทอดพระเนตรการพัฒนาอาชีพของราษฏรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการราษฎรที่เจ็บป่วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์