พธม.แถลงการณ์โต้ฮุน เซน

พธม.แถลงการณ์โต้ฮุน เซน

วันนี้ (6 พ.ย.) ที่บ้านพระอาทิตย์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดย นายสุริยะใส กตะศิลา ในฐานะผู้ประสานงานฯ ได้อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 5/2552 เรื่อง ประณามระบอบทักษิณ-สนับสนุนรัฐบาลในการปรับระดับความสัมพันธ์กับกัมพูชา และขอให้ยกเลิกแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ในข้อผูกพันระหว่างไทย-กัมพูชา โดยทันที ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

1.เราขอประณาม นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้เล่ห์เพทุบายเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย ทำลายหลักนิติรัฐ และย่ำยีคำพิพากษาของศาลยุติธรรมซึ่งกระทำภายใต้พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเจตนาให้นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร มาเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา ด้วยการโปรดเกล้าฯ จากกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

2.บัดนี้ ผู้นำรัฐบาลกัมพูชามีพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ได้ทำให้ดินแดนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กลายเป็นดินแดนแห่งการซ่องสุมของพวกอาชญากรที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนมาก ปล่อยให้เป็นดินแดนที่วางแผนมุ่งทำร้ายทำลายชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย เราจึงขอให้ประชาคมทั่วโลกได้ดำเนินทุกวิถีทางเพื่อร่วมกันประณามพฤติกรรมของ นายฮุน เซน ที่เป็นภัยคุกคามกับประเทศอื่น และกดดันเพื่อให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้กลับมารับโทษในราชอาณาจักรไทยในทุกวิถีทาง

3.เราขอประณามนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย ที่ได้สนับสนุนการรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจรัฐบาลกัมพูชาของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ที่ได้มาด้วยการโปรดเกล้าฯ จากกษัตริย์ของราชอาณาจักรกัมพูชา ในขณะที่นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร กลับไม่ยอมรับ และหนีคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งกระทำในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย

เราถือว่า การกระทำอุบาทว์เช่นนี้ เป็นการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติในการชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน ทำตัวเป็นผู้ทรยศต่อชาติ ทำให้เกิดความแตกแยกกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังใช้สถาบันกษัตริย์ชาติอื่นมาทำลายความศักดิ์สิทธิ์ และเกียรติภูมิของศาลฎีกาที่กระทำในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไร้จริยธรรม

เมื่อนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ได้หลบหนีจากราชอาณาจักรไทยด้วยคำพิพากษาของศาลในพระปรมาภิไธย แต่ตัดสินใจรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาด้วยการโปรดเกล้าฯ จากกษัตริย์กัมพูชา จึงต้องถือว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ได้เลือกเป็นข้าในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรกัมพูชาแล้ว

รัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณ ได้จัดทำแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-กัมพูชายกดินแดนปราสาทพระวิหาร และพื้นที่โดยรอบให้เป็นของกัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ยังให้สัมภาษณ์โกหกหลายครั้งแสดงความเห็นว่า เขาพระวิหาร เป็นของกัมพูชา และยังโกหกยืนยันว่า การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ราชอาณาจักรไทยไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ตลอดจนยังปล่อยให้ทหาร และชาวกัมพูชาเข้ามายึดครองพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร เป็นบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตร (3,000 ไร่) โดยไม่เคยมีการผลักดัน จึงถือว่า นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร คือ ผู้ทรยศชาติ และขายชาติอย่างแท้จริง

4.เราขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ยืนหยัดด้วยพลังแห่งความสามัคคีแห่งคนในชาติ ปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ และเกียรติภูมิของศาลฎีกาที่กระทำในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย และต่อต้านภัยอันตรายทั้งหลายที่จะมาจากข้าในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ทรยศต่อราชอาณาจักรไทยจนถึงที่สุด

5.เราขอสนับสนุน และให้กำลังใจกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ใช้ความกล้าหาญแสดงออกทางการทูตเพื่อปกป้องเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้ และขอเรียกร้องให้ใช้โอกาสนี้ทบทวนแก้ไขข้อตกลง หรือพันธกรณีใด ๆ ที่ทำให้ราชอาณาจักรไทยเสียเปรียบต่อราชอาณาจักรกัมพูชาโดยทันที

6.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยได้ใช้โอกาสนี้แก้ไขความผิด และความพลาดในอดีตทั้งหมด ด้วยการยกเลิกข้อผูกพันทุกประเภทระหว่างไทย-กัมพูชา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดความเสียดินแดนไทยทั้งทางบก และทางทะเลในอนาคต

เราขอให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยยกเลิกข้อผูกพันระหว่างไทย-กัมพูชาทั้งปวง ที่ยอมรับแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการฝรั่งเศสแแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยทันที

เราขอให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย ขัดขวาง และหยุดยั้งการใช้กลไกในการสำรวจ การจัดทำหลักเขตแดน หรือการรับรองการประชุมอื่นใด ที่เกี่ยวพันกับใช้แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 โดยทันที

เราขอให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย ใช้กระบวนการของรัฐบาล ทหาร และรัฐสภา ขัดขวางมิให้กัมพูชานำปราสาทพระวิหาร และดินแดนไทยรอบปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้เป็นของกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้

เราขอให้รัฐบาลไทยได้หยุดการอุดหนุนงบประมาณ และเงินกู้ในการช่วยเหลือรัฐบาลกัมพูชาทุกประเภทโดยทันที

เราขอให้รัฐบาล และทหาร ซึ่งได้ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตย และแผ่นดินไทย โดยอาศัยกฎบัตรสหประชาชาติข้อ 51 และกฎอัยการศึก ผลักดันชาวกัมพูชา และสิ่งปลูกสร้างทั้งปวงที่ได้รุกล้ำ และยึดครองดินแดนไทยอยู่ตามพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร (3,000 ไร่) รอบปราสาทพระวิหาร ให้ออกจากดินแดนไทยโดยทันที และไม่มีเงื่อนไข พร้อมกับเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแสดงสิทธิ และอธิปไตยเหนือดินแดนของไทย

7.เราขอยืนยันว่า ประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย และประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน หากแต่การกระทำด้วยพฤติกรรมชั่วร้ายที่บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งนี้ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบของ นายฮุน เซน และนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร เท่านั้น โดยประชาชนทั้งสองประเทศจะต้องร่วมมือกันกำจัดผู้ทรยศ และทำลายชาติ เพื่อนำสันติสุขคืนมาสู่พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ทำถึงนายกฯ แล้ว เพื่อเตรียมส่งให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาดำเนินการตามมาตรการในรายละเอียดต่อไป.

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์