พธม.แถลงการณ์โต้ฮุน เซน

พธม.แถลงการณ์โต้ฮุน เซน

วันนี้ (6 พ.ย.) ที่บ้านพระอาทิตย์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดย นายสุริยะใส กตะศิลา ในฐานะผู้ประสานงานฯ ได้อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 5/2552 เรื่อง ประณามระบอบทักษิณ-สนับสนุนรัฐบาลในการปรับระดับความสัมพันธ์กับกัมพูชา และขอให้ยกเลิกแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ในข้อผูกพันระหว่างไทย-กัมพูชา โดยทันที ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

1.เราขอประณาม นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้เล่ห์เพทุบายเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย ทำลายหลักนิติรัฐ และย่ำยีคำพิพากษาของศาลยุติธรรมซึ่งกระทำภายใต้พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเจตนาให้นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร มาเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา ด้วยการโปรดเกล้าฯ จากกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

2.บัดนี้ ผู้นำรัฐบาลกัมพูชามีพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ได้ทำให้ดินแดนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กลายเป็นดินแดนแห่งการซ่องสุมของพวกอาชญากรที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนมาก ปล่อยให้เป็นดินแดนที่วางแผนมุ่งทำร้ายทำลายชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย เราจึงขอให้ประชาคมทั่วโลกได้ดำเนินทุกวิถีทางเพื่อร่วมกันประณามพฤติกรรมของ นายฮุน เซน ที่เป็นภัยคุกคามกับประเทศอื่น และกดดันเพื่อให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้กลับมารับโทษในราชอาณาจักรไทยในทุกวิถีทาง

3.เราขอประณามนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย ที่ได้สนับสนุนการรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจรัฐบาลกัมพูชาของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ที่ได้มาด้วยการโปรดเกล้าฯ จากกษัตริย์ของราชอาณาจักรกัมพูชา ในขณะที่นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร กลับไม่ยอมรับ และหนีคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งกระทำในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย

เราถือว่า การกระทำอุบาทว์เช่นนี้ เป็นการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติในการชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน ทำตัวเป็นผู้ทรยศต่อชาติ ทำให้เกิดความแตกแยกกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังใช้สถาบันกษัตริย์ชาติอื่นมาทำลายความศักดิ์สิทธิ์ และเกียรติภูมิของศาลฎีกาที่กระทำในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไร้จริยธรรม

เมื่อนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ได้หลบหนีจากราชอาณาจักรไทยด้วยคำพิพากษาของศาลในพระปรมาภิไธย แต่ตัดสินใจรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาด้วยการโปรดเกล้าฯ จากกษัตริย์กัมพูชา จึงต้องถือว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ได้เลือกเป็นข้าในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรกัมพูชาแล้ว

รัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณ ได้จัดทำแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-กัมพูชายกดินแดนปราสาทพระวิหาร และพื้นที่โดยรอบให้เป็นของกัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ยังให้สัมภาษณ์โกหกหลายครั้งแสดงความเห็นว่า เขาพระวิหาร เป็นของกัมพูชา และยังโกหกยืนยันว่า การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ราชอาณาจักรไทยไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ตลอดจนยังปล่อยให้ทหาร และชาวกัมพูชาเข้ามายึดครองพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร เป็นบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตร (3,000 ไร่) โดยไม่เคยมีการผลักดัน จึงถือว่า นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร คือ ผู้ทรยศชาติ และขายชาติอย่างแท้จริง

4.เราขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ยืนหยัดด้วยพลังแห่งความสามัคคีแห่งคนในชาติ ปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ และเกียรติภูมิของศาลฎีกาที่กระทำในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย และต่อต้านภัยอันตรายทั้งหลายที่จะมาจากข้าในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ทรยศต่อราชอาณาจักรไทยจนถึงที่สุด

5.เราขอสนับสนุน และให้กำลังใจกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ใช้ความกล้าหาญแสดงออกทางการทูตเพื่อปกป้องเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้ และขอเรียกร้องให้ใช้โอกาสนี้ทบทวนแก้ไขข้อตกลง หรือพันธกรณีใด ๆ ที่ทำให้ราชอาณาจักรไทยเสียเปรียบต่อราชอาณาจักรกัมพูชาโดยทันที

6.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยได้ใช้โอกาสนี้แก้ไขความผิด และความพลาดในอดีตทั้งหมด ด้วยการยกเลิกข้อผูกพันทุกประเภทระหว่างไทย-กัมพูชา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดความเสียดินแดนไทยทั้งทางบก และทางทะเลในอนาคต

เราขอให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยยกเลิกข้อผูกพันระหว่างไทย-กัมพูชาทั้งปวง ที่ยอมรับแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการฝรั่งเศสแแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยทันที

เราขอให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย ขัดขวาง และหยุดยั้งการใช้กลไกในการสำรวจ การจัดทำหลักเขตแดน หรือการรับรองการประชุมอื่นใด ที่เกี่ยวพันกับใช้แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 โดยทันที

เราขอให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย ใช้กระบวนการของรัฐบาล ทหาร และรัฐสภา ขัดขวางมิให้กัมพูชานำปราสาทพระวิหาร และดินแดนไทยรอบปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้เป็นของกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้

เราขอให้รัฐบาลไทยได้หยุดการอุดหนุนงบประมาณ และเงินกู้ในการช่วยเหลือรัฐบาลกัมพูชาทุกประเภทโดยทันที

เราขอให้รัฐบาล และทหาร ซึ่งได้ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตย และแผ่นดินไทย โดยอาศัยกฎบัตรสหประชาชาติข้อ 51 และกฎอัยการศึก ผลักดันชาวกัมพูชา และสิ่งปลูกสร้างทั้งปวงที่ได้รุกล้ำ และยึดครองดินแดนไทยอยู่ตามพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร (3,000 ไร่) รอบปราสาทพระวิหาร ให้ออกจากดินแดนไทยโดยทันที และไม่มีเงื่อนไข พร้อมกับเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแสดงสิทธิ และอธิปไตยเหนือดินแดนของไทย

7.เราขอยืนยันว่า ประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย และประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน หากแต่การกระทำด้วยพฤติกรรมชั่วร้ายที่บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งนี้ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบของ นายฮุน เซน และนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร เท่านั้น โดยประชาชนทั้งสองประเทศจะต้องร่วมมือกันกำจัดผู้ทรยศ และทำลายชาติ เพื่อนำสันติสุขคืนมาสู่พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ทำถึงนายกฯ แล้ว เพื่อเตรียมส่งให้รัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาดำเนินการตามมาตรการในรายละเอียดต่อไป.

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

“วิษณุ” รับถอนเงิน “ยิ่งลักษณ์” 5 บัญชีมีแค่หลักแสน

“วิษณุ” รับถอนเงิน “ยิ่งลักษณ์” 5 บัญชีมีแค่หลักแสน

ย้อนรอยเส้นทางการเมือง 6 ปีของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

ย้อนรอยเส้นทางการเมือง 6 ปีของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

"ประวิตร" ยันคดียิ่งลักษณ์ รอศาลตัดสิน ไม่ห่วงมวลชนเคลื่อนไหว

"ประวิตร" ยันคดียิ่งลักษณ์ รอศาลตัดสิน ไม่ห่วงมวลชนเคลื่อนไหว

นายกฯ ชี้ "ยิ่งลักษณ์" ยื่นทุเลาการยึดบัญชีได้

นายกฯ ชี้ "ยิ่งลักษณ์" ยื่นทุเลาการยึดบัญชีได้

นายกฯ โต้อายัด 12 บัญชี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ใช่ชี้นำเป็นขั้นตอนปกติ

นายกฯ โต้อายัด 12 บัญชี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ใช่ชี้นำเป็นขั้นตอนปกติ

‘ยิ่งลักษณ์’ โพสต์ทวิตเตอร์ ‘เงินในบัญชีถูกถอน-ยึดไปแล้ว’

‘ยิ่งลักษณ์’ โพสต์ทวิตเตอร์ ‘เงินในบัญชีถูกถอน-ยึดไปแล้ว’

ยิ่งลักษณ์ ยังเข้มแข็งสู้ ย้ำไม่ผิด แม้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร

ยิ่งลักษณ์ ยังเข้มแข็งสู้ ย้ำไม่ผิด แม้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร

ศาลอุทธรณ์แก้โทษ คุก 8 เดือน จำลองกับพวก นำพันธมิตรบุกทำเนียบ

ศาลอุทธรณ์แก้โทษ คุก 8 เดือน จำลองกับพวก นำพันธมิตรบุกทำเนียบ

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์