ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ตามธรรมดาผู้ได้สำเร็จการศึกษาระดับสูง ย่อมมีความตั้งใจที่จะนำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม แต่การทำงานให้ประสบผลสำเร็จที่ดีนั้น ยังต้องอาศัยความรู้อื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการด้วย อย่างแรก คือความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานของงาน คือรู้เป้าหมาย ขอบเขต กำลังทุน กำลังบุคคล เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ ตลอดจนกำหนดเวลาที่ต้องกระทำให้แล้วเสร็จ อีกอย่างหนึ่ง คือความรู้ในวิธีการปฏิบัติ คือรู้ขั้นตอนในการดำเนินงาน และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนความรู้ทางวิชาการนั้น เป็นสิ่งที่จะนำมาใช้ส่งเสริมพื้นฐานและวิธีการ เช่น นำมาปฏิบัติเพื่อให้การใช้ทุน บุคคล และเครื่องมือ มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือนำมาใช้เป็นหลักในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และหากมีปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็ใช้เป็นหลักเทียบเคียงตัดสินว่าควรแก้ไขปรับปรุงในจุดไหนอย่างไร บัณฑิตทุกคนมีความรู้ในหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมาอยู่แล้ว เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรทำความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน จะได้สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตน แก่ส่วนรวมอย่างพร้อมมูล เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การที่บัณฑิตได้อุตสาหะพยายามเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ก็ด้วยทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน โอกาสนี้ จึงขอกล่าวถึงเรื่องความเจริญให้บัณฑิตทั้งหลายได้พิจารณา พูดถึงความเจริญแล้ว คนโดยมากมักนึกถึงความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการสร้างตัวสร้างฐานะ เช่น มีการงานที่มั่นคง มีเกียรติยศชื่อเสียง หรือมีทรัพย์มาก เป็นต้น แต่ยังมีความเจริญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ ความเจริญทางจิตใจ ความเจริญทางจิตใจนี้ หมายถึงความมีจิตใจสูง กล่าวคือ มีความตระหนักรู้ในสิ่งถูกสิ่งผิดดีชั่ว และสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรม ผู้มีความเจริญทางจิตใจ จึงนับว่ามีปัจจัยสำคัญยิ่ง ในอันที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญที่แท้ในชีวิตและกิจการงาน ตลอดจนสร้างความรุ่งเรืองก้าวหน้าให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน บัณฑิตทั้งหลายเมื่อพิจารณาจนเข้าใจดังนี้แล้ว ก็ควรตั้งใจพยายามพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนได้ดังประสงค์ เวลา 16.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงพำนักเนตร สนิทวงศ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.50 น. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังรื่นฤดี ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้ - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เฝ้าถวายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ประจำ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พร้อมเครื่องประกอบ แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี - คณะผู้แทนองค์กรสาธารณกุศล และองค์กรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝ้ารับประทานเงินพระราชทานสมทบทุนองค์กรดังกล่าว

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  ในงาน Techsauce Global Summit 2017

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในงาน Techsauce Global Summit 2017

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์